Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Horizonty svaté Kláry
Součková, Štěpánka ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Bakalářská práce je srovnávací studií filmu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, režie Vojtěch Jasný, scénář Jelena Mašínová a Pavel Kohout), románu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, autor Pavel Kohout) a filmové adaptace této knihy Svatá Klára (1996, Izrael, režie Ari Folman a Ori Sivan). Sleduje obsahové a stylotvorné proměny látky ve třech různých zpracováních s ohledem na dobový kontext a osobnosti autorů. Cílem bakalářské práce je poukázat na nepříliš reflektované tituly zásadních českých autorů, které byly za dob tzv. normalizace vytvořeny v exilu a které v devadesátých letech inspirovaly izraelské filmaře k originální a posléze mezinárodně oceňované adaptaci.
Stavba gagu v tvorbě skupiny Monty Python
Sláma, Matěj ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; DOLENSKÝ, Martin (oponent)
Cílem této práce je analýza montypythonovské komiky. Rozebírám funkčnost komiky této skupiny jak po stránce dramaturgické, tak formální, která se mírně liší v jejich televizní a filmové tvorbě. Zaměřil jsem se na strukturu jejich gagů, v čemž navazují na tradici němé grotesky a kde se naopak projevuje specifické uchopení tohoto komediálního tvaru. Gag můžeme označit za její nejmenší skladebnou buňku. V první části práce analyzuji principy fungování gagu obecně, ve druhé části pak porovnávám, jakým způsobem s ním pracuje tato britská humoristická skupina a to demostruji na ukázkách jak z televizního seriálu, tak hraného filmu. Analýzou jsem došel k zjištění, že to, co tvoří montypythonovský gag originálním, není absence pointy, ale zcizování, které pracuje s divákovým očekáváním a jeho chytrým narušováním.
Proč Modrovous zabíjí
Jarošová, Andrea ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Modrovous je vrah, jehož důvod zabíjet se témněř ve všech adaptacích liší. Spolu s Modrovousovou motivací k vraždám se mění nejen míra jeho viny, ale i význam jeho existence. Mění se i to, zda je Modrovous brán jako reálná postava, nebo jen jako manifestace destruktiních pochodů (a jejich překonání)v dívčině mysli. V práci ze zabývám zkoumáním a porovnávání těchto různých přístupů. Zkoumám, jak vytvořit příběh postavy, jejíž příběh v originální pohádce dořečený není.
Povolání scenárista
Parkanová, Beata ; MAŠEK, Vojtěch (vedoucí práce) ; DUFEK, Jiří (oponent)
Cílem mé magisterské diplomové práce Povolání scenárista je v základních bodech načrtnout témata, týkající se profese scenáristy a zjistit, co mohou studenti udělat pro to, chtějí - li se jako scenáristé živit, a co pro takto zaměřené studenty může udělat sama katedra scenáristiky a dramaturgie. Těžištěm mé práce jsou pro to rozhovory se scenáristy, kterým se psaní scénářů stalo profesí, dotazníky studentům KSD a v neposlední řadě mé osobní studijní a profesní zkušenosti.
Prvky žánru road movie s využitím subjektu rodiny v současné kinematografii
Honzková, Aneta ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
V teoretické práci se budu věnovat proměnám a práci se žánrem road movie, které se zabývají tématem rodiny. Road movie je sice mnohotvárný žánr, ale s přesně vymezeným pravidlem - z bodu A do bodu Z. Co se stane na cestě, to je otevřené. Na příkladu road movie, hlavně té současné, se dá demonstrovat, jak se vytrácejí naše závěry, sny a cíle. Co vlastně chceme, kdy to chceme, proč to chceme? Co hledáme. Naše generace se učí dosáhnout všeho a pokud možno hned. Co nejvíc a co nejrychleji. Ale to vede jen ke vzniků rebelů, antihrdinů, které známe z road movie. Stejně jako oni se vydáváme na cesty a pátráme po tom něčem "onom," co dá našemu životu smysl.
Film jako organismus a jako stroj
Šindelka, Marek ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; BERNARD, Jan (oponent)
Abstrakt Práce se zaměřuje na srovnání teoretických přístupů Sergeje Ejzenštejna, Dzigy Vertova a Andreje Tarkovského, coby tří zcela odlišných pozic na škále mezi organickým a mechanickým filmem. Každá tato pozice má svou specifickou temporalitu, vycházející především ze zvolené střihové metody tvůrců: Ejzenštejnova dialektická montáž pracující v modu "člověk-příroda", Vertovova dialektická montáž v modu "oko-hmota", Tarkovského antidialektická montáž samoorganizující se filmové struktury na základě časového tlaku uvnitř záběrů.
Význam postav v moderní filmové pohádce Oty Hofmana
Pařízková, Tereza ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; DUTKA, Edgar (oponent)
V předkládané práci se zabývám anylýzou významu nadpřirozených postav v díle Oty Hofmana. Hofman je zakladatelem moderní filmové pohádky v Československu a jeho práce filmová i literární je známá celosvětově. Mým cílem je jeho svět popsat a kategorizovat v jeho vlastních vývojových fázích a zvratech a ukázat na míru autorství v jeho dílech. Propojením dětské psychologie s chováním a motivací jeho hrdinů chci poukázat na dětský svět viděný očima Oty Hofmana.
Kongresový cestovní ruch v prostředí České republiky a Německa
Dufek, Jiří ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o kongresovém cestovním ruchu na území ČR a Německa. Cílem práce je na jedné straně obecný popis KCR jako takového a na straně druhé jeho analýza v ČR a v Německu. V první části práce, která je ryze teoretická, jsou vysvětleny pojmy, jakými jsou kongresový cestovní ruch či segment MICE, do něhož patří i KCR. Stejně tak je v této části k dispozici popis kongresových zařízení či druhy akcí typických pro tento druh cestovního ruchu. Další část se zabývá významem KCR ve světě. Nechybí zde statistiky asociace ICCA, nejvýznačnější zainteresované mezinárodní asociace či současné trendy v oblasti KCR ve světě. Třetí a čtvrtá část jsou co do struktury totožné, neboť obě pojednávají o KCR v konkrétní zemi. V případě třetí kapitoly se jedná o ČR a v případě čtvrté kapitoly o Německo. U obou části jsou nejprve představena veřejně dostupná statistická data z oblasti KCR, následuje analýza předpokladů pro rozvoj KCR v dané zemi a poté jsou popsány nejvýznamnější národní organizace působící v této oblasti cestovního ruchu. Mimoto obsahují tyto dvě části analýzu nejvýznamnějšího kongresového města v rámci obou zemí. Za ČR je tak zanalyzována Praha a v části Německa rovněž hlavní město, tedy Berlín. Na konci každé z kapitol je vypracována SWOT analýza pro danou oblast KCR
Nalezený čas
Koubek, Petr ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá v první řadě používáním času v hororovém subžánru found footage filmů. Krátce se zabývá některými teoriemi vnímání času ve filmovém umění, historií vzniku tohoto subžánru a také se snaží hledat kořeny, ze kterých tento žánr povstal. V závěrečné části se pokouší získané informace aplikovat v rozborech několika zástupců found footage žánru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Dufek, J.
4 Dufek, Jakub
6 Dufek, Jan
4 Dufek, Jaroslav
6 Dufek, Jiří
4 Dufek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.