Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy
Phi Viet, Duc ; Zeman, Václav (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat webovou aplikaci sloužící pro absolventy středních škol nebo bakalářských oborů, kteří hledají navazující studium. Tato aplikace jim umožní prohlížet databázi vysokých škol a jejich programů. Hlavní funkce aplikace spočívá v možnosti filtrace požadovaných údajů studijních oborů, jako jsou např. potřebné úrovně jazykových certifikátů a hodnoty GMATu pro přijetí uchazeče. V teoretické části se čtenář nejprve seznámí s projektem jako takovým, tedy s jeho hlavním posláním a cílem, s podnikatelským plánem a budoucí vizí. Dále se dozví, jaké mu tento portál jako uživateli může přinést výhody, v čem se liší od těch konkurenčních a proč zvolit zrovna jej. Na základě sesbíraných dat byl proveden rozbor segmentů potenciálních uživatelů a zákazníků. Praktická část obsahuje návrh a implementaci aplikační logiky dle platné notace jazyka UML včetně realizace prototypu grafického uživatelského rozhraní zahrnující testování použitelnosti.
Editor business rules
Duben, Přemysl Václav ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci editoru business rules použitelného v rámci výzkumného projektu EasyMiner. Editor má pomoci netechnickému odborníkovi v tvorbě business rules ve zjednodušeném formátu strukturovaného jazyka SBVR. K dosažení cíle je využita znalost problematiky tvorby internetových aplikací ve spojení s podrobnou rešerší obdobných nástrojů. V rámci práce jsou vyzkoušeny dva způsoby ovládání s přehledným zhodnocením jejich využitelnosti a návrhem na další budoucí rozvoj. Přínosem práce má být zejména reálné nasazení v rámci infrastruktury projektu EasyMiner, kde se má jednat o pokusný alternativní editor nalezených asociačních pravidel a který rozšíří možnosti data-miningu asociačních pravidel o postupně vytvářenou bázi znalostí ve formátu business rules. Práce je členěna na teoretickou a analyticko-implementační část. V teoretické části je čtenář seznámen s hlavními požadavky, klíčovými pojmy a souvislosti, rešerší obdobných nástrojů i se stručnou rešerší odborné literatury. V druhé části je pak upřena pozornost na komplexní analýzu vývoje editoru se zaměřením na moderní standardy k dosažení co nejlepšího výsledku.
CSS a možnosti tiskového výstupu
Honomichl, Jiří ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti tisků HTML a XML dokumentů za pomocí kaskádových stylů. První část je věnována problematice kaskádových stylů, co to vlastně kaskádové styly jsou a jak je využít pro tisk, a problematice a základům XML. Druhá část se skládá z praktické stránky vytvoření snadno upravitelných kaskádových stylů pro formátování dokumentů v DocBooku. Třetí a závěrečná část identifikuje oblasti, kde kaskádové styly nabízejí nedostatečnou podporu pro kvalitní tiskový výstup.
Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL
Horáková, Linda ; Dudáš, Marek (vedoucí práce) ; Mynarz, Jindřich (oponent)
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a výhody publikování statistických dat na Sémantickém webu v souladu s principy Linked Data. V úvodní teoretické části jsou čtenáři seznámeni se základními vlastnostmi Sémantického webu, principy Linked Data a možnostmi publikování propojených dat. Hlavní náplní bakalářské práce je analýza existujících slovníků pro popis statistických dat, zejména pak v oblasti veřejných rozpočtů. Výstupem této analýzy je tvrzení, že pro popis statistických dat je vhodné používat obecné slovníky, jejichž možnosti jsou širší než u proprietárních ontologií. Výsledky analýzy byly ověřeny při experimentálním návrhu datové struktury pro oblast veřejných výdajů, která je postavena na obecném slovníku Data Cube Vocabulary. Součástí praktické části práce je také konstrukce SPARQL dotazu pro automatický převod existujících dat do podoby, která vyhovuje navržené datové struktuře.
Modularizace extrakce dat o veřejných zakázkách do RDF
Káňa, Jakub ; Mynarz, Jindřich (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozšířením extraktoru dat o veřejných zakázkách získaných ze serveru Tenders Electronic Daily. Tato práce pokrývá v modularizovaném extraktoru dalších 10 typů oznámení o veřejných zakázkách. Data jsou z XML souborů pomocí transformace převáděny do formátu RDF/XML. Rozšíření je realizováno pro formáty publikovaných dat TED-XML a META-XML. Práce dále rozšiřuje a osamostatňuje knihovny funkcí. Nově vytvořená knihovna funkcí je v práci zdokumentována. Pro zajištění správnosti extrahovaných dat z hlediska syntaxe a také použité ontologie jsou použity validační nástroje. Pro validaci syntaxe RDF/XML je použit nástroj Apache Jena Riot a pro testování správnosti výstupů z hlediska použití Public Contracts Ontology nástroj RDFUnit. Přínosem této práce je praktická část, která umožňuje převádět data z věstníku veřejných zakázek členských států EU do formátu RDF/XML. Vytvořené rozšíření umožňuje extrahovat data z oznámení typu F04 - F09 a F15 - F18.
Interaktivní vizualice XML schémat v prohlížeči s využitím klientského XSLT
Kačina, Peter ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Dudáš, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci prototypové aplikace, která bude sloužit k transformaci W3C XML schémat do vizuálně přehledné podoby ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Vizualizovaný diagram má význam pro jednodušší orientaci ve schématu a bude jej možné použít jako součást dokumentace k XML souborům. Dále jej můžou využívat vývojáři, kteří podle schémat budou psát XML dokumenty. Vizualizovaná podoba bude znázorňovat strukturu dokumentů a informace o jednotlivých částech -- elementech, komplexních typech a atributech. Cílem je vytvořit nástroj, který bude generovat interaktivní a přehlednou grafiku v prohlížeči za pomocí klientského XSLT procesoru -- Saxon CE. Úvodní část práce obsahuje popis použitých technologií a způsob jejich použití v této prototypové aplikaci. Dále se práce věnuje návrhu grafického modelu, algoritmu samotnému i popsání funkčnosti interaktivity. V popisu grafického modelu jsou obrázky grafických interpretací jednotlivých struktur. Dále je detailněji popsán algoritmus, jehož hlavní úlohou je vytěžit data z dodaného XML schématu a zajištění interaktivity. Praktickým výsledkem této práce je prototypová transformace XSLT, která s klientským XSLT procesorem Saxon CE převede jakékoliv dodané W3C XML schéma do grafické podoby.
Vizualizace ontologií na sémantickém webu
Dudáš, Marek ; Zamazal, Ondřej (vedoucí práce) ; Vacura, Miroslav (oponent)
Pro vývoj, sdílení a využití ontologií je nezbytná vhodná vizualizační metoda. Výzkumu tohoto tématu bylo věnováno mnoho úsilí, ideální vizualizační metoda však stále chybí. Jednou z příčin může být to, že různé případy užití vizualizace vyžadují specifický přístup k jejímu návrhu, zatímco dostupné vizualizační nástroje jsou navrženy příliš obecně. Tato diplomová práce zahrnuje obecný přehled současných vizualizačních metod a jejich implementací. Jak metody obecně, tak konkrétní vizualizační nástroje jsou posouzeny z hlediska několika možných kategorií případů užití. Zvláštní důraz je kladen na vizualizaci transformací ontologií. Jelikož pro tento případ není žádný z dostupných vizualizačních nástrojů vhodný v takové podobě, v jaké je k dispozici, je navržen alternativní přístup. Tento přístup zahrnuje integraci několika existujících implementací do jedné aplikace, která umožňuje uživateli mezi nimi snadno přepínat. Tato aplikace je experimentálně implementována v podobě pluginu pro editor ontologií Protégé.
Grafický editor transformačních vzorů
Dudáš, Marek ; Zamazal, Ondřej (vedoucí práce) ; Vacura, Miroslav (oponent)
V životním cyklu ontologií -- při jejich vytváření, rozšiřování a při různých způsobech jejich použití může vzniknout potřeba upravit stávající styl návrhu dané ontologie -- transformovat ontologii ve smyslu úpravy způsobu realizace modelu v rámci dané ontologie. Takovou transformaci lze samozřejmě provádět ručně, ale v případě rozsáhlejších ontologií to může být proces velmi zdlouhavý a i u méně rozsáhlých ontologií se při něm vystavujeme riziku vzniku zbytečných chyb. V [1] byl představen soubor softwarových služeb a návrh postupu pro automatizovanou či polo-automatizovanou transformaci ontologií. Vstupem je zde (samozřejmě kromě zdrojové ontologie, kterou chceme transformovat) definice transformace nazývaná transformační vzor, který má podobu XML (tedy vlastně textového) souboru. V rámci této bakalářské práce jsem vytvořil Grafický editor transformačních vzorů (nazvaný zkráceně TP Editor), tedy aplikaci, která umožní tvorbu transformačních vzorů podobným způsobem jako například různé UML modelovací nástroje z oblasti softwarového inženýrství usnadňující návrh aplikací. Program je realizován jako plugin do vývojového prostředí Eclipse. Obsahem této práce je krátký úvod do problematiky transformačních vzorů (kapitola 1), uživatelská příručka k programu (kapitola 2) a programátorská příručka k programu (kapitola 3). Programátorská příručka zahrnuje úvod do použité technologie -- knihovny GEF (podkapitola 3.1), popis zdrojového kódu (podkapitola 3.2) a návrhy na další rozšíření a rozvoj programu (podkapitola 3.3).

Viz též: podobná jména autorů
5 Dudáš, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.