Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development and applications of ambient mass spectrometry techniques
Rejšek, Jan ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Lemr, Karel (oponent) ; Klejdus, Bořivoj (oponent)
(CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů....
Lipidomic analysis of vernix caseosa
Harazim, Eva ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Lísa, Miroslav (oponent) ; Kuda, Ondřej (oponent)
Metody analytické chemie jsou v lipidomice široce používané, a to zejména chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií či nukleární magnetická rezonance. Díky těmto technikám je možné identifikovat i lipidy vyskytující se v matrici ve velice malém množství. Tato práce shrnuje využití moderních analytických metod a instrumentace při zjišťování identity a charakterizace lipidů obsažených v novorozeneckém mázku. Ukazuje také, jakým dílem jsem v průběhu studia přispěla k rozpoznání struktury a charakterizaci neznámých lipidových tříd a k detailnějšímu popisu již těch identifikovaných v novorozeneckém mázku. Nedílnou součástí mé práce byla aplikace metody umožňující lokalizaci dvojných vazeb vyvinutou naší laboratoří u triacylglycerolů a 1,2-diesterů diolů novorozeneckého mázku. Tato analytická metoda je založena na tvorbě acetonitrilového aduktu v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru s chemickou ionizací za atmosférického tlaku. Složitost třídy triacylglycerolů neumožnila kompletní charakterizaci dvojných vazeb. Fragmentace však ukázala přítomnost dvojných vazeb až do polohy n-12, ale byly rovněž identifikovány malé píky naznačující dvojné vazby ve vzdálených pozicích od koncových řetězců. Spolupracovala jsem také na charakterizaci větvení řetězců a polohy dvojných vazeb mastných kyselin...
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Vrkoslav, Vladimír ; Pačes, Ondřej ; Cvačka, Josef
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 mul/min with an excellent signal stability reached.
Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů.
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců.
Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií
Míková, Radka ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
(CZ) Mázek (vernix caseosa) je bílý sýrovitý krém na povrchu těla novorozence, který je produkován kůží plodu v posledním trimestru těhotenství a chrání jej před vnějšími vlivy v době před porodem a novorozence v prvních sedmi až čtrnácti dnech života. Vernix caseosa má impregnační a termoregulační vlastnosti, poskytuje ochranu proti infekcím a pomáhá dokončit vývoj kůže a gastrointestinálního traktu. Předčasně narození jedinci mají mázku jen velmi málo nebo jim úplně chybí a jsou tak špatně chráněni proti vnějším vlivům. Proto je důležité důkladně poznat složení mázku a nalézt jeho vhodnou náhradu pro předčasně narozené novorozence. Mázek obsahuje lipidy, proteiny a 80 % vody. Tato práce je zaměřena na lipidy, které tvoří přibližně 10 % vernixu. Byly zavedeny metody základního zpracování vernixu. Byla zoptimalizována izolace, separace a transesterifikace lipidů. Pro separaci byla zvolena tenkovrstvá chromatografie. Lipidy byly detekovány pomocí MALDI-TOF MS a výsledky ověřeny pomocí fragmentačních spekter a transesterifikace. Esterifikované lipidy byly měřeny pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Pro velké množství lipidů byla jako nejvhodnější zvolena extrakce podle Folche. Lipidový extrakt byl separován pomocí kolonové chromatografie. Optimalizované metody byly aplikovány na sérii...
Vývoj miniaturizovaného iontového zdroje pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (HPLC/MS)
Rumlová, Barbora ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá miniaturizovaným iontovým zdrojem pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI), jehož klíčovou součástí je skleněný vyhřívaný mikrofluidní čip. Iontový zdroj byl sestaven z mikrofluidního čipu umístěného na mikromanipulátoru a jehlové elektrody pro koronový výboj. Geometrické uspořádání těchto prvků vůči vstupní vyhřívané kapiláře hmotnostního spektrometru LCQ Fleet (Thermo) bylo optimalizováno na základě velikosti signálu reserpinu. Roztok reserpinu o koncentraci 10 µg/ml byl kontinuálně přiváděn do vyhřívaného čipu pomocí stříkačkového čerpadla. Dále byl optimalizován průtok nebulizačního plynu. Při stejném hmotnostním toku reserpinu byla velikost signálu protonované molekuly reserpinu o dva řády vyšší než u komerčního iontového zdroje pro APCI (Thermo). Přetrvávajícím problémem testovaného miniaturizovaného zdroje je vysoká nestabilita signálu detekovaných iontů. Klíčová slova: hmotností spektrometrie, mikro APCI, mikrofluidní čip,
Strukturní analýza přírodních látek s větvenými alifatickými řetězci pomocí hmotnostní spektrometrie
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mastných alkoholů pomocí hmotnostní spektrometrie. Teoretická část shrnuje základní poznatky o mastných alkoholech, jejich výskytu, vlastnostech, analýze a využití. Experimentální část se zabývá hledáním vhodného derivatizačního činidla pro mastné alkoholy, které by umožnilo jejich detekci měkkými ionizačními technikami a zároveň jejich strukturní analýzu z fragmentačních spekter připravených derivátů. Hlavním cílem strukturní analýzy je lokalizace methylového větvení v řetězci mastných alkoholů.
Studium nových syntetických drog metodou LC/MS/MS
Obluková, Michaela ; Žabka, Ján (vedoucí práce) ; Cvačka, Josef (oponent)
V současné době se na drogovém trhu objevují nové látky, které jsou zneužívány pro svůj psychoaktivní efekt. Slouží jako alternativa klasických drog (heroin, kokain, extáze atd.), neboť nejsou uvedeny na seznamu zakázaných látek a jejich užívání je legální. Problém těchto látek spočívá v neúčinnosti současných metod toxikologického screeningu biologického materiálu z důvodu velkého množství jednotlivých derivátů. Cílem mé diplomové práce bylo získat nebo rozšířit poznatky o chemických vlastnostech 10-ti standardů nových syntetických drog a jejich metabolitů metodami hmotnostní spektrometrie. Byly optimalizovány podmínky vzniku prekurzorových iontů v iontovém zdroji a podmínky tvorby jejich fragmentů v iontové pasti. Následně byla provedena systematická studie fragmentace těchto iontů. Pro jednotlivé skupiny látek byly určeny charakteristické ztráty neutrálních molekul, jejichž znalost může zvýšit citlivost metody. K podrobnější studii byl vybrán mefedron včetně jeho metabolitů metodou LC-MS/MS. Byl studován standard, negativní moč s přídavkem mefedronu a reálný vzorek moči potkana, kterému byl podán mefedron. Ve vzorku moči byl detekován mefedron a některé jeho metabolity. Získané informace o zkoumaných látkách mohou být následně využity při analýze reálných vzorků pacientů ve spolupráci s Ústavem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Cvačka, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.