Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finitely generated clones
Draganov, Ondřej ; Barto, Libor (vedoucí práce) ; Bulín, Jakub (oponent)
Klonem rozumíme množinu operací konečné arity, která je uzavřená na sklá- dání a obsahuje projekce. Řekneme, že je konečně generovaný, existuje-li konečná podmnožina {f1, . . . , fn} taková, že všechny ostatní operace lze vyjádřit pomocí skládání f1, . . . , fn. Práce představuje příklady konečně a nekonečně generova- ných klonů na konečné množině. Nejprve ukážeme explicitní konstrukci, pomocí které můžeme najít generátory některých konečně generovaných klonů, a expli- citní vyjádření všech operací těchto klonů jako termy nalezených generátorů. Dále definujeme relace, jejichž kompatibilní operace mají omezenou esenciální aritu, a diskutujeme jejich možné modifikace. Konečně pro každou binární operaci f, pomocí které nelze naskládat esenciálně ternární operaci, nalezneme maximální klon esenciálně binárních operací, který f obsahuje. 1
Arita NU polymorfismů
Draganov, Ondřej ; Barto, Libor (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Práce se zabývá aritou NU polymorfismů relačních struktur. Cílem je zjednodušit a přehledně zpracovat již existující příklad relační struktury, která má NU polymorfismus, ale nemá žádný NU polymorfismus "nízké arity vzhledem k aritě relací a počtu prvků nosné množiny. V práci jsou explicitně popsány m-ární relační struktury s n prvky, n ≥ 2, m ≥ 3, které nemají NU polymorfismus arity (m − 1)2n−2 , ale mají NU polymorfismus arity (m − 1)2n−2 + 1, který je v práci zkonstruován, a binární relační struktury s n prvky, n ≥ 3, které nemají NU polymorfismus arity 22n−3 , ale mají NU polymorfismus arity 22n−3 + 1.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.