Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historický vývoj lékárenství na Velkomeziříčsku a v městě Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Kolda, Jindřich (oponent)
1. Abstrakt Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Kateřina Chalupová Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. HISTORICKÝ VÝVOJ LÉKÁRENSTVÍ NA VELKOMEZIŘÍČSKU A V MĚSTĚ TŘEBÍČ Cíl práce: Zachytit určující rysy historického vývoje lékárenství ve vymezeném regionu v Kraji Vysočina zahrnující město Třebíč a území bývalého soudního okresu Velké Meziříčí od nejstarších dob po současnost. Metodika: Vývoj lékáren je sledován v návaznosti na celkový historický vývoj regionu. Je posuzován a řešen v návaznosti na zásadní vývojové mezníky v oblasti zdravotnictví. Práce zachycuje chronologický popis jednotlivých lékáren a snaží se podat co nejúplnější přehled souvisejících vlastnických vztahů a personálního obsazení. Orientuje se současně na shromáždění dokumentárních materiálů k předmětné problematice. Výsledky: Historie nejstarší lékárny na Velkomeziříčsku sahá do 16. století. Lékárna "U Černého orla" byla jedinou lékárnou ve městě Velké Meziříčí až do roku 1993. V době socialistického lékárenství byla v roce 1952 otevřena lékárna v Křižanově, o rok později pak v Měříně. Od vzniku ČR do současnosti ve městě vzniklo 5 lékáren a 1 OOVL. K 1. 1. 2018 jsou ve městě 4 soukromé lékárny a 1 OOVL, v okolí pak další 3 lékárny....
Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně
Stupková, Eva ; Babica, Jan (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Eva Stupková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Název rigorózní práce: Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně Práce je zaměřena na výrobní program lékárny U Černého orla v období od roku 1857 do roku 1930. V průběhu těchto let zde byli lékárníky postupně Benjamin, Karel a Jiří Fragner. V lékárně bylo vyráběno velké množství přípravků v různých lékových formách (z nejstarších např. Pražská domácí mast nebo Dr. Rosy Balsám). Na počátku 20. století byla nabídka lékárny ještě pestřejší. Lékárna produkovala nejen léčivé pří- pravky (Buccavacedrol, Galegol aj.), ale i mléčné výrobky, pochutiny, cukrovinky. Ve dvacátých letech se sortiment podstatně rozšířil a v roce 1930 byla výroba přesunuta do továrny B. Fragner v Dolních Měcholupech. Některé z léčivých přípravků se vyráběly ještě koncem 20. století (Jopton, Guanar, Hysteps aj.), výjimečně s jiným názvem ale podobným složením přetrvala jejich výroba dodnes (Thymomel). Hlavní část práce tvoří chronologicky seřazené přípravky. U každého z nich je uvedena jeho stručná charakteristika, složení, indikace a dávkování. Pro úplnost jsou v práci uvedeny i takové přípravky, ke kterým se nepodařilo najít větší množství infor- mací,...
Československá a česká farmacie - projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování
Arndt, Tomáš ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent) ; Král, Karel (oponent)
1. Úvod V této disertační práci jsem se rozhodl zmapovat osud židovských lékárníků v letech 1939_1945, kteří pracovali hlavně v lékárně (nebo ji vlastnili) během meziválečné Československé republiky v letech. Věnoval jsem pozornost Židům pracujícím v průmyslu, vědě a školství v této době. Toto téma nebylo dosud zpracováno (v současnosti existuje jedna studie a dílčí zmínky v článcích o Židech v lékárenství, ale ty se zabývá starším časovým obdobím). Moje motivace je splatit dluh svým kolegům, kteří většinou zahynuli během Shoah. 2. Metodika Důležitou záležitostí pro moji práci bylo identifikovat jednotlivé židovské farmaceuty, což znamenalo, že byli židovské víry a/nebo židovské národnosti. Důležitý zdroj představovaly katalogy posluchačů a rigorózní protokoly z Karlo-Ferdinandovy univerzity z let 1882-1918 (univerzita byl v těchto letech rozdělena na českou a německou část) a z Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze z let 1919-1939 (na obou univerzitách se farmacie studovala na přírodovědecké fakultě). Každý student při zápisu uvedl svoji víru a od roku 1920 i svoji národnost. Pro moji dizertaci byli významní studenti židovské víry a/nebo národnosti, kteří měli domovské právo v Československu. Tito studenti museli samozřejmě dokončit studium. Tento seznam jsem porovnal se seznamem...
Historical Evolution of Pharmacy in the Region of Banská Bystrica
Mitterová, Simona ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Študent: Simona Mitterová Vedúci diplomovej práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Názov diplomovej práce: Historický vývoj lekárenstva v regióne meste Banská Bystrica Predmetom a cieľom predloženej diplomovej práce je snaha o zachytenie určujúcich rysov historického vývoja farmácie vo vymedzenom regióne mesta Banská Bystrica od najstarších čias po súčasnosť. Problematika vývoja lekárenstva je sledovaná v úzkej náväznosti na významné peripetie a špecifiká všeobecného historického vývoja mesta a blízkeho regiónu. Súčastne je posudzovaná v bezprostredných súvislostiach so zásadnými vývojovými medzníkmi v oblasti zdravotníctva. Práca sa zameriava na chronologický popis jednotlivých banskobystrických lekární. Záverečná časť je venovaná zmenám v lekárenstve po roku 1989 a súčasnému stavu lekární.
Tvorba aplikace pro podporu destination event managementu
Žáková, Andrea ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci zabývající se analýzou a návrhem webové aplikace pro firmu Wedding in Prague Inc. Oblastí zájmu této práce je revize analýzy a návrhu aplikace a její tvorba. Hlavním cílem práce je tvorba webové svatební aplikace pro zmíněnou firmu zabývající se hlavně plánováním a organizací svateb. Vyvíjená aplikace má za úkol podpořit prioritní procesy firmy. Pro dosažení cíle bylo třeba zrevidovat analýzu aplikace včetně revize požadavků a z důvodu jejich rozsáhlosti určit jejich priority. Proběhla revize původního návrhu a následně byla naprogramovaná a otestována prioritní funkcionalita aplikace. Téma bylo zvoleno z důvodu potřeby firmy informativně podpořit stávající procesy, snahy poskytnout svým zákazníkům přidanou hodnotu ve formě svatebních stránek, které budou sloužit pro správu svatby a informování účastníků o nadcházející svatbě. Poněvadž se na trhu nenachází vyhovující aplikace, bylo nutné tuto aplikaci vytvořit. Práce se nejdříve zabývá definicí destination event managementu spolu s popisem firmy a jejími procesy. Následuje kapitola zabývající se hlavně revizí požadavků na aplikaci, diagramy případů užití a návrhem uživatelského rozhraní. Další kapitola se zabývá revizí návrhu architektury aplikace, která zahrnuje diagram tříd, diagram komponent a návrh databáze. Předposlední kapitola se zabývá vývojem aplikace ve frameworku ASP.NET a jejím testováním. Na konci se nachází uživatelská příručka popisující funkcionalitu aplikace. Přínosem této práce je implementovaná a otestovaná webová aplikace obsahující prioritní funkcionalitu, což je zhruba 60 % celkové funkcionality. Toto umožní snadnou administraci všech pořádaných svateb a rovněž pomůže rozšířit dobré jméno firmy.
Aplikace pro tvorbu kalkulací, nabídek a smluv v oblasti destination event managementu
Oliva, Radek ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Cílem této diplomové práce je vytvoření funkční aplikace pro tvorbu kalkulací a nabídek a aplikace pro správu Ganttových diagramů pro budoucí nasazení do informačního systému Wedding in Prague Inc. Společně s vývojem aplikací se tato práce zaměřuje i na návrh, vytvoření a nasazení databáze pro podporu zmíněných aplikací. Samotné tvorbě aplikací předchází revize požadavků zadavatele a revize dříve zpracovaných návrhů aplikací. V závěru práce jsou provedeny uživatelské testy pro ověření správnosti chodu aplikace. Protože se zadavatel, firma Wedding in Prague Inc., zabývá podnikáním v oblasti destination event managementu, jsou aplikace přizpůsobeny tomuto podnikatelskému prostředí a jeho požadavkům. Přínosem práce je vytvoření zmíněných aplikací a jejich příprava pro budoucí nasazení do informačního systému firmy.
Historický vývoj lékárenství na Mladoboleslavsku
Pešková, Štěpánka ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Štěpánka Pešková Školitel: Doc.PhDr. František Dohnal, CSc. Název diplomové práce: Historický vývoj lékárenství na Mladoboleslavsku Předmětem a cílem předložené diplomové práce je snaha o zachycení určujících rysů historického vývoje farmacie ve vymezeném regionu Mladoboleslavska od nejstarších dob do současnosti. Vývoj lékárenství je sledován v návaznosti na historický vývoj regionu a dán do souvislostí se zásadními vývojovými mezníky v oblasti zdravotnictví. Práce se zaměřuje na chronologický popis jednotlivých lékáren na území Mladoboleslavska.
Podnikatelská etika ve farmaceutických firmách
Nováková, Šárka ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Tato diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává přehled základních pojmů souvisejících s etikou a podnikatelskou etikou. Dále popisuje podnikatelskou etiku a etické nástroje a metody tvořící etický program podniku. V praktické části pak analyzuje etické programy farmaceutických firem v České republice, využití jednotlivých nástrojů a metod, včetně jejich implementace do podnikových činností. K získání dat bylo využito dotazníkové šetření mezi farmaceutickými firmami. Vytvořený dotazník se zaměřoval na subjektivní vnímání etiky, obecné znalosti z oblasti podnikatelské etiky a na konkrétní etický program v dané firmě. Tento průzkum byl průzkumem pilotním a může sloužit jako podklad pro další studie. Výsledky naznačují nedokonalou komplexnost etických programů firem a nedostatky zejména ve využití organizačních struktur na podporu etiky, monitoringu a reportování a také analýzy stakeholderů. Klíčová slova: etika, podnikatelská etika, farmacie, farmaceutické firmy, Česká republika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 DOHNAL, Filip
3 Dohnal, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.