Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Treatment of spinal cord injury by transplantation different types of stem cells
Dubišová, Jana ; Kubinová, Šárka (vedoucí práce) ; Cizkova, Dasa (oponent)
Poranenie miechy (SCI) je veľmi zložité poranenie s obrovskými následkami, ktoré postihujú nielen samotného pacienta, ale zmenia život aj rodinným príslušníkom a okoliu. Rovnako sa extrémne dvíhajú náklady na život takto postihnutých ľudí. Preto sa hľadá vhodná metóda, ktorá by pomohla pacientom po SCI vrátiť sa do normálneho života, alebo aspoň zmierniť následky na čo najmenšiu možnú formu. Existuje viacero medicínskych prístupov pre liečenie následkov SCI. V tejto práci sme sledovali účinky transplantácie rozličných typov kmeňových buniek, a to mezenchymálnych buniek kostnej drene (hBM-MSCs), mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva (hUC- MSCs), neurálnych prekurzorov derivovaných z indukovaných pluripotentných buniek (iPS- NPs) a neurálnych kmeňových buniek derivovaných z ľudského fetálneho tkaniva miechy (SPC- 01). Tieto bunky boli transplantované intraspinálne alebo inrtathekálne 7 dní po navodení experimentálneho modelu SCI u laboratórneho potkana. Sledovali sme expresiu génov, týkajúcich sa neurogenézy, rastových faktorov a inflamačných markerov a to v dvoch časových intervaloch, 10 a 28 dní po SCI. Naše údaje ukázali signifikantné zmeny v génovej expresií 10 dní po SCI. Signifikantne zvýšená expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru (Vegf), ciliárneho rastového faktoru...
Mesenchymal stem cells for treatment of spinal cord injury
Dubišová, Jana ; Kubinová, Šárka (vedoucí práce) ; Hock, Miroslav (oponent)
Poranenie miechy a jeho terapia pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek Abstrakt Pacienti s vážnym poranením miechy (SCI - spinal cord injury) majú malú šancu na plnohodnotný návrat do ich pôvodného života. Tento druh zranení necháva doživotné následky ako na samotnom pacientovi, tak aj na jeho najbližšom okolí, rodine a celosvetovo sú vydávané nemalé finančné prostriedky pre znovuzačlenenie týchto pacientov do spoločnosti. Táto práca sa zameriava na popis poranenia miechy, jeho komplikovanosť a možnosť liečby pomocou novej terapeutickej metódy mezenchymálnymi bunkami. Prvá časť pojednáva o závažnosti poranenia miechy a jeho patofyziológii s predstavením následných klinických fáz. Druhá časť je venovaná novým liečebným metódam a prístupom s dôrazom na bunkovú terapiu. Tretia časť predstaví liečebnú metódu pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek (MSCs - mesenchymal stem cells), ktorých imunomodulačné a protizápalové vlastnosti, tak ako ich schopnosť migrácie do miesta poranenia a možnosť ich genetickej modifikácie z nich urobili skvelých kandidátov na liečbu tohto závažného poranenia. Kľúčové slová: Poranenie miechy, kmeňové bunky, mezenchymálne kmeňové bunky, bunečná terapia, regeneratívna medicína

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.