Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Živelní katastrofy či technické havárie v knihovnách: případová srovnávací studie dvou knihoven zasažených povodní
Melichová, Karolína ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
Práce pojednává o srovnávací případové studii dvou knihoven, které byly zasaženy povodní v roce 2002. Pro práci byly vybrány dvě knihovny - Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou a Husova knihovna v Modřanech. V úvodu se práce zabývá obecně živelnými katastrofami a jejich typologií. Podrobněji je zde zpracována živelná katastrofa povodeň. V této části se práce věnuje shrnutím poznatků a průběhu konkrétní povodně v roce 2002. V další kapitolách se věnuje případové srovnávací studii, kde jsou shrnuty poznatky ze dvou postižených knihoven. Tento výzkum je doplněn rozhovory s jednotlivými pracovníky knihoven, dobrovolníky a archivním tiskem, který zachycuje dobu okolo povodní. V závěru se práce věnuje srovnání knihoven, jak se vypořádaly s povodní a celkové vyhodnocení případové studie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Současné chorvatské knihovny
Matějka, Karel ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem práce je charakteristika současného stavu, vývoje a činností knihoven v Chorvatské republice. Definování chorvatské soustavy a struktury knihoven, základní historické a politické pozadí těchto knihoven, legislativa a vybrané metodické pokyny a dále moderní trendy a jejich možné další směřování.
Zpracování periodik v ČR a v zahraničí, vývoj směrem k RDA pravidlům
Burkertová, Zuzana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem práce je na základě průzkumu a analýzy bibliografického zpracování seriálů ve vybraných českých a zahraničních knihovnách zhodnotit současné postupy a naznačit vývoj katalogizační praxe směrem k RDA pravidlům. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Po uvedení do problematiky seriálových dokumentů následuje kapitola věnující se standardům a zdrojům pro katalogizaci pokračujících zdrojů, které by katalogizátoři měli znát. Další kapitola se věnuje modelu FRBR a jeho aplikaci na seriály. Součástí kapitoly pojednávající o pravidlech RDA z pohledu seriálů je také analýza těchto pravidel podle struktury FRBR, dostupných v RDA Toolkitu. Vlastní analýze bibliografického zpracování jsou věnovány tři kapitoly, nejdříve v zahraničních knihovnách, poté v českých knihovnách a v poslední kapitole je porovnání zpracování vybraných titulů periodik v zahraničních i českých knihovnách. V závěru práce jsou uvedeny dopady aplikace modelu FRBR a pravidel RDA na katalogizaci seriálů. Klíčová slova seriály - periodika - pokračující zdroje - pravidla RDA - FRBR - FRBRoo - PRESSoo - katalogizace - bibliografický záznam - knihovna
Legislativní zajištění provozu a služeb knihoven v České republice, Polsku a Slovensku: komparativní analýza
Haraštová, Simona ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Diplomová práce má za úkol porovnat tři knihovní zákony - český, slovenský a polský. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část pojednává nejprve o českém knihovním zákoně. Později se hovoří o slovenském a polském knihovním zákoně. V praktické části je nejprve vysvětlena metoda - komparativní analýza. Dále jsou formulovány výzkumné otázky. Následuje vzorkování a kódování prostřednictvím indikátorů. Poté se řeší metoda analýzy - v našem případě komparace, kdy se porovnává český a slovenský knihovní zákon a poté český a polský knihovní zákon pomocí indikátorů. Nakonec je uvedeno stručné závěrečné shrnutí.
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty
Neumannová, Dana ; Kolínová, Pavlína (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat, zejména na základě sekundárních pramenů, současný stav švédského knihovnictví s ohledem na poskytované veřejné knihovnické a informační služby pro tamní menšiny a migranty. Práce bude mapovat charakteristické rysy, které formují současný stav oboru ve Švédsku, v praktické části se zaměří na analýzu specifických služeb pro jazykové a kulturní menšiny a migranty. Součástí práce je i dotazník rozeslaný do několika vybraných knihoven. Práce by měla přispět k ucelenějšímu pohledu na švédské knihovnictví s přihlédnutím na vybranou problematiku migrantů a menšin v kulturně různorodé společnosti. Klíčová slova knihovny, knihovnictví, Švédsko, švédské knihovnictví, informační služby, migranti, menšiny, integrace
FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí
Lísková, Marie ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá konceptuálním modelem funkčních požadavků na bibliografické záznamy a jeho implementací neboli FRBRizací knihovnických informačních systémů v zahraničí. Úvod práce ve stručnosti představuje konceptuální model FRBR a jeho rodinu. Druhá kapitola pak pojednává o vývoji FRBRizačních aktivit od doby vzniku FRBR studie až do současnosti. Ve třetí kapitole je podrobněji představen proces FRBRizace a jsou zde rovněž prezentovány přínosy a výzvy těchto projektů. V souvislosti s tím jsou zmíněny i dopady na katalogizační standardy a datové struktury i v současnosti hodně diskutovaná otázka týkající se možných způsobů prezentace FRBRizovaných dat. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje analýzu a porovnání dvou vybraných FRBRizovaných systémů (souborný katalog BORéAL a discovery systém Primo), přičemž důraz je kladen na způsob a rozsah implementace FRBR a uživatelské rozhraní.
Problematika přechodu katalogizační praxe na nová katalogizační pravidla
Škopan, Denis ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Práce popisuje přechod na nová katalogizační pravidla RDA v České republice a v zahraničí a porovnává ho s přechodem na pravidla AACR2. Součástí práce je i shrnutí historie a vývoje západních katalogizačních pravidel AACR, AACR2 a RDA a také shrnutí historie a vývoje katalogizačních pravidel v našem prostředí. Práce obsahuje výzkum provedený za pomocí kvalitativních rozhovorů s pracovníky vybraných knihoven v Praze a Středočeském kraji, za účelem identifikace možných problémů při implementaci nových katalogizační pravidla RDA v českém prostředí.
Budoucnost katalogizační profese
Odehnalová, Marie ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Bakalářská práce se zabývá budoucností katalogizační profese. Výzkum zjišťuje možný vývoj katalogizace a pozice katalogizátora v českém knihovnictví. Je stručně představena pracovní pozice katalogizátora, dále je nastíněn vývoj katalogizace v minulosti na mezinárodní a české úrovni. Na základě rešerše je popsána situace katalogizační práce a její budoucnosti v zahraničí. Výzkum probíhal v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s českými odborníky v oboru knihovnictví. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných informací z rešerše a rozhovorů, zodpovězení definovaných výzkumných otázek a představení subjektivní vize vývoje katalogizace.
Nástroje budování fondu v Městské knihovně v Praze
Ulmanová, Magdalena ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je představit nástroje, postupy a agendy, které slouží k budování knihovního fondu v Městské knihovně v Praze (dále i MKP) a jejich vzájemné vztahy. Práci tvoří pět kapitol a přílohová část. Objasněny jsou některé interní termíny používané pouze v MKP. Dále je charakterizována Městská knihovna v Praze a její stručná historie. Popsány jsou procesy, které probíhají v odděleních akvizice a správy knihovních fondů (nákup, dokupování, vyřazování). Větší pozornost je věnována tzv. atraktivnímu fondu, jeho charakteristice, nákupu, vyřazování a výpůjčkám a na vybraném vzorku atraktivního fondu dokládá použití nástrojů k budování fondu. Uvedeny jsou možnosti inovace v oblasti budování fondu v Městské knihovně v Praze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.