Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hustotní a elektrostatické vlastnosti vody a jejich využití v termodynamice vodných specií a rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků
Hanková, Barbora ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
Hydrotermální roztoky představují důležité transportní médium pro hmotu i energii v prostředí zemské kůry a pláště. Kromě transportní role se v horninovém prostředí účastní jako reaktanty nebo produkty v řadě procesů, od parciálního tavení po magmatickou a metamorfní devolatilizaci. Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení vlivu stavových rovnic a termodynamických dat na předpověď rozpustnosti minerálů ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků pomocí široce rozšířeného Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova (HKF) modelu. Do tohoto výpočtu vstupují (i) objemové vlastnosti vody; (ii) dielektrické vlastnosti vody; (iii) termodynamická data vodných specií. Srovnání deseti stavových rovnic vody vůči mezinárodnímu standardu IAPWS ukazuje relativní shodu předpovědí objemových vlastností vody za studovaných teplotně tlakových podmínek do 1200 řC a tlaku do 50 kbar (maximální odchylky ± 5 %) s výjimkou nízkých tlaků (do 2 kbar), teplot nad 1000 řC a křivky varu vody, zejména v okolí kritického bodu. Dále bylo testováno devět modelů pro dielektrickou konstantu vody, jež nabývají v porovnání se stavovými rovnicemi výrazně vyšších odchylek od IAPWS v řádech desítek až stovek procent. Odchylky v objemových a dielektrických vlastnostech vody propagují do výpočtu rozpustnosti minerálů. U křemene, korundu a kalcitu...
Thermokinetic model and quantitative description of magmatic textures
Špillar, Václav ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Marsh, Bruce D. (oponent) ; Higgins, Michael D. (oponent)
/ Czech abstract Variabilita magmatických textur zaznamenává širokou škálu termokinetických a mechanických procesů fungujících v magmatických krbech v průběhu jejich krystalizace. Tato disertační práce se zaměřuje na kvantitativní využití texturního záznamu k pochopení krystalizační historie a vnitřní dynamiky magmatických krbů. Základem předkládané práce je formulace numerických modelů pro vznik magmatických textur za účasti různých krystalizačních procesů v průběhu tuhnutí magmatu. Výsledky numerických simulací jsou porovnávány s novými sadami texturních dat získanými ze čtyř odlišných magmatických systémů v Českém masivu, a to ze: (i) smrčinského granitového batolitu; (ii) krkonošsko- jizerského plutonického komplexu; (iii) kdyňské mafické intruze; (iv) vulkanitů Českého středohoří. Kombinace terénních texturních studií s interpretací texturních dat pomocí nových numerických modelů krystalizace poskytuje nové implikace ohledně magmatické krystalizace a vnitřních procesů v magmatických krbech. Nejdůležitější výsledky této disertační práce jsou: (i) rychlosti nukleace a růstu krystalů v magmatu mohou být odvozeny z texturních dat. Další nezávislý parametr v podobě průběhu krystalinity v čase je však nezbytný k získání jednoznačného řešení. Tam, kde je možné přímé pozorování krystalizace (lávová...
Small-scale volcanoes on Mars: image analysis, numerical modeling and comparison with terrestrial analogs
Brož, Petr ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Rothery, David (oponent) ; Baratoux, David (oponent)
Malé sopky představují různorodou skupinu povrchových těles, které se od sebe liší morfologií, morfometrií, ale i mechanismem svého vzniku. Na Zemi představují tyto malé sopky nejrozšířenější druh sopečných těles a jejich existence byla předpovězena i pro Mars. Dostupnost snímků ve vysokém rozlišení nyní umožňuje tyto malé sopky hledat, identifikovat a interpretovat jejich přítomnost na povrchu této planety. Tato dizertace se právě na tato malá sopečná tělesa zaměřuje a to ve snaze a) zdokumentovat existenci některých druhů malých sopek na povrchu Marsu, konkrétně sypaných kuželů, tufových kuželů, tufových prstenců a lávových dómů; b) určit jejich základní morfologické a morfometrické parametry a c) prozkoumat vliv rozdílného prostředí panujícího na povrchu Marsu a Země na příkladu mechanismu vzniku a vývoje sypaných kuželů. Interpretace satelitních snímků a topografických dat odhalila, že se na povrchu Marsu vyskytují sypané kužele, tufové kužele, tufové prstence a lávové dómy - v některých případech ležících daleko od dobře známých sopečných provincií. Sypané kužele byly popsány v rámci sopečného pole Ulysses Colles ležícího v Tharsis; tufové kužele a tufové prstence byly objeveny v oblasti Nephenthes/Amenthes, která se rozkládá na jižním okraji prastaré impaktní pánve Utopia. Dále byly popsány v...
Volcanic-hosted massive sulfide deposits: structure, origin and examples from the Iberian Pyrite Belt
Krátký, Ondřej ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
České shrnutí Vulkanosedimentární masivně sulfidická ložiska představují jeden z klíčových ložiskových typů v dnešním světě. Vzhledem k jejich polymetalickému složení (Zn, Pb, Cu, Ag, Au a Sn v některých případech) jsou důležitým zdrojem základních i cenných kovů. Tato ložiska vznikala napříč historií Země a vznikají i dnes v moderních oceánech díky emanacím hydrotermálních roztoků bohatých na kovy. Rozsáhlý výzkum vulkanosedimentárních masivních sulfidických ložisek začal šedesátých letech 20. století po objevení aktivního hydrotermálního sytému na dně Rudého moře (Miller et al., 1966) v podobě takzvaných černých kuřáků. Ty představují přívodní dráhu a vlastní výsledek emanací hydrotermálních roztoků do volného moře a jsou tudíž hmatatelným důkazem této aktivity. Hydrotermální roztoky jsou obohacené různými prvky, nevyjímaje základní a vzácné kovy. Převážně metalické prvky byly získány (loužením) z okolních hornin (jak vulkanických, tak sedimentárních) díky perkolující mořské vodě. Tato mořská voda byla důsledkem zahřívání modifikována v hydrotermální roztok. Teplo nutné k tomuto procesu pochází magmatické intruze, která představuje hlavní "motor" celého hydrotermálního systému. Tato intruze může být variabilního složení - od bazické po kyselou. V některých případech hydrotermální roztoky vyprodukované...
Textural analysis of granites from the Western Krušné hory/Erzgebirge pluton: implications for crystallization kinetics and crystal-melt interactions
Ditterová, Hana ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent)
České shrnutí Textura vyvřelých hornin, tj. velikost, tvar a distribuce zrn, představuje konečný záznam kinetických a mechanických procesů působících během výstupu a konečném vmístění magmatu. Tradiční geochemické ani petrografické studie nedokáží posoudit ani ověřit fyzikální procesy tuhnutí magmatu, a to zejména rychlosti nukleace a růstu, příp. i zotavení krystalů nebo mechanické interakce mezi krystaly a taveninou. V této práci se zabývám aplikací stereologických metod pro kvantitativní charakterizaci textur a následnou interpretací krystalizační historie granitových hornin v západních Krušných horách a Vogtlandu. Západokrušnohorské granity sestávají ze tří suit: biotitové granity (Kirchberg), muskovit- biotitové mikrogranity (Walfischkopf) a topaz-zinnwalditové alkalickoživcové granity (Eibenstock), které sestávají z osmi intruzivních jednotek a dvou sad aplitových žil. Tato granitová sekvence zdánlivě představuje extrémní a téměř kontinuální diferenciační řadu, ale ve skutečnosti je diferenciační trend nezávislý pro každou suitu a individuální intruzivní jednotky v rámci každé suity jsou od sebe navzájem zřetelně chemicky liší. Granity obsahují 29 až 43 obj. % křemene, 20 až 30 obj. % plagioklasu, 22 až 31 obj. % K-živce, 2-9 obj. % biotitu, < 2 obj. % muskovitu a podružného topazu a apatitu. Všechny...
Minerální asociace, alterační reakce a transportní model pro vznik greisenů blatenského granitového masivu v Krušných horách
Heřmanská, Matylda ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Štemprok, Miroslav (oponent)
Hydrotermální soustavy spjaté s intruzemi vysoce vyvinutých granitů jsou doprovázeny řadou alteračních a mineralizačních stylů, a představují významný zdroj ekonomických kovů. Tato diplomová práce se zaměřuje na popis a interpretaci geologické stavby, petrografického složení, texturního vývoje, alterační zonality a výpočet integrovaného průtoku fluid ve vysoce vyvinutých Li, F-bohatých granitech blatenského masivu v západních Krušných horách. Intruzive představuje složené těleso, které vytváří řada dílčích intruzivních jednotek, které byly vmístěny ve dvou fázích. Produkty první fáze představují řídce až středně porfyrické jemnozrnné nízkolithnoannitové granity, které jsou srovnatelné s okrajovými granity (G2) smrčinského batolitu nebo přechodnými granity typu Walfischkopf v západokrušnohorském plutonu. Intruzivní jednotky druhé fáze se postupně vyvíjejí od středně a hrubě zrnitých, místy seriálních vysokolithnoannitových a zinnwalditových granitů s topazem, místy s turmalínem směrem k vysoce vyvinutým, afyrickým jemnozrnným topaz- zinnwalditovým, resp. trilithionitovým granitům. Tato intruzivní sekvence přibližně odpovídá faciím EIB 2 až EIB 3 v západokrušnohorském plutonu, příp. typům G3 Waldstein a G4 ve smrčinském batolitu, přestože stupeň jejich geochemického vývoje v blatenském masívu je...
Geochemie a vznik skarnů Českého masivu
Bubal, Jan ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Houzar, Stanislav (oponent)
Vápenato-železnaté skarny jsou jednou z charakteristických součástí regionálně metamorfovaných komplexů Českého masivu. Jejich minerální asociace, struktury i výrazné obohacení o Ca, Al a Fe byly v minulosti vysvětlovány jako primární (exhalační sediment) nebo sekundární (metasomatóza karbonátů). V tomto projektu, který se skládá ze tří dílčích studií, se zaměříme na geochemické složení skarnů jako hlavní argumenty pro diskusi jejich vzniku. Ložisko Malešov náleží k typickým Ca-Fe skarnům, jehož minerální asociace se příliš neliší od podobných skarnových asociací v Českém masivu. Je tvořeno čočkovitým tělesem, které je uloženo v rulovém a migmatitovém komplexu kutnohorského krystalinika. Na ložisku převládá granát-pyroxenový skarn, méně hojně jsou zastoupeny skarny granátové, magnetitové a skarny postižené amfibolizací, příp. epidotizací. Jemnozrnné granátové skarny tvoří izotropní granát tmavě červené barvy (Adr78-88Prp0-0,3), zatímco v masivních typech starší zrna granátu tvoří jádra (Adr13-38Prp2,5), které obrůstá mladší granát (Adr28-66Prp1,6). V asociaci s nimi je často pyroxen (Hd60-90), který může být zatlačován amfibolem hastingsitového složení. Z dalších minerálů jsou přítomny magnetit, Fe-epidot, kalcit a albit. Magnetitové a pyroxenové skarny jsou charakteristické nízkými koncentracemi...
Differentiation and crystallization of evolved granitic melts, the Říčany pluton, central Bohemian Massif
Jandová, Tereza ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; René, Miloš (oponent)
České shrnutí Magmatické textury, které se vyskytují ve vyvinutých granitických horninách, představují důležitý zdroj informací o krystalizační kinetice a reologii v magmatických krbech. Textury i modální složení výsledné horniny jsou odrazem kinetických efektů jako je rychlost difúze, nukleace, růstu krystalů a postsolidifikačních procesů. Tato práce se zabývá charakterizací a interpretací solidifikačních textur bórem bohatých aplitů a pegmatitů, které tvoří asi 600 m široké a 5 km dlouhé těleso v jižním endokontaktu říčanského granitového plutonu ve středočeském plutonickém komplexu. Toto těleso se skládá z masívních turmalinických aplitů, páskovaných aplitů s pásky bohatými turmalínem nebo granátem, pegmatitových kapes, pegmatitových vrstev s texturami dokazujícími jednosměrný růst, megakrystových zón a pozdních pegmatitových žil diskordantních k páskování. Přímou souvislost s pásem aplitů a pegmatitů mají četné mikrogranitové a aplitové žilky v říčanském plutonu. Texturní a modální variace jsou většinou ostře ohraničené a vyskytují se jak v makro-, tak i v mikroměřítku. Všechny aplity a pegmatity většinou obsahují podobný poměr křemene, albitem bohatého plagioklasu a K-živce, a mohou dále obsahovat turmalín (až ~15 obj. %), muskovit, granát a akcesoricky biotit, kasiterit, rutil, zirkon, apatit,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.