Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Percepce zdravotních rizik vyplývajících ze životního stylu a pracovní zátěže u učitelů různých typů škol
Papršteinová, Markéta ; Šmejkalová, Jindra (vedoucí práce) ; Hrubá, Drahoslava (oponent) ; Dohnal, Karel (oponent)
Souhrn Percepce zdravotních rizik vyplývajících ze životního stylu a pracovní zátěže u učitelů různých stupňů škol Úvod: Je obecně známo, že učitelská profese je svázána s řadou zdravotních rizik. Pedagogové jsou exponováni nadměrné pracovní psychické a senzorické zátěži, pracují dlouhodobě ve vynucené poloze, ve zvýšeném riziku hluku, infekcí a poruch hlasivek. Ve srovnání s běžnou populací se u nich častěji vyskytují onemocnění, která souvisí s pracovním stresem. Cíl práce: Zjištění percepce zdravotních rizik vyplývajících ze zdravotního stavu, životního stylu a pracovní zátěže u učitelů různých stupňů škol. Metodika: V rámci průřezové epidemiologické studie jsme metodou anonymního dotazníkového šetření získali údaje od 484 respondentů, a to od 201 učitelů základních škol, 227 učitelů škol středních a 56 vysokoškolských učitelů. Zjišťovali jsme přítomnost rizikových faktorů a jejich percepci učiteli s ohledem na stupeň školy, věk a pohlaví respondentů. Pracovní psychická zátěž byla hodnocena Meisterovým dotazníkem a byla provedena klasifikace zátěže. Výsledky: Zjistili jsme, že řada respondentů byla exponována několika rizikovým faktorům současně. Nejčastěji se jednalo o závažná onemocnění u blízkých příbuzných a zvýšenou pracovní psychickou zátěž. Této jsou zvýšeně exponováni zejména učitelé základních...
Potravinové alergie a jejich vliv na výživu současné české rodiny
Vanišová, Barbora ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent)
NÁZEV: Potravinové alergie a jejich vliv na výživu současné české rodiny AUTOR: Barbora Vanišová KATEDRA Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou potravinových alergií a jejich vlivem na stravování současné české rodiny spolu s možnostmi řešení otázky negativního dopadu alergií na složení stravy. V teoretické části se práce zabývá převážně potravinovými alergiemi jako celkem, jejich projevy, druhy, prevencí, diagnostikou a léčbou, v praktické části pomocí dotazníkového šetření zkoumá stav alergií v českých rodinách, jejich znalost ze strany rodin s alergikem i ze strany laické veřejnosti a postoj ke stravování z hlediska změny jídelníčku rodin s alergiky. V praktické části bakalářská práce rovněž zkoumá, zda mají potravinové alergie pozitivní či negativní dopad na složení jídelníčku českých rodin a nastiňuje možná řešení, jak obměny jídelníčku vzhledem k alergiím na potraviny docílit. KLÍČOVÁ SLOVA: Alergie, potraviny, výživa rodiny, potravinové alergie, česká rodina
Porovnání pitného režimu u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků střední školy
Plachá, Barbora ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá studiem pitného režimu u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků SŠ se zaměřením na problematiku dodržování pitného režimu ve škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je charakterizována cílová skupina. Dále je uveden význam vody pro lidský organismus, vodní bilance, zásady pitného režimu a konkrétní doporučení pro cílovou skupinu. Následně je provedena rešerše z několika různých zdrojů týkající se jednotlivých nealkoholických nápojů. V závěru je pozornost věnována rizikům, která mohou nastat při nesprávném příjmu tekutin, a rovněž zajištění pitného režimu ve škole. Praktická část práce popisuje výzkumné šetření, které probíhalo mezi žáky a učiteli. Ke sběru dat bylo užito dotazníků. Jednotlivé výsledky jsou představeny a diskutovány v závěru práce. Z výsledků dotazníkového šetření je sice patrná určitá informovanost sledované skupiny žáků, ale dodržování pitného režimu je však již nevyhovující. Na základě provedeného výzkumu a informací z dostupné literatury je formulováno doporučení pro pedagogickou praxi.
Možnosti prevence s využitím geriatrických principů: Funkční stav a depresivita ve stáří
Vaňková, Hana ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Jirák, Roman (oponent)
Možnosti prevence s využitím geriatrických principů: Funkční stav a depresivita ve vysokém věku MUDr. Hana Vaňková Abstrakt disertační práce Úvod: Preventivní strategie podporující dobrý funkční stav ve stáří nabývají stále většího významu pro jednotlivce i v kontextu stárnutí populace. Provázanost funkčního stavu a depresivity ve stáří je v publikacích popisována jako obousměrná (Yang, 2005; Kivela, 2001). Deprese ve stáří zvyšuje morbiditu i mortalitu a v kontextu značně vysoké prevalence je také socio-ekonomickým problémem (Anstey et al., 2007; Karakaya et al., 2009). Z principů geriatrie vychází komplexní intervence funkčního stavu a depresivity ve formě pohybové terapie. Metody: S použitím nástrojů komplexního geriatrického hodnocení byl studován vztah komponent funkčního stavu a depresivity v souboru 308 uživatelů dlouhodobé péče v České republice (průřezová studie k hypotéze I). Randomizovaná kontrolovaná studie popisuje vývoj depresivity v čase (hypotéza II) a efekt pohybové intervence na depresivitu (hypotéza III) u 162 institucionalizovaných seniorů, jejichž průměrný věk byl nad 80 let. V obou analýzách byla nástrojem hodnocení depresivity Geriatrická škála deprese dle Yesavage. Výsledky: V průřezové studii byla zjištěna přítomnost depresivity u 46% seniorů žijících v institucích dlouhodobé péče v...
Problém obezity ve vybrané vícegenerační rodině
Dolejší, Simona ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent)
- 9 - ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity ve vícegenerační rodině. Klade si za cíle charakterizovat a analyzovat průběh vzniku tohoto onemocnění, zmapovat další zdravotní komplikace, které obezitu doprovázejí, nastínit možnosti, jak hmotnost snížit a pokusit se rozebrat příčiny výskytu ve vybrané rodině. V teoretické části je užita metoda odborné analýzy literatury. Výzkumná část zahrnuje kazuistiky pěti členů vybrané rodiny, které obsahují základní osobní údaje, osobní a rodinnou anamnézu, energetické propočty, změny hmotnosti s grafy a vzorové jídelníčky s vyhodnocením. Získané údaje byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí energetické kalkulačky. Výsledky ukázaly nedostatky ve stravování a nízkou pohybovou aktivitu u všech členů vybrané rodiny. Závěrem tak mohu konstatovat, že příčinu obezity, lze v tomto případě hledat v nápodobě životního stylu. KLÍČOVÁ SLOVA: obezita, tělesná hmotnost, zdravotní komplikace, jídelníček, dieta
Nutriční chování a poruchy příjmu potravy u žen různých věkových kategorií
Cajthamlová, Renata ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent)
Bakalářská práce se v teoretické části zaobírá nutričním chováním, poruchami příjmu potravy, jejich charakteristikou, léčbou a možnou prevencí. Praktická část je tvořena metodou dotazníkového šetření. Dotazník byl získán od 200 žen ve věku 10-50 let. Zjišťováno bylo, jestli se dívky a ženy stravují pravidelně, jak se zajímají o nutriční hodnotu potravin, jaký vztah mají ke sportu, dietám, propagaci štíhlosti v médiích, jaký pohled mají na obezitu a zda se někdy setkaly s poruchami příjmu potravy a ví, co znamenají. Součástí praktické části je také vyhodnocení odpovědí respondentek a jejich srovnání ve vztahu k věku. Výsledky výzkumného šetření například ukázaly, že ženy ve věku 41-50 let se stravují pravidelněji než dívky ve věku 10-20 let, redukční diety drží více ženy nad 41 let a pravidelnou pohybovou aktivitu má největší procento dívek ve věku 10-20 let.
Rizikové faktory, možnosti prevence a časné diagnostiky maligního melanomu
Kulichová, Daniela ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Dohnal, Karel (oponent)
Souhrn Cíl práce Za jeden z nejdůležitějších environmentálních rizikových faktorů při vzniku maligního melanomu je považováno ultrafialové záření. Z tohoto důvodu je rozšiřování informací o rizikových faktorech a metodách prevence maligního melanomu zcela zásadní ve snižování incidence melanomu a jeho časné diagnostice. Cílem práce je ověřit frekvenci a zjistit příčiny zvýšeného trendu nemocnosti a úmrtnosti na maligní melanom v České republice a v Německu. Dále by studie měla přispět nejen z hlediska veřejného zdravotnictví, ale také z histopatologického hlediska ke zvýšené informovanosti o rizikových, diagnostických a prognostických faktorech spojených s tímto novotvarem. Výsledky studie budou sloužit i jako materiál pro zvýšení povědomí o faktorech způsobujících předčasné stárnutí, poškozování kůže a vznik nádorových onemocnění. Budou zde zdůrazněny hlavní rizikové faktory vzniku melanomu, jeho prevence a časný záchyt. Metoda zpracování Tato práce byla realizovaná na dvou význačných dermatologických pracovištích Evropy, na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a na Klinice a poliklinice pro dermatologii a alergologii v Mnichově v Německu. Jedná se o retrospektivně prospektivní studii zaměřenou na detekci a analýzu rizikových faktorů a možnosti časné diagnostiky...
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží
Pelikánová, Denisa ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Hrubá, Drahoslava (oponent)
Souhrn Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží Úvod: Nebezpečné odpady z rafinérií, uložené v lagunách, představují staré ekologické zátěže. Jedním ze způsobů sanace je těžba a přepracování odpadů na alternativní palivo. Emise škodlivých látek, uvolňované do ovzduší během těžby a zpracování odpadů, mohou negativně ovlivňovat zdraví exponovaných osob Cíl: Cílem práce bylo hodnocení potenciální míry zdravotních rizik ze sanace staré ekologické zátěže na základě zjištěných úrovní koncentrací vybraných látek v ovzduší a sestavení zobrazení stratifikace zdravotních rizik v rámci širšího území. Metody: Mezi sledované látky byl zahrnut oxid siřičitý, sirovodík, toluen a 16 zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků - PAU (acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen a pyren). Byla využita kombinace měření koncentrací látek v ovzduší a modelu rozptylu v prostředí. Měření kontaminantů bylo provedeno u staré ekologické zátěže a v blízké obydlené lokalitě. Zóny koncentrací těchto látek byly modelovány pomocí programu pro výpočet rozptylu v ovzduší "SYMOS'97". Výsledné údaje o stratifikaci hladin zdravotních...
Implementace mezinárodního výukového programu o prevenci šíření infekčních onemocnění pro žáky základních škol
Kopřivová Herotová, Tereza ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Komárek, Lumír (oponent)
Souhrn Disertační práce shrnuje výsledky výzkumu názorů české společnosti na antibiotika a léky i její vědomosti o infekčních chorobách a možnostech účinné prevence nárůstu rezistentních bakterií. Tohoto výzkumu se zúčastnilo celkem 1242 respondentů ze čtyř krajů České republiky. Dotazníkové šetření odhalilo velmi nízké znalosti respondentů o možnostech účinné primární i sekundární prevence infekčních onemocnění. Díky tomuto zjištění se Infekční klinika 3. lékařské fakulty UK v Praze zapojila do tvorby a realizace celoevropského projektu s názvem "e-Bug". Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit a evaluovat metodický manuál, který by učitelé na základních školách využívali k výuce dané problematiky zejména v předmětu "Výchova ke zdraví". Na základě evaluace první verze manuálů e-Bug na vzorku 2181 žáků z Anglie, Francie a České republiky team odborníků vytvořil dvě metodické příručky (jednu pro první a druhou pro druhý stupeň základní školy). Tyto manuály obsahují 9 kompletních výukových lekcí, jejichž účinnost byla ověřena v praxi zkušenými učiteli. V disertaci je podrobně popsán proces přípravy a evaluace vyvinutých materiálů, výukových aktivit a webových stránek projektu. Od školního roku 2010/2011 jsou manuály e-Bug zdarma k dispozici na webových stránkách (www.e-Bug.eu), všech základních školách v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.