Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Finanční nástroje podpory zemědělského podnikání
Dubová, Markéta ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Práce se zabývá analýzou právních předpisů souvisejících s finančními nástroji podpory zemědělského podnikání v ČR, zejména pak daňovými zvýhodněními směřujícími k podpoře tohoto sektoru. Ta jsou dále srovnávána s úpravou v SRN a dalších evropských i mimoevropských státech.
Dopady současné ekonomické situace na podniky působící v oboru stavebnictví
Dubová, Markéta
Dubová, M. Dopady současné ekonomické situace na podniky působící v oboru stavebnictví. Diplomová práce. Brno, 2015. Tato diplomová práce se zabývá dopady současné ekonomické situace na podniky působící v sektoru stavebnictví v České republice. Je zaměřena na období od roku 2004 do roku 2014. Cílem práce je nejprve analýza odvětví pomocí metody PEST a identifikování faktorů z makrookolí, které mohou dané odvětví ovlivňovat. Dále je zhodnocena současná situace v odvětví pomocí základních ukazatelů stavebnictví a následně jsou testovány závislosti mezi ekonomickými ukazateli a odvětvím. Analýza se týká počtu stavebních zakázek, počtu stavebních povolení, počtu zaměstnaných ve stavebnictví a dalších. V navazující části je zhodnocena situace vybraných podniků působících v odvětví na základě výsledku hospodaření a ekonomické přidané hodnoty podniku.
Analýza právní úpravy rozpočtu a rozpočtového procesu v podmínkách konkrétní obce
Dubová, Markéta ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Cílem práce je zanalyzovat právní úpravu týkající se rozpočtu a rozpočtového procesu obce, jakožto územního samosprávného celku, a porovnat, zda se jimi vybraná obec řídí. Práce se dále zabývá otázkou, které orgány v obci jsou za sestavení rozpočtu zodpovědné. V neposlední řadě rozebírá příjmy a výdaje obce v návaznosti na právní předpisy, které je upravují.
EKONOMICKÉ ASPEKTY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Aguilar Bobadilla, Silvia E. ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent) ; Dubová, Markéta (oponent) ; Čermáková, Hana (oponent)
The main scope of the work is to support a wider understanding of the achievements and limitations of economic analysis in historical contamination issues. The work describes how various schools of economics focus their study on environmental problems, specifically on Brownfields redevelopment. It presents the ideas of environmental economics, resource economics, free market environmentalism, institutional economics, political economy and ecological economics. The work includes a case study from the region of Ralsko in North Bohemia.

Viz též: podobná jména autorů
2 DUBOVÁ, Marie
3 DUBOVÁ, Michaela
1 Dubová, Magdaléna
3 Dubová, Michaela
1 Dubová, Monika
1 Dubová, Mária
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.