Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jozef Lenárt a jeho doba
Cvrček, Lukáš ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent) ; Pavlovič, Richard (oponent)
Disertační práce Jozef Lenárt a jeho doba pojednává o životě a politickém působení předního komunistického politika Jozefa Lenárta. Vyprávění začíná Lenártovým dětstvím na slovenském venkově a dospíváním ve službách koncernu Baťa, kde se Jozef Lenárt vyučil. Přes vylíčení Lenártovy účasti v povstání na Slovensku pak autor přechází k hlavnímu tématu práce. Tím je Lenártovo bezmála 45 let dlouhé politické působení v různých stranických a státních funkcích. Jozef Lenárt se během své dlouhé kariéry stal mimo jiné předsedou československé vlády a členem nejužšího vedení KSČ. Autor v přímé kontradikci ke konceptu totalitarismu a široce sdíleným představám o stranickém vedení jako názorově monolitickém mocenském centru zasadil politické působení Jozefa Lenárta do popisu vzájemných interakcí uvnitř diktátorského režimu, definoval Lenártovy vlastní postoje a příslušnost k určité zájmovým či názorovým skupinám a zhodnotil, nakolik úspěšně se mu dařilo své názory prosazovat.
KSČ a politický vývoj na Ústecku v letech 1945-1948
Linhart, Martin ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Cvrček, Lukáš (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je zdokumentovat působení KSC v okrese -' Ustí nad Labem v časovém úseku od května 1945 do února 1948. Při zpracování v tohoto tématu se především snažím rozebrat organizační činnost KSC, její působení v orgánech samosprávy, program a stranickou agitaci. Zhodnocením těchto aspektů se snažím zodpovědět otázku, díky čemu získali komunisté v ústeckém okrese podporu většiny obyvatel a jak tuto podporu ve vymezeném období využili.
Aparát OV KSČ, upevňování režimu, perzekuce obyvatelstva, třetí odboj v letech 1948-1953 na území okresu Sedlčany
Čermáková, Hana ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Cvrček, Lukáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje struktuře a uplatňování komunistické moci na okresní úrovni, propagandě, upevňování režimu, perzekuci obyvatelstva a třetímu odboji na území okresu Sedlčany v letech 1948 -1953.
Politické působení Jozefa Lenárta v letech 1963-1970
Cvrček, Lukáš ; Blažek, Petr (oponent) ; Rychlík, Jan (vedoucí práce)
Má diplomová práce především vzhledem k jejímu plánovanému rozsahu rezignuje na pokus být kompletní biografií Jozefa Lenárta, významného komunistického státního a stranického činitele, a omezuje se pouze na sledování jeho politické kariéry v letech 1963 - 1970. Celá práce je rozdělena na dva větší celky s odlišnou koncepcí líčení událostí. První část se zabývá obdobím vymezeném rozmezím let 1963 až 1967. Tuto velkou kapitolu jsem rozdělil na podkapitoly podle tematického hlediska. V nich se zabývám Lenártovým podílem na řízení strany a státu, a tím pádem i na nejdůležitějších politických událostech sledovaného období (rehabilitace, ekonomická reforma). Ve snaze přiblížit Lenárta alespoň útržkovitě jako člověka, jsem učinil také malou odbočku pojednávající o Lenártově životním stylu. Předěl mezi oběma celky tvoří kapitola o Novotn~ho nuceném odchodu z funkce prvního tajemníka. Pro vylíčení Lenártových činů a postojů v bouřlivém období let 1968 - 1970 jsem zvolil chronologicky navazující styl řazení událostí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.