Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích
David, Jan ; Čertner, Martin (vedoucí práce) ; Konečná, Veronika (oponent)
Mezi nejvýznamnější abiotické faktory hadcových stanovišť patří sucho, nízký obsah hlavních živin, vysoký obsah hořčíku a značné zastoupení těžkých kovů. Hadcové půdy jsou tedy pro rostliny v mnoha ohledech stresujícím prostředím. Pro své výjimečné charakteristiky jsou hadcové lokality vhodné pro studium evolučních procesů. Literární rešerše obsahuje souhrn hlavních témat spojených s problematikou rostlinných populací rostoucích na hadcovém podloží. Dále jsou v práci rozebrány mechanismy vzniku lokální adaptace a podmínky, které tento proces umožňují. V závěru práce je diskutován ekologický aspekt hadcových stanovišť, které mohou sloužit jako oblasti se sníženou konkurencí a poskytovat životní prostor konkurenčně slabším druhům. Díky specifickým podmínkám působícím na hadcových lokalitách se tato místa vyznačují vyšší úrovní endemismu a často slouží jako refugia reliktních druhů. Klíčová slova: Serpentinofyt, hadec, hadcový endemit, lokální adaptace, substrátová speciace
Tvorba výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování
David, Jan ; Hurník, Jakub (oponent) ; Koutecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování metodou projekce strukturovaného světla. Hlavním cílem této práce je zpracování výukové úlohy za použití existujícího softwaru ke 3D skeneru, který byl vyvinutý na Ústavu konstruování. Jednotlivé kroky procesu 3D skenování budou názorně popsány a ilustrovány. Následně dojde k modifikaci softwaru v prostředí Matlab.
Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích
David, Jan ; Čertner, Martin (vedoucí práce) ; Prančl, Jan (oponent)
Pro sesilní organismy jako jsou rostliny hraje substrátová speciace velmi podstatnou roli, protože rostliny při výběru vhodného podkladu nemají příliš na výběr. Na různé substráty mohou rostliny reagovat velmi specificky a díky tomu často začnou vznikat lokální adaptace, zejména pokud je svým složením substrát zcela odlišný od mateřského substrátu, ve kterém rostlina roste běžně. Věnuji se konkrétně problematice hadcových populací, výzvám, s nimiž se tyto rostliny musí vypořádat a lokálním adaptacím, které v těchto populacích vznikají. Klíčová slova: Serpentinofyt, hadec, hadcový endemit, lokální adaptace
Diagnostika a akustika dřevostaveb v obraze
David, Jan
Použití a výhody akustické kamery a termokamery
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výběr antivirového programu
David, Jan ; Pícka, Marek (vedoucí práce) ; Hanzlík, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr bezplatného antivirového programu pro běžné používání internetu na osobním počítači. První část práce je zaměřena na seznámení se s problematikou škodlivého softwaru, který je zde rozdělen do kategorií podle různých hledisek. Dále je zmíněna možná prevence před těmito hrozbami. V neposlední řadě je krátce popsán vznik a historie antivirových programů. Druhá část obsahuje samotné porovnání nejpoužívanějších bezplatných antivirů. Ty jsou vybrány na základě dotazníkového šetření. Hodnocení probíhá pomocí pěti kritérií: doba hloubkového testu počítače, velikost na disku, využití paměti, uživatelské rozhraní a hodnocení bezpečnosti podle společnosti AV-Test. Pomocí Saatyho metody jsou kritériím dány váhy a následně je pomocí metody váženého součtu vybrán výsledek. Veškeré průběžné výsledky jsou přehledně zaznamenány do tabulek a grafů.
Řízení nákladů v podniku
Svorad, Michal ; David, Jan (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde jsou zhodnoceny data z daného podniku. V poslední, závěrečné části, jsou podniku navrženy změny, které povedou k lepšímu řízení nákladů.
Digitální osciloskop s mikrokontrolérem
David, Jan ; Roubal, Zdeněk (oponent) ; Friedl, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného digitálního paměťového osciloskopu s mikrokotroléry PIC, pro zobrazení signálu je použit grafický LCD s rozlišením 240x128. Přístroj přináší originální řešení a možnost rozšíření zařízení o uživatelské funkce.
Víceúčelové měřicí zařízení
David, Jan ; Žák, Jaromír (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem přenosného víceúčelového měřícího zařízení s mikrokotroléry od firmy Microchip napájeného z baterie, pro zobrazení měřeného signálu využívá grafický LCD s rozlišením 240x128 . Přístroj je vybaven funkcí osciloskopu a multimetru s automatickým přepínáním rozsahů.
Termální degradace hyaluronanu
Šimáčková, Marcela ; David, Jan (oponent) ; Chytil, Martin (vedoucí práce)
Tepelná stabilita a degradace hyaluronanu (HA) byla v rámci této diplomové práce zkoumána u HA s molekulovou hmotností 90–130 kDa a u HA s molekulovou hmotností 1 500–1 750 kDa. K výzkumu byly použity metody reologie, SEC-MALLS, TGA a DSC. Nízkomolekulový HA byl podroben zkoumání časové závislosti degradace, kdy byl před samotnou přípravou roztoků sušen při teplotě 90 °C po dobu 30 minut a 60 minut. U vysokomolekulového HA byla zkoumána nejen časová, ale i teplotní závislost degradace. V případě zkoumání časové závislosti degradace byl vysokomolekulový HA před přípravou roztoků sušen při teplotě 75 °C v časovém rozmezí od 15 minut do 120 minut. Při přípravě roztoků pro zjištění teplotní závislosti degradace byl pak vysokomolekulový HA sušen po dobu 30 minut v rozmezí teplot od 60 °C do 90 °C. U nízkomolekulového HA byla prokázána tepelná stabilita, nedocházelo tedy k poklesu molekulové hmotnosti a roztoky nevykazovaly výrazný pokles viskozity. U vysokomolekulového HA tepelná stabilita prokázána nebyla, k degradaci vlivem teploty sušení, ale i času sušení docházelo, což se projevilo výrazným poklesem molekulové hmotnosti a viskozity roztoků. Zatímco v případě použití teploty sušení 60 °C došlo k poklesu molekulové hmotnosti přibližně o 5 %, při teplotě sušení 90 °C se molekulová hmotnost snížila přibližně o 20 % oproti nesušenému HA. Z tohoto důvodu byl vysokomolekulový HA dále zkoumán i pomocí metod TGA, kde bylo sledováno snížení vlhkosti vzorků HA v závislosti na teplotě sušení, a DSC, kde bylo cílem zjistit teploty, při kterých dochází k odpaření vlhkosti obsažené ve vzorku HA v závislosti na jeho formě (nesušeného HA, sušeného HA a lyofilizovaného HA) a dále teplo potřebné k odpaření vlhkosti ze vzorku HA. Na závěr tohoto výzkumu byly získané výsledky u vysokomolekulového HA porovnány s výsledky jiného procesu sušení – lyofilizací, která se ukázala jako velmi šetrná metoda sušení, protože k poklesu molekulové hmotnosti u lyofilizovaného HA oproti nesušenému HA téměř nedocházelo.
Problematika hodnocení poruch a vad systémů ETICS
David, Jan ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vadami a poruchami vnějších kontaktních zateplovacích systémů. V první části popisuje správné postupy při aplikaci systémů, dále vady, poruchy a příčiny jejich vzniku a ke konci popisuje bezkontaktní diagnostické metody používané při zkoumání ETICS, především se zaměřuje na detekci kotvících prvků. Na příkladovém objektu je znázorněn výpočet kotvení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 DAVID, Josef
6 David, Jakub
1 David, Jaroslav
8 David, Jiří
3 David, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.