Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kdo je Izrael? Proměny pojetí Izraele v Tóře a v Prorocích
Doležel, Tomáš ; Sláma, Petr (vedoucí práce) ; Rückl, Jan (oponent)
Obecná představa, že dějiny starověkého Izraele korespondují s biblickými dějinami a jejich chronologií byla ve světle moderní archeologie a biblické kritiky nabourána do té míry, že je dnes upírána historická realita příběhům praotců, exodu, násilného dobytí Kenaanu a dalších biblických vyprávění, včetně reálií Davidova království. Máme tedy dvoje rozdílné dějiny starověkého Izraele: dějiny skutečné, jejíž rekonstrukci poskytuje moderní historická věda, a dějiny biblické. První část této práce podává moderní rekonstrukci dějin starověkého Izraele, opřenou o interní, biblickou, evidenci a externí, archeologická, data. Na pozadí této skutečné historie jsou sledovány proměny historického společenství kolektivně označeného jako Izrael. Zároveň jsou biblické dějiny uvedeny do vztahu ke skutečným dějinám jako jejich specifická interpretace, vyjadřující sebepochopení tohoto společenství nabyté v jisté historické epoše. Dále, zpochybněním historicity Davidova království jakožto historického spojení mezi severním a jižním královstvím odpadá institucionální základ pro jakoukoli společnou identitu izraelské a judské populace. Objevuje se tedy otázka, jak je možné, že se "Judsko stalo Izraelem", tj. vztáhlo na sebe toto kolektivní označení. Druhá část této práce se snaží na tuto otázku odpovědět a zároveň se...
Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic
Doležel, Tomáš ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály jejich technologické zpracování a diagnostiku. Dále popisuje dielektrické materiály, jejich vlastnosti a děje odehrávající se v jejich struktuře. Experimentální část popisuje měření elektrických vlastností vzorků elektroizolační hmoty s různými druhy plniva.
Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300
Doležel, Tomáš ; Šandera, Josef (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. Nejrozšířenější metody výroby šablon pro tisk pájecí pasty jsou popsány v další části práce. V praktické části je zdokumentováno obrábění různých netradičních materiálů a samotný návrh, realizace a testování opravárenských šablon pro tisk pájecí pasty z těchto materiálů. V práci jsou dále uvedeny možnosti a doporučení pro výrobu opravárenských šablon.
Nízkofrekvenční zesilovače
Doležel, Tomáš ; Vorel, Pavel (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení nízkofrekvenčního zesilovače, návrhem desky plošných spojů, realizací a ověření zesilovače měřením. Navrhovaný zesilovač má výkon 100 W na jmenovité zátěži 4 při napájecím napětím ±30 V. Šířka pásma zesilovače je 550 kHz.
Daňové aspekty bankovní činnosti
Doležel, Tomáš ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Polák, Michal (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku týkající se zdanění bankovní činnosti v širším kontextu. V první části je věnován prostor vybraným ustanovením zákona o daních z příjmu, včetně daňové analýzy derivátů. Následující část obsahuje rozbor bankovní činnosti z pohledu daně z přidané hodnoty. V poslední části je podrobně analyzována nově připravovaná bankovní daň. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími ustanoveními vybraných daňových zákonů a přiblížit jejich aplikaci na konkrétních příkladech.
Alternativy financování bydlení v ČR
Doležel, Tomáš ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Pozornost této práce je zaměřena na problematiku týkající se financování bydlení. V první části je věnován prostor pro stručnou definici bytových potřeb. V následující části jsou pak podrobně zkoumány nejrozšířenější nástroje financování bydlení, tedy stavební spoření a hypotéční produkty. Poslední část práce obsahuje analytickou část, ve které je zaměřena pozornost na úrokové sazby a vývoj sjednaných úvěrů. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími aspekty jednotlivých produktů, jejich výhody i nevýhody. Záměrem práce je také poukázat na problematiku současné legislativy, která je v mnoha ohledech velmi omezující.
Aplikace metod vícekriteriálního hodnocení variant při výběru zaměstnanců
Doležel, Tomáš ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Smutná, Barbora (oponent)
Práce se zabývá aplikací některých metod vícekriteriálního hodnocení variant v různých fázích výběrového řízení na obchodní pozici ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Skupina všech přihlášených uchazečů je nejprve v rámci 1. kola pomocí aspiračních úrovní zredukována. Ve druhém kole absolvuje takto zúžená skupina uchazečů výběrové řízení, přičemž je pomocí metod VHV vybrán nejvhodnější kandidát na volnou pracovní pozici.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.