Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identitotvorné působení německých českobudějovických spolků v druhé polovině dlouhého 19. století (1860-1914). Vymezování německého veřejného prostoru.
Stachová, Monika ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Bakalářská práce sleduje různé strategie českobudějovických německých spolků a jejich vliv na utváření identity místního německého obyvatelstva se zaměřením na zlomové body městské a spolkové historie, tj. počátek 60. let jako dobu rozdělení Liedertafel, rok 1872 kdy byl otevřen Německý dům, posléze rok nástupu Josefa Taschka do funkce starosty a počátek první světové války. Snaží se interpretovat rámec mechanismů, prostřednictvím kterých spolky národní identitu formovaly, jako symbolickou občanskou válku o významy. V souvislosti s tím analyzuje, zda tyto spolky vyvíjely politickou činnost či nikoliv. Naznačuje případné spojnice mezi lokální politikou a spolkovým životem, zaměřuje se na trajektorii vývoje identity od utrakvismu k němectví a zasazuje ji do sociopolitického rámce. Krom toho se soustřeďuje na proměny pozice tamějších Němců a provázanost městského prostoru s venkovem. Klíčová slova: identita, spolkový život, paměť, lokální patriotismus, českobudějovičtí Němci, České Budějovice, jazyková politika, spolková politika
Vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v 60. a 70. letech 20. století
Srba, Patrik ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Hlavním tématem práce je téma Ostpolitik respektive jak se k této nové zahraniční politice SRN postavilo tehdejší Československo. Nové směřování politiky SRN směrem na východ, mělo zásadní význam nejen pro SRN jako takovou, ale především pro státy tehdejšího Východního bloku - v mém případě ČSSR. Cílem práce je zpracování případové studie o reakci československých politických elit na východní politiku SRN a na míru vlivu, který reálně na ČSSR měla. Stěžejním textem bude Smlouva o vzájemných vztazích mezi SRN a ČSSR podepsána v prosinci 1973. Na tomto konkrétním případě bych rád ukázal obecné schéma fungování Ostpolitik, zejména její výhody, dopady a přínosy právě ve vztahu ke středoevropským státům. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vývoj rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu
Heller, Tomáš ; Pehr, Michal (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat vývojem rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu ve vztahu k židům. Kromě koherentního zmapování vývoje rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu se bude věnovat také zjištění, z jakých premis vycházela druho-republiková politika a s ní související vládní nařízení. Cílem práce je také poukázat na povahu českého antisemitismu a především na spojitost mezi politickou a rasovou teorií, která se projevila na politickém poli druhé republiky. V diplomové práci rovněž upozorníme, že i když byl antisemitismus rozšířený, tak mu rozhodně nepodlehli všichni.
Vývoj vztahů mezi Svazem československých spisovatelů a Komunistickou stranou Československa v 60. letech 20. století
Broučková, Kristina ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Cílem bakalářské práce je reflektovat klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi Komunistickou stranou Československa a Svazem československých spisovatelů v průběhu 60. let, kdy kulturní sféra nepředstavovala autonomní oblast, ale měla sloužit jako ideologická nadstavba režimu. Práce se pokusí zachytit, jakým způsobem se tento nerovný vztah vyvíjel s ohledem na fakt, že stranické vedení ještě v roce 1962 počítalo s tímto tvůrčím svazem a jeho periodiky jako s jednou z "převodových pák" režimu. V období následujících několika let však spory mezi reprezentantem mocenského monopolu a tvůrčím svazem postupně gradovaly, a nakonec vedly roku 1970, po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, k zániku SČSS. Bakalářská práce se tak bude snažit zodpovědět otázky, zda a kdy přestal SČSS v očích KSČ plnit onu roli "převodové páky" a k jakým metodám se v takovém momentě stranický aparát uchýlil.
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Baron, Roman (oponent)
Hlavním výzkumným tématem této studie je problematika formování vzorců raně novověkého politického myšlení, jež jsou analyzovány v předpokládané úloze proto-moderních základů kolektivní identifikace v rámci procesu utváření národní identity. Předložená práce v tomto ohledu vychází z předpokladu, že politický diskurz polské šlechty ve sledovaném období lze považovat za specifickou součást evropského republikánského myšlení, jehož principy tvořily esenciální jádro dobové politické kultury, akceptované napříč politickým spektrem ze strany navzájem antagonistických autorů. Z toho důvodu se studie snaží prokázat, že základy polské "národní" sebe-identifikace není možné hledat v etnických, ale ani ve stavovských atributech kolektivní příslušnosti, neboť klíčový princip představovala idea republiky, spjatá se svébytným pojetím stěžejních hodnot svobody, rovnosti a obecného dobra. V tomto směru tedy práce polemizuje jak se zavedenými etnizujícími kategoriemi tzv. sarmatismu, tak s tradiční intepretací polského politického prostředí jako Sonderweg, neboť ústřední ideu studie představuje hypotéza o úzké provázanosti mezi dobovým politickým myšlením a šlechtickým obrazem vlastní identity, jež je prezentována prostřednictvím koncepce tzv. republikánského trojúhelníku. Z metodologického hlediska se studie opírá...
Německé státoprávní projekty v českých zemích na podzim 1918. (K činnosti zemských vlád Deutschböhmen a Sudetenlandu)
Bandžuch, Tomáš ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent) ; Čechurová, Jana (oponent)
Práce si klade za cíl popsat genezi a působení zemských vlád provincií Deutschböhmen a Sudetenland vyhlášených českými, moravskými a slezskými Němci na podzim 1918 a následné srovnání jejich praktické politiky ve vybraných oblastech. Důraz klade především na budování státní správy a obranných mechanismů, zahraničně-politické vztahy a vztahy s českou menšinou žijící na jimi nárokovaném území. Vzhledem k tomu, že by práce měla přispět k poznání toho, do jaké míry bylo vyhlášení uvedených státoprávních celků okamžitou reakcí na vývoj ve střední Evropě či zda se jednalo o důsledek dlouhodobých trendů v česko-německých vztazích, je její část věnována koncepcím usilujícím o rozdělení českých zemí v letech 1848-1918. Stranou pozornosti nezůstává ani analýza legislativních aktů, jimiž se německorakouský stát pokoušel upevnit svou správu v českých zemích. Závěr práce je pak věnován komparaci výchozích podmínek a politického působení vlád Deutschböhmen a Sudetenlandu, přičemž se autor pokusí odpovědět na otázku, do jaké míry je možno považovat politiku obou provincií za shodnou a která z nich pružněji reagovala na úkoly, jež před ně stavěla přelomová doba podzimu 1918.
Prvorepubliková Pětka v kontextu konsenzuální demokracie
Nováková, Magdalena ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou proměny politického systému první Československé republiky v souvislosti s existencí mimoparlamentního, mimovládního a mimoústavního orgánu v podobě Pětky, za využití teorie Arenda Lijpharta nejenom v podobě konsociační teorie demokracie, ale především na základě její později rozšířené koncepce dvou protikladných modelů demokracie v podobě konsenzuálního a westminsterského vymezení. Klíčová slova: první Československá republika, politický systém, Pětka, politické strany, parlament, vláda, Lijphart, konsociační demokracie, konsenzuální model, westminsterský model.
Postoj politických stran k menšinové otázce ve volebních kampaních 1918-1938
Čapková, Adéla ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Borbélyová, Dominika (oponent)
Bakalářská práce se bude věnovat otázce národnostních menšin a souvisejícím tématům řešeným v rámci předvolební rétoriky československých politických stran v době první republiky. Konkrétně tak bude analyzovat kampaně před parlamentními volbami, a to se zvláštním důrazem na volby let 1925 a 1935, v nichž se otázka národnostních menšin objevila nejzřetelněji. Volby z roku 1925 byly důležité v otázce menšin především z důvodu tehdy aktuálního tématu prosazení jazykového zákona v kontextu posilování pozic německého aktivismu. Ve 30. letech naopak sílil vliv negativistických krajně nacionálních proudů a vyostřoval se střet s integrační Sudetoněmeckou stranou. Práce se bude soustřeďovat na kampaně republikánské a komunistické strany, a to na jejich celostátní a regionální úrovni. Vedle sekundární historické a politologické literatury bude autorka vycházet zejména z dobového stranického tisku a stranických programů. Klíčová slova: volby, volební kampaň, menšinová otázka, první republika, politické strany
Pozice a podpora československých socialistických stran ve vybraných industriálních oblastech Československa v období 1918 - 1935
Nalejvač, Tomáš ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat proměnu podpory stran socialistického bloku ve vybraných průmyslových lokalitách Československa v meziválečné epoše, a to na základě detailního rozboru výsledků parlamentních voleb nahlíženého v kontextu regionálního vývoje. Výběr jednotlivých regionů a jejich center bude proveden s ohledem na srovnatelná kritéria sociálního a ekonomického charakteru (počtu obyvatel, převažující profesního struktury v závislosti na výrobní struktuře), zároveň bude výběr zohledňovat snahu o srovnání regionů z Čech, Moravy a Slovenska. Řešitel přihlédne k širšímu kontextu vývoje československé stranické politiky a zejména proměn podpory socialistických stran v celostátním měřítku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Diskurz středoevropských konzervativních elit v polovině 19. století
Němec, David ; Květina, Jan (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat klíčové ideje, jakož i konkrétní principy politického jednání konzervativních elit ve střední Evropě ve sledovaném období revolučního roku 1848. Studie je primárně zaměřena na komparaci konzervativního politického myšlení i z něho vyvěrajících strategií českých, polských a maďarských představitelů, což naznačuje, že střední Evropa je v tomto případě chápána v kontextu tzv. "heartlands". Na základě takto vystavěného záběru práce lze za ústřední předpoklad badatelského přístupu označit snahu o prokázání existence svébytného konzervativního myšlení ve střední Evropě, jehož rysy bude možné následně porovnat s dobovým klasickým západním konservatismem (tzn. anglosaským a kontinentálním).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Doubek, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.