Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Residential market - Prague vs. Bratislava
Killingerová, Michaela ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Púchovský, Branislav (oponent)
Rezidenční trh se odlišuje od ostatních trhů a jednotlivých segmentů realitního trhu významnými specifiky. Práce poskytuje o rezidenčním trhu ucelený obraz, který je zpočátku v úrovni teoretické a v dalších kapitolách také praktické. První část práce rezidenční trh vymezuje, charakterizuje a odlišuje. Druhá část se zaměřuje na dva konkrétní trhy a to Prahu a v Bratislavu. V závěrečných kapitolách jsou aplikované poznatky na odhad hodnoty konkrétních projektů mezinárodně působící developerské společnosti.
Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy
Dušek, David ; Klika, Pavel (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána segmentace trhu ve vybraných lokalitách jednotlivých států a vytvořena databáze rodinných domů v těchto lokalitách určených k prodeji.
Oceňování hotelů
Svoboda, Václav ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Šrytr, Pavel (oponent)
Práce se zabývá srovnáním vybraných metod využitelných při oceňování hotelů. Jednotlivé metody jsou aplikovány na ocenění konkrétního hotelu. Hotel je oceněn nákladovou metodou, porovnávacími metodami, výnosovými metodami a dalšími metodami používanými při oceňování hotelů. Výsledky jsou srovnány, případné rozdíly jsou analyzovány. Pokladem pro ocenění hotelu je finanční analýza, strategická analýza, prognóza generátorů hodnot a finanční plán.
Ocenění nemovité věci jako zástavy
Hakl, František Marian ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Šrytr, Pavel (oponent)
Oceňování nemovitostí jako zástavy je specifickou činností bankovních ústavů, z čehož pramení v menší míře dostupná teoretická základna a to zejména v českém jazyce. Cílem této práce je analýza možných kategorií hodnot a v jejich rámci konkrétních přístupů k odhadu hodnoty nemovité věci jako zástavy. Následně je provedena konkrétní aplikace stanovení tržní a zástavní hodnoty nemovitosti v souladu s běžnými postupy aplikovanými v bankovním prostředí ČR.
Komparace vybraných vkladových produktů pro fyzické osoby
Dušek, David ; Benešová, Lucie (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci vkladových produktů pro studenty v soudobých podmínkách České republiky. Na začátku vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti bankovních produktů. Analýza a následné srovnání vybraných bankovních produktů je provedeno pomocí metody ranking a poté pomocí bodovací metody. Na základě výsledků analýzy a komparace dat je následně vybrána nejvýhodnější varianta a na závěr je doporučeno managementu českých bank, na co se zaměřit, aby přilákaly více klientů z řad studentů.
Systém pro telemarketingovou společnost
Dušek, David ; Rychlý, Marek (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Náplní této práce je návrh a implementace informačního systému pro telemarketingovou společnost. Systém je implementován v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku. Použitý framework je v práci důkladně popsán a jsou vysvětleny přístupy s ním spjaté jako softwarový vzor MVC a návrhový vzor Front Controller. Součástí práce je i vysvětlení návrhového vzoru Data Mapper.
Modulární CMS pro správu webové prezentace
Dušek, David ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou určeny požadavky na navrhovaný systém a to včetně aplikace, která umožní hromadnou centralizovanou správu verzí systému, provozovaného na různých doménách. V další části je vypracován návrh, podle kterého je systém naimplementován s použitím aplikačního rámce Nette a databázové vrstvy Doctrine.
Trh administrativních prostor
Ehrenberger, Patrik ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Rosenthaler, Jan (oponent)
Předmětem diplomové práce je charakteristika trhu administrativních prostor a jeho odlišení od ostatních segmentů na realitním trhu. Nedílnou součástí práce je i analýza vývoje mezi lety 1995 a 2013 se zaměřením na pražský kancelářský trh a jeho srovnání s dalšími evropskými městy. Práce dále pojednává o možnostech využitelnosti initial, reversionary a equivalent yieldů, jako porovnatelných hodnot, napříč investičními i geografickými trhy a užití exit yieldu pro tržní oceňování nemovitostí pomocí modelu diskontovaných peněžních toků. Zjištěné poznatky jsou aplikovány na kancelářskou budovu Rivergarden II-III v dynamicky se rozvíjející oblasti Karlína v Praze 8.
Oceňování průmyslových nemovitostí
Langer, Petr ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Šrytr, Pavel (oponent)
Předmětem této diplomové práce je přiblížení fungování trhu s průmyslovými nemovitostmi a postupu při jejich oceňování. Hlavním cílem je potom komparace českých a mezinárodních RICS standardů a jejich praktická aplikace při ocenění dvou konkrétních průmyslových nemovitostí. Při prvním ocenění, které vychází z českých předpisů, je při ocenění použita nákladová, srovnávací a výnosová DCF metoda společně s metodou reziduální. Ocenění prime nemovitosti vychází z mezinárodních RICS standardů a jsou při něm aplikovány výnosové metody Hardcore & Layer a Term & Reversion.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 DUŠEK, Daniel
5 Dušek, Daniel
1 Dušek, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.