Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii
Štípa, Martin ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT NÁZEV: Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii ABSTRAKT: Energetická politika Evropské unie prochází v posledních několika letech zásadní proměnou. Zájem o zajištění udržitelnosti, soběstačnosti, konkurenceschopnosti a bezpečných dodávek energie vede k prohlubující energetické integraci napříč členskými státy. Vysoká energetická účinnost je v tomto ohledu prostředkem, který má pro dosažení těchto dílčích cílů ideální předpoklady. Jejím základním principem je totiž poskytovat větší užitek při stejné či dokonce menší spotřebě energie, než tomu bylo doposud. V důsledku toho probíhá v posledních několika letech revize nejrůznějších koncepčních nástrojů a příslušných právních předpisů, což je doprovázeno střetem preferencí různých zainteresovaných stran a vytvářením ne vždy ideálních kompromisů. Tato diplomová práce si tak klade za cíl současnou právní úpravu energetické účinnosti v Evropské unii zhodnotit, a to včetně jejího dosavadního vývoje. Práce je členěna do tří částí, z nichž první představuje výchozí teoretický základ, ve kterém jsou představeny základní pojmy a ukazatele energetické účinnosti. Druhá část se zabývá environmentálním zakotvením energetické účinnosti a významem jednotlivých principů ochrany životního prostředí na výslednou právní úpravu. Ve své...
Česká inspekce životního prostředí
Kremplová Mendrygalová, Nina ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
1 Česká inspekce životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá Českou inspekcí životního prostředí, specializovaným dozorčím orgánem, který dohlíží nad dodržováním právních předpisů a správních rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí. Dílčím cílem této diplomové práce je představit Českou inspekci životního prostředí a vyzdvihnout její nezastupitelnou roli v ochraně životního prostředí na našem území. Hlavním cílem této diplomové práce pak je popsat a analyzovat dozorovou činnost této inspekce a na ni navazující prostředky, které této inspekci svěřuje právní řád, a dále vyzdvihnout změny, které přinesly dvě zásadní změny v českém právním řádu, a to přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v právní úpravě vztahující se na tuto inspekci. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První a druhá kapitola této práce jsou kapitolami úvodními. První kapitola zdůrazňuje stále aktuální důležitost ochrany životního prostředí a specifikuje roli dozoru jako nezbytného nástroje k ochraně životního prostředí. Druhá kapitola představuje základní historické souvislosti vzniku tohoto inspekčního orgánu, vyjmenovává relevantní právní úpravu a její ústavní základy, uvádí organizační strukturu této inspekce a...
Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči
Slabová, Tereza ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Diplomová práce: Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou nakládání se zvířat v lidské péči, a to na úrovni národní, mezinárodní i na úrovni Evropské unie. Systematicky se člení do čtyř hlavních kapitol. V kapitole první se věnuje vymezení pojmů pro oblast ochrany zvířat relevantních, zejména vymezuje rozdíl mezi pojmy zvíře, živočich a zvěř a dále podává přehled o další kategorizaci zvířat, jimiž jsou zvířata pokusná, hospodářská, zvířata chovaná v zájmovém chovu, handicapovaná, zvířata vyžadující ze strany člověka zvláštní péči, toulavá a opuštěná. Ve své druhé kapitole jsem se snažila nastínit vztah vnitrostátního a mezinárodního práva, nejprve s práce věnuje právní úpravě na mezinárodní úrovni, v této části práce přibližuje pět nejvýznamnějších dohod přijatých v rámci Rady Evropy, dále zmiňuje Všeobecnou deklaraci OSN na ochranu zvířat. Ve druhé kapitole se dále věnuji legislativě na úrovni Evropské Unie, kde popisuji primární a sekundární právní předpisy, ale také koncepční nástroje. Na úrovni České republiky přibližuji rozdělení vnitrostátních právních předpisů na ty, které poskytují zvířatům přímou ochranu proti týrání, v rámci této oblasti blíže představuji zákon na ochranu zvířat proti týrání, poté na ty, které jim poskytují ochranu...
Právní úprava chovu koní
Kubišová, Světlana ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní úprava chovu koní Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Právní úprava chovu koní se věnuje platné právní úpravě vztahující se k chovu koní v České republice. Diplomová práce má celkem osm kapitol. První kapitola je věnována postavení zvířete v občanském právo, a to jak z hlediska historického vývoje, tak aktuálně platné právní úpravě. Druhá kapitola je zaměřena na požadavky kladené na chovatele koní veterinárním zákonem. Třetí kapitola se věnuje požadavkům zákona na ochranu zvířat proti týrání se zaměřením na koně a jezdecký sport. Čtvrtá kapitola pojednává o požadavcích kladených plemenářským zákonem na chov koní, a to od evidence koní až po výběr zvířat do plemenitby a genetické zdroje. Pátá kapitola se zaměřuje na organizační zabezpečení chovu koní z hlediska státní správy, zatímco šestá kapitola se zabývá organizací jezdeckého sportu. Sedmá kapitola je věnována občanskoprávní odpovědnosti v chovu koní, a poslední, osmá kapitola, odpovědnosti za trestné činy a přestupky. Klíčová slova: kůň zvíře právní úprava
Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,...
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Němeček, David ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
5 Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je důležitým aspektem v rámci stavebně-povolovacího procesu. V této diplomové práci se věnuji zejména účasti veřejnosti v podobě spolků na celém povolovacím procesu staveb. Cílem je rozebrat aktuální právní úpravu s náhledem do mezinárodní legislativy ohledně dvou stěžejních práv a to práva na informace a práva na účast. Posuzuji aktuální stav účasti spolků v řízeních a využívám hojnou judikaturu v této oblasti. Především se snažím docílit srovnání nutnosti aktuálního rozsahu práv na účast veřejnosti oproti zachování zájmu na ochranu životního prostředí a kontrolní funkce veřejnosti, která je v jakémkoliv řízení určitě nezbytným prvkem. Závěrem dospívám k názoru, že stavbě- povolovací řízení je zbytečně komplikované a rozsáhlé, což nemůže být ku prospěchu jak veřejnosti, tak investorům. Zastávám názor, že celý proces by se měl výrazně zjednodušit a spolupráce veřejnosti s investorem by měla být prováděna zcela jiným způsobem.
Právní úprava ochrany "nezastavěné" krajiny
Pleskačová, Tereza ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy zohledňující ochranu nezastavěné krajiny. Klíčová pozornost je v mé práci věnována analýze právní úpravy a nástrojů sloužících ochraně krajiny ve smyslu kvantitativním i kvalitativním, jak z pohledu práva životního prostředí, tak optikou územního plánování. Půda, jakožto klíčový přírodní zdroj není svou plochou neomezená a její nerozumné a nezodpovědné využití může mít vážné dopady pro budoucí generace. V této diplomové práci rozdělené do tří kapitol se zaměřuji na různé aspekty legislativní ochrany nezastavěné krajiny z pohledu různých zákonů vztahujících se k této problematice. První kapitola se věnuje vymezení problematiky a vymezení klíčových pojmů. Druhá kapitola obsahuje jednotlivé nástroje ochrany, kterými jsou územní plánování, obecná ochrana přírody a krajiny, zvláštní územní ochrana a ochrana půdy zemědělského lesního fondu a lesní půdy. Třetí kapitola je věnována střetu práva na vlastnictví a práva na příznivé životní prostředí, spolu s institutem vyvlastnění pro účel ochrany životního prostředí.
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
v českém jazyce Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí. Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast, bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č. 1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.
Zásada materiální publicity v pozemkovém právu
Vondrášek, Igor ; Derlich, Stanislav (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá principem materiální publicity v kontextu pozemkového práva, jenž byl v rámci rekodifikace soukromého práva znovuzaveden do tuzemského právního řádu. Zásada materiální publicity (ochrany veřejné víry) obnovila důvěru v zápisy ve veřejných seznamech a tím poskytla ochranu dobrověrnému nabyvateli, který může při splnění zákonných podmínek nabýt nemovitost od neoprávněného. Přijetím občanského zákoníku byl urovnán judikaturní spor mezi Ústavním a Nejvyšším soudem a definitivně prolomena zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, na které spočívala předchozí právní úprava. Účinky materiální publicity ovšem nepůsobí bezmezně, nýbrž při splnění podmínek stanovených zákonem. Významná část práce je věnována výkladovým problémům s nimi spojeným. Za rozhodnou podmínku lze označit dobrou víru na straně nabyvatele, jež musí být posuzována vzhledem ke všem okolnostem případu, tj. objektivně. Práce zahrnuje též rozbor relevantních judikaturních závěrů Nejvyššího soudu ČSR týkajících se případů, v nichž byla dobrá víra nabyvatele vyloučena. Kvůli absenci aktuální ustálené judikatury je tedy na výklad pojmu dobré víry nutno usuzovat z rozhodnutí dřívějších. Za účelem nastolení rovnováhy mezi protichůdnými zájmy původního vlastníka a dobrověrného nabyvatele...
Právní nástroje odpadového hospodářství
Humpálová, Šárka ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Cílem mé práce je především popsat systém právních nástrojů odpadového hospodářství, jejich roli v ochraně životního prostředí a s ohledem na vytyčené závazné cíle analyzovat, zda je systém nástrojů nastaven tak, aby tyto cíle bylo možné do budoucna naplnit. I vzhledem k plánovaným legislativním změnám je pozornost věnována také jednotlivým pramenům práva, ve kterých lze nástroje odpadového hospodářství nalézt zakotveny. Ačkoliv jsem se v práci zaměřila především na vnitrostátní právní úpravu, neopomenula jsem ani úpravu mezinárodního a zejména evropského práva. V dílčích závěrech a v samotném finále práce shrnuji a generalizuji získané poznatky a snažím se naznačit některá slabá místa odpadové legislativy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.