Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných.
Dostálová, Gabriela ; Linhart, Aleš (vedoucí práce) ; Moťovská, Zuzana (oponent) ; Vítovec, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Doktorské studium biomedicíny 1. LF UK Studijní obor: Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Gabriela Dostálová Disertační práce Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných Specifics of Acute Myocardial Infarction in Young Adults Školitelé: prof. MUDr. A. Linhart, DrSc., doc. MUDr. D. Karetová, CSc. Praha 2017 Abstrakt Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu úmrtí dospělých v západním světě. Letálním projevem ischemické choroby srdeční může být infarkt myokardu ústící v náhlé úmrtí pacienta. Ačkoliv se akutní infarkt myokardu manifestuje zejména u pacientů starších 45 let, ani mladší pacienti nejsou výjimkou. Jakkoliv je frekvence akutního infarktu myokardu v této pacientské populaci relativně nízká, míra mortality a dlouhodobý dopad onemocnění na mladého pacienta představují důležitý klinický problém. Dopady prodělaného akutního infarktu myokardu v nízkém věku mohou výrazně ovlivnit psychiku pacienta a jeho schopnosti a možnosti dál aktivně pracovat, stejně jako celkovou kvalitu života. Management mladších a starších pacientů po prodělaném infarktu myokardu by měl být mírně odlišný. Mladí pacienti vykazují obvykle jiný profil rizikových faktorů, odlišnou klinickou manifestaci a prognózu onemocnění....
Možnosti fundraisingu nestátních neziskových organizací České republiky zaměřené na spolky se sídlem v Praze
Dostálová, Gabriela ; Louda, Tomáš (vedoucí práce) ; Jurčík, Radek (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení procesu financování nestátní neziskové organizace Spolek II. TURNUS. Je nutné se tímto tématem zabývat, jelikož v dnešní době není pro neziskové organizace snadné fungovat bez finanční pomoci z různých fondů. Teoretická část práce představuje explanaci pojmu nestátní neziskové organizace a pojmu fundraising. Sleduje vývoj nestátních neziskových organizací a charakterizuje změny vzniklé s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Dále se zabývá shrnutím analýzy možných zdrojů financování z domácích veřejných rozpočtů i rozpočtů Evropské unie. Praktická část práce analyzuje výdaje na nestátní neziskové organizace z domácích veřejných rozpočtů v roce 2013 a systematicky pozoruje financování Spolku II. TURNUS. Pomocí deskripce jsou uvedeny snahy Spolku o získání dotací a grantů z veřejných a domácích rozpočtů v roce 2014 a komparace náročnosti zpracování jednotlivých projektů. Uvádí i plány fundraisingu Spolku II. TURNUS na rok 2015, zda došlo již k jejich naplnění a jaká jsou očekávání při získání finanční podpory. V závěru práce jsou navrženy změny, díky nimž by Spolek II. TURNUS mohl zvýšit objem finančních podpor z domácích veřejných rozpočtů. Práce poukazuje i na obtížnost zpracování projektů pro získání dotací a grantů a na neprůhlednost při přidělování dotací.
Psychika aktivního hudebníka (vybrané problémové okruhy)
Dostalová, Gabriela ; KLÁNSKÝ, Ivan (vedoucí práce) ; MALÝ, František (oponent)
Práce obsahuje stručný úvod, který je zaměřen na popsání významu hudby pro lidskou psychiku. Dále se zaměřuje na výzkumy o vlivu Mozartovy hudby na studenty a děti. V následující kapitole je stručně charakterizována hudební představivost, její druhy a také zvýšená schopnost této představivosti u hudebníků. Následuje téma o hudebním nadání. Zde jsou popsány charakteristické rysy, dále výhody a nevýhody hudebního talentu a srovnání mozků hudebníků s lidmi jiných profesí. Poté navazují kapitoly vysvětlující pojmy absolutní sluch a synestézie. Práce popisuje jejich specifika, předpoklady pro vznik i možná budoucí zhoršení. Dále se práce zabývá možnými negativními vlivy hudby na psychiku, a to konkrétně chytlavostí určitých melodií a hudebními halucinacemi. Následuje kapitola rozebírající problém dystonie u hudebníků, důvody jejího vzniku a možnosti léčení. Poté je přiblížen efekt tzv. ?fantomových rukou.? Práce pokračuje vysvětlením principu stereofonního slyšení a popsání následků jeho ztráty. Závěr obsahuje stručné shrnutí práce a důvod výběru tématu.
Psychika a její poruchy u hudebníků - interpretů
Dostalová, Gabriela ; Klánský, Ivan (vedoucí práce) ; Kahánek, Ivo (oponent)
Práce obsahuje stručný úvod, zaměřený především na význam hudby jako takové a její různé definice. Dále se zaměřuje na popis osobností hudebních interpretů z psychologického hlediska. Podrobněji rozebírá jejich psychickou a fyzickou zátěž. V následující kapitole jsou popsány možné psychické poruchy, vyplývající z jejich zvýšené vnímavosti, citlivosti a výraznějšího působení stresových situací. Dále se práce zabývá pozitivním dopadem hudby na psychiku člověka. A to především působením na stavy melancholie, na psychotické poruchy, Touretův syndrom, Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu a stručně popisuje vliv muzikoterapie u pacientů se závislostí. Poté popisuje důležitou úlohu hudby v holotropní a psychedelické psychoterapii. Dále popisuje vliv muzikoterapie na autismus spolu se stručnou charakteristikou této poruchy a vyjmenovává nejčastější metody užívaných muzikoterapií. Závěr obsahuje stručné shrnutí této práce.

Viz též: podobná jména autorů
4 Dostálová, Gabriela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.