Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza bankovních poplatků a alternativ jejich krytí
Dušková, Markéta ; Bártová, Hana (vedoucí práce) ; Jablonský, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků spojených s běžným účtem. Cílem práce je pomocí aplikace dvou modelových klientů na vybrané účty najít nejvýhodnější běžný účet pro studenty. Dalším cílem je analyzovat možnosti krytí nákladů vzniklých s využíváním běžného účtu, a to pomocí finančních odměn poskytovaných v rámci běžného účtu některými bankami a dále pomocí jiných bankovních produktů. Dílčím cílem práce je ověřit hypotézu, zda malé nízkonákladové banky nabízejí běžný účet spojený s nižšími bankovními poplatky než velké banky.
Otázka terciální prevence u nemocných s rozštěpem
Jasaňová, Katarína ; Dušková, Markéta (vedoucí práce)
Vrozené rozštěpové vady rtu a patra patří v České republice k nejčastěji se vyskytujícím vrozeným vývojovým vadám. Rozštěpová vada představuje komplexní postižení, jehož léčba vyžaduje multudisciplinární přístup a provází daného jedince od narození až do dospělosti. Představuje v životě postiženého, zejména v období dětství, dospívání a mladé adolescence, řadu komplikací, které se projevují prakticky ve všech oblastech života postižené osoby a mají biologické, psychologické i socioekonomické projevy a důsledky. Primárně má vada negativní funkční důsledky na kousání, polykání, dýchání a tvorbu hlasu a řeči. Esteticky postihuje faciální triangl, který nejvíce ovlivňuje vzhled obličeje. Izolovaná vada není letální ani spojená s mentálním defektem, nicméně až ve 20% může být spojena s přidruženým morfologickým postižením. Poškození obličeje má výrazný dopad na sebevnímání postiženého jedince, přičemž reakce okolí může být dalším zdrojem stresu. Důsledky vady se významně projevují v nárocích kladených na blízké postiženého jedince, zejména na rodinu. Od 80. let se zvyšuje pozornost věnovaná psychologickým výzkumům, které se zabývají sebepojetím a kvalitou života pacientů s rozštěpem. Jejich cílem, a stejně tak i cílem této práce, je analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu života a adaptaci adolescentů a mladých...
Vlivy na incidenci rozštěpových vad obličeje v ČR
Urbánková, Iva ; Dušková, Markéta (vedoucí práce)
Rozštěpy rtu a patra jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad. Morfologický charakter defektu má těžké negativní funkční důsledky na polykání, dýchání, kousání a tvorbu řeči. Esteticky se jedná o významné postižení faciálního trianglu, který nejvíce ovlivňuje celkový vzhled obličeje. Zhruba 15% dětí má defekt sdružený s dalším postižením, ale izolovaná vada není ani letální ani spojena s mentálním výpadkem. Je zřetelné, že vada představuje problém jak zdravotní, tak psychologický i socioekonomický. Proto je problematika léčby nemocných s rozštěpem považována celosvětově za tak důležitou, že v tomto ohledu funguje úzká mezinárodní spolupráce, do které je zařazena i Česká republika. Je nutno zdůraznit, že řešení otázky obličejových rozštěpů má v České republice mnohaletou tradici, jejíž začátky jsou spojeny se jménem akademika Františka Buriana a klinikou plastické chirurgie v Praze, kde je v současnosti Centrum pro rozštěpové vady. ČR má centra dvě, jedno již zmíněné v Praze a jedno v Brně.
Vlivy na incidenci rozštěpových vad obličeje v ČR
Bayer, Jiří ; Dušková, Markéta (vedoucí práce)
Rozštěpy rtu a patra jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad. Morfologický charakter defektu má těžké negativní funkční důsledky na polykání, dýchání, kousání a tvorbu řeči. Esteticky se jedná o významné postižení faciálního trianglu, který nejvíce ovlivňuje celkový vzhled obličeje. Zhruba 15% dětí má defekt sdružený s dalším postižením, ale izolovaná vada není ani letální ani spojena s mentálním výpadkem. Je zřetelné, že vada představuje problém jak zdravotní, tak psychologický i socioekonomický. Proto je problematika léčby nemocných s rozštěpem považována celosvětově za tak důležitou, že v tomto ohledu funguje úzká mezinárodní spolupráce, do které je zařazena i Česká republika. Je nutno zdůraznit, že řešení otázky obličejových rozštěpů má v České republice mnohaletou tradici, jejíž začátky jsou spojeny se jménem akademika Františka Buriana a klinikou plastické chirurgie v Praze, kde je v současnosti Centrum pro rozštěpové vady. ČR má centra dvě, jedno již zmíněné v Praze a jedno v Brně.
Detekce a prognostický význam sentinelové uzliny u karcinomu prsu
Pavlišta, David ; Dušková, Markéta (vedoucí práce) ; Stingl, Josef (oponent) ; Strnad, Pavel (oponent)
Biopsie sentinelové uzliny je revoluční metoda v chirurgii karcinomu prsu. Rychlost a razance, se kterou se rozšířila během necelého desetiletí po celém světě, je nejen v chirurgii, ale i v medicíně vůbec, ojedinělá. I když stále není zařazena mezi oficiální standardy léčby, téměř všechna prestižní světová centra ji běžně provádějí nikoliv však podle jednotných podmínek. Vzhledem к výsledkům metaanalýz velkých randomizovaných studií je jen otázkou času, kdy bude biopsie sentinelové uzliny plně začleněna do standardů chirurgické léčby karcinomu prsu. Původní myšlenka této práce, která vznikla v roce 2000, bylo ověření konceptu sentinelové uzliny u karcinomu prsu, zhodnocení jejího významu pro léčbu a přínosu pro pacientky. Byla porovnána senzitivita a specifita histologického nálezu v sentinelové uzlině ve vztahu к primárnímu nádoru a axilárním uzlinám a posouzen prognostický a prediktivní význam sentinelové uzliny. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu je predilekčním místem vzniku metastaz. Lokalizace sentinelové uzliny není podmíněna uložením nádoru v prsu. Primární spádová oblast lymfatik prsu je axila, kde je také v naprosté většině případů lokalizována sentinelová uzlina. Sentinelovou uzlinu lze lokalizovat pomocí aplikace kontrastní látky ( Patent Blau, radiokoloid). Nejvyšší úspěšnosti detekce je...
Problematika jizev v oblasti obličeje a ruky
Fiker, Viktor ; Dušková, Markéta (vedoucí práce)
Při jakékoliv operaci, kde je porušena kontinuita kůže, je hojení jizvou nevyhnutelné. Pokud není výsledná jizva v souladu s pacientovým očekáváním, je nezřídka zpochybňována chirurgova zručnost a nespokojený pacient se poté dožaduje opravy, nejlépe odstranění jizvy. Úplné odstranění jizvy však není v současnosti možné a s největší pravděpodobností tomu ještě dlouho tak ani nebude (Baisch et al., 2006). Cílem této práce je souborný referát o reparativních procesech, které probíhají po porušení kůže, a současně výčet možných vlivů na tyto pochody. Pochopení problematiky je základem k terapeutickým cestám, které vedou k funkčně a esteticky uspokojivým jizvám v oblastech obličeje a ruky, tedy právě nejvýznamnějších pro psychosociální projekci a komunikaci (Dušková a Honzák, 1997).
Morfologické změny sensorických chuťových receptorů u pacientů s rozštěpem rtu a patra
Straková, Kristina ; Dušková, Markéta (vedoucí práce)
Téma své diplomové práce Morfologické změny sensorických chuťových receptorů u pacientů s rozštěpem rtu a patra jsme si vybrali na základě svého dlouholetého zájmu o obor plastické chirurgie. Rozštěpové vady rtu a patra jsou nedílnou součástí tohoto oboru a patří k nejzajímavějším tématům, která tento obor řeší. Celková rehabilitace nemocných s rozštěpem vyžaduje multidisciplinární léčbu, která začíná bezprostředně po narození a trvá až do dospělosti. Na komplexní léčbě se postupně, v závislosti na postnatálním vývoji, zdravotním stavu a růstu postiženého, podílí specializovaný tým, jehož základ tvoří plastický chirurg, stomatolog (ortodontista, maxilofaciální chirurg, stomatochirurg a protetik), logoped, foniatr, audiolog a v neposlední řadě klinický psycholog. Vzhledem k vrozené vadě centrofaciální oblasti i ke složitosti léčby lze předpokládat také poruchu funkce jazyka, zvláště chuti. Tento předpoklad je podložen faktem, že průměrný počet operací této vady dosahuje čísla 4,8. Léčba ortodontickými aparáty trvá od útlého dětství až do protetické rekonstrukce v ranné dospělosti. Navíc nemocní trpí častými záněty středouší, horních a dolních cest dýchacích a alergiemi. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit funkci jazyka, zejména pak kvantitu a kvalitu senzorického vnímání, tedy určitou ztrátu chuti 18 . Cílem...
Komparace současných politických systémů Francie a České republiky se zaměřením na volbu prezidenta a prezidentské pravomoci
Dušková, Markéta ; Holubec, Stanislav (oponent) ; Stracený, Josef (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce, vyplývajícím již z jejího zadání, je přiblížit fungování ústavních orgánů Francouzské a České republiky, a především pak postavení prezidentů v obou státech. V první části diplomové práce pojednám obecně o politickém systému, dělbě moci a typologii politických systémů. Následovat budou kapitoly věnované Francii. Nejprve se zaměřím na počátky V. republiky, pokračovat budu přehledem ústavních orgánů. Pokusím se přiblížit fungování moci zákonodárné, výkonné a soudní. Samostatná kapitola bude věnována prezidentovi republiky. Ve stejném duchu budou členěny i kapitoly o České republice. V poslední kapitole se pokusím o vlastní srovnání obou prezidentů. Cílem bude upozornit na rozdílné znaky v jejich postavení a pravomocích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Architektonika dorzálního žilního systému prstů ruky ve vztahu k replantacím
Sukop, Andrej ; Dušková, Markéta (vedoucí práce) ; Válka, Jan (oponent) ; Veselý, Jiří (oponent) ; Stingl, Josef (oponent)
Cíl práce 1. V experimentální části doplnit a upřesnit topografickou anatomii žilního řečiště prstů, zejména průběh a průsvit cév v různých anatomických úrovních, včetně mikroskopického a histologického ověření chlopňového systému žil prstů ruky. 2. V klinické praxi vypracovat metodiku postupů zajišťujících dostatečnou žilní drenáž při revaskularizacích a replantacích jednotlivých částí prstů v různých úrovních v závislosti na anatomických poměrech cévního zásobení tak, aby výsledkem bylo jednodušší stanovení strategie operačního postupu a zvýšení úspěšnosti těchto výkonů. 3. Ověřit funkční stav žilního řečiště prstů po provedení anastomóz v různých časových intervalech při dalších korekčních výkonech na prstech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 DUŠKOVÁ, Marcela
11 DUŠKOVÁ, Markéta
4 DUŠKOVÁ, Martina
2 DUŠKOVÁ, Miluše
4 DUŠKOVÁ, Monika
3 Dušková, Marie
2 Dušková, Marie,
11 Dušková, Markéta
2 Dušková, Marta
2 Dušková, Marta
4 Dušková, Martina
8 Dušková, Michaela
2 Dušková, Michala
6 Dušková, Miroslava
4 Dušková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.