Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n
Měření magnetického pole
Dušek, Jiří ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce byl vybrán snímač HMC2003 od firmy Honeywell. Návrh popisuje koncepci dvou jednotek, které měřič obsahuje. Koncepce zahrnuje napájecí, kompenzační a resetovací obvody. Poté je podrobně popsán návrh obou desek plošných spojů měřiče, osazování a pájení. Výstupem měřiče je signál tří os snímače. Měřič byl podroben zkušebnímu testu, který ověřil funkčnost celého zařízení.
Analýza výskytu vysokých koncentrací celkového fosforu v malých zemědělských subpovodích
DUŠEK, Jiří
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu výskytů vysokých koncentrací celkového fosforu ve sledovaných malých zemědělských subpovodích. V práci je rozebírán koloběh fosforu v přírodě, ve vodním prostředí a problematika eutrofizace vod. Součástí práce byl dále popis zájmového území - pro dosažení cílů diplomové práce byla zvolena tři malá zemědělská subpovodí, na nichž byly analyzovány výskyty vysokých koncentrací celkového fosforu a vliv srážko-odtokových událostí na tyto výskyty. Dále v práci byly popsány použité statistické metody a vyhodnoceny výsledky. Ve finální části práce byl z dosažených výsledků stanoven vliv srážko-odtokových událostí na výskyt vysokých koncentrací celkového fosforu v zájmovém území a byly stanoveny další pravděpodobné faktory, které ovlivnily výskyt vysokých koncentrací celkového fosforu v průběhu sledovaného období.
Online konferenční systém založený na HTML5
DUŠEK, Jiří
HTML5 technologie umožňuje v prostředí prohlížeče přistupovat k zařízením jako je webkamera či mikrofon. Bakalářská práce se zabývá využitím těchto prostředků pro jejich přenos napříč internetovou sítí v reálném čase v prostředí webového prohlížeče. Základem práce je analýza současných webově založených online konferenčních systémů. V rámci této analýzy budou zjišťovány jejich parametry a použité technologie pro přenos multimediálních dat. Získané informace poslouží dále pro návrh vytvářeného konferenčního systému. V návaznosti na tuto problematiku následuje detailní analýza možností HTML5 technologií pro přenos audio a video mezi klientskými zařízeními v reálném čase. V rámci praktické části práce bude sestaven na základě vytvořené analýzy prototyp online konferenčního systétmu založeného na HTML5 technologiích. Ten umožní vytváření konferenčních místností, které budou zajišťovat audiovizuální komunikaci a poskytnou online chat mezi účastníky místnosti. Vytvoření systému zahrnuje jeho návrh, implementaci, následně nasazení a testování. Bude vytvořen s ohledem na přístupnost z mobilních zařízení.
Katalogizace asynchronních motorů
Čala, Václav ; Dušek, Jiří (oponent) ; Singule, Vladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením „Katalogového listu“ asynchronních motorů s kotvou nakrátko, osových výšek 355, 400, 450, 500 a 560 mm. Dále se zabývá vytvořením jednotné konstrukční dokumentace pro výrobu a montáž těchto motorů ve firmě TES VSETÍN, s.r.o. Vypracováním této diplomové práce bych chtěl docílit zjednodušení komunikace se zákazníkem při zpracování jednotlivých zakázek asynchronních motorů a dále urychlení zpracování zakázek asynchronních motorů nejen v oddělení konstrukce, ale i celou TPV (technologickou přípravou výroby), což jednotná dokumentace s jistotou umožní.
Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo"
Dušek, Jiří ; Grepl, Robert (oponent) ; Šolc, František (vedoucí práce)
Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení v režimu „stabilizace v horní nestabilní poloze“ a v režimu „jeřáb při převozu břemene“. Pro řízení v obou režimech byl zvolen a navrhnut stavový zpětnovazební regulátor metodou LQR, který byl následně aplikován na reálný model laboratorního přípravku. Realizace stávajícího systému byla popsána a použitím inkrementálních rotačních senzorů a I/O karty nového typu modernizována. Dále byla prověřena možnost řízení pojezdu kyvadla zdrojem napětí. Byl proveden konstrukční návrh rotační verze laboratorního přípravku a výběr alternativního pohonu systému.
Speciální asynchronní motor jako zdroj elektrické energie
Dušek, Jiří ; Janda, Marcel (oponent) ; Skalka, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci je popsán princip funkce asynchronního stroje jak v motorickém, tak i v generátorickém režimu. Podrobněji se tato práce zabývá využitím speciálního asynchronního stroje jako generátoru elektrické energie pracující do samostatné zátěže. V práci je popsán návrh budící kapacity nutné ke správné funkci asynchronního generátoru. V závěru práce je provedeno vyhodnocení měření na konkrétním asynchronním stroji s různou velikostí budicí kapacity a způsobem zapojení svorkovnice.
Elektronická škrticí klapka
Dušek, Jiří ; Beran, Martin (oponent) ; Havlíková, Marie (vedoucí práce)
Záměrem této práce bylo provést rozbor současných elektronických škrticích klapek a požadavků na ně kladených. Sestavit matematický model, identifikovat parametry předložené elektronické škrticí klapky, provést verifikaci a na základě toho sestavit simulační model. Byly zvoleny vhodné řídicí a výkonové prvky pro řízení elektronické škrticí klapky. Simulační model byl na základě znalosti parametrů těchto prvků rozšířen. Na tento pak navržen kaskádní regulátor pro řízení výchylky škrticí klapky s podřízenou otáčkovou a proudovu smyčkou. Pomocí navrženého regulátoru byla provedena realizace řízení elektronické škrticí klapky s dostupným výkonovým a řídicím modulem.
Control of salient PM machine using d-q frame machine model and Matlab Simulink
Dušek, Jiří ; Huták, Petr (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
This thesis deals with permanent magnet synchronous machine (PMSM) and its modeling. There are mentioned ways of the advantages and use of permanent magnets in electric machines and machines which uses permanent magnets. The transformation of three-phase system to the dq0 reference frame using the Park’s transformation is described and used for description of PMSM. The equations in dq0 reference frame and equivalent circuit of PMSM in dq0 system are established. These equations takes in consideration copper and iron losses.. Due to derived equations and circuit, PMSM is described and model in Matlab –Simulink is realized. For both of models of machines are designed currents and revolutions controllers. For model of PMSM where losses are taken in consideration is more kinds of control strategies discussed and used. These strategies are compared between each other in this thesis. Also results of simulations of different states are given.
Technologie vrtání a vrtací přípravky.
Dušek, Jiří ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologii vrtání a vrtacími přípravky. Počátek práce se věnuje obecnému popisu vrtání. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného vrtacího přípravku pro vrtání. V závěru je vlastní konstrukční řešení přípravku pro firmu Guliwer electronics s.r.o.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 DUŠEK, Jakub
16 DUŠEK, Jan
18 DUŠEK, Jiří
6 Dušek, J.
9 Dušek, Jakub
16 Dušek, Jan
1 Dušek, Jaromír
4 Dušek, Jaroslav
2 Dušek, Jindřich
1 Dušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.