Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracovněprávní spory
Hemerka, Tomáš ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Pracovněprávní spory Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Pracovněprávní spory" usiluje o poskytnutí uceleného přehledu problematiky pracovněprávních sporů. Diplomová práce se zabývá individuálními a kolektivními pracovněprávními spory, a možnostmi jejich řešení v českém právním řádu. V práci je také zpracován exkurz do právní úpravy pracovněprávních sporů v Japonsku. Důvodem pro zpracování tématu bylo autorovo zjištění o velmi nízkém počtu a nepřiměřené délce individuálních pracovněprávních sporů v porovnání jinými spory řešenými v občanském soudním řízení. Jedním z cílů autora bylo zanalyzovat důvod těchto jevů. Diplomová práce je členěna do čtyř částí. V první části se autor zabývá základními pojmy a úvodem do daného tématu. Druhá část obsahuje kritické zhodnocení současné právní úpravy v oblasti řešení individuálních pracovněprávních sporů, poukazuje na důvody nízkého počtu a nepřiměřené délky soudního řízení. Také má za cíl ukázat na možná řešení problematických aspektů současného stavu. Je také nezbytné uvést, že jsou zde zmíněny možnosti alternativních způsobů řešení pracovněprávních sporů a učiněny návrhy pro zákonodárce. Následující a stěžejní část je věnována vybraným individuálním pracovněprávním sporům. V této části práce jsou rozebrány různé spory, které mohou nastat v souvislosti s...
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
Holubová, Veronika ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě neplatného rozvázání pracovního poměru, odlišit jej od zdánlivého rozvázání pracovního poměru zakotveného do právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zejména shrnout právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu týkající se nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru. V úvodu představuji cíle své diplomové práce a uvádím, proč si myslím, že nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou stále aktuálním tématem. Ve druhé kapitole ve stručnosti přibližuji pracovní poměr. Ve třetí kapitole uvádím, co se rozumí rozvázáním pracovního poměru a v jednotlivých podkapitolách představuji základní náležitosti jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Čtvrtá kapitola je věnována vadnému rozvázání pracovního poměru, pojednávám v ní proto o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce a o tom jaké znaky musí rozvázání pracovního poměru naplnit, aby jej bylo možné považovat za právní jednání. Ve druhé podkapitole pojednávám o zdánlivém rozvázání pracovního poměru a dopadech konceptu zdánlivosti do oblasti rozvázání pracovního poměru. Třetí podkapitola je věnována neplatnému rozvázání pracovního poměru, rozlišení mezi relativní a absolutní neplatností...
Pracovní úraz a nemoc z povolání
Hoffmann, Matouš ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a z toho plynoucí povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, prostřednictvím jednotlivých náhrad. Úvodní část poskytuje krátký exkurz do vývoje právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a zabývá se otázkou povinného zákonného pojištění zaměstnavatele, realizovaného prostřednictvím dvou soukromých pojišťoven. Druhá část práce se zabývá okolnostmi, které vedou ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Značný prostor je věnován situacím, ze kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že během nich může dojít ke vzniku pracovního úrazu. Detailněji jsou tedy rozebrány pracovní úrazy vzniklé při teambuildingu, pracovní cestě a úraz, jež má původ v infarktu myokardu. Dále jsou zde definovány skutečnosti vedoucí k částečnému či úplnému zbavení odpovědnosti zaměstnavatelem. Těmito skutečnostmi jsou lehkomyslnost, zaviněné porušení předpisů anebo pokynů a opilost či zneužití jiných návykových látek. Třetí část se věnuje podmínkám, za kterých vzniká odpovědnost zaměstnavatele za nemoci z povolání. Čtvrtá část se zabývá jednotlivými náhradami, které mají odčinit majetkovou či nemajetkovou škodu zaměstnance. Pozornost je zejména věnována postupu pro určení průměrného výdělku, který slouží...
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Pracovněprávní spory
Kalhousová, Viktorie ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá oběma druhy pracovněprávních sporů dle českého práva - individuálními pracovněprávními spory a kolektivními pracovněprávními spory. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak zkušenost autorky diplomové práce s individuálními pracovními spory, dále rozsáhlost soudní judikatury řešící tuto problematiku a také neblahá zjištění týkající se řešení individuálních pracovněprávních sporů u obecných soudů - zejména délka řízení a snižující se počet nápadů. Nezbytnou součástí této práce je kapitola o procesních aspektech pracovněprávních sporů, která pojednává o odlišnostech mezi "běžným" civilním řízením a řízením o pracovněprávním sporu. Základní řešenou otázkou je problematika obsazení soudů v pracovněprávních sporech, zejména způsob a doba jmenování přísedících a postup při rozhodování senátu. Těžiště této práce představuje kapitola pojednávající o individuálních pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V rámci této kapitoly je analyzována hmotněprávní úprava každého ze způsobů skončení pracovního poměru a jsou předestřeny zásadní závěry z rozhodovací praxe obecných soudů. V návaznosti na tuto hlavní kapitolu je řešena oblast individuálních pracovněprávních sporů o výplatu dlužné mzdy a autorka se dotkne i problematiky sporů o náhradu...
Důvody výpovědi z pracovního poměru
Plch, Marek ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou důvodů výpovědi z pracovního poměru. Rozebrány jsou i instituty s touto problematikou úzce související, jako je skončení pracovního poměru obecně, výpověď a její náležitosti, ochranné doby, či povinnosti, které v některých případech zaměstnavateli vznikají v souvislosti s výpovědí. Při hodnocení a posuzování právní úpravy je nutné mít na paměti dva právní principy, princip flexibility a princip ochrany slabší strany (zaměstnance). V úpravě skončení pracovního poměru a v pracovním právu obecně dochází ke střetu těchto principů. Jedním ze specifik odvětví pracovního práva je poměrně rigidní a kogentní právní úprava, snažící se vyrovnat nerovnost pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem mimo jiné tím, že navazuje možnost zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď na splnění zvláštních hmotněprávních podmínek. Taková úprava může být v praxi vnímána jako příliš restriktivní. Práce se především blíže soustředí na tyto hmotněprávní podmínky, které musí být splněny, aby byla výpověď daná zaměstnanci zaměstnavatelem možná. Samotné výpovědní důvody jsou v zákoníku práce stanoveny taxativně a můžeme je rozdělit do tří kategorií, výpovědní důvody spočívající v organizačních změnách, výpovědní důvody spočívající ve zdravotním stavu zaměstnance a výpovědní důvody...
Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci
Wejmelka, Radek ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
71 RESUMÉ Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru je v praxi již mnohokrát řešeným a judikaturou nespočetněkrát rozsouzeným problémem, nicméně ani po téměř 25 letech judikaturního vývoje v otázce souběhů nejsou v praxi právní názory na tuto problematiku jednotné. Tato práce si klade za cíl předložit čtenářům rozbor problematiky souběhu funkcí v širších souvislostech, a to jak z hlediska obchodního práva, tak i z hlediska pracovního práva s přesahem do práva sociálního zabezpečení a daňového práva včetně shrnutí relevantní judikatury. První kapitola této práce je zaměřena na obecné vymezení postavení právnických a fyzických osob. Druhá kapitola se již zabývá výkonem funkce člena statutárního orgánu z hlediska obchodního práva, zejména s ohledem na podmínky pro výkon funkce a práva a povinnosti člena statutárního orgánu a obchodní korporace. Třetí kapitola se zaměřuje na pracovní poměr fyzických osob z hlediska pracovního práva a zákoníku práce a na srovnání pracovněprávního vztahu fyzické osoby a obchodněprávního vztahu člena statutárního orgánu k obchodní korporaci. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na historický vývoj judikatury a právní úpravy ve vztahu k souběhům zejména s ohledem na možné přístupy k řešení problematiky souběhů v rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu...
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Čížková, Dana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Tématem této práce je neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Cílem zpracování je provést ucelenou analýzu této problematiky pracovního práva v kontextu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sehrává v této problematice velkou úlohu s ohledem na jeho subsidiární použití v pracovním právu. Občanský zákoník přinesl nové pojetí vad právního jednání, které způsobují buď neplatnost právního jednání, nebo zdánlivost právního jednání. Právě zdánlivost právního jednání je nový institut, který byl občanským zákoníkem zaveden. V práci je nejprve stručně osvětlen vtah zákoníku práce k občanskému zákoníku včetně historického exkurzu. Dále se práce zabývá nejen vymezením pojmů neplatného a zdánlivého právní jednání v kontextu pracovního práva, ale také vývojem těchto institutů v pracovním právu. Stěžejní část práce je věnována popisu a analýze jednotlivých případů, ve kterých dochází k neplatnému nebo zdánlivému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to jednak v obecné rovině, tak i v konkrétních případech za použité rozsáhlé judikatury. Práce se dále zabývá jednotlivými následky neplatného rozvázání pracovního poměru, jako je požadavek na další pokračování v zaměstnání, nárok na náhradu mzdy nebo...
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Kubínová, Petra ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku...
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve vybraných členských státech EU
Bezděková, Barbora ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, tedy právní úpravy, která usiluje o ochranu práv zaměstnanců v případě strukturálních změn zaměstnavatele. V první kapitole práce je rozebrána právní úprava Evropské unie, směrnice Rady 77/187/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí závodů, respektive pozdější novelizovaná směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, která harmonizuje standard ochrany zaměstnanců při převodech podniku, a to včetně historických souvislostí. Zvláštní důraz je kladen na výklad směrnic v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie. V následujících kapitolách jsou postupně rozebrány tři národní úpravy přechodu práv a povinností členských zemí Evropské unie - česká, francouzská a britská. Zahraniční právní úpravy byly ke komparaci zvoleny vzhledem k jejich rozdílnému přístupu k regulaci přechodu práv a povinností. Francie byla vybrána jakožto země, pro kterou je ochrana zaměstnanců při změně zaměstnavatele tradiční součástí pracovněprávních předpisů. Velká Británie pak jako představitel...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Drápal, Libor
1 Drápal, Lubomír
1 Drápal, Luděk
2 Drápal, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.