Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Církevní politika Karla IV. v korunních zemích se zaměřením na Horní Lužici a Slezsko
Ulman, Stanislav ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se věnuje církevní politice římského císaře a českého krále Karla IV. vůči vedlejším zemím České koruny, respektive vůči dvěma z nich, Horní Lužici a vratislavskému knížectví. Jmenované země patřily mezi bezprostřední državy českého krále, na jejichž území mohl plně rozvinout i svou donátorskou činnost. Výzkum se opírá o dostupné prameny diplomatické povahy a současně přihlíží i k pramenům narativním. Cílem práce je zhodnotit Karlovy počiny v oblasti církevně správní, představit jeho fundátorskou činnost a analyzovat a interpretovat panovníkovu politiku vůči jednotlivým církevním institucím ve vymezených regionech. Pozornost je rovněž věnována relikviím, kterými Karel obdařil církevní instituce v korunních zemích. Práce by ráda přispěla i ke zhodnocení Karlovy podpory církevních institucí ve vedlejších zemích, jako jednoho z nástrojů jeho politiky směřující k vybudování České koruny a pevných vazeb mezi jednotlivými zeměmi. Klíčová slova: Karel IV., Horní Lužice, Slezsko, církevní politika, relikvie, církevní donace
Politika Václava IV. vůči Židům v Čechách
Holeček, Kajetán ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem politiky Václava IV. vůči Židům v Čechách. Vychází především z panovníkových listin, dále pak z vybraných narativních pramenů. Hlavní osu práce tvoří vyvlastnění židovských dluhů z roku 1385, dále útok na pražské Židy z roku 1389 a konečně pak exkurs do králova přístupu k Židům v jednotlivých městech: Chebu, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Na základě tohoto pramenného základu se pokusím vystihnout základní rysy postupu Václava IV. vůči Židům, nakolik odpovídal dobovým konvencím a reflektoval jednání svých předků.
Podpora dítěte s vývojovou dysfázií do 10 let věku
DOLEŽALOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce je analyzovat výchovu, vzdělávací i logopedickou podporu dívky s vývojovou dysfázií a to od narození do 10 let. Práce odkrývá i problémy a příklady dobré praxe. Teoretická část se zabývá vývojovou dysfázií její terminologií, symptomatologií, etiologií, diagnostikou a terapií, dále také možnostmi vzdělávání dětí s touto vadou. Obsahem praktické části je případová studie dívky, která navštěvovala běžnou mateřskou školu a nyní se vzdělává v běžné základní škole. Studie je zaměřena na konkrétní projevy vývojové dysfázie, logopedickou intervenci, podporu rodiny a vzdělávacích zařízení. Odkrývá problémy, které ve vývoji dívky nastaly, i jejich řešení.
Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie
Samková, Eva ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu císaře Karla V. ve Španělsku v letech 1516-1556. Cílem práce je porovnání textů, myšlenek a teorií v dílech historiků zabývajících evropskou historií 16. století a osobou císaře Karla V. Konkrétně děl španělského historika M. F. Álvareze (Biografia de una nacion. Madrid 2010), německých historiků K. Brandiho (Emperor Charles V. The growth and destiny of a man and of a world-empire. London 1968) a F. Seibta (Karel V. Císař a reformace. Praha 1999), rakouského historika F. Heera (Evropské duchovní dějiny. Praha 2000) a mezinárodního sborníku esejí, jehož editorem je H. Soly (Charles V. 1500- 1558 and his time. Antverpy 1999). Nejprve je představen život a osobnost Karla V. ve stručném životopise a jako další následují výtahy z jednotlivých sledovaných knih, doplněných citacemi přímo z originálního textu. Závěrem je samotné porovnání již zmíněné literatury.
Svatá královna Eliška? Proměna a idealizace obrazu české královny
Mikulíková, Klára ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce je věnována české královně Elišce Přemyslovně, a to z několika úhlů pohledu. Vedle jejího historického obrazu sestaveného na základě historických, převážně narativních pramenů je cílem práce zachytit také proměnu tohoto obrazu v příklad zbožné ženy a světice, a to zejména v souvislosti s dnešní snahou o její beatifikaci. V této souvislosti budou hledány také historické počátky idealizace královny Elišky, které beatifikační proces doprovázely již v době vrcholného středověku. Dalším cílem je pak sonda do kanonizačních procesů středověkých urozených dam a panovnic a v nedávné době kanonizovaných českých a moravských světců a sledování proměn tohoto procesu od středověku do současnosti. Stranou pozornosti přitom nezůstanou ani motivace současného úsilí o Eliščino blahořečení.
Kanonizace Ludvíka Svatého
Šárovcová, Klára ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem kanonizace krále Ludvíka IX. Francouzského. Přestože pověst svatého krále získal Ludvík již za svého života a kanonizační proces započal záhy po jeho smrti, celá kauza postupovala neočekávaně pomalu. Zásadní vliv v tomto procesu sehrála vysoká politika. Zlom nastal poté, co papež Bonifác VIII. potřeboval dosáhnout smíru s Ludvíkovým vnukem, králem Filipem IV. Sličným. Proces tak byl uzavřen v roce 1297 Ludvíkovým svatořečením, ke konečnému smíru však nepřispěl. Cílem studie je analýza kanonického procesu Ludvíka IX. a politických vlivů, které ho ovlivnily, tedy období let 1270-1297. Práce vychází z kanonizačních dokumentů a opírá se o relevantní prameny a odbornou literaturu. Klíčová slova Ludvík IX. Svatý, kanonizace, Filip IV. Sličný, Bonifác VIII., svatost, hagiografie, zázrak.
Konec války, Litoměřice v roce 1945
Bursíková, Barbora ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Diplomová práce se soustředí na rok 1945 a události ve městě Litoměřice. Především na dění ve městě na jaře téhož roku, připravovaný odboj v nedaleké vesnici Žitenice, situaci jak německého tak i českého obyvatelstva, jejich reakci na blížící se konec války a poslední snahy okupantů o udržení města. Krátce bude zmíněna i historie okupace Litoměřic nacisty. Zvláštní pozornost bude věnována litoměřickému koncentračnímu táboru. Zde navážu na svou bakalářskou práci, kde jsem se osvobození tábora v jedné kapitole dotkla. Již zmíněné události rozšířím a doplním o nové poznatky. Pozornost bude věnována mj. také tomu, jak se konec války zapsal do života samotných vězňů. Vše se budu snažit rekonstruovat, kromě archivních materiálů a literatury, hlavně ze vzpomínek jak civilistů, tak i vězňů tábora podobně jako v předchozí bakalářské práci.
Historie textilní továrny "Bedřich Reich" v České Skalici
Kušiaková, Kateřina ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Diplomová práce mapuje historii mechanické tkalcovny Bedřicha Reicha, založené na přelomu 19. a 20. století v České Skalici, textilním východočeském kraji, jeho otcem Karlem Reichem. Z historických pramenů východočeského archivu jsou v práci uvedeny dokumenty týkající se založení továrny, stavební plány, účetní statistiky a fakta týkající se samotné výroby textilu. V samostatné kapitole je představen příběh židovské rodiny Bedřicha Reicha, zobrazující idylický meziválečný život, v době protektorátu však tragicky poznamenaný arizací továrny a transportem celé rodiny do Terezína a Osvětimi. Klíčové období nastává po skončení války, kdy se dcera Bedřicha Reicha, Eva, jako jediná vrátila z koncentračních táborů zpět do České Skalice. V letech 1945-1989 byla továrna pod tzv. národní správou, poté součástí národního podniku Lina Jaroměř a později Mileta Hořice v Podkrkonoší. Závěrečná část práce se týká počátku devadesátých let, kdy byla továrna v rámci restitucí navrácena paní Reichové - Zelené.
Vývoj farní sítě v kontextu dějin osídlení
Gája, Robert ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Hledíková, Zdenka (oponent) ; Sommer, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá na příkladu několika modelových oblastí vývojem farní sítě a rekonstrukcí farních hranic ve středověku. Výzkum je založen na středověkých pramenech a retrospektivním průmětu raně novověkých pramenů. Z území arcijáhenství kouřimského byly vybrány dvě modelové oblasti, na jejichž území proběhla kolonizace z větší části až v průběhu vrcholně středověké kolonizace ve 13. století. Jedná se o území středověkého děkanátu havlíčkobrodského a Černokostelecko. Pro tyto oblasti byly využity kromě nemnoha středověkých pramenů zejména prameny 17. a 18. století. Jako poslední modelové území bylo vybráno Staré Město pražské, kde můžeme pozorovat na rozdíl od dvou předchozích modelových oblastí hustou kostelní síť a její vývoj již od raného středověku. Hlavním důvodem pro výběr Starého Města je neobyčejně bohatá pramenná základna, kterou lze pro rekonstrukci farní sítě využít a překlenout tak pramenný hiát, se kterým se věda obvykle setkává v předbělohorském období při pokusech o rekonstrukci farních hranic v nějaké oblasti v plošném měřítku. Důležitým přínos představuje zcela nový metodický přístup rekonstrukce farních hranic kombinující farní soupisy a farní příslušnost jednotlivých domů. Výsledkem rekonstrukčního pokusu je soubor map, který znázorňuje vývoj farní síťě na modelových...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 DOLEŽALOVÁ, Eliška
16 DOLEŽALOVÁ, Eva
1 Doležalová, Ela
5 Doležalová, Eliška
2 Doležalová, Eva,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.