Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv způsobu předúpravy tištěných uhlíkových elektrod na jejich elektrochemické chování
Weiss, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Majzlíková, Petra (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá charakterizací tlustovrstvého elektrochemického senzoru. Teoretická část popisuje senzor, tříelektrodový systém, charakterizaci elektrody pomocí cyklické voltametrie a způsoby předúpravy povrchu elektrody. Experimentální část srovnává výsledky získané cyklickou voltametrií na nemodifikované, chemicky a elektrochemicky předupravené a plazmatickou oxidací modifikované elektrodě.
Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy
Vičarová, Monika ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. Tenké vrstvy oxidu titaničitého dopované zlatem byly naneseny na FTO skleněný substrát metodou spin-coating a kalcinovány při teplotě 450 °C po dobu 30 minut. Pro zhotovení vrstev byly použity dvě formy oxidu titaničitého a dva různé prekurzory zlata. Struktura vrstev byla pozorována pomocí optické a SEM mikroskopie. Fotoelektrochemické vlastnosti připravených vrstev byly studovány prostřednictvím elektroanalytických metod – lineární voltametrií a chronoampérometrií.
Transparentní elektricky vodivé vrstvy oxidu cíničitého připravené z anorganických prekurzorů
Dvorský, Vojtěch ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na přípravu transparentních elektricky vodivých vrstev oxidu cíničitého. Nejprve byl syntetizován zásobní sol na bázi anorganických prekurzorů. Na substráty bylo naneseno spin coatingem nebo materiálovým tiskem malé množství solu za vzniku tenkých vrstev. Modifikací solu přídavkem dalších látek byly připraveny specifické ovrstvovací kompozice za účelem optimalizace depozice a výsledných vlastností vrstev. Vybrané vzorky byly analyzovány mechanickou profilometrií, XRD, SEM a XPS.
Současné trendy výuky lyžování dětí
Drbohlavová, Jana ; Matošková, Petra (vedoucí práce) ; Polášková, Marcela (oponent)
Název práce: Současné trendy výuky lyžování dětí Cíle práce: Cílem práce bylo shromáždit dostupné výukové materiály, dokumenty, týkající se lyžování předškolních a mladších školních dětí. Metody práce: Jedná se o rešerši literatury na základě analýzy dokumentů. Výsledky práce: Ze získaných zdrojů vyplynulo, že výuku lyžování dětí předškolního věku a mladšího školního věku lze realizovat třemi rozdílnými způsoby, tedy lyžováním pod vedením rodičů, účastí na "povinném" lyžařském kurzu nebo placenou výukou v komerční lyžařské škole. Každou z těchto výuk charakterizují jak výhody, tak i nevýhody s ní spojené. Při výuce lyžování vedené rodiči je výhodou účast rodiče, kterou nejvíce ocení nejmladší děti v úplných začátcích. Je vhodná pro pozitivní motivaci k získávání dalších lyžařských dovedností. Nevýhodou lyžování s rodiči je možnost neprofesionálního pedagogického působení na dítě, které může vést až k demotivaci. Na školním lyžařském kurzu je výuka lyžování vedena školním pedagogem, podpořená profesionálním instruktorem, čímž je zajištěna kvalitní metodická posloupnost výuky. Výhodou je, že pedagog děti dlouhodobě zná a může volit individuální přístup. Další výhodou je, že s lyžařskými dovednostmi se setká i skupina nesportovních dětí, které by jinak nepřišly s lyžováním do styku. Obtíží této výuky...
Synthesis and photocatalytic applications of titanium dioxide
Solný, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Vlček,, Jozef (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
Hydrolysis conditions for different Ti-alkoxides were examined considering the impact of water to alkoxide ratio and temperature. The prepared hydrolysates and sintered TiO2 nanoparticles were examined with XRD, DTA – TGA, SEM – EDS, BET and PCCS analysis in order to identify the impact of hydrolysis on properties of prepared anatase particles. Magnetite nanoparticles were synthetized by easy one step precipitation method from Mohr´s salt solution and their crystallinity, size and surface properties were examined investigating the influence of temperature and coating by polycarboxylate ether superplasticizer. For immobilization of TiO2 on surfaces of magnetite combined method using the selected nanoparticles of TiO2 and Ti-alkoxides hydrolysis is performed in order to obtain photocatalytically active core–shell powder catalysator with enhanced adsorptive properties. Also the investigation on the applications of TiO2 on surfaces of Mn-Zn ferrites is done with studying the surface treatment by CVD deposition of C and Au layer. Photocatalytic activity of selected prepared photocatalysators is evaluated upon decomposition of methylene blue and isopropanolic and ethanolic vapors for Mn-Zn ferrites in experimental chemical reactor with magnetically holded powdered photocatalysator beds.
Vertikálně uspořádaná pole CdS nanotyčinek pro aplikace v solárních článcích
Hroch, Daniel ; Lednický, Tomáš (oponent) ; Drbohlavová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá depozicí nanočástic do nanoporézních aluminových šablon. Byly vybrány nanočástice sulfidu kademnatého jako významného polovodiče s šířkou zakázaného pásu 2,45 eV, který tak přislibuje lepší využití slunečního záření za účelem konverze na použitelnou energii. Teoretická část práce obsahuje pojednání o fotovoltaickém jevu a pásové struktuře materiálů. Práce obsahuje seznámení se známými technologiemi výroby solárních článků a jejich účinnosti. Dále je zde vědecká rešerše na téma příprav nanoporézních struktur hliníku (Anodized Aluminium Oxide, AAO), rešerše o možnostech depozice nanočástic do těchto struktur a krátký popis možnosti depozice pomocí vakuové filtrace, která není dosud velmi známá. Experimenty byly provedeny v laboratoři mikrosenzorů a nanotechnologií na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Je zde popsán proces výroby AAO a následná metoda depozice nanočástic vakuovou filtrací. Vzorky byly analyzovány metodou rastrovací elektronové mikroskopie (SEM).
Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček
Roček, Vojtěch ; Mravec, Filip (oponent) ; Drbohlavová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na výrobu kvantových teček oxidu titaničitého za pomoci nanoporézní masky z oxidu hlinitého a modifikaci jejich povrchu za účelem zvýšení jejich kvantového výtěžku. Práce je rozdělena do 6 základních kapitol, v nichž je provedena literární rešerše procesu výroby kvantových teček, metod analýzy a úpravy jejich povrchu a možnosti využití těchto kvantových teček v praxi. Tyto teoretické poznatky jsou poté prakticky využity při výrobě kvantových teček, analýze a modifikaci jejich povrchu, jež má za cíl zvýšení jejich kvantového výtěžku. Vyrobeny byly kvantové tečky oxidu titaničitého, na než bylo deponováno zlato a navázán glutation.Získané výsledky jsou prezentovány a diskutovány v závěru práce.
Charakterizace nanostrukturovaných zlatých elektrod modifikovaných biotinovaným oligonukleotidem
Vrbová, Eva ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Hrdý, Radim (vedoucí práce)
V současnosti se snaží věda vyvíjet stále lepší technologie pro výrobu nanočástic. S tím souvisí i jejich začlenění do elektrochemie a do biosenzorů. Bakalářská práce se zabývá problematikou měření biotinylovaného oligonukleotidu pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie a voltametrických metod na zlatých elektrodách. Praktickou částí je navázání a charakterizace biomolekul na povrch nanostrukturované zlaté elektrody, zpracování výsledků z měření a jejich následné vyhodnocení.
Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček
Šibíková, Anna ; Drbohlavová, Jana (oponent) ; Pekárková, Jana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, modifikácií, aplikáciách v biológií, ďalej o bielkovinách a biokonjugácií QDs s hovädzím sérovým albumínom (BSA). V druhej experimentálnej časti boli pripravené vo vode rozpustné, glutathionom modifikované CdTe QDs. Tie boli následne prečistené a biokonjugované s BSA o rôznych koncentráciách. Tretia časť je ukážka výsledkov a porovnanie dosiahnutých výsledkov s vedeckými článkami.
Biofunctionalization of deposited quantum dots
Jakubechová, Jana ; Venerová, Tereza (oponent) ; Drbohlavová, Jana (vedoucí práce)
The goal of this bachelor thesis is to functionalize the deposited quantum dots (QDs). QDs are prepared thanks to nanoporous alumina template in process of anodic oxidation of Ti film on a silicon wafer followed with modification of gold in process of pulse deposition. The final objective is the subsequent observation of fluorescent properties changes. QDs shows outstanding optical characteristics which can be used for labeling and imaging in biological systems. Thanks to their unique fotostability, they allow long term observation of biomolecules.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Drbohlavová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.