Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Dufek, Ondřej ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Cvrček, Václav (oponent) ; Mrázková, Kamila (oponent)
Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce - na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu - shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách...
Překladová čeština a její charakteristiky
Chlumská, Lucie ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent) ; Bermel, Neil Halford Andrew (oponent)
Název práce: Překladová čeština a její charakteristiky Autor: Mgr. Lucie Chlumská Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní pro- dukce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Tato korpusovětranslatologická práce si proto vzala za cíl popsat charakteris- tické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých, nepřekladových textech. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého jednojazyčného srovnatelného a synchronního korpusu Jerome, který byl sestaven přímo za tímto účelem. Zahrnuje beletrii i odbornou a populárně-naučnou literaturu a svým složením z hlediska zdro- jových jazyků odráží reálnou situaci v ČR (převažují překlady z angličtiny). Inspiračním zdrojem práce se stal koncept tzv. překladových univerzálií, tj. údajných typických ja- zykových rysů, jež by měly být překladovým textům společné. Pozornost byla věnována především simplifikaci, konvergenci a obecným frekvenčním charakteristikám, vč. po- rovnání výskytu slovních druhů a typických n-gramů. Výsledky zkoumání potvrdily, že...
Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů
Milička, Jiří ; Zemánek, Petr (vedoucí práce) ; Cvrček, Václav (oponent) ; Altmann, Gabriel (oponent)
1. Na rozdíl od distinktivních rysů a morfémů nejsou hlásky, slova, věty ani souvětí logickou nezbytností jazyka. 2. Přesto je tento nebo podobný druh vnořené segmentace přítomen v různých jazycích a je pevně zakotven i v naší představě o jazyce. 3. Je tomu tak, neboť vnořená několikaúrovňová segmentace dovoluje vkládání redundance na různých úrovních, což je efektivní způsob, jak přenést informaci přes kanál obsahující dávkový šum. 4. Existuje mnoho strategií, jak redundanci vložit, a druhů redundance, které vlo- ženy být mohou. 5. Kvůli oddělování segmentů je do segmentů vkládáno určité množství informace navíc. Množství této informace je nezávislé na délce segmentu, který odděluje. Na tomto principu je možno založit úspěšný model pro Menzerathův vztah.
Tvary osobních zájmen já a on - vývoj jejich kodifikace a současný stav
Horký, Václav ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou tvary osobních zájmen já a on, jejichž kodifikace se od 30. let minulého století změnila, a příbuzné tvary zájmena jenž. Práce rozebírá články, které změny kodifikace navrhovaly nebo obhajovaly, a zaměřuje se na to, jaké důvody pro to přinášely. Dál shrnuje popis těchto tvarů v současných mluvnicích a příručkách a nakonec se dívá na několik jevů s těmito tvary spojených do korpusů současného jazyka. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Monokolokabilní slova v češtině a dalších evropských jazycích
Šíková Hrejsemnová, Lenka ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Křivan, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá v české odborné literatuře doposud málo pojednávaným tématem monokolokability na lexikální rovině. Vymezuje se proti jejímu stávajícímu pojetí jako okrajové záležitosti v rámci frazeologie a idiomatiky a na datech získaných z korpusu ukazuje, že se jedná o jev podstatně širší. Navrhuje statistické nástroje, kterými je možné monokolokabilní jednotky v korpusu úspěšně vyhledávat, a na základě dat takto získaných přináší klasifikaci a popis monokolokability v češtině v jejích různých podobách, včetně některých sporných jevů. Těchto poznatků následně využívá pro mezijazykové srovnání s výsledky stejným způsobem získanými ve slovenštině, francouzštině a angličtině.
Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině
Tartakovskaya, Anastasia ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Hudousková, Andrea (oponent)
TARTAKOVSKAYA, A. Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2011 Vedoucí práce: Václav Cvrček, Ph.D. Počet stran: 66 + 6 přílohy Klíčová slova: Spojovací výraz, spojka, psaná čeština, mluvená čeština, slovní spojení, Český národní korpus, podřadicí spojovací výraz, souřadicí spojovací výraz. Spojovací výrazy v českém jazyce jsou dosud relativně málo popsaná kapitola v příručkách a mluvnicích českého jazyka. Cílem práce je prozkoumat spojovací výrazy v mluvené a psané češtině, jejich použití v textech, spojení s jinými slovy, porovnat užití spojovacího výrazu v psané a mluvené češtině. Teoretický základ magisterské práce vychází z několika děl, která se věnují této problematice, ale osnovou práce je Český národní korpus, konkrétně korpusy SYN2005 a ORAL2008.
Srovnání tradičního slovníkového popisu a korpusu psané češtiny s ohledem na sémantickou prozodii
Vovchuk, Oleksandr ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Hudousková, Andrea (oponent)
Slovníky češtiny byly budovány v předkorpusové éře, je proto pochopitelné, že některé výklady v nich obsažené nejsou schopny reflektovat fakt, že určité lexémy preferují určitý typ kontextu - sémantickou prozódii (následky jsou např. vždy pouze nedozírné nebo katastrofální, zatímco úmysl může být nekalý i dobrý). Cílem práce je srovnat vybrané části slovníku (náhodně vybraná sonda do českých adjektiv) s územ obsaženým v korpusech, popsat rozsah chybějících informací v současném popisu češtiny a zmapovat, kolik procent informace o heslech v současných slovnících chybí. Východiskem zkoumání by měl být Slovník spisovného jazyka českého a reprezentativní korpusy psaného jazyka SYN2005, příp. SYN2010. Analýza kontextů bude prováděna (u frekventovanějších hesel na náhodných vzorcích) pomocí statistických metod a kolokačních měr. Rozdíl mezi definicemi popsanými ve slovníku a informací získanou pomocí korpusového průzkumu by se tak mohl stát dalším vodítkem při přípravě nového slovníku (vedle doplnění celé řady hesel, které ve slovnících češtiny dosud chybí). Klíčová slova lexikon, korpus, sémantická prozódie
Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině
Tartakovskaya, Anastasia ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Hudousková, Andrea (oponent)
TARTAKOVSKAYA, A., Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2012 Vedoucí práce: Václav Cvrček, Ph.D. Počet stran: 74 + 6 přílohy Klíčová slova: Spojovací výraz, spojka, psaná čeština, mluvená čeština, slovní spojení, Český národní korpus, podřadicí spojovací výraz, souřadicí spojovací výraz. Spojovací výrazy v českém jazyce jsou dosud relativně málo popsaná kapitola v příručkách a mluvnicích českého jazyka. Cílem práce je prozkoumat spojovací výrazy v mluvené a psané češtině, jejich použití v textech, spojení s jinými slovy, porovnat užití spojovacího výrazu v psané a mluvené češtině. Teoretický základ magisterské práce vychází z několika děl, která se věnují této problematice, ale osnovou práce je Český národní korpus, konkrétně korpusy SYN2005 a ORAL2008.
Postavení číslovek v systému slovních druhů
Paldusová, Michaela ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vymezení slovního druhu číslovek a jeho postavením v systému slovních druhů. Nejprve se stručně věnuje historii a současným postojům k obecné slovnědruhové otázce v kontextu zahraniční i české lingvistiky. Následně představuje jednotlivé teoretické koncepce české lingvistiky věnující se otázce slovního druhu číslovek od poloviny 20. století až po současnost. Na základě kontextové analýzy dat z databáze Českého národního korpusu poté ověřuje dosavadní kritéria slovnědruhové klasifikace. Zároveň představuje a testuje na prototypických číslovkových lemmatech nový přístup k otázce vymezení číslovek jako samostatného slovního druhu, jehož základem je kontext zkoumaných jednotek. Na závěr předkládá návrhy, které se opírají o statisticky zpracované výstupy kontextové analýzy. Klíčová slova: číslovky, vymezení číslovek, kontextová analýza, Český národní korpus, korpusová analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.