Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení sportovního tréninku (Analýza vybraných sportů)
Hirmanová, Barbora ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Název práce: Řízení sportovního tréninku (analýza vybraných sportů) Název práce v angličtině: The management of the training (analysis of selected sports) Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo shromáždit dostupnou českou literaturu zabývající se řízením sportovního tréninku v konkrétních sportech, které jsme zvolili - volejbal, atletika - sprint na 100 a 200 metrů, sportovní gymnastika a triatlon. Po prostudování těchto publikací určit, zda se tyto sporty zabývají všemi články řízení sportovního tréninku - plánováním tréninku, evidencí tréninku, kontrolou trénovanosti a vyhodnocováním tréninku. Dále porovnat teorii jednotlivých článků řízení sportovního tréninku v těchto sportech s obecným modelem teorie řízení sportovního tréninku. Určit do jaké míry se tyto teorie shodují, v čem se liší a zamyslet se nad tím, proč tomu tak je. Metody práce: Používali jsme analýzu textových dokumentů. Výsledky: V diskuzi jsme uvedli závěry, ke kterým jsme dospěli. Výsledky mohou sloužit k porovnání reálné tréninkové praxe ve zvolených sportech s teoretickými koncepty řízení sportovního tréninku. Klíčová slova: řízení sportovního tréninku, plánování tréninku, evidence tréninku, kontrola trénovanosti, vyhodnocování tréninku.
Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního hokeje
Vrzal, Milan ; Dovalil, Josef (oponent) ; Perič, Tomáš (vedoucí práce)
Název: Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledm'ho hokeje Cflepráce: Mezi cíle této diplomové patří: analýza možností individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního hokeje zdůvodnění použití individualizace přípravy pro stimulaci projevu faktorů výkonu jednotlivce v ledním hokeji začlenění individualizace do ročního tréninkového cyklu a její praktické využití v ucelené podobě. Diplomová práce má poukázat na důležitost individualizace tréninkového procesu v ledním hokeji, přestože se jedná o kolektivní sport. Metody: Byla provedena kvalitativní analýza odborné literatury zabývající se individualizací ve sportu a pohybových aktivitách. Dále byla provedena kvalitativní analýza možných opodstatnění této individualizace a na jejím základě byly praktické a teoretické poznatky aplikovány do tréninkového procesu hráče ledního hokeje. Pro potřeby trenérů byly navrženy možnosti způsobů individualizace v ročním tréninkovém cyklu ledm'ho hokeje. Výsledky: Výsledkem je souhrn možností aplikace individualizace tréninkového procesu v rámci ročního tréninkového cyklu. Klíčová slova : Individualizace, Faktor výkonu, Kvalitativní analýza, Lední hokej, Optimalizace, Roční tréninkový cyklus, Sportovní trénink, Stimulace. 3
K možnostemi zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku
Goj, Jaroslav ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název: K možnosti zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit zda lze zlepšit koordinační schopnosti u dětí na ZŠ zařazením všeobecně rozvíjejících cvičení a toto zlepšení dokázat pomocí testů koordinace. Metoda: Průzkum byl proveden u dvou 1.tříd na ZŠ. Experimentální i kontrolní skupina byla otestována na začátku školního roku. Poté byla na experimentální skupinu aplikována všeobecně rozvíjející cvičení. Na konci školního roku byly obě skupiny otestovány znovu stejnými testy. Výsledky: Z výsledku testů je patrné, že experimentální skupina se po aplikaci všeobecně rozvíjejících cvičení, v porovnání s kontrolní skupinou statisticky zlepšila. Klíčová slova: zlepšení koordinačních schopností, testy koordinačních schopností, všeobecně rozvíjející cvičení 2
Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve florbalu
Cepková, Michaela ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název práce: Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve tlorbale Cíle práce: Cílem diplomové práce bude pokusit se navrhnout stavbu ročního tréninkového cyklu pomocí porovnání a provedení rozboru ročního tréninkového cyklu v sezóně 2004/2005 českého a švýcarského prvoligového týmu se současným využitím teoretických znalostí. Flm·bal je jednou z nejmladších kolektivních spmtovních her, která od roku 1992, kdy byla založena ČFBU, zaznamenala nebývalý rozmach. Oproti jiným sportům s delší tradicí má florbal rezervy ve vzdělání, přesněji řečeno nedostatek písemného materiálu, který by pomáhal trenérům v tréninkovém procesu. Metoda: Při zpracování této práce bude použita metoda návrhu a demonstrace, metoda formativní evaluace a metoda komparace. Výsledky: Výsledkem diplomové práce bude návrh stavby ročního tréninkového cyklu. Roční tréninkový cyklus bude charakterizován pomocí nespecifických a specifických ukazatelů. Pomocí specifických ukazatelů budou charakterizovány jednotlivé mikrocykly. Pro přehlednost budou výsledky prezentovány pomocí grafů a tabulek. Klíčová slova: florbal, roční tréninkový cyklus, mikrocyklus, tréninková jednotka, tréninkový proces, stavba ročního tréninkového cyklu
Korelace 30s Anaerobního testu Wingate s Anaerobním testem MM636
Wolf, Tomáš ; Dovalil, Josef (oponent) ; Heller, Jan (vedoucí práce)
2 Abstrakt : Účelem této práce je zjistit validitu a reliabilitu terénního anaerobního testu MM636 a stanovit korelaci s klasickým anaerobním 30s testem Wingate. Obsahem testu MM636 je absolvování šesti 36 metrových úseků (založeno na principu modrá-modrá -18m) přímočarým bruslením bez přerušení. 22 elitních juniorských hráčů Extraligového mužstva starších dorostenců ve věku 16-20 let absolvovalo nejprve antropomotorické vyšetření a následně Wingate test a s odsupem jednoho týdne test MM636 na ledě. Maximální anaerobní výkon (watt/kg) signifikantně (p=0,025) koreloval (r= -0,45) s nejkratším dosaženým časem při bruslení na ledě. Pro Anaerobní kapacitu (kJ) nebyla signifikantní (p>0,1) korelace (r=0,28) nalezena. Hodnoty hladiny naměřeného laktátu v krvi po ukončení testů byli velmi podobné, rozdíl WAT30 vs MM636 pouhých 0,5 mmol/l. Index únavy dosáhl při testu WAT30 přibližně dvojnásobné hodnoty oproti MM636. Reliabilita testu MM636 v retestu pro AnC (r=0,97 , p<0,001) a pro Pmax (r=0,73, p<0,001) ukazuje vysokou spolehlivost tohoto testu. Test MM636 je validní a reliabilní, ovšem nebyla nalezena silnější korelace s testem WAT30 pro sledované parametry u této skupiny hráčů. Název: Korelace 30s Anaerobního testu Wingate s Anaerobním testem MM636 Cíle práce: Zjištění spolehlivosti testu MM636 a korelace s...
Analýza časového a obsahového využití tréninkové jednotky v hokejbalu u kategorie starších žáků
Maršner, Milan ; Dovalil, Josef (oponent) ; Perič, Tomáš (vedoucí práce)
2 ABSTRAKT Název diplomové práce: Analýza časového a obsahového využití tréninkové jednotky v hokejbalu u kategorie starších žáků Zpracoval: Milan Maršner Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. Cíle práce: Cílem naší práce byla analýza tréninkových jednotek z hlediska: - časového využití tréninkové jednotky, - časového využití tréninkové jednotky v rozdělených pásmech energetického zajištění, - herních činností sledovaných hráčů v kategorii starší žáci. Metodika práce: Výzkumná část byla provedena metodou nepřímého pozorování, které bylo zajištěno pomocí záznamů pořízených z tréninkových jednotek vybraných týmů. Výstupní hodnoty z jednotlivých tréninkových jednotek byly zaznamenány a zpracovány pomocí kvantitativní analýzy. Výsledky práce: V předkládané diplomové práci se nám podařilo na základě pozorování analyzovat tréninkové jednotky z hlediska celkového časového a obsahového využití v hokejbalu u kategorie starších žáků. Celkem jsme sledovali a následně statisticky zpracovali 40 tréninkových jednotek z šesti různých týmů. Výstupní hodnoty jsme zpracovali a znázornili ve třech částech, které jsme rozdělili na celkové výsledky všech vysledovaných tréninkových jednotek, na výsledky podle jednotlivých týmů a na výsledky jednotlivých hráčů. Dosažené hodnoty jsme uvedli pomocí přehledných...
Trenérská reflexe sportu
Sommerová, Hana ; Potměšil, Jaroslav (oponent) ; Dovalil, Josef (vedoucí práce)
Název práce: Trenérská reflexe sportu Cíle práce: Analýza názorů trenérů studujících nejvyšší kvalifikaci na postavení sportu v životě člověka a společnosti, které formulovali ve svých pracích na téma "Co mi sport dal a vzal". Metoda: Kvalitativní výzkum byl proveden metodou zkoumání a obsahovou analýzou dokumentů. Výsledky: Osvětlují, jakou roli zaujímá sport v životě člověka a společnosti z pohledu předních trenérů současnosti. Klíčová slova: Sport, reflexe, trenér, kvalitativní výzkum, individuální a společenské hodnoty sportu, profese trenéra 3
Doping na olympijských hrách
Schwarzer, Jan ; Kolář, František (oponent) ; Dovalil, Josef (vedoucí práce)
Název práce: Doping na olympijských hrách Cíl práce: Zpracovat výskyt dopingu na olympijských hrách, určit užívané dopingové látky, zhodnotit v jakých sportech se doping vyskytuje, určit podíl jednotlivých zemí na výskytu dopingu na OH a porovnat dopingové případy a počty zúčastněných na OH. Metody: Práce má teoretický charakter, používá kvalitativní metody: komparuje, analyzuje a interpretuje texty a data získaná rešerší. Z těchto podkladů vyvozuje samostatné závěry. Výsledky: Diplomová práce osvětluje základní rozdělení dopingových případů na olympijských hrách. Zjišťuje, jak se z historického hlediska doping na OH vyvíjel od zavedení dopingových kontrol. Pokouší se určit některé společné znaky výskytu dopingu na OH. Klíčová slova: Olympijské hry - doping - dopingové případy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.