Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Influence of Water-Ethanol-Modified Supercritical Carbon Dioxide at the Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels.
Cerhová, Marie ; Sajfrtová, Marie ; Matějová, L. ; Dřínek, Vladislav ; Daniš, S. ; Jandová, Věra
This work is focused on a study of TiO2 aerogel SFC with scCO2 modified by mixture of ethanol and water in a ratio 1:1. The effect of temperature (40-100 °C), pressure (10-30 MPa) and modifie concentration in scCO2 (5-15 wt.%) and the additional drying with pure CO2 on microstructure, purity and textural properties of TiO2 aerogel was investigated. Processed monoliths were characterized by XRD analysis, Raman spectroscopy and N2 physisorption.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Non-Thermal Crystallization of TiO2 Thin Films using Supercritical Carbon Dioxide Modified by Ethanol-Water Mixture.
Sajfrtová, Marie ; Cerhová, Marie ; Jandová, Věra ; Dřínek, Vladislav ; Matějová, L. ; Daniš, S.
In this work, the scCO2 modified by mixture of water and ethanol was used for a preparation of crystalline and pure nanostructured TiO2 thin films in one step processing. All the experiments were performed over precursor titania thin films prepared by reverse micelles assisted sol-gel method, using hardly removable nonionic surfactant Triton X-114, however, forming uniform nano-domains. The effect of temperature (40-150 °C), pressure (10-30 MPa), modifier composition \n(20, 50 and 80 % w/w of water in ethanol) and concentration inscCO2 (5-15 wt. %) and consumed amount of solvent (50-200 g) on microstructure and purity\nof TiO2 thin films was thoroughly studied by means of Raman spectroscopy, X-ray diffraction, and contact angle measurements.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Určení hmotnostního podílu amorfní fáze pomocí rtg.difrakce
Málek, Tomáš ; Daniš, Stanislav (vedoucí práce) ; Kužel, Radomír (oponent)
Používání rentgenové difrakce jako metody kvantitativní analýzy sebou nese komplikaci v podobě příspěvku amorfní fáze do pozadí naměřeného signálu, který ovlivňuje výsledné hodnoty. Tento příspěvek často není možné zanedbat, a proto je vhodné použít metodu, která umožní separaci tohoto příspěvku a případně určit podíl amorfní fáze v měřeném vzorku. Ačkoliv se rentgenová difrakce používá téměř výlučně pro měření krystalických vzorků, v případě měření práškové difrakce prakticky nelze vyloučit znečištění vzorku amorfní fází, která se v menší či větší míře bude vyskytovat v každém polykrystalickém vzorku. V této práci bude snaha nalézt metodu, či kombinaci metod, které umožňují určit podíl amorfní fáze, který potom může být využit k očištění výsledků kvantitativní analýzy od příspěvku amorfní fáze.
Strukturní změny v intermetalických sloučeninách
Doležal, Petr ; Prchal, Jiří (vedoucí práce) ; Daniš, Stanislav (oponent)
Předkládaná práce se zabývá studiem strukturního přechodu v intermetalických sloučeninách (Ce,La)Pd2(Al,Ga)2 pomocí práškové rentgenové difrakce za různých teplot a pomocí objemových měření. Výsledky práškové difrakce v pokojové teplotě potvrdily u sloučenin výskyt strukturního typu CaBe2Ge2 (prostorová grupa P4/nmm). Všechny sloučeniny v nízkých teplotách přechází do struktury s nižší symetrií, kterou lze popsat pomocí ortorombické grupy Cmma. Typ strukturní transformace odpovídá přechodu prvního druhu. Strukturní přechod se neodehrává při jedné teplotě, ale v teplotním intervalu ~ 20 K v němž spolu jednotlivé fáze koexistují a postupně přechází jedna v druhou. Působením hydrostatického tlaku se strukturní přechod posouvá do vyšších teplot. Ačkoliv jsou nízkoteplotní struktury stejného typu, liší se diskontinuitou v mřížových parametrech, která je větší u sloučenin obsahujících Ga než u sloučenin s Al, což vede k odlišné anomálii v měrném elektrickém odporu. Aplikací hydrostatického tlaku > 0,6 GPa na sloučeninu CePd2Al2 vede k tlakem indukované změně nízkoteplotní struktury. Strukturní přechod lze také pozorovat jako anomálii v datech z objemových měření (měrná tepelná kapacita, magnetizace, elektrický odpor).
Difuzní rtg reflexe na drsných multivrstvách
Cejpek, Petr ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Daniš, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teorií difúzního rozptylu rentgenového záření na drsných multivrstvách. V úvodní kapitole shrneme některé základní principy - statistické vlastnosti rozhraní, Fresnellovy koeficienty, teorii rozptylu, atd. - které následně použijeme k odvození vztahů pro spekulární odraz a difúzní rozptyl od drsných rozhraní, která budeme považovat za náhodné fraktály. Použití těchto odvozených vztahů budeme demonstrovat při měření na multivrstvě složené z vrstev a a substrátu z minerálního skla. Naměřená data budeme fitovat na odvozené funkce pomocí programu Matlab. Drsnosti rozhraní navíc změříme pomocí AFM mikroskopu a srovnáme tyto dvě metody měření. 2SiO 2ZrO
Studium defektů v gradovaných tenkých vrstvách SiGe/Si pomocí rozptylu rtg.záření
Endres, Jan ; Daniš, Stanislav (vedoucí práce) ; Holý, Václav (oponent)
Cílem předkládané práce je studium defektů v gradovaných tenkých vrstvách Si1xGex/Si. Převládajícím typem defektů v takovýchto vrstvách jsou mist dislokace. Přítomnost defektů v látce vede ke vzniku difuzně rozptýleného záření, které bylo měřeno pomocí difraktometru s vysokým rozlišením. Z naměřených map reciprokého prostoru bylo určeno rozložení mist dislokací ve vrstvách. Rozložení mist dislokací je diskutováno v rámci dvou modelů: rovnovážného vycházejícího z nalezení minima energie a kinetického uvažujícího tepelně aktivovaný pohyb dislokací. Měřené mapy reciprokého prostoru byly porovnány se simulacemi provedenými pomocí kinematické teorie rozptylu rtg. záření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.