Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí
Premus, Jan ; Šomvársky, Ján (vedoucí práce) ; Dušek, Karel (oponent)
V práci je využita jedna z metod pro popis tvorby a struktury polymerních sítí - kombinace chemické kinetiky a teorie větvících procesů (TVP) se započtením korelací na sousedy. Hlavním výstupem je počítačový program, jehož účelem je sestavení zakořeněných fragmentů dané velikosti a diferenciálních rovnic pro jejich koncentrace a výpočet vybraných strukturních parametrů pomocí TVP. Tímto způsobem byly spočteny body gelace pro systémy tvořené tří a čtyřfunkčním monomerem a směsi dvou a třífunkčního monomeru. Jako referenční hodnotu pro srovnání byla použita simulace chemické kinetiky molekul. Větší korelační vzdálenost (větší fragmenty) vedla k výrazně přesnějším výsledkům. Výpočet parametrů systému pomocí teorie větvících procesů umožnil studium parametrů gelu, v práci jsou dále uvedeny průběhy koncentrací elasticky aktivních řetězců pro všechny studované systémy. 1
Relaxační, zejména dielektrické chování polymerních kompozitů a kapalně-krystalických polymerů
Neubert, Milan ; Nedbal, Jan (vedoucí práce) ; Dušek, Karel (oponent) ; Starý, Vladimír (oponent)
Název práce: Relaxační, zejména dielektrické chování polymerních kompozitů a kapalně krystalických polymerů Autor: Milan Neubert Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Předmětem práce bylo studium relaxačních elektrických vlastností polymerních kompozitů a kapalně krystalických polymerů. Práce se soustředila na dosud hlouběji nezkoumané, nové polymerní materiály - na semiaromatické poly(ester amidy) a kompozity poly(vinyl alkoholu) s polyanilinem. V případě poly(ester amidů) se jednalo o tři série s různou aromatickou skupinou a různou délkou alifatické části řetězce, v případě kompozitů o materiály připravené jako kryogely. Základní experimentální metodou byla dielektrická spektroskopie, doplněná o přístupy elektrochemické impedanční spektroskopie. Nově byla vyvinuta bezkontaktní měřicí metoda, založená na využití vířivých proudů, která je schopna poskytnout informaci jak o vodivosti, tak o permitivitě vzorků, a byla zkonstruována měřicí cela, na níž byla provedena i část experimentální práce. Klíčová slova: permitivita, vodivost, dielektrická spektroskopie, kapalně krystalické polymery, vodivé polymerní kompozity
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tavidla pro strojní pájení vlnou a tavidlové zbytky
Kryll, Josef ; Dušek, Karel (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou tavidlových zbytků po pájení vlnou. Základním zaměřením práce je navrhnutí metodiky pro změření hodnoty povrchového izolačního odporu tavidlových zbytků po zapájení i izotermálním ohřevu. Zjištění množství ionizovatených nečistot konduktometrickou metodou a proměření smáčivosti Cu drátu metodou smáčecích vah pro různá tavidla. Cílem je porovnat chování a vlastnosti tavidel navzájem a následně pak porovnat naměřené hodnoty s hodnotami udávanými výrobcem.
Research Report T-788
Dušková, Miroslava ; Dušek, Karel ; Vlasák, P.
The project was focused on the formation of coating films from new precursors.
New types of lead-free solders and their properties
Drápala, J. ; Petlák, D. ; Malcharcziková, J. ; Vodárek, V. ; Konečná, K. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Seidlerová, J. ; Lasek, S. ; Madaj, M. ; Kroupa, Aleš ; Urbánek, J. ; Dušek, K. ; Sedláček, J. ; Sidorov, V.E.
Ternary and binary alloys with different ratios of Ag, Al, Bi, Cu, In, Mg, Sb, Sn and Zn were prepared experimentally. The following characteristics were studied: temperatures and enthalpies of phase transformations (DTA, TG, DSC), macro-and micro-structural analysis, micro-hardness, chemical analysis, X-ray and density measurements and electrical resistivity of selected solders, test of wettability with or without use of fluxes, measurement of corrosion properties.
Kompozity PMMA s anorganickým plnivem: interpretace vlivu struktury matrice za přítomnosti plniva
Dušková, Miroslava ; Dušek, Karel ; Zelenka, J.
Bylo prokázáno, že vlastnosti kompozitu sesíťovaného poly(metyl methakrylátu) a tuhého plniva typu Al.sub.2./sub.O.sub.3./sub.3H.sub.2./sub.O závisely na struktuře matrice. Hodnoty rovnovážných smykových modulů (měřených nad teplotou Tg kompozitu) a rovnovážného nabotnání ukazují vliv geometrických omezení způsobených přítomností plniva. Byl vyvinut model rovnovážného nabotnání v omezeném objemu, které je důsledkem spojení objektů s různou objemovou roztažností. Model zohledňuje geometrická omezení dána přítomností plniva, jehož objem se při botnání kompozitu nemění, a které může mít různou geometrii. Model změn v matrici je založen na statistické termodynamice Gaussovských sítí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Dušek, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.