Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Černý, Radek ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která za využití matematických a statistických metod analyzuje finanční situaci firem fyzické osoby. Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel pomocí programovacího jazyku Visual Basic for Applications. V návrhové části jsou uvedeny doporučená opatření společnosti EFIOS spol. s r. o., jenž přispějí k odstranění slabých stránek odhaleným díky finanční analýze.
Matematické metody v ekonomii
Vargicová, Katarína ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou marketingovej komunikácie, konkrétne podporou predaja vo vybranej firme. Jadrom práce je analýza vybraných nástrojov podpory predaja pomocou matematických a štatistických metód. Podporu predaja je analyzovaná v spoločnosti Notino, internetového distribútora kozmetiky a parfumov. Nástroje sú analyzované pomocou neparametrických štatistických testov. Na konci práce sú zhrnuté výsledky a navrhnuté doporučenia pre spoločnosť Notino.
Návrh softwarové aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu
Kminiak, Michal ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a následnou tvorbu aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu.
Matematické metody v ekonomii
Molnárová, Dominika ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ekonomických ukazovateľov miery nezamestnanosti, dosiahnutého HDP a výšky priemernej mzdy. Následne pomocou metód korelačnej analýzy pojednáva o vzájomných vzťahoch medzi vybranými ukazovateľmi a nakoniec s využitím zhlukovej analýzy budú jednotlivé štáty Európskej únie roztriedené do skupín na základe ich podobnosti.
Matematické metody v ekonomii
Válka, Vojtěch ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává problematiku obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. První část je věnována teorii diferenciálních rovnic. Ve druhé části jsou uvedeny řešené i neřešené příklady na jednotlivé druhy diferenciálních rovnic. Na závěr je uvedeno několik příkladů použití diferenciálních rovnic v ekonomii. Práce má sloužit jako učební materiál pro studenty ekonomických oborů.
Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad
Oralová, Ivana ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod analýzy časových řad a regresní analýzy jsou vysloveny predikce hodnot jednotlivých ukazatelů pro nadcházející dva roky. Následně ze zjištěných hodnot jsou zpracovány návrhy pro zlepšení finanční situace městyse.
Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods
Ochabová, Miroslava ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This Bachelor`s thesis focus is the assessment of financial indicators through time series and regression line of the chosen company. Theoretical part consists of definitions and mathematical calculations for the chosen financial indicators, regressions analysis, and time series. In the second part, the theoretical knowledge will be applied to the chosen company, starting with the calculations of financial indicators and applications of statistical methods thereafter. Finally, recommendations will be presented to try and help with the company`s situation based on the analysis made beforehand.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Krivitskaya, Kamila ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti „2G - spol. s.r.o. - Přikrývky a polštáře“ pomocí statistických metod. První část práce zahrnuje teoretická východiska finanční analýzy a její jednotlivých ukazatelů a statistické metody, jako je metoda regresní analýzy a časových řad. Praktická část práce obsahuje rozbor vybraných finančních ukazatelů a prognózu pro následující léta podnikání. V poslední části jsou předloženy vlastní návrhy na zlepšení současného stavu společnosti.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Kučera, Jan ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PREFA Brno a.s. s využitím statistických metod. Data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Na základě výsledků je vytvořena prognóza následujících dvou let vývoje a návrhy ke zlepšení situace.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Miléřová, Eliška ; Mucalová, Marcela (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti. V první části jsou uvedena teoretická východiska. Praktická část obsahuje vybrané ukazatele finanční analýzy, analýzu časových řad a regresní analýzu společnosti za období 2009 až 2016. Pomocí regresní analýzy je stanovena predikce budoucího vývoje vybraných ukazatel. Na základě získaných výsledků jsou v poslední části zpracovány návrhy na zlepšení stávající situace vybrané společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.