Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Politické procesy v Československu - Akce "Zpěvačka"
Doležalová, Ivana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Politické procesy v Československu - Akce "Zpěvačka" pojednává o jednom z mnoha politicky motivovaných procesů, které se odehrály v Československu v době vlády komunistického režimu, tj. v letech 1948-1989. Těžištěm práce je analýza stěžejního archivního pramene, a sice vyšetřovacího spisu vedeného Státní bezpečností v Akci "Zpěvačka", dnes uloženého v Archivu bezpečnostních složek. Proces s protistátně zaměřenou skupinou osob kolem Radany Melicharové, kteří byli obviněni ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, se odehrál na jaře roku 1957. To ukazuje, že i po tzv. zakladatelském období komunistického režimu, Komunistická strana Československa i nadále využívala politické procesy k potlačování opozice. Diplomová práce přibližuje hlavní postavy procesu s Radanou Melicharovou a spol., popisuje jejich protistátní činnost a analyzuje motivy jednotlivých zúčastněných k ilegální činnosti. Dále pojednává i o samotném hlavním líčení u Krajského soudu v Praze, následných odvolacích líčeních a snahách o rehabilitaci odsouzených. Přínos práce spočívá v tom, že doplňuje mnohé dosud vydané odborné studie na téma politických procesů o méně známý a zkoumaný proces s protistátní skupinou Radany Melicharové a spol.
Obraz partyzána v československé společnosti v letech 1945-1948
Doležalová, Ivana ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Šustrová, Radka (oponent)
Bakalářská práce Obraz partyzána v československé společnosti v letech 1945-1948 ukazuje na základě studia dobového tisku, jakým způsobem bylo partyzánské odbojové hnutí v československém veřejném prostoru prezentováno. Práce přibližuje, jak se vyvíjel mediální obraz partyzána v tisku v průběhu prvních poválečných let. Sleduje, kdy se typ partyzánského bojovníka jako reprezentanta protifašistické rezistence objevuje, kdo tuto prezentaci československého odboje prosazoval nejvíce, a zda se tak dělo na úkor jiných forem odbojové činnosti. Těžištěm práce je analýza stěžejního pramene k problematice formování poválečného mediálního obrazu partyzánského hnutí - tiskového orgánu Sdružení českých partyzánů - týdeníku Partyzán, a to v letech 1946, 1947 a na začátku roku 1948. Kvalitativní analýza časopisu Partyzán umožnila zachytit mediální obraz partyzána na stranách tohoto týdeníku, jeho proměnu v průběhu času, a zároveň konfrontaci s některými dalšími poválečnými československými periodiky. Přínos práce spočívá v tom, že doplňuje předchozí práce s tematikou partyzánského odboje o pohled poválečného dobového tisku.
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mezinárodní smlouvy v oblasti zákonných odvodů z příjmů ze závislé činnosti
Tittlerová, Eliška ; Tepperová, Jana (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se věnuje komparaci smluv zamezujících dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmu a bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, které jsou používány v následujících kapitolách. Podstatná část práce pojednává o postupech pro zamezení dvojímu zdanění v případě daní z příjmu fyzických osob, které jsou realizovány prostřednictvím mezinárodních smluv. Práce se také zabývá koordinací sociálního zabezpečení, která je realizována prostřednictvím bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení, a v rámci Evropské unie také prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které v případě členských států Evropské unie přebírá funkci jednotlivých smluv. Výsledkem práce je porovnání smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a majetku a bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení, zejména porovnání počtu uzavřených smluv, které Česká republika uzavřela s ostatními státy. Dalším bodem srovnání je například vývoj uzavírání těchto smluv nebo existence modelových či vícestranných smluv.
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví se zaměřením na s.r.o.
Holíková, Zuzana ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
Diplomová práce je primárně zaměřena na postup výpočtu splatné daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, že je daňový subjekt nucen vycházet z účetního výsledku hospodaření, je cílem této práce ukázat, jak se účetní a daňový systém vzájemně ovlivňují a jaký dopad má tato provázanost na zjištění splatné daně z příjmů právnických osob. Část práce je zaměřena na konkrétní právnickou osobu, kterou je společnost s ručením omezeným, a její daňové dopady při rozdělování zisku společnosti a vyplácení odměn, které plynou jednatelům a společníkům z aktivit ve společnosti.
Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění v zemích EU
Červená, Lucie ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
V diplomové práci na téma Osvobození od osobní důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění v zemích EU jsou definovány pojmy daňové výdaje a osvobození od daně. Hlavním cílem práce je analýza příjmů osvobozených od osobní důchodové daně v České republice a členských zemích EU se zaměřením na příjmy sociálního charakteru. V rámci analýzy osvobozených příjmů v České republice jsou kvantifikovány daňové výdaje související s osvobozením sociálních příjmů daňových poplatníků. Dále je provedena komparační analýza osvobozených sociálních příjmů v členských zemích EU, přičemž analyzuji vliv osvobození sociálních příjmů na míru zdanění vybraných typů domácností s různou výší příjmu.
Daňové reformy v Itálii po roce 2000
Kotrbáčková, Lucie ; Doležalová, Ivana (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Tato práce popisuje jednotlivé daňové reformy, které proběhly v Itálii od roku 2000 do roku 2011. Hlavním cílem práce je představit jednotlivé změny, které reformy přinesly a jak proměnily daňový systém až do současnosti. K zhodnocení dopadů reforem bude využito regresní analýzy, kde bude dokázána závislost případně nezávislost daňových příjmů na makroekonomických ukazatelích, dále budou reformy vyhodnoceny na základě vývoje hrubého domácího produktu a daňového zatížení.
Komparace ekologické daňové reformy v České a Slovenské republice
Dolejšová, Denisa ; Tepperová, Jana (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání ekologických daní v České republice a na Slovensku. V teoretické části práce je stručně uveden účel politiky ochrany životního prostředí v rámci Evropské unie včetně nástrojů, které stát v této oblasti využívá a charakteristika ekologických daní, včetně zmínění nejdůležitější směrnice v oblasti těchto daní. Na teoretickou část navazuje praktická část, ve které jsou porovnávány ekologické daně v České republice a na Slovensku na základě vybraných kritérií, s poukázáním na jednotlivé odlišnosti českých a slovenských ekologických daní.
Zdanění mezd v ČR a na Slovensku
Bušovský, Ladislav ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
Tématem práce je zdanění mezd v ČR a na Slovensku, která se zabývá rozdílným přístupem ke zdanění příjmu fyzických osob v obou těchto státech. Cílem je srovnat zdanění mezd v České republice a na Slovensku v různých rodinných situacích poplatníka a porovnat celkové zdanění příjmu fyzických osob na základě efektivních daňových sazeb. V práci je využito metod popisného výzkumu, komparace výsledků vlastních modelových příkladů a dále komparativní analýzy zjištěných informací a jejich tabulkovým porovnáním. V závěru práce vyvozujeme nižší míru zdanění příjmu v případě svobodného poplatníka na Slovensku. Pro rodiny s jedním a více dětmi vychází, kvůli benevolentnějšímu nastavení daňových bonusů, mírnější zdanění v ČR.
Rizika nedodržování daňové legislativy EU v ČR
Pech, Jan ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Doležalová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nedodržováním povinností v oblasti zdanění v České republice. Hlavním cílem práce je identifikovat rizika spojená s nedodržováním povinností, odhadnout jejich kvantifikaci a navrhnout řešení na jejich zmírnění nebo úplné omezení. První část práce pojednává obecně o evropském právu a o rizicích plynoucích z jeho nedodržování, čímž jsou uvedena teoretická východiska nutná pro aplikační část práce. V další části je popsán proces při nedodržování povinností a způsob stanovování sankcí. Poslední část je zaměřena konkrétně na Českou republiku, kdy jsou popsány dva již vyřešené případy nesplnění povinností a další tři právě probíhající. K nim jsou také odhadnuty sankce a navrhnuta řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 DOLEŽALOVÁ, Iva
6 DOLEŽALOVÁ, Ivana
3 Doležalová, Iva
7 Doležalová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.