Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Load State of an Aircraft with an Elastic Wing
Schoř, Pavel ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Slavík, Svatomír (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
This thesis proposes a methodology, how to calculate the load state of an aircraft with an elastic wing by first-order panel panel method according to Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 coupled to a struc- tural analysis method according to Píštěk et al., Pevnost a životnost letadel I, 1988 and Lebofsky,Numerically Generated Tangent Stiffness Matrices for Geometrically Non-Linear Structures, 2013. For a flow, which is similar to a potential flow, panel methods can provide an accurate information about all characteristics required for a calculation of aerodynamic load. Unlike the CFD based methods, this method can be used on an average personal computer.
Přehled současných kosmických prostředků
Špačková, Jana ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je rozdělena na nosné rakety létající na oběžnou dráhu Země, nosné rakety létající pod oběžnou dráhu Země a na ostatní transportní prostředky vesmírné dopravy. Tyto kapitoly jsou dále členěny dle států a dle stavu vývoje, ve kterém se dopravní prostředky momentálně nacházejí. Druhá část práce se zaměřuje na srovnání prostředků popsaných v první části z hlediska bezpečnosti, výkonů a nákladů využitých na výrobu a provoz. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky srovnávací části a je zde okomentován předpoklad vývoje vesmírné dopravy v blízké budoucnosti.
Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci
Daněk, Vladimír ; Bradáč, Albert (oponent) ; Semela, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem „Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v noční době vozidlem, kde dalším účastníkem nehody byl chodec. Hlavním cílem této práce je pokusit se nalézt zaužívané hranice pro posuzování zavinění u srovnatelných nehodových situací v případech dopravních nehod vozidla a chodce za snížené viditelnosti s důrazem na posuzování ve vztahu k okolnostem případů z hlediska technického a právního a ve vztahu ke zdravotním následkům. Pokud se týká teoretické části, tak zde jsou provedeny právní výklady zákonů s důrazem na ty, jež se v rozhodnutích soudů opakovaně vyskytují. V analytické části bylo prostudováno a analyzováno přibližně 1530 soudních rozhodnutí, ze kterých bylo vybráno 56, které odpovídají požadavkům této práce, dále bylo vyhodnoceno 5 znaleckých posudků poskytnutých Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, u těchto případů na základě toho, že se podařilo zjistit hranici pro posuzování nehodových situací, bylo predikováno možné soudní rozhodnutí v kontextu s nalezenou zaužívanou hranicí rozhodování soudů na nevyšší úrovni soudní hierarchie.
Stabilita a řiditelnost letounu Z-143 s výkonnější pohonnou jednotkou
Kochtík, Martin ; Matějů, Jiří (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem a posouzením letových vlastností letounu Z 143 s pohonnou jednotkou Lycoming AEIO-580-B1A. První část textu se zaměřuje na obecný popis letounu, jeho geometrické charakteristiky, výpočet hmotnostních a aerodynamických charakteristik. Z hlediska letových výkonů jsou zde porovnány hodnoty pro aktuální a vývojový letoun s výkonnějším motorem. Další část práce se zabývá samotným výpočtem vlastností z hlediska stability a řiditelnosti. V této části jde o stanovení výsledků letových vlastností a jejich posouzení, zda vyhovují. V závěru jsou pak rozebrány jednotlivé výsledky a k nim okomentována případná doporučení na nápravu či zlepšení těchto vlastností
Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu
Mazánek, Adam ; Švec, Michal (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými úpravami křídla. Nejrozsáhlejší část je věnována konstrukčním úpravám konců křídel se speciálním zaměřením na winglety.
Přehled vývoje malých a středních nosných raket
Dítě, Radovan ; Petrásek, Miloslav (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se vývojem malých a středních nosných raket. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část pojednává o základních princi-pech raketové techniky a typech raketových pohonů. Druhá část se zabývá historickým vý-vojem raketové techniky. Ve třetí části je popsán vývoj malých a středních nosných raket. Poslední, čtvrtá část se věnuje současnému stavu malých nosných raket.
Přehled vývoje nových vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků
Rohánek, Jan ; Junas, Milan (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce rešeršní formou mapuje vývoj vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků. V úvodu je velmi stručně popsán vývoj kosmonautiky vůbec. V další části je popsán vznik raketoplánů a následně jsou uvedeny a srovnány nejvýznamnější projekty USA a SSSR. Dále se práce přesouvá k tématu vícenásobně použitelných nosných raket. Popisuje jejich historický vývoj a zaměřuje se na aktuální projekty. Následně jsou popsány aktuální projekty vícenásobně použitelných kosmických kapslí, určených pro dopravu posádky a nákladu na nízkou oběžnou dráhu. Tématem poslední kapitoly jsou projekty nových raketoplánů. Závěr práce obsahuje celkové zhodnocení a předpovídá vývoj vícenásobně použitelných kosmických prostředků v blízké budoucnosti.
Vývoj prostředků řízení letounu
Stanislav, Filip ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává rešeršní formou vývoj prostředků řízení letounu od konce 18. století do dnešní doby. Princip řízení letounu pomocí tří rotačních stupňů volnosti je znám od začátku 20. století, avšak jeho objevení předcházely pokusy leteckých nadšenců více než století dříve. Ovládání letounu třemi rotacemi použili poprvé bratři Wrightové a přetrvává dodnes. Konkrétní konstrukční provedení orgánů řízení je dnes voleno s ohledem na aerodynamické vlastnosti s požadavkem minimální hmotnosti a dostatečné pevnosti pro konkrétní účel letounu. Stále větší řídicí síly na řídidlech v pilotní kabině vlivem náročnějších požadavků na ovladatelnost a rychlost letu neumožňují pohodlné a nenáročné řízení. Z tohoto důvodu je třeba je ovlivňovat. V textu jsou popsány možnosti vyvážení a zmenšení těchto sil a problematika zpětné vazby zatížení kormidel letounu směrem k pilotovi. Práce poskytuje ucelený přehled vývoje principů orgánů řízení a čtenáře seznamuje s klasickými i nekonvenčními prostředky řízení letounu.
Padákové záchranné systémy lehkých sportovních letadel
Šorf, Oldřich ; Salga, Jaroslav (oponent) ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Třetina, Karel (vedoucí práce)
Tato doktorská práce popisuje padákové záchranné systémy pro malá letadla a zaměřuje se na jejich funkčnost v krajních oblastech obálky použitelnosti, zejména v malých výškách a při malých rychlostech letu (pádu). K rozšíření obálky použitelnosti záchranného systému do této oblasti byl zkonstruován inovativní dělitelný slider kruhového padáku, který za vysokých rychlostí funguje klasickým způsobem, ovšem za nízkých rychlostí se při vytahování padáku z kontejneru vrchlíku rozdělí a neomezuje tak rychlost jeho otevření. Konstrukční řešení tohoto slideru je předmětem nové přihlášky vynálezu „Zařízení pro regulaci rychlosti otevírání padáku“, podané u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dne 14.8.2014 pod číslem PV 2014-543. Doktorská práce dále obsahuje výpočetní princip otevírání kruhového padáku a konstrukční řešení dělitelného slideru. Pro ověření funkce dělitelného slideru byl vyroben model padáku a podroben sadě shozových zkoušek. Hlavním přínosem doktorské práce je rozšíření obálky použitelnosti záchranné soustavy do oblasti jejího statisticky nejčastějšího použití, tzn. do malých výšek a malých rychlostí letu (pádu).
Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření
Zikmund, Pavel ; Salga,, Jaroslav (oponent) ; Jebáček, Ivo (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to "Error equation method", "Output error method" a "Filter error method". Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Daněk, Viktor
2 Daněk, Vilém
1 Daněk, Vojtěch
2 Daněk, Václav
1 Daněk, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.