Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Římské a germánské spony ve střední Evropě. (Archeologie barbarů 2012)
Droberjar, E. ; Komoróczy, Balázs
The collected volume, which comprises papers from 49 authors, is thematically focused on brooches of the Iron Age, Roman Period and Migration Period. Brooches represent one of the most important categories of artefacts in protohistoric archaeology and their role in the acquisition of knowledge about barbarian communities is often irreplaceable. Celtic, Roman or Germanic brooches are remarkable, quantitatively representative and morphologically variegated finds. The wide spectrum of their information possibilities often goes beyond the potential of the other tangible evidence. They represent one of the buttresses of relative-chronological systems and contribute significantly to the detailed knowledge of many aspects of human cultures in the past, including the production procedures, trade and other forms of interactions, social differentiation or regional modifications of fashion trends. Most of the 33 chapters published in this volume were presented and vividly discussed in the VIII Protohistoric Conference, which was held in premises of the Palacký University in Olomouc in 2012. The authors strived to put together individual groups of new brooch finds from the barbarian territory in Central Europe (Czech Republic, Slovakia, Austria and Poland) but also from peripheral parts of the Roman Empire, from provinces. In individual chapters they tried to outline several aspects of their documentation and classification and paid attention to analysis of selected categories. The authors publish in this volume new assemblages of finds and pay attention to various partial analyses of individual types or groups of brooches within a long period of time and with respect to current state of research.
Provinciální spony starší doby římské v Čechách
Pecinovská, Monika ; Droberjar, Eduard (oponent) ; Košnar, Lubomír (vedoucí práce)
Spony, (jakož i ostatní předměty) produkované řemeslníky na území římské říše, představují v barbarském světě velice zajímavý úkaz. Ten umožňuje alespoň lehce nahlédnout do složitého světa nepříliš průhledných či kategorizovatelných vztahů římského impéria a jeho nepoddajného protipólu Svobodné Germánie. V rámci barbarika mají Čechy v tomto ohledu významné postavení, co se množství i typologické skladby provinciálních výrobků týče. Problematika těchto tzv. importů na území Svobodné Germánie, se poslední dobou dostává čím dál více do popředí zájmu současné evropské archeologie doby římské. Výsledky tohoto studia v rámci evropských zemí či jednotlivých krajů jsou shrnovány v řadě Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. U nás pak jsou římské importy předmětem studia E. Droberjara (např. 1997; 2006a). Není bohužel zcela jasné, jakým způsobem se římské spony, jakožto římské výrobky obecně, dostávaly do rukou, respektive do hrobů a sídlišť germánských obyvatel. Dle výše uvedeného badatele se většina předmětů římské provenience dostala do Čech obchodem (2006a, 62). Jejich největší koncentrace spadá do prvých desetiletí našeho letopočtu, tedy do doby, kdy Čechy byly centrem tzv. Marobudovy říše (např. E. Droberjar 2000). Provinciální spony se nicméně vyskytují v průběhu celé doby římské....
Nálezy antických mincí v Čechách a jejich historický význam
Militký, Jiří ; Sláma, Jiří (vedoucí práce) ; Droberjar, Eduard (oponent) ; Bursche, Aleksander (oponent)
Zpracování tématu nálezů antických mincí v Čechách umožnilo vytvoření nového katalogu nálezů antických mincí na českém území. Sledovaný region má rozlohu 50971 km2 a byl součástí barbarika (vzdálenost římskému limituje minimálně 30 km). Je odtud podchyceno 768 nálezů registrovaných v rámci celkového počtu 841 samostatných evidenčních záznamů. Celkem je z českého území podchyceno nejméně 5032 mincí, z nichž alespoň přibližně popsáno je 3349 kusů. Jen nepočetné jsou zde zastoupeny nálezy řeckých mincí souvisejících s dobou laténskou. S tímto obdobím také souvisí malá část římských republikánských mincí, většina z nich všakjiž spadá do doby římské. Drtivou většinu nálezového londu tvoří mince římského císařství, které se do Čech dostaly v průběhu doby římské až starší láze doby stěhování národů. Kromě nálezů ojedinělých mincí jsou zde výrazněj zastoupeny také depoty či sídlištní nálezy. výskyt importovaných antických mincí na českém území uzavírají byzantské mince ze 6. a 7. století, částečně již spadající na počátek raného středověku. Zpracováním tohoto tématu získalo území Čech významné postavení v rámci širší střední Evropy, kde je této problematice věnována již dlouho značná pozornost.
Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)
Droberjar, E. ; Komoróczy, Balázs ; Vachůtová, D.
Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomanských válek. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv.

Viz též: podobná jména autorů
2 Droberjar, E.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.