Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní úprava chovu koní
Kubišová, Světlana ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní úprava chovu koní Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Právní úprava chovu koní se věnuje platné právní úpravě vztahující se k chovu koní v České republice. Diplomová práce má celkem osm kapitol. První kapitola je věnována postavení zvířete v občanském právo, a to jak z hlediska historického vývoje, tak aktuálně platné právní úpravě. Druhá kapitola je zaměřena na požadavky kladené na chovatele koní veterinárním zákonem. Třetí kapitola se věnuje požadavkům zákona na ochranu zvířat proti týrání se zaměřením na koně a jezdecký sport. Čtvrtá kapitola pojednává o požadavcích kladených plemenářským zákonem na chov koní, a to od evidence koní až po výběr zvířat do plemenitby a genetické zdroje. Pátá kapitola se zaměřuje na organizační zabezpečení chovu koní z hlediska státní správy, zatímco šestá kapitola se zabývá organizací jezdeckého sportu. Sedmá kapitola je věnována občanskoprávní odpovědnosti v chovu koní, a poslední, osmá kapitola, odpovědnosti za trestné činy a přestupky. Klíčová slova: kůň zvíře právní úprava
Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,...
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Němeček, David ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
5 Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí je důležitým aspektem v rámci stavebně-povolovacího procesu. V této diplomové práci se věnuji zejména účasti veřejnosti v podobě spolků na celém povolovacím procesu staveb. Cílem je rozebrat aktuální právní úpravu s náhledem do mezinárodní legislativy ohledně dvou stěžejních práv a to práva na informace a práva na účast. Posuzuji aktuální stav účasti spolků v řízeních a využívám hojnou judikaturu v této oblasti. Především se snažím docílit srovnání nutnosti aktuálního rozsahu práv na účast veřejnosti oproti zachování zájmu na ochranu životního prostředí a kontrolní funkce veřejnosti, která je v jakémkoliv řízení určitě nezbytným prvkem. Závěrem dospívám k názoru, že stavbě- povolovací řízení je zbytečně komplikované a rozsáhlé, což nemůže být ku prospěchu jak veřejnosti, tak investorům. Zastávám názor, že celý proces by se měl výrazně zjednodušit a spolupráce veřejnosti s investorem by měla být prováděna zcela jiným způsobem.
Právní úprava ochrany "nezastavěné" krajiny
Pleskačová, Tereza ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy zohledňující ochranu nezastavěné krajiny. Klíčová pozornost je v mé práci věnována analýze právní úpravy a nástrojů sloužících ochraně krajiny ve smyslu kvantitativním i kvalitativním, jak z pohledu práva životního prostředí, tak optikou územního plánování. Půda, jakožto klíčový přírodní zdroj není svou plochou neomezená a její nerozumné a nezodpovědné využití může mít vážné dopady pro budoucí generace. V této diplomové práci rozdělené do tří kapitol se zaměřuji na různé aspekty legislativní ochrany nezastavěné krajiny z pohledu různých zákonů vztahujících se k této problematice. První kapitola se věnuje vymezení problematiky a vymezení klíčových pojmů. Druhá kapitola obsahuje jednotlivé nástroje ochrany, kterými jsou územní plánování, obecná ochrana přírody a krajiny, zvláštní územní ochrana a ochrana půdy zemědělského lesního fondu a lesní půdy. Třetí kapitola je věnována střetu práva na vlastnictví a práva na příznivé životní prostředí, spolu s institutem vyvlastnění pro účel ochrany životního prostředí.
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
v českém jazyce Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí. Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast, bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č. 1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.
Zásada materiální publicity v pozemkovém právu
Vondrášek, Igor ; Derlich, Stanislav (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá principem materiální publicity v kontextu pozemkového práva, jenž byl v rámci rekodifikace soukromého práva znovuzaveden do tuzemského právního řádu. Zásada materiální publicity (ochrany veřejné víry) obnovila důvěru v zápisy ve veřejných seznamech a tím poskytla ochranu dobrověrnému nabyvateli, který může při splnění zákonných podmínek nabýt nemovitost od neoprávněného. Přijetím občanského zákoníku byl urovnán judikaturní spor mezi Ústavním a Nejvyšším soudem a definitivně prolomena zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, na které spočívala předchozí právní úprava. Účinky materiální publicity ovšem nepůsobí bezmezně, nýbrž při splnění podmínek stanovených zákonem. Významná část práce je věnována výkladovým problémům s nimi spojeným. Za rozhodnou podmínku lze označit dobrou víru na straně nabyvatele, jež musí být posuzována vzhledem ke všem okolnostem případu, tj. objektivně. Práce zahrnuje též rozbor relevantních judikaturních závěrů Nejvyššího soudu ČSR týkajících se případů, v nichž byla dobrá víra nabyvatele vyloučena. Kvůli absenci aktuální ustálené judikatury je tedy na výklad pojmu dobré víry nutno usuzovat z rozhodnutí dřívějších. Za účelem nastolení rovnováhy mezi protichůdnými zájmy původního vlastníka a dobrověrného nabyvatele...
Právní nástroje odpadového hospodářství
Humpálová, Šárka ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Cílem mé práce je především popsat systém právních nástrojů odpadového hospodářství, jejich roli v ochraně životního prostředí a s ohledem na vytyčené závazné cíle analyzovat, zda je systém nástrojů nastaven tak, aby tyto cíle bylo možné do budoucna naplnit. I vzhledem k plánovaným legislativním změnám je pozornost věnována také jednotlivým pramenům práva, ve kterých lze nástroje odpadového hospodářství nalézt zakotveny. Ačkoliv jsem se v práci zaměřila především na vnitrostátní právní úpravu, neopomenula jsem ani úpravu mezinárodního a zejména evropského práva. V dílčích závěrech a v samotném finále práce shrnuji a generalizuji získané poznatky a snažím se naznačit některá slabá místa odpadové legislativy.
Právní režim ochrany biodiverzity mořského dna za hranicemi národní jurisdikce
Majovská, Barbara ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Mořské dno bylo dlouho dobu neprobádanou oblastí a stále o něm nemáme všechny informace. V druhé polovině 20. století umožnil vývoj techniky lepší prozkoumání mořského dna. Byly objeveny podmořské hory, hydrotermální vývěry a další útvary, kolem kterých se vyskytují bohaté ekosystémy, které jsou v dnešní době ohroženy těžbou minerálů, hlubokomořským rybolovem, bioprospekcí a hlubokomořským turismem. Většina mořského dna se nachází mimo oblast národní jurisdikce a v současné době neexistuje žádná právní úmluva zaměřená na ochranu této oblasti. V této práci je vysvětlen pojem biodiverzity, její význam a formy ohrožení. Dále jsou analyzovány hlavní právní nástroje ochrany biodiverzity mořského dna, mezi které patří Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982, tzv. ústava oceánu. V době přijetí této úmluvy se teprve rozvíjely činnosti na mořském dně. Úmluva UNCLOS proto reguluje pouze průzkum a těžbu minerálních zdrojů na mořském dně za hranicemi národní jurisdikce, v tzv. Oblasti. Význam Úmluvy UNCLOS pro ochranu mořského prostředí byl tedy omezený. Díky činnosti Úřadu pro mořské dno a Komory pro spory týkající se mořského práva se ochrana mořské biodiverzity zlepšila. Rozhodnutí a Doporučení Úřadu pro mořské dno respektují moderní principy práva životního prostředí, jako je princip předběžné opatrnosti a...
Stav ovzduší v Moravskoslezském kraji z právního pohledu.
Kubicová, Barbora ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Cílem této práce je poskytnout základní vhled do problematiky dlouhodobě nepříznivého stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a nastínit možné lidskoprávní východisko při řešení tohoto problému. Úvodní kapitola představuje téma práce a její další systematiku. Následuje kapitola věnující se historickému vývoji, jak v rovině obecné, tak se zvláštním zřetelem k Moravskoslezskému kraji. Třetí kapitola obsahuje přehled vybraných znečišťujících látek s popisem jejich dopadů na lidské zdraví a rovněž se zabývá závěry výzkumného projektu Akademie věd ČR- Programu Ostrava. Následující, čtvrtá, kapitola stručně popisuje současnou právní úpravu ochrany ovzduší v České republice, spolu s jejími základními pojmy. Pátá kapitola je věnovaná jednotlivým právním nástrojům ochrany ovzduší v České republice. V šesté kapitole je řešena problematika soudních rozhodnutí týkajících se dané problematiky u tuzemských soudů a v další části pak současnému i možnému budoucímu vývoji judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V závěru práce je předchozí text shrnut a vyhodnocen.
Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Křížová, Barbora ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Český abstrakt Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici základních pojmů a uvedení do problematiky. Nechybí vymezení pojmu zvíře, živočich, zvěř a kategorizace zvířat. Vedle postavení zvířete ve veřejném právu přibližuje i jeho postavení v právu soukromém. Následně rozebírá pojem odpovědnost, její základní znaky a dělení. Dále přibližuje důležité mezinárodní smlouvy včetně dohod Rady Evropy. Na úrovni Evropské unie nevynechává primární předpisy, sekundární předpisy, ani koncepční nástroje. Velká pozornost je na úrovni české právní úpravy věnována stěžejnímu zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde klade důraz i na přestupky a správní delikty z této oblasti. Dále jsou zmíněny i některé další zákony, které se týkají ochrany zvířat. V závěru nezapomíná na vymezení trestných činů na úseku ochrany zvířat a jejich sankcionování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.