Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Výpočty distribuce agregovaných škod
Dlouhá, Veronika ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V této bakalářské práci se budu zabývat rozdělením celkových škod. Nejdříve představím danou problematiku a uvedu základní modely. Následně ukáži některá rozdělení používaná pro modelování počtu a výše škod i s odhady jejich parametrů. Poté se dostanu ke složenému rozdělení a uvedu jeho základní vlastnosti. V dalších částech práce budu zkoumat pravděpodobnost výše celkové škody pomocí Panjerovy rekurze a rychlé Fourierovy transformace a aplikuji získanou teorii na příkladech. Na závěr uvedu některé metody aproximace celkové škody pomocí známých rozdělení.
Neurogeneze a gliogeneze po ischemickém poškození mozku u EGFP/GFAP myší
Dlouhá, Veronika ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Vargová, Lýdia (oponent)
Fokální ischemické poškození mozku zvyšuje neurogenezi/gliogenezi v subventrikulární zóně (SVZ) postranních komor a také vede k tvorbě gliální jizvy v blízkosti ischemické léze. Na tvorbě gliální jizvy se podílejí zejména reaktivní astrocyty exprimující gliální fibrilární acidický protein (GFAP), který je exprimován i v dospělých multipotentních neurálních kmenových buňkách (NSCs). Z tohoto důvodu jsme použili GFAP/EGFP transgenní myši, ve kterých je zelený fluorescenční protein (EGFP) exprimován pod kontrolou lidského promotoru GFAP, jak v astrocytech, tak v NSCs což nám umožnilo jejich okamžitou vizualizaci a sledování vlivu ischemického poškození na jejich diferenciační a proliferační potenciál in vitro. Fokální ischemické poškození bylo navozeno okluzí střední mozkové artérie (MCAO) a po třech dnech byla provedena imunohistochemická analýza mozku. Navíc byla provedena izolace buněk ze SVZ a z oblasti gliální jizvy, následovaná jejich kultivací v proliferativních podmínkách ve formě neurosfér, a jejich následnou diferenciací po dobu 7-10 dnů. Diferenciační potenciál těchto buněk byl studován imunocytochemickými analýzami a metodou terčíkového zámku byl sledován vliv na jejich membránové vlastnosti. Na základě zvýšené proliferace a změně exprese specifických neurálních/gliálních markerů, jsme potvrdili,...
Kyberšikana na základní škole
DLOUHÁ, Veronika
Diplomová práce ?Kyberšikana na základní škole? pojednávala o problematice kyberšikany v současné době v naší společnosti. Měla nám nejprve objasnit základní pojmy dané tematiky, dále prostředky takového chování dětí a související pojmy, jako je kybergrooming. Dále se práce věnovala neméně důležitým tématům, jako jsou preventivní opatření, postupům v případě zjištění kyberšikany a její postižitelností. Také nás seznámila se skutečnými případy kyberšikany. V empirické části diplomové práce jsme se zaměřili na konkrétní skupinu respondentů z vesnické a městské základní školy v jihočeském kraji s cílem potvrdit či vyvrátit hypotézy o existenci kyberšikany na dané škole a o povědomí žáků o takovém jednání a z tohoto pak vyvodili patřičné závěry.
Financování a účetnictví občanských sdružení v konkrétních podmínkách
Dlouhá, Veronika ; Takáčová, Hana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou neziskového sektoru, větší pozornost je věnována nestátním, neziskovým organizacím. Druhá část této práce pojednává o občanském sdružení Duha a jedné jeho konrétní jednotce (Dužina Miřetín).
Marketingová strategie pro společnost MARKID s.r.o.
Dlouhá, Veronika ; Bílková, Jana (vedoucí práce) ; Laschoberová, Libuše (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje navržení marketingové strategie pro lyžařský areál Skipark Mladé Buky provozovaný společností DIKRAM s.r.o. Součástí této práce je analýza vnějšího a vnitřního okolí, trhu lyžařských areálů a různých indikátorů majících vliv na navržení krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé strategie.
Daně z příjmů v účetnictví
Dlouhá, Veronika ; Koubová, Libuše (vedoucí práce) ; Nováčková, Zdenka (oponent)
Diplomová práce shrnuje právní úpravu účetnictví a daní z příjmů právnických osob v České republice. Blíže specifikuje daňově uznatelné a neuznatelné náklady. Upozorňuje na nutné úpravy výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví, které je třeba provést pro stanovení základu daně dle zákona o daních z příjmů a následné vypočtení splatné daně z příjmů právnických osob. Obsahuje metody výpočtu a účtování odložené daně. Diplomová práce hodnotí výhody a nevýhody provázanosti účetního a daňového systému.

Viz též: podobná jména autorů
1 DLOUHÁ, Vendula
8 DLOUHÁ, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.