Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných členských státech EU
Soldado, Jitka ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Tröster, Petr (oponent) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
1 Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných členských státech EU Abstrakt Dnešní moderní doba 21. století se vyznačuje neustále se vyvíjejícím pokrokem, novými informačními technologiemi, jakož i inovativními tendencemi, a to ve všech sférách lidského života, umožňující tak každému člověku seberealizaci prostřednictvím vlastní duševní činnosti. Ne výjimečně se stává, že k vytvoření určitého nehmotného statku, jakožto výsledku duševní činnosti, dojde v rámci pracovněprávního vztahu. S tím pak souvisí i nutnost nezbytné právní regulace vzájemných vztahů smluvních stran, tj. zaměstnance a zaměstnavatele, ve vztahu k takovému výsledku tvůrčí duševní činnosti. Předkládaná disertační práce je zaměřena na právní úpravu předmětů duševního vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů de lege lata v České republice a ve vybraných členských státech Evropské Unie, tj. Francie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Disertační práce je rozdělena do pěti na sebe navazujících částí, přičemž za stěžejní je považována část třetí zabývající se právní úpravou de lege lata vybraných předmětů duševního vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů v České republice, a to zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu a...
Duševní vlastnictví a folklor
Müllerová, Martina ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A FOLKLOR Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na folklor v systému práva duševního vlastnictví a zkoumá stávající i navrhované způsoby jeho ochrany. Ačkoli je pojem tradičních kulturních projevů pro právní vědu relativně nový, rychle nabývá na významnosti, zčásti z důvodu jeho politických konotací. První část představuje čtyři základní termíny: duševní vlastnictví, folklor, domorodé obyvatelstvo a public domain. Dále popisuje pojmy zvykové právo domorodých obyvatel a domaine public payant. Druhá část s zaměřuje na vztah mezi duševním vlastnictvím a folkorem. Pojednává o jeho povaze a různých zájmech, které s ním souvisejí. Tatáž část se na folkor dívá jako na kulturní dědictví lidstva. Nastiňuje také hlavní problematické způsoby nakládání s foklorními díly a ilustruje je četnými příklady. Ve svém závěru zmiňuje tzv. terénní průzkum WIPO. Třetí část pohlíží na foklor v rámci standardního práva duševního vlastnictví. Je rozdělena do tří kapitol, jmenovitě Autorské právo, Práva duševního vlastnictví a Jiné způsoby ochrany. Čtvrtá část je věnována sui generis právu. Poskytuje přehled snah o změny konvenčního systému práva duševního vlastnictví mířených na jeho přizbůsobení potřebám folkloru. Představuje činnost Mezivládního výboru pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční...
Omezení účinku patentu.
Kronusová, Marie ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Omezení účinku patentu Diplomová práce je zaměřena na problematiku legálních možností omezení účinku patentu. V prvé řadě jsou vyjasněny základní pojmy, zejména vztah mezi pojmy patent a vynález, patentovatelné řešení a také účinky patentu. Další kapitoly pojednávají o limitacích účinku patentu jako je výjimka experimentálního užití a dále tzv. Bolar výjimka; užití vynálezu pro nekomerční účely; institut nucených licencí; výjimka týkající se výroby léku v lékárně na základě lékařského předpisu; výjimka vztahující se k dopravním prostředkům, tj. u užití patentovaných součástí na lodích, letadlech nebo silničních vozidlech přicházejících dočasně z jiných zemích a institut práva předchozího uživatele. V práci autorka pojednává o využití vynálezu pro nekomerční účely, jež v některých státech úzce souvisí s tzv. experimentální výjimkou nebo institutu nucených licencí, přičemž jsou zváženy negativní i pozitivní dopady a sociálně etické aspekty tohoto rozhodnutí. V práci je objasněn institut práva předchozího uživatele včetně pohledu do zahraničních jurisdikcí. Ohledně šíře experimentální výjimky autorka práce vysvětluje stanovisko, že je zapotřebí spíše užší nežli šíře pojatá výjimka. V případě institutu nucených licencí autorka obhajuje důraz na spravedlivou rovnováhu mezi právy vlastníka patentu a...
Výkonný umělec a doba ochrany majetkových práv
Costantini, Simona ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je komplexně zpracovat téma doby trvání majetkových práv výkonného umělce, z pohledu historického vývoje až k současnému stavu právní úpravy (národní, evropské a mezinárodní). Práce reflektuje především změny vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Větší prostor je dále vyčleněn také pro nedávno přijatou Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (2012). Úvodní kapitola obsahuje historický přehled událostí a pramenů práva, vztažený k majetkovým právům výkonného umělce a době jejich trvání. Podrobněji je pojednáno o přelomových dokumentech jako je Římská úmluva, Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (WPPT) a Smlouva WIPO o audiovizuálních výkonech výkonných umělců (Pekingská smlouva). Podstatná část je také věnována harmonizaci doby ochrany majetkových práv výkonných umělců skrze evropské právo. Druhá kapitola se věnuje stručnému vymezení pojmu výkonný umělec a pojmů s ním souvisejících, s nimiž se setkáme v autorském zákoně a dalších právních předpisech ČR. Třetí kapitola podává ucelený přehled jednotlivých práv (osobnostních a majetkových)...
Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Čuřík, Martin ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je souhrnně popsat jednotlivé mimosmluvní instituty užití autorského díla, zařadit toto právní odvětví do systému autorského práva, jakož i stručně představit základní instituty a pojmy autorského práva jako takového. Ve druhé kapitole je nejprve vysvětlen pojem autorského práva a jeho zařazení v systému práva. Následuje stručné uvedení historických souvislostí na pozadí vývoje autorského práva na území České republiky a představení nejdůležitějších důvodů pro poskytování autorskoprávní ochrany. Ve třetí kapitole jsou definovány základní pojmy typické pro oblast autorského práva, kterými jsou autorské dílo, pojmové znaky autorských děl, kategorie autorských děl, výjimky z autorskoprávní ochrany a pojem autorství. Následuje popis okolností vzniku autorskoprávní ochrany, vymezení obsahu autorského práva (tedy rozsahu osobnostních a majetkových práv autora) a představení institutu volného díla. Čtvrtá a hlavní kapitola této práce obsahuje nejprve exkurz do smluvního práva autorského, na který pak navazuje úvod do problematiky mimosmluvních institutů užití autorského díla. Následuje přehled evropské a mezinárodní úpravy výjimek a omezení, v rámci něhož jsou představeny zejména zásadní mezinárodní smlouvy a prameny práva Evropské unie. V této kapitole jsou dále vysvětleny pojmy výjimky...
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law
Votava, Antonín ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law Abstrakt Tato práce se zaměřuje na osobnostní autorská práva, která spolu s autorskými majetkovými právy tvoří základní rozdělení autorských práv. Osobnostní autorská práva mají primárně chránit osobnostní/nemajetkové zájmy autora. V úvodu této práce jsou vymezena os. aut. práva a jejich historický vznik v rámci tzv. kontinentálního právního systému. Následně je v druhé kapitole uveden rozdíl k přístupu k těmto právům v Kontinentálním systému a systému Common Law včetně historického exkurzu do jednotlivých systémů. Třetí kapitola se stručně zaobírá vývojem autorských práva s důrazem na os. aut. práva, tedy zejména období 18. století, včetně vymezení rozdílů mezi přístupem monistickým a dualistickým a problémů týkající se teritoriality práva. Dále jsou v přehledu uvedeny autorské zákony platné na území ČR ve 20. a částečně i v 19. století. Ve čtvrté kapitole jsou podrobně rozepsána jednotlivá osobnostní autorská práva v platné právní úpravě ČR. Pátá kapitola se zaměřuje na úpravu os. aut. práv v rámci evropského práva, přičemž lze konstatovat, že os. aut. právy se evropské právo zatím nezaobírá. V šesté kapitole jsou uvedeny vybrané mezinárodní úmluvy s důrazem na Revidovanou Bernskou úmluvu, která zakotvila mezinárodní...
Doménové spory
Askinová, Deniz ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Doménové spory Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem "Doménové spory" se zabývá problematikou pro dnešní dobu aktuální. Je rozdělena do tří kapitol, v jejíž první kapitole se snažím přiblížit co je "doménové jméno, jeho právní a technické vymezení a zásady jeho registrace". Z hlediska právního vymezení doménového jména, představuje povahu doménového jména v České republice. Doménové jméno je bráno jako věc, jako absolutní a relativní právo nebo jako jiná majetková hodnota. Z hlediska technického jde o strukturu a kategorizaci doménových jmen na domény nejvyššího řádu, domény druhého řádu a domény třetího řádu neboli subdomény. Nejdůležitější a stěžejní část této práce je obsažena ve druhé a třetí kapitole "Řešení sporů o doménová jména včetně řešení sporů o doménová jména mimosoudními orgány". Zde se věnuji formám zneužívání doménových jmen, možnostem řešení sporů o doménová jména v České republice, a to jak mimosoudní cestou, tak jejich alternativním řešením. Druhá kapitola této práce "řešení sporů o doménová jména", se zaměřuje na formy zneužívání doménových jmen, na registraci doménových jmen se spekulativním cílem, kdy cílem subjektů je následné převedení doménových jmen za účelem zisku. Právě takové situace jsou nejčastějšími důvody sporů o doménová jména. Doménová jména mohou mít relativně vysokou...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Kudrlička, Adam ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Abstrakt Cílem této práce bylo posoudit, jak rozšířené je internetové pirátství, a které subjekty odpovídají za protiprávní sdílení souborů nebo autorsky chráněných děl při využívání různých platforem. Pro práci jsem se rozhodl zejména z důvodu stále přetrvávajícího fenoménu internetového pirátství a porušování autorských práv. V práci nabízím eventuality, pomocí kterých by bylo možné s internetovým pirátstvím bojovat. Zmiňuji také aktuální evropskou legislativu a judikaturu SDEU týkající se autorského práva a Internetu. Práce je dělena do jedenácti kapitol, které obsahují další podkapitoly. V úvodní kapitole seznamuji čtenáře s jevem pirátství a porušováním autorských práv. Další kapitoly se zabývají se vznikem a vývojem Internetu ve světě a u nás. Třetí kapitola popisuje autorské právo ve virtuálním světě, uvádím problematiku mezinárodního práva, prameny autorského práva v Evropské unii a právní úpravu autorského práva v České republice, včetně ochrany proti přestupkům v této oblasti a ochrany autorských práv dle trestního zákoníku. Čtvrtá kapitola se týká konkrétních případů odpovědnosti subjektů, tedy uživatele a poskytovatele služby, dále uvádím definice cachingu, hostingu a odpovědnost při...
Osobnostní práva autorská
Wegschmiedová, Markéta ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Osobnostní práva autorská Abstrakt Práce po krátkém úvodu do problematiky autorských práv vymezuje základní pojmy pojící se s autorskými právy osobnostními a povahu autorských osobnostních práv. Poskytuje náhled na problematiku z různých úhlů pohledu, zaměřujíc se na přirozenoprávní povahu osobnostních práv a přirozenou povahu autorského díla, otiskující se do charakteru autorskoprávní legislativy. Práce dále nabízí srovnání dvou základních právních systémů autorského práva - systémů author's right a copyright, na kterých demonstruje stěžejní instituty a charakterizuje obě právní kultury z hlediska jejich typických znaků a klíčových odlišností. Upozorňuje přitom na skutečnost, že úprava autorských práv a zejména autorských práv osobnostních v pojetí jednotlivých států není zdaleka jednotná a vyskytují se významné rozdíly nejen mezi jednotlivými právními systémy, ale i uvnitř těchto právních systémů. Práce dále prezentuje autorské právo v platné české právní úpravě z hlediska systémového a pojmového vymezení českého autorskoprávního řádu a následně podrobně rozebírá jednotlivá osobnostní práva autorská. Významnou součástí práce je problematika originality coby jednoho z pojmových znaků autorského díla. Vysvětluje roli Soudního dvora EU na poli sjednocování evropského práva a prostřednictvím zásadních...
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany
Fischer, Jan ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí duševního vlastnictví a pojednává o právní úpravě autorského práva, práva ochranných známek a jejich možném souběhu. Cílem práce je přiblížit a představit základní atributy obou jednotlivých úprav, ukázat základy, na kterých autorské a známkové právo stojí a tím si vytyčit jejich společné i zcela odlišné znaky. Práce je členěna na úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola se věnuje teoretickému zařazení autorského i známkového práva do oblastí práv duševního vlastnictví, nehmotných statků a ústavnímu zakotvení úprav v právním řádu České republiky. V následujících dvou kapitolách jsou podrobněji rozebrány obě probírané ochrany. Kapitoly mají obdobné členění, které pomáhá k pochopení jednotlivých autorskoprávních i známkoprávních prvků, jdou zde popsány právní úpravy jak v mezinárodním, evropském, tak platném právu České republiky a podrobněji se zaměřují na hlavní pojmy obou úprav jako autor, autorské dílo, ochranná známka, její účinky či zápisné řízení. Důležitou součástí jsou také podkapitoly týkající se možností ochrany. Čtvrtá kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce, tedy souběhu autorskoprávní a známkové ochrany. Blíže představuje, za jakých okolností lze k souběhu obou ochran dojít a co se stane v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.