Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Aspect in Czech and the Possibilities of Its Expression in German Language
DOLEŽALOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem slovesné morfosyntaktické kategorie vid, kterou německé sloveso na rozdíl od českého postrádá a vyjadřování dokonavosti a nedokonavosti musí provést jinými způsoby. Teoretická část práce se soustředí na identifikaci těchto způsobů na základě odborné literatury. V praktické části práce je pak ověřováno, zda kategorie vidu v němčině opravdu neexistuje a nelze ji vyjádřit, nebo jestli tato kategorie pouze není gramatikalizovaná. Toto ověření probíhá na základě analýzy dat z paralelního korpusu InterCorp z češtiny do němčiny. Analýzou z korpusu DereKo jsou ověřovány pouze vybrané způsoby vyjadřování vidu v němčině. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit Erforschung der verbalen morphosyntaktischen Kategorie Aspekt, die das deutsche Konjugationssystem im Unterschied zum tschechischen vermisst. Der Ausdruck der Perfektivität und der Imperfektivität muss somit mit anderen Mitteln realisiert werden. Der theoretische Teil konzentriert sich auf die Identifikation von diesen Mitteln aufgrund der Fachliteratur. Im praktischen Teil wird dann überprüft, ob es möglich ist, die Aspekt-Kategorie im Deutschen auszudrücken, oder ob die Aspektualität im Deutschen überhaupt existiert. Diese Überprüfung wurde aufgrund der Analyse der Belege aus dem Parallelkorpus InterCorp (aus dem Tschechischen ins Deutsche) durchgeführt. Mit der Analyse aus dem Korpus DeReKo wurden nur ausgewählte Ausdruckmittel überprüft, die dem tschechischen Aspekt entsprechen.
Možnosti ovlivnění pohyblivosti v kyčelním kloubu v rámci výuky tělesné výchovy na základní škole
Komárková, Jitka ; Novotná, Viléma (vedoucí práce) ; Doležalová, Kateřina (oponent)
Název: Možnosti ovlivnění pohyblivosti v kyčelním kloubu v rámci výuky tělesné výchovy na základní škole. Cíle: Ověření účinnosti navrhovaného souboru cviků aplikovaného v hodinách tělesné výchovy na základní škole. Metody: Pro vypracování diplomové práce byla použita metoda měření, testování, pozorování. Výsledky: U motorických testů pohyblivosti v oblasti kyčelního kloubu (předklon ve stoji a hluboký předklon v sedu) bylo zjištěno zlepšení u testovaného souboru po aplikaci navrhovaného souboru cviků o 26 %. U motorických testů přednožování v leže (pravou, levou) a čelního rozštěpu bylo zjištěno zlepšení výrazně menší, o 8 % a 2 %. Klíčová slova: flexibilita, metody rozvoje, základní vzdělávání, motorická schopnost
Dítě a umění: význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Výsledky aplikovaného výzkumu
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Lázňovská, Lenka ; Doležalová, Kateřina
Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost dětí, tedy dětské divadelní kolektivy, dětské sbory, skupiny dětského scénického tance, dětské folklórní soubory a dětské výtvarné kroužky. Tyto skupiny byly dlouhodobě porovnávány s dětmi, které takový zájem nemají. Skupiny byly zkoumány v rámci výzkumných témat: životní styl, socializace, tvořivé myšlení a vztah k umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011 : sborník příspěvků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Ministerstvo kultury ČR ; Doležalová, Kateřina
Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993
Doležalová, Kateřina ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postojem Václava Havla k hlavním událostem 90. let 20. století, zejména pak k rozdělení Československa, v kontextu událostí let 1989 až 1993. V práci je kladen důraz především na události po listopadu 1989, vznik opozičního hnutí, Občanského fóra, díky kterému se Václav Havel dostal do popředí. Postupem času se z Václava Havla stala významná osobnost, která byla mluvčím celé společnosti. Poté, co byl Václav Havel zvolen prezidentem, se zasloužil o přechod k demokratickému systému vlády. V práci je dále popsán proces změny názvu státu, který se ukázal být jako jeden z mnoha těžko řešitelných sporů mezi Čechy a Slováky podobně jako spor ohledně kompetenčního zákona a smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou, který je v této práci také rozebrán. Dále jsou v práci důsledně popsány parlamentní volby z června 1992, jejichž výsledek vedl až k rozdělení Československa a volba prezidenta republiky, konaná počátkem července 1992, včetně rozsáhlého počtu ohlasů z dobových novin.
Oligoestery větvené dipentaerythritolem a plastifikované ethylpyruvátem jako nosiče léčiv
Doležalová, Kateřina ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Dittrich, Milan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Kateřina Doležalová Konzultant PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D Název rigorózní práce Oligoestery větvené dipentaerythritolem a plastifikované ethylpyruvátem jako nosiče léčiv Tato práce se zabývá studiem liberace acikloviru a flukonazolu z oligoesterů kyseliny mléčné a glykolové, větvených dipentaerythritolem, jejich adhezívními a reologickými charakteristikami. Teoretická část studuje polyestery využívané ve farmacii a medicíně, kyselinu polymléčnou a plastifikátory používané v biomedicíncké aplikaci. Byla měřena dynamická viskozita plastifikovaných oligoesterů na Brookfieldově digitálním viskozimetru modelu DV-E. Adhezívní vlastnosti nosičů byly měřeny na materiálovém testovacím stroji Zwick/Roel T1-FR050TH.A1, měřenou veličinou byla maximální síla nutná k odtržení vzorku od substrátu. Adhezivita oligoesterů plastifikovaných ethylpyruvátem se pohybovala v rozmezí 59,17-84,94 mN/mm2. Liberace léčiv probíhala při teplotě 37 řC do fosfát-citrátového pufru, obsah uvolněného léčiva byl hodnocen spektrofotometricky. Rychlost uvolňování acikloviru z větvených oligoesterů se s molární hmotností snižuje. Nejvhodnější pro prodloužené uvolňování léčiv byl nosič větvený dipentaerythritolem v...
Ke kultuře Berberů z pohoří Ríf
Doležalová, Kateřina ; Soukup, Václav (oponent) ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce)
Navzdory faktu, že berbersky mluví několik milionů Maročanů, malí žáčci bývali ve školách a na gymnáziích napomínáni, když spolu o přestávkách diskutovali v rodném tamazight. Stejné pocity zažívali a stále zažívají i berberofonní studenti při ústních zkouškách v arabském jazyce, nejprve musí čelit profesorovu údivu nad zvláštností svých příjmení, později si případně vyslechnout, že by bylo vhodné se zcivilizovat lepšími znalostmi arabštiny, protože berberština je pouhý žargon bez minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Rodiče v době Mouradova dětství neměli možnost pojmenovat své novorozence jménem s berberskou konsonancí, poněvadž tato jména nemohla být v arabské zemi citována. Naposledy se tato situace opakovala dne 28. ledna 2008 ve městě Larache na severu Maroka. Berberští rodiče adoptovali dívku, které chtěli dát jméno Illy. Přestože marocká veřejnost vyjádřila této rodině podporu, tribunál žádost zamítl. Rodiče považují toto rozhodnutí za diskriminační a domnívají se, že jednou z příčin zamítnutí byl také názor, že jméno Illy, které v berberštině znamená "moje milovaná dcera", se pro adoptivní dítě nehodí.1 Mystifikace jde mnohem dále. V marockých učebnicích dějepisu se píše, že prvními obyvateli Maroka jsou Berbeři, kteří přišli z Jemenu a Sýrie přes Etiopii a Egypt. Ačkoliv se nikdy nepotvrdilo, že by...
Dvorský tanec v italské raně renesanční kultuře
Doležalová, Kateřina ; Matějů, Martin (oponent) ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce)
Ve své práci bych se chtěla věnovat jednomu z nejstarších období evropské taneční historie, kterým je 15. století, doba přelomu středověku a renesance, kdy se začínala rodit naše moderní evropská kultura. V souvislosti se změnou atmosféry doby vzniká i svébytné a specifické "taneční umění", které klade nové a vysoké nároky na své učitele i žáky. Transformuje se z tance lidového: z instinktivní a bezprostřední aktivity přístupné všem se stává nejprve intelektuální záležitostí nové elity - dvorské společnosti, která si jej hbitě a s radostí osvojuje jako jeden z nejbytostnějších projevů kultivovanosti lidské duše. Nejpohotověji reagovala na změnu dobové atmosféry Itálie. Nově nabyté sebevědomí v oblasti humanitních a přírodních věd se projevuje i v oblasti tance. Vznikají první teorie, které se pokoušejí o racionální zachycení tvorby tanečního pohybu a jeho klasifikaci. Tato taneční pojednání pocházejí z rukou italských aristokratů, jejichž ambicí bylo pozvednout taneční teorii na srovnatelnou úroveň s vědou a uměním. Základní taneční principy a pravidla, kterým se budu na následujících stránkách věnovat, se staly elementárními prvky pozdější taneční vědy.
Oligoestery větvené dipentaerythritolem jako adhezivní nosiče léčiv
Doležalová, Kateřina ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Dittrich, Milan (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo studium disolučních a liberačních charakteristik oligoesterových nosičů kyseliny D, L mléčné a kyseliny glykolové. Teoretická část popisuje biomateriály a bioadhezivitu. Oligoesterové nosiče větvené dipentaerytritolem byly plastifikovány 20% triethylcitrátu. Adhezivní vlastnosti byly měřeny na materiálovém testovacím stroji Zwick/Roel T1-FR050TH.A1. Studována byla maximální síla nutná k odtržení vzorku od substrátu. Jako substrát byl zvolen roztok mucinu.Všechny studované oligoestery měly dostatečné adhezivní vlastnosti, přítomnost léčiva neměla významný vliv. Byl studován průběh liberace léčiv acikloviru a flukonazolu z plastifikovaných nosičů. Liberace probíhala za teploty 37řC, do fosfát-citrátového pufru. Obsah léčiva v liberačním mediu se hodnotil spektofotometricky. S klesající molární hmotností Mw rostla rychlost liberace obou léčiv. Výhodné vlastnosti prokázal oligoester 3D, který uvolňoval aciklovir 21 dní kinetikou 0. řádu
HBO
Doležalová, Kateřina ; Šantavá, Martina (vedoucí práce) ; Kruml, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje pozici kabelové televize Home Box Office v současném digitálním světě. Práce mapuje historii televize od jejího vzniku po současný stav. Zásadním předmětem zkoumání jsou pilíře programování, které pomohly HBO vytvořit unikátní programovou koncepci. Tato koncepce se v anglickém jazyce nazývá edgy a označuje tvorbu pohybující se na hraně. Vedle převzaté tvorby se totiž HBO zaměřuje též na vlastní produkci a označení edgy platí hlavně pro tvorbu původní. Vlastní tvorba představuje milník vhistorii HBO (ale i vhistorii televizního vysílání). Televizní tvorba je poprvé vnímána jako umělecká. HBO tak posiluje svou unikátní pozici, kterou si drží dodnes. Druhá část práce se zaměřuje na současný stav televizního vysílání. Hlavním hybatelem dnešní doby je internet a tzv. služby na vyžádání (též video on demand - VoD). Americký trh v tomto ohledu nabízí daleko více možností sledování audiovizuálního obsahu prostřednictvím VoD. Zásadní službou je pak Netflix, který představuje nejrychleji expandující službu na vyžádání. Diplomová práce se v druhé části věnuje službám na vyžádání a jejich vývoji, limitacím a současnému stavu. Práce se též zabývá pozicí HBO ve vztahu k VoD službám. Stanice nabízí svým předplatitelům komplementární servis HBO GO a od roku 2015 také samostatně stojící službu HBO Now, která je poprvé dostupná i nepředplatitelům kabelové stanice. Závěrečná část práce se proto věnuje výhledu HBO do budoucnosti. Autor textu spatřuje úspěšnou budoucnost kabelové televize v kombinaci lineárního vysílání, VoD služby s přátelským uživatelským rozhraním a originální vlastní tvorby, u které je nutné dodržet koncepci na hraně a následovat vzor minulých let, ve kterých HBO skutečně nabízelo ve srovnání s ostatními vysílateli velmi odlišnou tvorbu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 DOLEŽALOVÁ, Karolína
19 DOLEŽALOVÁ, Kateřina
4 Doležalová, Klára
4 Doležalová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.