Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil ; Čapka, Lukáš ; Křůmal, Kamil ; Coufalík, Pavel ; Moravec, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Vrlíková, Lucie ; Smutná, Tereza ; Dumková, J. ; Hampl, A. ; Fictum, P.
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami.
Studium miniaturních zařízení pro kolekci hydridotvorných prvků v atomové spektroskopii
Krejčí, Pavel ; Čelechovská, Olga (oponent) ; Janoš, Pavel (oponent) ; Otruba, Vítězslav (oponent) ; Dočekal, Bohumil (vedoucí práce)
Práce se zabývá studiem záchytu těkavých hydridů vybraných modelových prvků As, Se, Sb a Bi na prototypu miniaturního elektrotermického kolekčního zařízení, zhotoveného z tenkého pásku molybdenové fólie. Zachycený analyt byl následně odpařen a atomizován v miniaturním difúzním vodíkovém plaménku a detekován metodou atomové absorpční spektrometrie. V tomto uspořádání byly optimalizovány podmínky pro záchyt a následné odpaření jednotlivých analytů. S využitím dvoukanálového systému pro oddělené generování hydridů analytu a interferentu a výsledků termodynamických výpočtů byly objasněny vzájemné interference, které mohou nastávat v plynné fázi. Experimentálně byl prostudován vliv množství a typu permanentního modifikátoru (Rh, Pt, Ir) povrchu na účinnost kolekce. Změna mikrostruktury povrchu po nanesení modifikátoru byla sledována skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveným energiově disperzním analyzátorem rtg. záření a systémem pro analýzu difrakce zpětně odražených elektronů. Pomocí radioizotopů byla stanovena účinnost záchytu a topografie rozložení analytu v prostoru kolekčního zařízení. Užitečnost popisované techniky pro praxi byla ukázána na příkladu stanovení stopových množství Sb v reálných vodných vzorcích. Po spojení kolekčního zařízení s atomizací a excitací odpařeného analytu v mikrovlnně indukovaném plazmatu a detekcí metodou AES byla potvrzena možnost multielementární analýzy. Výsledky disertační práce prokazují, že studované miniaturní kolekční zařízení je vhodné pro záchyt těkavých hydridů analytu a že může být využito v kombinaci s různými způsoby atomizace a detekce analytu v rozličných spektroskopických metodách.
Modifikace techniky difúzních gelů (DGT) pro charakterizaci přírodních systémů
Gregušová, Michaela ; Sommer, Lumír (oponent) ; Janoš, Pavel (oponent) ; Dočekal, Bohumil (vedoucí práce)
Technika difusního gradientu v tenkémm filmu (DGT) je relativně nová in situ technika pro stanovení specií prvků v přírodních vodních systémech. Jednotka DGT pasivně akumuluje labilní specie z roztoku in situ, čímž jsou eliminovány problémy kontaminace spojené s tradičním odběrem vzorků a jejich filtrací (vzorkováním). Klíčem pro speciaci prvků technikou DGT je nalézt vhodnou vazebnou fázi a vhodnou difusní vrstvu. Nový sorpční gel na bázi iontoměniče Spheron-Oxin (5-sulfofenyl-azo-8-hydroxychinolin) s větší selektivitou k iontům přechodných kovů by měl přinést více informací o jejich speciaci v přírodních vodních systémech. Tato nová vazebná fáze byla testována za laboratorních podmínek pro stanovení Cd, Cu, Ni, Pb a U. Vrstva poly-2-hydroxyethylmethakrylátového hydrogelu byla syntetizována a testována jako nový difusní gel pro techniku DGT.
Studium orgánů myší z inhalačních pokusů
Vrlíková, Lucie ; Diviš, Pavel (oponent) ; Dočekal, Bohumil (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je studovat potenciální nebezpečí pro živé organizmy vyplývající z inhalace nanočástic vybraných těžkých kovů. Hlavním cílem je zkoumání orgánů pokusných bílých myší po řízené inhalaci nanočástic olova. Vzorky jater a plic jsou odebírány v časových intervalech z jedinců v inhalačních pokusech a dále jsou zpracovány příslušnými procedurami pro jejich hodnocení. Pro stanovení obsahu olova je zkoumané orgány nezbytné nejprve rozložit v kyselině dusičné pomocí tlakového mikrovlnného rozkladu a následně stanovit obsah olova v mineralizátech metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie. Dále jsou sledovány projevy působení olova na tkáně orgánů pomocí mikroskopie histologických preparátů barvených hematoxylin-eosinem. V závěru práce jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány výsledky obou přístupů.
Nové sorpční gely pro užití v technice difúzních gradientů v tenkých filmech
Trávníčková, Jana ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Dočekal, Bohumil (vedoucí práce)
Technika difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) je jednoduchá prekoncetrační metoda pro stanovení labilních kovových iontů in situ ve vodných systémech. Použitím techniky DGT lze zabránit kontaminaci vzorků během samotného vzorkování i při transportu do laboratoře. Technika DGT je založen na jednoduchém zařízení, které akumuluje kovové ionty prošlé přes difúzní vrstvu na iontoměniči, navázaném v tenké vrstvě hydrogelu. Iontoměnič Chelex 100, který se v technice DGT běžně používá, je vysoce selektivní pro volné ionty kovů nebo jejich labilní ionty v roztoku. Tato diplomová práce se zabývá charakterizací nového sorpčního gelu na bázi iontoměniče s thiolovými funkčními skupinami, Spheron-Thiol, pro použití v technice DGT. Tento nový sorpční gel, jenž je vysoce selektivní pro ionty „těžkých“ kovů, by měl přinést více informací o labilních speciích kovů ve vodních systémech. Účinnost techniky DGT s využitím sorpčního gelu s iontoměničem Spheron-Thiol byla ověřována stanovením kadmia, mědi, niklu a olova za laboratorních podmínek. Ke stanovení mědi je třeba sorpční gel rozložit, protože měď je na něj silně vázána. Nový sorpční gel poskytuje spolehlivé informace o koncentraci kovů v rozmezí pH 6 – 8 běžném u většiny přírodních vod. Byl také zjišťován efekt konkurenčních ligandů, kyseliny iminodioctové a huminových kyselin, na sorpci Cd, Cu, Ni a Pb na sorpční gel s iontoměničem Chelex 100 a Spheron-Thiol.
Influence of inhaled manganese oxides nanoparticles on mass of internal organs in mice
Zeman, T. ; Dočekal, Bohumil ; Mikuška, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Šerý, Omar ; Večeřa, Zbyněk
Results of the statistical analysis of a long-term inhalation experiment on laboratory mice are presented. During 17 weeks of the experiment, the experimental group was exposed to inhaled manganese oxides nanoparticles. Manganese oxides (MnO center dot Mn2O3) nanoparticles (MnONPs) were synthesized continuously via aerosol route in a hot wall tube flow reactor using a thermal decomposition of metal organic precursor manganese(II) acetylacetonate in the flow tube reactor (in vertical position) at temperature 750 degrees C in the presence of 30 vol% of oxygen. The concentration of produced MnONPs at the reactor output was in the range 1-3 x 10(7) particles/cm(3) and the size of generated nanoparticles MnO center dot Mn2O3 was in the range 7-50 nm. Before entering the inhalation chamber, MnONPs in the mixture of N-2, O-2 and air (at total flow rate of 3 L/min) were further diluted using filtrated humidified air (20 L/min) at temperature 21 degrees C resulting in the MnONPs concentration 2 x 10(6) particles/cm(3). At regular time intervals the mass of selected internal organs of mice from both experimental and control group was assessed. It has been proven that inhaled nanoparticles are able to influence the mass of internal organs of mice. Statistically significantly lower mass of kidneys, liver and spleen and higher mass of pancreas have been found in the experimental group compared to the control group.
Influence of inhaled manganese oxides nanoparticles on mass of internal organs in mice
Zeman, T. ; Dočekal, Bohumil ; Mikuška, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Šerý, Omar ; Večeřa, Zbyněk
Results of the statistical analysis of a long-term inhalation experiment on laboratory mice are presented. During 17 weeks of the experiment, the experimental group was exposed to inhaled manganese oxides nanoparticles. Manganese oxides (MnO.Mn2O3) nanoparticles (MnONPs) were synthesized continuously via aerosol route in a hot wall tube flow reactor using a thermal decomposition of metal organic precursor manganese(II)acetylacetonate in the flow tube reactor (in vertical position) at temperature 750 °C in the presence of 30 vol% of oxygen. The concentration of produced MnONPs at the reactor output was in the range 1-3 × 107 particles/cm3 and the size of generated nanoparticles MnO.Mn2O3 was in the range 7-50 nm. Before entering the inhalation chamber, MnONPs in the mixture of N2, O2 and air (at total flow rate of 3 L/min) were further diluted using filtrated humidified air (20 L/min) at temperature 21 °C resulting in the MnONPs concentration 2 × 106 particles/cm3. At regular time intervals the mass of selected internal organs of mice from both experimental and control group was assessed. It has been proven that inhaled nanoparticles are able to influence the mass of internal organs of mice. Statistically significantly lower mass of kidneys, liver and spleen and higher mass of pancreas have been found in the experimental group compared to the control group.
Atomová absorpční spektrometrie
Dočekal, Bohumil
Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejrozšířenějších metod stopové prvkové analýzy, jednak pro vysokou citlivost stanovení, a jednak pro nízké pořizovací a provozní náklady. Umožňuje stanovení více než 60 prvků, všech kovových prvků a metaloidů, v koncentraci jednotek ug.l-1 až po několik desetin g.l-1. Text příspěvku popisuje základní principy metody, její instrumentace, a to od zdrojů záření, přes optické systémy až k moderním způsobům kompenzace nespecifické absorpce. Zabývá se systematicky jednotlivými technikami atomizace plamenové a bezplamenové. Rovněž jsou uvedeny analytické parametry metody, pracovní rozsahy, postupy standardizace, přístupy k metodologii a ke kontrole a zabezpečení kvality výsledků.
Inhalace nanočástic MnxOy
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil
Příspěvek se zabývá inhalací nanočástic MnxOy malými experimentálními zvířaty a studiem alokace Mn v orgánech exponovaných myší. Obsah Mn v orgánech exponovaných myší byl porovnán s obsahem Mn v orgánech kontrolního vzorku myší, které inhalaci nanočásticemi MnxOy nebyly podrobeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dočekal, Boris
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.