Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny ukazatelů kondice v přípravném období vybraných fotbalových klubů žákovské kategorie U15
Švomová, Veronika ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: Změny ukazatelů kondice v letním přípravném období vybraných fotbalových klubů žákovské kategorie U15 Cíle: Hlavním cílem práce byla diagnostika a následné porovnání kondičních ukazatelů dvou vybraných klubů žákovské kategorie U15 v letním přípravném období. Metody: Výzkum byl proveden formou motorického testování. Pro zjištění stavu kondice a jejích změn v přípravném období dvou týmů jsme zvolili pět vybraných motorických testů z baterie Fotbalové asociace České republiky - testy silových schopností, rychlostních schopností, vytrvalosti a pohyblivosti. Výsledky: Významná změna kondičních ukazatelů během přípravného období nastala u jednoho týmu ve dvou motorických testech a u druhého ve třech motorických testech. I když k dílčím změnám došlo, předpoklad zlepšení celkové kondice se nepotvrdil. Sledované období (5 a 8 týdnů) je k dosažení podstatnějších změn pravděpodobně nedostatečné. Klíčová slova: řízení tréninku, kontrola trénovanosti, kondice, pohybové schopnosti, motorické testy, přípravné období
Struktura sportovního výkonu v tenisové dvouhře
Plachá, Kristýna ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název práce: Struktura sportovního výkonu v tenisové dvouhře Cíl práce: Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře, na němž bude demonstrována důležitost jednotlivých faktorů, jejich vnitřní struktura a vzájemná závislost mezi těmito faktory. Použité metody: Jedná se o bakalářskou práci teoretického charakteru, která byla zpracována formou rešerše domácí i zahraniční literatury. Byla v ní tudíž uplatněna metoda obsahové analýzy dokumentů spolu s obecnými metodami výzkumu, analýzou - syntézou a induktivním - deduktivním postupem. Výsledky: Výsledkem této práce je navržený model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře. V modelu jsou naznačeny vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory. Klíčová slova: Sportovní výkon, somatické faktory, kondiční faktory, koordinační schopnosti, faktory techniky, faktory taktiky, psychické faktory
Ekonomické, marketingové a sportovní aspekty Olympiád dětí a mládeže
Smažil, Pavel ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Stluka, Jan (oponent)
Název: Ekonomické, marketingové a sportovní aspekty Olympiád dětí a mládeže v České republice Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza dostupné dokumentace jednotlivých Olympiád dětí a mládeže České republiky od roku 2003 do roku 2013 v oblasti sportovní, ekonomické a marketingové. Metody: Na základě relevantních dat získaných z dostupných dokumentů ČOV se práce rozděluje na tři části. V první části - sportovní - je práce zaměřena na analýzu úspěšnosti sportovců Olympiád dětí a mládeže na mezinárodních sportovních hrách. Druhá část se zabývá analýzou ekonomických rozpočtů jednotlivých Her. Třetí část práce obsahuje analýzu marketingových aspektů ODM - partnerství, medializace, informační a propagační materiály. Výsledky: Z jednotlivých analýz vyplývá, že je patrný pozitivní vývoj ve všech třech oblastech - sportovní, ekonomická, marketingová oblast. Projekt ODM je postaven na pevných základech, na kterých by se měla myšlenka olympismu dále rozvíjet mezi mládeži v České republice. Na základě rozboru a zhodnocení jednotlivých částí jsou vypracovány návrhy a doporučení pro budoucí Olympiády dětí a mládeže. Klíčová slova: Olympismus, Český olympijský výbor, Olympiáda dětí a mládeže, financování sportovních akcí, marketing sportovních akcí, medializace
Vliv vyšší nadmořské výšky na úspěšnost střelby v biatlonu
Boudíková, Adéla ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Pupiš, Martin (oponent) ; Ondráček, Jan (oponent)
Hlavním cílem práce bylo poskytnout nové poznatky týkajících se problematiky úspěšnosti střelby ve vyšší nadmořské výšce (1 500 - 3 000m n. m.). Úspěšnost střelby vrcholových závodníků byla hodnocena na základě výsledků vytrvalostních závodů SP, MS a ZOH v nížině a vyšší nadmořské výšce v rozmezí závdních sezón 1990/1991 - 2013/2014. Vyšší nadmořská výška neměla významný vliv (p<0,05) na úspěšnost střelby biatlonistek, ani biatlonistů v porovnání s výsledky z nížiny. Výška ovlivnila více úspěšnost střelby žen než mužů. Efektivitu střelby jsme dále zkoumali v rámci experimentu, kterého se zúčastnilo deset biatlonistů soutěžících na národní úrovni. Sportovci absolvovali tři testy v nížině, čtyři testy ve vyšší nadmořské výšce (1 800m n. m.) a pět testů v nížině po návratu z výšky. Součástí testu byla klidová střelba vleže a vstoje, poté následoval běh na 3km, který zahrnoval střelbu vleže a vstoje. Dvanáctidenní pobyt a trénink ve výšce neměl vliv na zlepšení úspěšnosti a rychlosti střelby, ani na čas běhu v dané intenzitě zatížení. Klidová střelba, ani střelba vleže po zatížení se po celou dobu testování významně neměnila. Kritické dny ve výšce byly zaznamenány u střelby vstoje po zatížení (6. den; p<0,05) a u průměrného času běhu (9. den; p<0,05). Manipulace se zbraní a střelba jsou zautomatizované...
Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů
Pecha, Jan ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent) ; Zháněl, Jiří (oponent)
Název: Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů Abstrakt Předložená práce se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje výhradně hráčů v podmínkách vytvořených Českým tenisovým svazem (před rokem 1993 Československým tenisovým svazem) a jejím cílem je zjistit, zda a nakolik soutěžní úspěšnost českých, resp. československých tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích souvisí s dosahováním jejich vrcholné výkonnosti v dospělosti na mezinárodní úrovni. Prospektivně je analyzováno umístění předních hráčů v žákovských kategoriích v letech 1989 - 2011 a je sledován jejich výkonnostní vývoj do dospělosti na profesionálních okruzích ATP a WTA. Retrospektivně pak výkonnostní vývoj všech českých hráčů ročníku narození 1970 a mladších, kteří se později v závěrečném hodnocení soutěžního období na konci roku umístili na žebříčcích ATP a WTA do 100. místa. Kvalitativní část výzkumu, založená na rozhovorech s tenisovými experty, identifikuje a posuzuje možné cesty dosahování nejvyšší tenisové výkonnosti. Výzkum se soustředí na tři tématické okruhy problému dlouhodobé koncepce sportovního tréninku v tenise - charakteristické rysy tréninku, předpoklady úspěšných hráčů a význam sportovních soutěží. Soubor prospektivní analýzy tvořilo 1791 hráčů, jejichž procentuální úspěšnost prosazení do databází ATP a WTA je 38,50...
Analýza kandidatury Prahy na Letní Olympijské hry 2016
Bošková, Linda ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název: Analýza kandidatury Prahy na Letní Olympijské hry 2016 Cíle: Cílem této práce je analýza kandidatury Prahy na Letní Olympijské hry 2016, následné určení hlavních příčin jejího neúspěchu a návrhy na budoucí kroky české sportovní politiky, která může vést k budoucímu pořádání Olympijských her. Metody: V naší práci jsme použili tři manažerské metody. Jedná se o systémový přístup, který umožňuje identifikovat všechny zájmové skupiny a jejich vzájemné vztahy, které navzájem spolu souvisí. Tato metoda umožňuje komplexně pochopit problematiku jako ucelený systém. Následně byla použita SWOT analýza kandidatury a Ishikawův diagram, který pomohl definovat základní příčiny neúspěchu této kandidatury. Výsledky: Bylo zjištěno základních šest příčin, které rozhodly o neúspěšném osudu kandidatury. Příčiny jsou spíše interního závažnějšího charakteru, které dokazují, že Praha není připravena na pořádání Olympijských her. Na tuto skutečnost reagují následné návrhy budoucích kroků, které mají za cíl v dlouhodobém horizontu zlepšit politické a sportovní prostředí v zemi a jejich vzájemné vztahy a připravit tak podmínky pro další kandidaturu na Olympijské hry. Klíčová slova: Olympijské hry, kandidatura, příčiny, sport, Praha, Český olympijský výbor, Mezinárodní olympijský výbor
Úrazovost v ledním hokeji v rámci mužských profesionálních soutěží v České republice
Šulcová, Anna ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název: Úrazovost v ledním hokeji v rámci mužských profesionálních soutěží v České republice. Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zmapovat četnost výskytu úrazů, příčinu jejich vzniku, závažnost a dobu léčby u profesionálních extraligových hráčů ledního hokeje v ČR v sezóně 2010/2011. Metoda: Výzkum byl proveden pomocí nestandardizovaného šestistránkového dotazníku. Tento dotazník byl distribuován do všech 14 extraligových mužstev. Data se nakonec podařilo získat z 11 klubů, celkem od 175 hráčů. Data byla následně zpracována v programu Excel, pomocí něhož byly výsledky pro lepší názornost převedeny do grafické podoby. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že zápasová úrazovost v extraligové sezóně 2010/2011 činila 57,4 úrazu na 1000 utkání. Nejčastějším typem zranění byla s 34,1% tržná rána v obličeji. Nejčastějším mechanismem vzniku úrazu některá s forem srážky - ve 37,9% případů. Většina zranění, které hráči utrpěli během zápasů, byla hodnocena jako zranění lehká a to ve 45,1% případů. Úrazem v zápase nejčastěji postiženým herním postem je post útočníka - 65,1% úrazů, post obránce - 28,1% a nejméně zápasových zranění vykazuje post brankáře - 6,7%. Klíčová slova: lední hokej, úrazovost, dotazník
Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů
Voříšková, Martina ; Rychtecký, Antonín (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent) ; Bebčáková, Viera (oponent)
Metodologická východiska diagnostiky olympijských vědomostí, hodnot a principů Na koncepci olympijské výchovy mají významný vliv aktivity institucí (MOV, NOV, NOA), s čímž souvisí jejich bezprostřední spolupráce s výchovnými a vědeckými institucemi včetně podpory olympijského výzkumu na univerzitách. Na školách jsou sport a olympijská výchova jednou z možností šíření olympijské myšlenky v praxi. Cílem práce byla modifikace dotazníku "Olympijské ideály a principy" (Rychtecký, 1998), jež vznikl jako dotazník s názvem "Olympic questionnaire" autorů Telama et al. (1998) pro populaci mládeže v České republice v rámci mezinárodní studie. Současným cílem práce byla redukce tohoto dotazníku z důvodu vytvoření jeho zkrácené verze. Dalším cílem práce bylo identifikovat a specifikovat shodné znaky i rozdíly v hodnocení olympijských principů u 12-ti leté a 15-ti leté mládeže. Následné porovnání získaných výsledků s předchozím totožným výzkumem z roku 1998 pro zjištění možného posunu (vývoje) v hodnotovém vnímání zvolené skupiny populace. Výzkumný soubor sestával z 597 mladších adolescentů (12 a 15 let) ze 7 víceletých gymnázií v Jihočeském kraji. Byla prokázána vyhraněnost názorů a zaujímání krajních postojů dívek (p<0,05 - p<0,001) k modelům fair play chování ve sportu. Výsledky potvrdily (p<0,05)...
Analýza ročního tréninkového cyklu úspěšného juniorského závodníka ve veslování
Bartůněk, Jan ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: ANALÝZA RONÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU ÚSP'NÉHO JUNIORSKÉHO ZÁVODNÍKA VE VESLOVÁNÍ Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat d·sledky přípravy tréninkového procesu a postup· pro mladého veslaře, který byl díky svým výsledk·m dlouhodobě zařazen do reprezentačního výběru. Metoda: Analýza tréninkové dokumentace a vyhodnocení obecných a speciálních tréninkových ukazatel·. Určení použitých tréninkových metod. Porovnání vybraných speciálních tréninkových ukazatel· s odbornou literaturou a skutečnými hodnotami Jakuba Koloce. Výsledky: Výsledkem bylo zhodnocení tréninkového procesu z hlediska objemu tréninkových ukazatel·, zlepšování osobních rekord·, počtu start· a ostatních okolností spojených s tréninkovým procesem. Klíčová slova: sportovní trénink, veslařský trénink, dlouhodobá sportovní koncepce, příprava mládeže ve veslování, trénink junior· ve veslování
Řízení sportovního tréninku (Analýza vybraných sportů)
Hirmanová, Barbora ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Název práce: Řízení sportovního tréninku (analýza vybraných sportů) Název práce v angličtině: The management of the training (analysis of selected sports) Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo shromáždit dostupnou českou literaturu zabývající se řízením sportovního tréninku v konkrétních sportech, které jsme zvolili - volejbal, atletika - sprint na 100 a 200 metrů, sportovní gymnastika a triatlon. Po prostudování těchto publikací určit, zda se tyto sporty zabývají všemi články řízení sportovního tréninku - plánováním tréninku, evidencí tréninku, kontrolou trénovanosti a vyhodnocováním tréninku. Dále porovnat teorii jednotlivých článků řízení sportovního tréninku v těchto sportech s obecným modelem teorie řízení sportovního tréninku. Určit do jaké míry se tyto teorie shodují, v čem se liší a zamyslet se nad tím, proč tomu tak je. Metody práce: Používali jsme analýzu textových dokumentů. Výsledky: V diskuzi jsme uvedli závěry, ke kterým jsme dospěli. Výsledky mohou sloužit k porovnání reálné tréninkové praxe ve zvolených sportech s teoretickými koncepty řízení sportovního tréninku. Klíčová slova: řízení sportovního tréninku, plánování tréninku, evidence tréninku, kontrola trénovanosti, vyhodnocování tréninku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.