Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové lexikální jevy v politické publicistice
Děngeová, Zuzana ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Opavská, Zdena (oponent)
Resumé Diplomová práce nese název Nové lexikální jevy v politické publicistice a klade si za cíl poukázat na novotvary, které se vyskytují v textech psané publicistiky. Hlavním tématem práce je slovotvorná a sémantická analýza neologismů a uplatňování slovotvorných prostředků, které se podílejí na vzniku nových slov v českém jazyce. Záměrem mé diplomové práce je prezentovat shromážděný lexikální materiál a dokladovat tak dynamiku lexika a kreativitu české slovotvorby. Pomocí představeného materiálu se v práci poukazuje na lexikální slovotvorná paradigmata jako celky, které mohou spoluutvářet mediální obraz konkrétních politiků. Upozorňuje se také na zvýšené užívání některých nových slovotvorných prostředků v oblasti kompozitního novotvoření a na jejich postupné zakotvování v české slovotvorbě. V neposlední řadě práce představuje šíři propriálních motivantů a možnosti jejich spojitelnosti s různými slovotvornými prostředky. Lexikální materiál pro analýzu nových jazykových jevů byl čerpán především ze současné psané publicistiky, neboť její jazyk a styl je velice proměnlivý a dynamický, v porovnání s jinými funkčními styly je mnohem více svázán se společenskými změnami a bezprostředně na ně reaguje. Pro současnou publicistiku je typická rychlá potřeba nových pojmenování, nejčastěji se jako neologismy...
Nová pojmenování motivovaná vlastními jmény domácích politiků
Děngeová, Zuzana ; Tichá, Zdeňka (oponent) ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce nese název Nová pojmenování motivovaná vlastními jmény domácích politiků a klade si za cíl upozornit na tvoření nových lexikálních jednotek, které jsou motivovány vlastními jmény domácích politicky činných osobností. Hlavním tématem mé práce je role vlastních jmen při tvoření nových slov a komparace těchto neologismů s depropriálními pojmenováními, která figurují v dosud vyšlých výkladových slovnících. Na základě tohoto srovnání se snažím dokladovat, že depropriální tvoření nových slov je v českém jazyce produktivním a častým slovotvomým procesem. Metodou mého výzkumu je cílená excerpce denního tisku, v němž sleduji pronikání neologismů, slovotvomě motivovaných vlastními jmény domácích politiků, do současné slovní zásoby. Tyto neologismy analyzuji ze slovotvomého hlediska, z hlediska sémantického a zaměřuji se také na produktivitu užití daných slovotvomých typů. Svůj výzkum porovnávám s odbornou literaturou a shrnuji tak, že depropriální novotvoření je významný a vysoce produktivní jazykový jev, který obohacuje současnou slovní zásobu o velké množství nových lexikálních jednotek.
Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules
Barbierik, Kamil ; Děngeová, Zuzana ; Jarý, Vladimír ; Liška, Tomáš ; Lišková, Michaela ; Virius, Miroslav
This paper focuses on a dictionary writing system called Alexis that is currently under development at the Institute of the Czech language of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic as part of a preparation of a new monolingual dictionary of the contemporary Czech language. At first, we explain motivation for development of a brand new DWS. We also discuss selected software technologies used for development of the DWS. Then we briefly describe structure of the system that consists of several modules that model key features of the dictionary such as lemma or list of entries. Special emphasis is put on output and editorial modules: we explain the relation between those modules, we demonstrate the process of correction of lemma and roles involved in the process. Finally, we present current status of development and planned new modules which include web interface or revision module.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.