Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Assessment of hedge fund replication strategies
Kollár, Martin ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Derviz, Alexis (oponent)
Hedžové fondy sú investičné nástroje, ktoré poskytujú spoľahlivú rizikovo upravenú výkonnosť v rozličných obdobiach trhového cyklu, a ktoré nie sú príliš korelované s trhmi na ktorých obchodujú. Výnosy hedžových fondov boli po dlhé obdobie prístupné len bohatým jednotlivcom alebo inštitucionálnym investorom, ktorý by mohli odolať možným negatívnym efektom z poklesu hodnoty fondu. Nedávny vývoj tohto priemyslu však smeruje k využívaniu výnosov hedžových fondov širším okruhom investorov. Preto sa množstvo databáz hedžových fondov a investičných bánk rozhodlo vytvoriť rozličné indexy a klony hedžových fondov, ktoré budú replikovať ich investície s menšími poplatkami a menšími potrebnými vkladmi. Naša analýza ukázala, že vývoj takýchto produktov sa posunul do sľubnejších stupňov, keď sa začínajú využívať nové prístupy replikácie výnosov hedžových fondov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Equlibrium exchange rate : Effect of the degree of competition on the real equlibrium exchange rate - evidence from a panel of exporting companies
Raková, Marie ; Derviz, Alexis (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Diplomová práce analyzuje reálný rovnovážný kurz. Skládá se ze dvou částí. První část představuje základní teorie rovnovážného měnového kurzu a jejich empirické výsledky. Tato část se také zaměřuje na současné empirické přístupy, jimiž se testuje, zda-li měnový kurz je v rovnováze. V druhé části je analyzován vliv struktury trhu neboli stupeň konkurence na reálný rovnovážný kurz. Práce odpovídá na následující otázky: Jaké jsou příčiny vychýlení reálného měnového kurzu? Závisí toto vychýlení na struktuře trhu? A mohl by být považován za určité míry konkurence jakýkoli pohyb nominálního směnného kurzu vždy jako rovnovážný Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analysis of crude oil price
Brabec, Ivo ; Derviz, Alexis (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Hlavním cílem práce je testování hypotézy, že technická analýza a důsledky způsobené spekulativně široce ovlivňují cenu ropy. Studie popisuje specifika trhu s ropou a historický vývoj cen a zabývá se jednotlivými okolnostmi, které cenu ropy ovlivňují. Práce se zabývá hlavně těmi okolnostmi, které vycházejí ze spekulace. Práce popisuje vlivy, které technická analýza může mít v rukou cenových analytiků a psychologické aspekty vývoje cen. V práci jsou testovány různé nástroje technické analýzi a jejich výsledky porovnávány. V druhé části se soustředíme na fundamentální analýzu. V práci jsou použíta reálná data cen ropy a finančních derivátu na testování hypotéz. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Credit Constraints and Creditless Recoveries: An Unsteady State Approach
Derviz, Alexis
Tato práce zkoumá chování poptávky po úvěrech a výstupu vyplývající z rozdílů ve zdrojích kapitálu pro ekonomiky zotavující se z nepříznivého reálného šoku. Kromě fyzického kapitálu je přítomen jeho další druh, a sice lidský kapitál, který je k dispozici v období dohánění. Poněvadž část nového fyzického kapitálu musí být financována na úvěr, zatímco výroba je zatížena rizikem v podobě nejisté budoucí celkové produktivity výrobních faktorů, selhání dluhu nastává s kladnou pravděpodobností. Tu lze snížit pomocí částečného nahrazení fyzického kapitálu lidským, avšak za cenu sníženého momentálního užitku. Ptáme se, zda odklon od riskantního fyzického kapitálu ve prospěch lidského kapitálu dokáže zajistit redukci agregátních ztrát z úvěrového selhání, aniž by způsobil příliš velký pokles výstupu, což by ospravedlnilo použití specifické obezřetnostní politiky. Tato otázka je zkoumána prostřednictvím dynamického stochastického modelu s rozhodovacími pravidly se zpětnou vazbou, pro který je vyvinuta metoda řešení zohledňující celkové pravděpodobnostní rozložení rizikových faktorů. Dlouhodobé stacionární limitní rozdělení tohoto řešení je zobecněním pojmu pevného bodu u deterministických modelů. Ukazuje se, že subjekty začínající v relativně „chudých“ počátečních stavech profitují z uvalení limitů na nezajištěné úvěry při poměrně mírných nákladech z hlediska výstupu, zatímco v případě „bohatých“ počátečních podmínek jsou tyto limity do značné míry nadbytečné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Collateral Composition, Diversification Risk, and Systemically Important Merchant Banks
Derviz,Alexis
Tento článek zkoumá, jaký dopad má diverzifikace zástav za půjčky nefinančními podniky na systémové riziko, a to pomocí modelu všeobecné rovnováhy v ekonomice se standardními produkčními funkcemi a smíšeným financováním pomocí vlastního kapitálu i úvěrů. Systémové riziko vzniká v případě, že firmy diverzifikují zástavy držbou pohledávek za velkou obchodní bankou, jejíž aktiva zahrnují pohledávky za stejnou množinou výrobců. Sektor obchodního bankovnictví je zranitelný (má malou vzdálenost od selhání) bez ohledu na stupeň konkurence. V tomto prostředí reakce veřejného sektoru založená na zárukách za pohledávky investičních bank obnáší velké riziko pro veřejné rozpočty. Alternativou nevyžadující zapojení veřejného sektoru je motivovat systémově významné investiční banky k zavedení jednoduchého mechanismu spoluúčasti omezením závazků těchto bank na podmíněně konvertibilní dluhopisy. Tento směr ve finanční regulaci je obzvlášť relevantní pro omezení systémového rizika v ekonomikách s globálními expozicemi vůči velkým nadnárodním bankám stojícím mimo domácí regulatorní pravomoc.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Coordination Incentives in Cross-Border Macroprudential Regulation
Derviz, Alexis ; Seidler, Jakub
Článek se zabývá motivací národních regulatorních autorit při předávání části svých pravomocí týkající se makroobezřetnostní politiky nadnárodní autoritě. Interakce mezi dvěma národními regulátory je modelována jakožto signální hra s nedokonalými informacemi. V centru pozornosti je role informačních asymetrií v prostředí s jinak plně sladěnými preferencemi. Článek ukazuje, že existuje motivace nedokonalé spolupráce i přes neexistenci protichůdných cílu obou autorit, která je způsobena nepřenositelnou povahou některých informací dostupných na národní úrovni. Největší problémem však není samotná přesnost předávaných informací mezi národní a nadnárodní autoritou, ale institucionální nastavení nadnárodního orgánů, který má snahu o maximální uspokojení všech svých účastníků na úkor efektivního vynucování pravidel. Výsledky lze aplikovat na řízení systémového rizika mezinárodními organizacemi včetně příslušných orgánů EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic research bulletin (2007, No.1)
Heřmánek, Jaroslav ; Hlaváček, Michal ; Jakubík, Petr ; Geršl, Adam ; Derviz, Alexis ; Podpiera, Jiří ; Šmídková, Kateřina
This issue of the CNB Research Bulletin looks at advances in the area of financial stability. Financial stability issues have attracted the attention of central banks in the last 10 years, mainly due to the rapid development of financial systems, the emergence of new financial products and the increased integration of the financial system across borders. These issues are extremely important for the Czech financial sector as well. One of the most widely used analytical tools for evaluating the stability of the financial sector is stress testing. The first article – by Jaroslav Heřmánek, Petr Jakubík and Michal Hlaváček – describes progress in this area as compared to earlier versions of stress testing. Progress has been made primarily in the areas of modelling credit risk and linking the stress testing to the CNB’s official macroeconomic forecast. The second and third articles – by Adam Geršl and by Alexis Derviz and Jiří Podpiera – are devoted to the issue of cross border-contagion in the Czech Republic. This problem is of great importance for the Czech Republic due to the strong foreign ownership of the Czech banking sector and the increasing crossborder flows of capital. The article by Adam Geršl uses macroeconomic data from BIS and compares the threats of cross-border contagion from other CEECs using a common creditor index. The article by Alexis Derviz and Jiří Podpiera presents the results of a sophisticated microeconomic model of lending contagion within multinational banking groups together with an empirical model of lending contagion using individual bank data from Bankscope.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financial frictions, bubbles, and macroprudential policies
Derviz, Alexis
Článek zkoumá schopnost makroprudenčního regulačního nástroje tlumit následky odchýlení cen akcií od fundamentální úrovně (cenové bubliny) a jejích narovnání (splasknutí bubliny), stejně jako následky zmíněné regulace pro reálnou ekonomickou aktivitu. V navrženém modelu se výrobci financují jak pomocí akcií, tak bankovních úvěrů, a jejich produktivita je vystavena systematickým šokům a také šokům specifickým pro danou firmu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Funding costs and loan pricing by multinational bank affiliates
Derviz, Alexis ; Raková, Marie
V článku autoří provádí teoretické a empirické zkoumání vlivu finančních podmínek nadnárodních bankovních skupin na úrokové sazby z úvěrů jejich poboček. Nejprve sestavují model bankovních úvěrů rizikovým klientům, ve kterém jsou pro pobočku zahraniční banky implicitní náklady příležitosti úvěrování ovlivněny přebytkem resp. nedostatkem zdrojů v nadnárodním konglomerátu. Následně formulují empirický model rozpětí mezi sazbami účtovanými pobočkou vůči jejím klientům a lokální mezibankovní sazbou jako funkce kontrolních proměnných na úrovni pobočky a proměnné vlivu mateřské banky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cross-border lending contagion in multinational banks
Derviz, Alexis ; Podpiera, Jiří
Tato práce se zabývá provázaností rozhodování o úvěrech v různých národních pobočkách nadnárodní banky. Činí tak teoreticky i empiricky. Zaprvé formuluje model banky, která deleguje řízení své zahraniční organizační jednotky na místního manažera s nepřenositelnou kvalifikací. Zadruhé sestavuje velký vzorek nadnárodních bank a jejich poboček/dceřiných společností a prostřednictvím metod panelové regrese hledáme přítomnost úvěrové nákazy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 Derviz, Alexis
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.