Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její...
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Píza, Jan ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací...
Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv
Kocarová, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce "Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv" se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem "aktuální" návrhy a dokumenty publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou provázanost mezi některými unijními dokumenty. Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby digitálního světa. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě (zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU). V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU. Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první autorskoprávní...
Fashion Law
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
in Czech Právo módního průmyslu Tato rigorózní práce nese název nově vzniklého odvětví práva. Právo módního průmyslu musí status právního odvětví teprve obhájit splněním konceptu teorie práva a tedy odvětvotvorných kritérií. Z tohoto důvodu je právo módního průmyslu představeno prostřednictvím tří koncepčních částí - obchodní právo módního průmyslu, veřejné právo módního průmyslu a duševní vlastnictví módního průmyslu. První kapitoly této rigorózní práce jsou věnovány vzniku práva módního průmyslu s ohledem na široké přijetí odbornou veřejností. Druhá kapitola nastiňuje obchodní právo módního průmyslu se zaměřením na licencování duševního vlastnictví módních značek pro svůj nebývalý vliv na dobré jméno módních značek, které je v tomto nesmírně kompetitivním odvětví naprosto stěžejní. Druhá kapitola rovněž pojednává i o veřejném právu módního průmyslu, které může poskytovat přínosný alternativní pohled na problematiku ochrany duševního vlastnictví módních značek. Celá třetí kapitola se poté věnuje duševnímu vlastnictví módních značek: patenty, autorská práva, průmyslové vzory a ochranné známky jakožto vhodné prostředky ochrany módního designu a módních značek. Jednotlivé formy ochrany jsou prezentovány v mezinárodním kontextu s konkrétními zákonnými požadavky pro poskytnutí příslušné ochrany. Značná...
Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR
Pavlík, Ondřej ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Cílem této práce je popsat fenomén paralelních dovozů, vymezit klady i zápory paralelního obchodu pro jednotlivé subjekty i společnost jako celek a také popsat, jak jsou paralelní dovozy zboží chráněného ochrannou známkou ovlivňovány skrze známkové právo. Dále tato práce analyzuje jednotlivé právní prostředky ochrany proti těm paralelním dovozům, které jsou označeny jako nelegální. Po úvodu, který shrnuje proč je vhodné se problematikou paralelních dovozů zabývat, jsou ve druhé části této práce vymezeny základní pojmy, se kterými se lze v rámci problematiky paralelních dovozů setkat. Jedná se o pojmy ochranná známka, paralelní dovoz a vyčerpání práv z ochranné známky. V této části jsou dále popsány pozitivní a negativní dopady paralelního obchodu a je zde také blíže popsáno, proč se právě doktrína vyčerpání práv z ochranné známky jeví jako nejvhodnějším řešením vztahu mezi vlastníky ochranných známek a paralelními dovozci. Třetí část má za cíl obeznámit čtenáře s prameny práva, které na problematiku paralelních dovozů z pohledu známkového práva dopadají. Jak z této části i celé práce vyplývá, pro evropský region včetně České republiky jsou pro oblast známkového práva a problematiku paralelních dovozů klíčovým právním pramenem normy práva Evropské unie a judikatura Soudního dvora. Z toho důvodu se...
Malířské umělecké dílo jako předmět právního jednání
Cenkerová, Markéta ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Malířské umělecké dílo jako předmět právního jednání Práce je zaměřena na jednotlivé druhy právních jednání spojené s malířským uměleckým dílem. Nejprve nabízí exkurz do základů autorského práva, jeho vývoje a současných problémů. Zařazuje ho do systému práv duševního vlastnictví a stručně vysvětluje rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým pojetím. V následujících kapitolách se pokouší vymezení pojmů "autor", "dílo" a "malířské umělecké dílo". Následně se podrobněji zabývá konkrétními specifickými druhy malířských uměleckých děl, jako jsou restaurátorské výkony, knižní ilustrace, díla odvozená, parodie a karikatura a grafitti. V následující kapitule práce vysvětluje vztah mezi autorem a vlastníkem díla a určitá autorskoprávní omezení, která taková situace přináší, v podkapitole rozebírá vývoz malířských uměleckých děl do zahraničí. Ve své hlavní části se pak práce postupně zaměřuje na jednotlivé druhy právních jednání spojených s malířským uměleckým dílem, jejich charakteristiku a úpravu. V řazení jednotlivých způsobů užití postupuje podle systematiky zákona, největší rozsah věnuje prodeji a koupi malířského uměleckého díla. V podkapitolách se pak věnuje problematice oceňování malířských uměleckých děl, definuje falzum a rozebírá prodej a koupi malířských uměleckých děl přímo od...
Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících
Tomková, Lenka ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá dosti širokým tématem právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících. Cílem této práce je představit formy porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a jednotlivé možnosti ochrany před takovým porušováním. V práci je poukazováno na nedostatky v oblasti autorských práv a návrhy možného řešení takových nedostatků. Pozornost je také věnována předběžným otázkám položených v rámci sporů z autorského práva a práv souvisejících. Rozsáhlá část je věnována aktuální judikatuře, jak v rámci ČR, tak i v rámci EU, kdy je taktéž poukázáno na rozdílná rozhodnutí v obdobných případech. V práci je taktéž zpracována analýza porušování autorských práv a práv souvisejících, soulad rozhodnutí soudního dvora EU, soulad vyjádření ČR se stanovisky generálních advokátů. Poslední část práce je využita ke zmínce o nedávné novele autorského zákona, ale také otázce harmonizace práva EU a snahám o reformu práva v Unii, a s tím souvisejícím otázkám. Práce představuje ucelený pohled na otázku ochrany autorského práva, právní prostředky sloužící k takové ochraně a přehled nejvýznamnější judikatury v rámci daného tématu, byť se jedná o téma velmi široké.
Doménová jména v českém právním prostředí
Kuba, Jaroslav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí Doménová jména v českém právním prostředí Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky doménových jmen jako takových s nezbytným technickým přesahem, jejich právní úpravy v českém právním řádu včetně obecného rozboru jednotlivých institutů práv na označení, které bývají pro jejich ochranu používány (konkrétně ochranných známek, nekalé soutěže, jména člověka a názvu právnické osoby), a konečně nastínit způsoby a vývoj řešení sporů z nich vzniklých před soudními i mimosoudními orgány. První kapitola práce pojednává o pojmu doménových jmen jako takového z technického hlediska. Popisuje funkci doménového jména v síti Internet a systém doménových jmen, tvořený doménami nejvyššího řádu různých druhů se svými specifiky. Následně se přes nástin registrace domén věnuje sporům z doménových jmen v globálním kontextu, včetně jednotlivých příčin (typů) těchto sporů, kde končí popisem specifické formy řešení těchto sporů, zvané UDRP. Druhá, nejobsáhlejší kapitola se věnuje právní úpravě doménových jmen v českém právní řádu samotné. Začíná jejich teoretickým pojetím a historickým vývojem úpravy, s akcentem na jednotlivé názorové náhledy na jejich uchopení. Na tomto místě je čtenáři nabídnut alternativní právní názor na povahu doménového jména ve světle recentní úpravy, a to jako předmětu absolutního...
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo.
Vymětal, Václav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo Václav Vymětal Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma "Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo" se zabývá mezinárodními aspekty ochrany práv průmyslového vlastnictví. Práce nejprve nabízí vymezení pojmu práv průmyslového vlastnictví a jejich vztahu k obecnějším právům duševního vlastnictví. Jsou představena základní mezinárodní dělení práv průmyslových vlastnictví a základní principy jejich mezinárodní ochrany. Práce následně přistupuje k historickému úvodu do problematiky, který počíná v dávnověku a je zakončen v období průmyslové revoluce devatenáctého století přijetím Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Obecným ustanovením Pařížské unijní úmluvy a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví je věnována samostatná kapitola, která obsahuje historické začlenění obou úmluv, základní principy, které obsahují a přínos, který znamenaly v oblasti ochrany práv duševního, respektive průmyslového vlastnictví. Následuje kapitola zabývající se základními relevantními mezinárodními organizacemi, a to především Světovou organizací duševního vlastnictví a Světovou obchodní organizací. Hlavní část práce podrobněji rozebírá mezinárodní právní úpravu u jednotlivých forem ochrany - patentovou ochranu vynálezů, ochranu...
Specifika pojetí a aplikace soutěžního práva Evropské unie ve vztahu k patentům: omezení patentových práv za použití "essential facility doctrine" podle soutěžního práva U.S.A. a Evropské unie
Přibil, Stanislav ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Shrnutí Vztah mezi hospodářskou soutěží a právy duševního vlastnictví je často považován za vzájemně rozporný. Soutěžní právo má za cíl zachovat efektivní soutěž mezi podniky jako nástroj k efektivní alokaci zdrojů a tudíž ke zvyšování blahobytu spotřebitelů. Práva duševního vlastnictví poskytují vlastníkovi po určitou dobu zákonný monopol, který ho chrání před soutěží. Ačkoliv konečný cíl soutěžního práva a práv duševního vlastnictví je zvýšit blahobyt spotřebitelů, bezprostřední nástroje, které jsou k dosažení tohoto cíle používáný - vytvoření monopolu na jedné straně a zachování soutěže na druhé straně - se jeví v konfliktu. Tato téze se zabývá interakcí mezi soutěžním právem a patentovými právy. Konkrétně, zkoumá zda patentová práva mohou být omezena "doktrínou nezbytných zařízení", jak podle soutěžního práva U.S.A., tak podle soutěžního práva E.U. Doktrína nezbytných zařízení byla vyvinuta v americké soudní praxi jako zvláštní skutková podstata § 2 Shermanova zákona. Doktrína má čtyři skupiny znaků: (1) kontrola nezbytného zařízení monopolním podnikem, (2) nemožnost konkurenta prakticky nebo ekonomicky zařízení duplikovat, (3) odmítnutí monopolního podniku zpřístupnit zařízení konkurentovi, (4) možnost sdílení zařízení. Pokud jsou tyto znaky splněny, pak monopolista porušuje § 2 Shermanova zákona....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.