Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Činnost Českého svazu žen v integraci Romů na Českolipsku v letech 1970-1983
Kučerová, Daniela ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá integrací romské menšiny do české společnosti v období normalizace na Českolipsku, především jak k integraci přispíval Český svaz žen - organizace založená Národní frontou Čechů a Slováků. Práce je založena na analýze primárních pramenů z archivu v České Lípě z fondu s názvem OV ČSSŽ Česká Lípa - Péče o cikánské obyvatelstvo.
Socializace a konstrukce identity v dětském domově
Mařasová, Alena ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice socializace a konstrukce identity jedinců vyrůstajících v ústavní péči, konkrétně v dětských domovech. Zaměřuje se na socializaci v nejširším slova smyslu a soustředí se na její specifika v rámci instituce. Zároveň se zabývá otázkou, co pro jedince znamená být dítětem z dětského domova a spolu s tím také stigmatizací. Pro získání dat byla využita kvalitativní výzkumná strategie. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s těmi, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v dětském domově a také s těmi, kteří v zařízení pracují. Celkem bylo realizováno 8 rozhovorů, přičemž 6 z nich s informátory, kteří v dětském domově žijí nebo žili, a 2 s pracovníky v dětském domově. Socializace a identita jsou pak popsány na základě zkušeností těchto aktérů. Klíčová slova: socializace, identita, stigmatizace, ústavní péče, dětský domov
Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945 - 1946.
Gročková, Marie ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945-1946. V úvodní části práce se zaměřím na metodologii a zvolený typ analýzy. Poté v teoretickém podložení práce budu interpretovat vývoj vztahu mezi Čechy a Němci, pokusím se zevrubně popsat, kdy začaly první konflikty mezi oběma národy. Dále se budu zabývat odsunem Němců jako takovým, fázemi odsunu s přihlédnutím ke vzniku soustavy internačních táborů, dekrety prezidenta republiky i pohledy obou národů na danou problematiku. V poslední kapitole se budu věnovat analýze tisku z let 1945-1946. Mým cílem bude poté popsat diskurs poválečného Československa co se odsunu Němců, postoje mocností, ale i vize budoucí republiky Československé, jak ji ustavila tehdejší politická reprezentace.
Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek
Jeřábková, Darina ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
"Vnitřní nepřítel" byl formální termín používaný ve slovníku státní bezpečnosti. Byla to vymezená kategorie odpůrců minulého režimu. Činností státní bezpečnosti bylo chránit socialistické a společenské zřízení. Ochrana spočívala v boji proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli. Bezpečnostní složky pro svoji činnost určovali, kdo splňuje tato kritéria. Diplomová práce "Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek" se vymezeným cílem snaží nalézt, jak byl v diskurzu státní bezpečnosti vnitřní nepřítel definován. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. V empirické části je k nalezení charakteristiky "vnitřního nepřítele" použita kvalitativní metoda analýzy diskurzu. Všechny analyzované texty pocházejí z Archivu bezpečnostních složek vztahující se k tomuto tématu. Texty jsou vymezeny dekádami období let 50 až 80 minulého století.
Budoucnost svobodná a společná: Spor The Zeitgeist Movement a Freedomain Radio jako konflikt vědeckých paradigmat
Kaleta, Jan ; Voříšek, Michael (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Práce pojednává o sporu dvou anarchistických hnutí propagujících anarcho-kapitalismus a nepeněžní automatizovanou ekonomiku. Otázkou je, zdali lze spor vysvětlit jako konflikt vědeckých paradigmat a nikoliv pouze politicky. Práce hledá známky paradigmat ve sporu, který se zvenčí jeví ideologicky. Dále práce zkoumá důvody, proč vědecké argumenty neuspěly a rozhovor se přesunul do osobního a morálního konfliktu představitelů. K analýze byla zvolena metoda Grounded Theory, s přihlédnutím k autorům, kteří interpretují Kuhnův konflikt paradigmat jako důsledek nevědomé jazykové bariéry. Pro detekci vědeckého jádra hnutí byl operačně definován pojem paradigmatu jako hierarchie konceptů s fyzickou referencí, teoretické sítě konceptů a oborového cíle. Pouze oborový cíl představuje spolehlivý styčný bod mezi paradigmaty. Práce shrnuje diskusi mezi anarcho-kapitalisty a zastánci Resource-Based Economy (RBE) a nachází v RBE vědecké odpovědi a oborové cíle, které v diskusi chyběly. Práce zjišťuje, že diskuse může pokračovat a že ideologické rozdíly byly způsobeny odlišným rozsahem nástrojů paradigmat, bez ohledu na historický původ a ideologickou orientaci. Použité postupy lze použít k analýze a detekci vědeckého potenciálu uvnitř okrajových hnutí obecně. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historicko-sociologické aspekty sebeprezentace na internetu (zaměření na sociální síť Instagram)
Petrová, Michaela ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké motivy vedou uživatele internetu k sebeprezentaci ve veřejném prostoru. Práce je zaměřena na aplikaci Instagram, které doposud nebylo věnováno mnoho prostoru. Věkové rozmezí uživatelů je od 18 let, rozděleno do tří věkových skupin s předpokladem rozdílností, které vyplynou v průběhu šetření. Práce má teoreticko-empirickou povahu, přičemž teoretická část je věnována pozvolným změnám ve společnosti s nástupem nových technologií. Kvalitativní výzkum, který odpovídá na hlavní výzkumnou otázku a další dílčí výzkumné otázky, vychází z polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky mohou sloužit jako teoretický základ pro budoucí zkoumání sociálních sítí, především aplikace Instagram. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Transmedia Storytelling & Amnesty International In the Czech Republic and the UK, 1993-2003
O'Donoghue, Veronique ; Cviklová, Lucie (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Od devadesátých let dvacátého století lze sledovat dva souběžné procesy: výrazný rozmach digitální komunikace a rozvoj neziskového sektoru. Ačkoliv neziskový sektor sílil globálně, v České republice byl tento růst ještě patrnější, navíc se zde neziskové organizace v první dekádě po pádu komunismu setkávaly se zajímavými výzvami. Předkládaná explanatorní případová studie srovnává pomocí SWOT analýzy organizaci Amnesty International v České republice a ve Velké Británii. Při náhledu na historii organizace, na způsob jejího fungování a na konkrétní aktivity různých jejích sekcí v obou zemích je aplikována metoda komunikace zvaná transmedia storytelling, jež je uplatňována například v žurnalistice či v komerčním sektoru, není ovšem příliš využívána v neziskovém sektoru. Cílem práce je prozkoumat, jak může být tato technika užitečná pro mezinárodní neziskové organizace, jako je Amnesty International, a to zejména v efektivitě tzv. nastolování agendy, při mobilizaci zdrojů a při volbě vhodných technik vedení kampaní a získávání finančních prostředků v závislosti na specifikách daného regionu. Klíčová slova: transmedia storytelling, Amnesty International, nastolování agendy, neziskové organizace, mobilizace zdrojů.
Saudi Women's Role in Community Development
Al Shahrani, Sabra Naji ; Cviklová, Lucie (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
In this research, we showed and clarified the role of Saudi women in development and to demonstrate the role played by Saudi women and the status of the effectiveness of society, although it was delayed for several different reasons, including social, cultural and economic. We explained the importance and prestige that Islam gave to women and statements in the Quran and in Sunnah agree on the importance of the work and effectiveness of women in society. Also the role of women in society is affected by the customs, traditions and interpretations of the values and traditions of society. Historically, in the beginning of the formation of the first and second Saudi states, the education of women did not play a large role except for primitive education in such matters as religion, reading and writing on a small level and due to reasons including the development of a growing, busy state. But in the Third Saudi State by King Abdulaziz bin Saud and later his sons, women's education was clear goal that set up infrastructures to make decisions in their right to education and learning. The golden age of women was in the reign of King Fahd bin Abdul Aziz and King Abdullah bin Abdulaziz. Their decisions in favor of women and opening foreign studies, has in a strong development on the academic level. In the last...
Homosexuální páry jako náhradní rodiče
Mrázková, Miriam ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá homosexualitou obecně, vývojem postoje k homosexualitě ve společnosti. Dále mapuje možnosti, které mají homosexuálové v České republice. Kde se mohou scházet, jaké zde fungují spolky, zda jsou u nás nějaká specializovaná pracoviště na pomoc homosexuálům. Druhá kapitola se zaměřuje na rodičovství obecně a možnosti jaké homosexuálové mají, pokud se chtějí stát rodiči. Kapitola řeší vývoj a potřeby dítěte. Třetí kapitola je orientována na adopci dětí a problematiku adopce obecně. Praktická část se pak zaměřuje na život homosexuálních rodin. Stěžejní v práci bylo, jak fungují tyto domácnosti a s jakými se potýkají problémy. Dotazovaných rodin je celkem deset.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.