National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The care of herbal layer in garden art monuments
Baroš, Adam ; Barošová, Ivana ; Bulíř, Pavel ; Dostálek, Jiří
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
Kučová, Věra ; Dostálek, Jiří ; Ehrlich, Marek ; Kuča, Karel ; Pacáková, Božena
Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání hodnot kulturní krajiny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Zdražil, Vladimír ; Pokorný, Jan ; Kosíková šulcová, Simona ; Kažmierski, Tomáš ; Mlčoch, Svatomír ; Martiš, Miroslav ; Löw, Jiří ; Dostálek, Jiří ; Novotná, Gražyna ; Hrubá, Tereza ; Hendrych, Jan ; Weber, Martin
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. V návaznosti na Evropskou úmluvu o krajině bude navržen a projednán základní návrh strategických přístupů a nástrojů udržitelného využívání krajiny ČR a navržen způsob jejich zakotvení do právního prostředí ČR. Zpráva shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu úvodního roku řešení v sedmi tematických blocích projektu. V souladu se schváleným metodickým postupem převažují práce analytického charakteru. Práce je doplněna čtyřmi výstupy.
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Zetsch, Susanne ; Zdražil, Vladimír ; Skaloš, Jan ; Mlčoch, Svatomír ; Martiš, Miroslav ; Löw, Jiří ; Kosíková šulcová, Simona ; Kažmierski, Tomáš ; Dostálek, Jiří ; Novotná, Gražyna ; Hendrych, Jan ; Houdek, Karel ; Dienstbier, Filip ; Weber, Martin
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. Předložená práce shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu druhého roku řešení projektu. V souladu se schváleným Dodatkem č.1. smlouvy o řešení projektu jsou do práce zahrnuty dva výstupy: Koncept návrhu zásad a strategie přístupu k naplňování Evropské úmluvy o krajině v podmínkách ČR a vymezení nástrojů k zajištění navržené strategie a Koncept návrhu přístupu ke klíčovým principům Evropské úmluvy o krajině v podmínkách ČR v rozsahu smlouvou vymezených problémových bloků (bloky č.1-7 celkové struktury návrhu řešení projektu rozpracované dle časového harmonogramu). Přílohy jsou pouze v elektronické podobě na CD-ROM.
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Zetsch, Susanne ; Zdražil, Vladimír ; Skaloš, Jan ; Mlčoch, Svatomír ; Martiš, Miroslav ; Löw, Jiří ; Kosíková šulcová, Simona ; Kažmierski, Tomáš ; Dostálek, Jiří ; Novotná, Gražyna ; Hendrych, Jan ; Houdek, Karel ; Weber, Martin
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. Práce shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu tříletého řešení projektu. Krátce je představena historie vzniku a průběh ratifikace Evropské úmluvy o krajině a posouzení přesnosti překladu hlavních pojmů. Hlavní část práce tvoří návrh Strategie odpovědnosti za českou krajinu minulosti, dneška a budoucnosti - návrh zásad a strategie přístupu k naplňování úmluvy v podmínkách ČR a vymezení nástrojů k zajištění navržené strategie. Rozpracován je přístup ke klíčovým principům implementace úmluvy. Práce je doplněna přílohovou částí na CD-ROM.
Studium a ochrana dřevin: Dřeviny v krajinářských programech
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Weber, Martin ; Vejsadová, Hana ; Petříček, Václav ; Macháčková, Kateřina ; Businský, Roman ; Babincová, Hana ; Dostálek, Jiří
Cílem úkolu je shrnout informace o našich domácích dřevinách, které jsou využitelné k výsadbám v rámci krajinářských programů. Přehled biologických charakteristik našich domácích dřevin. Výběr domácích druhů dřevin pro výsadbu v zemědělské krajině. Oblasti zdrojů a využití výsadbového materiálu našich domácích dřevin. Podpora realizace modelových výsadeb dřevin ve vybraných částech lokálního biokoridoru ÚSES Valová. Monitoring výsadeb dřevin a péče o ně z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Studium a ochrana dřevin: Dokumentace modelových výsadeb dřevin ve vybraných částech lokálního biokoridoru ÚSES Valová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Weber, Martin ; Vejsadová, Hana ; Petříček, Václav ; Macháčková, Kateřina ; Businský, Roman ; Babincová, Hana ; Dostálek, Jiří
Průvodní zpráva tvoří podklad pro založení modelových výsadeb dřevin v rámci realizace vybraných částí lokálního biokoridoru ÚSES Valová. Modelově zakládané plochy budou předmětem dlouhodobého sledování a výzkumu VÚKOZ Průhonice. Cílem výzkumu je porovnání rozdílných technologií zakládání a údržby vegetace pro tvorbu biokoridorů a biocenter ÚSES.
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Svazek obsahuje 8 příloh k závěrečné zprávě. Příloha 1: Vybraná právní ustanovení a současný právní statut. Příloha 2: Historická ikonografie. Příloha 3: Historická mapová díla. Příloha 4: Letecké snímky - historické a současné. Příloha 5: Současné mapové podklady. Příloha 6: Odborné články z periodik. Příloha 7: Fotodokumentace současného stavu. Příloha 8: 1. stupeň rehabilitace.
Studium a ochrana dřevin: Charakteristiky druhů použitých v databázi programu ARBOREUS 1.0
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Weber, Martin ; Vejsadová, Hana ; Petříček, Václav ; Macháčková, Kateřina ; Businský, Roman ; Babincová, Hana ; Dostálek, Jiří
Tabulky s popisem dřevin - životní forma, nároky na stanoviště, nároky na půdní vlhkost, nároky na půdní reakci, nároky na půdní dusík, nároky na světlo, mrazuvzdornost, tolerance k znečištění ovzduší, tolerance/citlivost vůči zasypání, zhutnění substrátu, zaplavení, zasolení, tvorba odnoží, tvorba výmladků, ohryz, vytloukání, škodliví činitelé,

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
5 Dostálek, J.
1 Dostálek, Jakub
2 Dostálek, Jaromír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.