Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Increasing maturity of testing processes in agile projects - qualitative empirical research
Homola, Martin ; Doležel, Michal (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje procesu testování z povědomí jednotlivých členů agilních projektových týmů v zkoumaných společnostech. Analýza je podkladem pro identifikaci problémových oblastí a podoblastí jednotlivých týmů a společných znaků vývoje procesu testování. Následně jsou na společné problémové oblasti a podoblasti navrženy zlepšení ze zkušeností autora, odborné literatury a návrhů členů týmů. Získané poznatky jsou generalizované a je vytvořen model oblastí ovlivňujících vyspělost testování v agilně řízených projektech. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje definování základních pojmů zkoumané oblasti. Přibližuje agilní vyspělost, agilní vyspělost testování a podrobně vysvětluje pojem agilního testování. Přibližuje agilní tým a roli testera v něm, důvod procesu testování, faktory jeho úspěšnosti, praktiky agilního testování a typy testů. Ve druhé části jsou přiblížené použité metody a průběh výzkumu. Třetí část zobrazuje poznatky výzkumu. Popisuje zkoumané týmy, jejich organizační kontext, vývoj testovacího procesu, problémy týmu, společné problémy s návrhy na jejich zlepšení, společné znaky vývoje testovacího procesu a model oblastí ovlivňujících vyspělost agilního testování. Na konci této části se nacházejí výzkumné poznatky o důležitosti testerů v agilních týmech. Posledními částmi jsou diskuse a závěr, kde autor vysvětluje propojení poznatků výzkumu s teorií, hodnotí úspěšnost naplnění cílů, přínosy práce a navrhuje varianty rozšíření práce.
Návrh a implementace metodiky pro testování v agilních projektech
Kemr, Jakub ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Doležel, Michal (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast testování v rámci agilního přístupu k vývoji softwaru. Cílem práce je navrhnout a implementovat metodiku pro testování v agilních projektech v nástroji Eclipse Process Framework Composer na základě analýzy procesu testování a souvisejících postupů konkrétního, agilně řízeného projektu. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se nejprve věnuje základním definicím a úvodu do tématu, a poté se zabývá rozdíly mezi vodopádovým a agilně řízeným projektem. Závěr teoretické části je zaměřený na aktuální stav v oblasti agilního vývoje a rostoucí důležitost testování v agilních týmech. Druhá část práce je věnována charakteristice metodik, ze kterých práce vychází a jejich komparativnímu zhodnocení oproti specifikovaným požadavkům na rozšířenou metodiku pro testování v agilních projektech. Následně jsou v práci analyzovány procesy a postupy konkrétního, agilně řízeného projektu, na základě rozložení procesu vývoje na dílčí části. V rámci analýzy procesu vývoje jsou dále provedeny celkem tři výzkumy, z jejichž výsledků jsou odvozeny identifikované problémy v oblasti testování softwaru. Třetí část práce se věnuje návrhu na rozšíření metodiky pro testování v agilních projektech, jeho charakteristice, obsahu dílčích částí a implementaci v nástroji EPFC. Hlavním přínosem diplomové práce je odstranění identifikovaných problémů v týmu a celkové zkvalitnění procesu testování na základě implementace vytvořené metodiky MMSP-AV, která rozšiřuje metodiku MMSP o agilní přístup k testování, uživatelské testování a širokou škálu dalších prvků, které jsou klíčové pro agilní vývoj softwaru. V závěru práce jsou shrnuty všechny získané poznatky a možnosti dalšího rozšíření diplomové práce a publikované metodiky.
Metoda pro porovnání pracnosti automatizovaného funkčního testování webových aplikací
Hron, Michal ; Doležel, Michal (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
V současnosti roste význam testování softwaru. Své ustálené místo má především běžné manuální testování. Čím dál tím větší podíl mají i automatizované testovací případy a to především v agilně řízených projektech, kdy je čas na otestování aplikace mezi jednotlivými iteracemi značně omezen. Tato práce se zaměřuje na měření a porovnání pracností, které jsou spojené s používáním nástrojů pro automatizované funkční testování uživatelského rozhraní webových aplikací. Práce za tímto účelem představuje metodu. Metoda definuje způsob, jak měřit pracnost při využívání jednotlivých automatizačních nástrojích. Metoda zároveň definuje způsob porovnání proběhlých měření pracnosti. Na základě tohoto porovnání je následně, na základě pracnosti, možné volit vhodné nástroje dle typu webové aplikace. Za tímto účelem metoda klasifikuje webové stránky. Metoda ale klasifikuje i nástroje. Předpokládají se totiž odlišné pracnosti především při používání nástrojů patřících do jiné kategorie. Na základě provedených měření pracností lze hledat i závislosti mezi pracností v nástrojích (případně druhy nástrojů) a druhy webových stránek. Metoda by měla být schopna, v případě vyššího počtu provedených měření a konzistentních výsledků, zbořit zaběhlé mýty typu: nejlepší nástroj je ten, se kterým pracuji já. Práce podává také přehled, jak vybrat (na základě pracnosti) vhodný nástroj. Proces výběru je jasně definován a je možné v případě potřeby, priority, na základě kterých se nástroj vybírá, hodnotit odlišně. Tato práce je koncipována jako volně rozšiřitelná o další nástroje pro automatizované funkční testování. Teoreticky lze metodu také rozšířit o další kategorii webových stránek či kategorii nástrojů. Metoda by v takovém případě potřebovala jen minimum změn.
Rámec Test Governance pro vývoj IS formou outsourcingu - procesy řízení softwarového vývoje v sociálním kontextu
Doležel, Michal ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; O Connor, Rory (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým.
Testování aplikací s využitím nástroje Robot Framework
Mačurová, Kateřina ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Doležel, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá metodikou Testování aplikací s využitím nástroje Robot Framework. Jejím hlavním cílem je vytvořit metodiku popisující přístup k automatizovanému testování aplikací s tímto nástrojem. Součástí vytvořené metodiky je příručka, která v době zadání této práce v českém jazyce k nástroji Robot Framework neexistovala. V práci jsou v souladu s dílčími cíli objasněny základní pojmy a uvedena východiska a přístupy k automatizovanému testování. Nedílnou součástí je i charakteristika a architektura nástroje Robot Framework, popis používaných knihoven, dalších zabudovaných nástrojů a syntaxe používané pro vytváření testovacích případů.
Klasifikátor biometrických obrazových dat
Tretter, Zdeněk ; Drahanský, Martin (oponent) ; Doležel, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat klasifikátor otisků prstů, který klasifikuje otisky prstů na základě typu snímače, ze kterého byly nasnímány. Čtenáři jsou v práci popsány existující typy snímačů otisků prstů a jednotlivé fáze klasifikace. Navržený klasifikátor využívá kaskády klasifikátorů vytrénovaných učícím algoritmem AdaBoost. Aplikace byla implementovaná v jazyce C++, s využitím knihovny OpenCV, pro operační systémy GNU/Linux a MS Windows.
Biometrické testování živosti - optické vlastnosti
Javorský, Daniel ; Doležel, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřená na detekci živosti, která je uplatnitelná v biometrických zařízeních. V rámci práce byly nastudovány metody sloužící k detekci živosti a podrobně je rozpracována metoda saturace kyslíkem. V další části práce je popsáno možné využití programu na zjištění šířky žíly pro detekci živosti. Provedené experimenty jsou důkladně zdokumentovány.
Klient/server aplikace hry mariáš
Fabian, Jaroslav ; Lodrová, Dana (oponent) ; Doležel, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry Mariáš. Hra je určená pro tři až čtyři hráče, kteří ji hrají přes počítačovou síť prostřednictvím protokolu TCP/IP. Hra je vytvořená pro systémy Microsoft Windows XP, Vista a 7 v programovacím jazyce Java.
Sledování objektů v sekvenci snímků
Švancar, Boris ; Doležel, Michal (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Práce se věnuje metódam pro detekci pohybu a sledováni objektů ve video sekvenci ze statické a dynamické kamery. Detailně je zde představena metoda odčítaní pozadí s využitím aktualizace pozadí a metoda Lucas-Kanade optický tok. Obě metódy jsou implementovány v testovací aplikaci v jazyce C++ s využitím knihoven OpenCV a Qt a následně jsou podrobeny testování. Závěr práce tvoří zhodnocení dosažených výsledků.
Průběžná verifikace osob na základě dynamiky stisku kláves
Dohnálek, Tomáš ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Doležel, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá průběžnou verifikací osob na základě dynamiky stisku kláves při psaní volného textu. Jsou představeny výhody a nevýhody této biometrické vlastnosti a také různé přístupy k analýze vzorků. Podrobně je rozebrána metoda od autorů Gunettiho a Picardiové, která je následně upravena pro reálné využití. Na základě zvolené metody je navržena aplikace a ta implementována pro operační systém GNU/Linux. Výkonnost aplikace při verifikaci je prezentována na dvou datových souborech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Doležel, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.