Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium biosyntézy lipidů při hypoxii pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie
Mušutová, Martina ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Čabala, Radomír (oponent)
4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá studium biosyntézy lipidů při hypoxii pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie. První část práce vysvětluje teoretický základ provedeného výzkumu, který je zakotven ve studiu obstrukční spánkové apnoe a její souvislosti s diabetes mellitus 2. typu. Je předložena teorie, že hypoxie vede ke zvýšení biosyntézy mastných kyselin, a to prostřednictvím reverzní dráhy citrátového cyklu. Studium této reverzní dráhy bylo provedeno pomocí kultivovaných buněk, ke kterým byl přidán značený [5-13 C] glutamin, jehož inkorporace mastných kyselin byla sledována pomocí GC-MS. Z buněčných vzorků byly extrahovány lipidy, z kterých byla pomocí tenkovrstvé chromatografie izolována frakce triacylglycerolů. Dále byla provedena transesterifikace na methylestery masných kyselin (FAME). Ze získaných dat byl zjištěn nárůst FAME 16:0 o 91 % a FAME 16:1 o 102 % při hypoxických podmínkách oproti podmínkám kontrolním. Dále bylo zjištěno, že při hypoxii je ve vzorku o 5,9 % více [13 C1] FAME 16:0, o 12 % více [13 C1] FAME 16:1 a o téměř 3 % více [13 C2] FAME 16:1 oproti kontrolním vzorkům. Klíčová slova Biosyntéza lipidů, diabetes mellitus 2. typu, FAME, GC-MS, hypoxie, obstrukční spánková apnoe, 3T3-L1 preadipocyty, [5-13 C] glutamin.
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Rumlová, Barbora ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spojením kapalinové chromatografie s hmotnostně- spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu. Nejprve byl sestaven miniaturizovaný iontový zdroj pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizaci za atmosférického tlaku (APPI), jehož hlavní komponentou byl skleněný mikrofluidní čip. Byla optimalizována geometrie a pracovní podmínky zdrojů. Jelikož oba iontové zdroje pracují za stejných podmínek, byly testovány možné výhody kombinovaného zdroje APCI/APPI. Dále byly studovány vlastnosti zdrojů a následně byly porovnávány s konvenčními zdroji pracujícími za vysokých průtoků. Zdroj, který vykazoval nejlepší vlastnosti, tedy APCI, byl spojen s kapalinovou chromatografií za nízkého průtoku. Byla vyvinuta metoda pro separaci methylesterů mastných kyselin pomocí standardu Supelco 37 Component FAME Mix. K separaci bylo využito reverzní chromatografie na stacionární fázi C18 a mobilní fázi obsahující 0,1 % kyseliny mravenčí v acetonitrilu. Pro zrychlení doby analýzy byl použit teplotní gradient. Byl určen limit detekce a limit stanovitelnosti čipového mikro-APCI zdroje a byl porovnán s detekcí pomocí komerčního zdroje v režimu mikro-APCI. Vyvinutá metoda byla použita k separaci methylesterů mastných kyselin ve vzorcích jojobového oleje a oleje z...
Development and applications of ambient mass spectrometry techniques
Rejšek, Jan ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Lemr, Karel (oponent) ; Klejdus, Bořivoj (oponent)
(CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů....
Lipidomic analysis of vernix caseosa
Harazim, Eva ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Lísa, Miroslav (oponent) ; Kuda, Ondřej (oponent)
Metody analytické chemie jsou v lipidomice široce používané, a to zejména chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií či nukleární magnetická rezonance. Díky těmto technikám je možné identifikovat i lipidy vyskytující se v matrici ve velice malém množství. Tato práce shrnuje využití moderních analytických metod a instrumentace při zjišťování identity a charakterizace lipidů obsažených v novorozeneckém mázku. Ukazuje také, jakým dílem jsem v průběhu studia přispěla k rozpoznání struktury a charakterizaci neznámých lipidových tříd a k detailnějšímu popisu již těch identifikovaných v novorozeneckém mázku. Nedílnou součástí mé práce byla aplikace metody umožňující lokalizaci dvojných vazeb vyvinutou naší laboratoří u triacylglycerolů a 1,2-diesterů diolů novorozeneckého mázku. Tato analytická metoda je založena na tvorbě acetonitrilového aduktu v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru s chemickou ionizací za atmosférického tlaku. Složitost třídy triacylglycerolů neumožnila kompletní charakterizaci dvojných vazeb. Fragmentace však ukázala přítomnost dvojných vazeb až do polohy n-12, ale byly rovněž identifikovány malé píky naznačující dvojné vazby ve vzdálených pozicích od koncových řetězců. Spolupracovala jsem také na charakterizaci větvení řetězců a polohy dvojných vazeb mastných kyselin...
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Vrkoslav, Vladimír ; Pačes, Ondřej ; Cvačka, Josef
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 mul/min with an excellent signal stability reached.
Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů.
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců.
Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií
Míková, Radka ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
(CZ) Mázek (vernix caseosa) je bílý sýrovitý krém na povrchu těla novorozence, který je produkován kůží plodu v posledním trimestru těhotenství a chrání jej před vnějšími vlivy v době před porodem a novorozence v prvních sedmi až čtrnácti dnech života. Vernix caseosa má impregnační a termoregulační vlastnosti, poskytuje ochranu proti infekcím a pomáhá dokončit vývoj kůže a gastrointestinálního traktu. Předčasně narození jedinci mají mázku jen velmi málo nebo jim úplně chybí a jsou tak špatně chráněni proti vnějším vlivům. Proto je důležité důkladně poznat složení mázku a nalézt jeho vhodnou náhradu pro předčasně narozené novorozence. Mázek obsahuje lipidy, proteiny a 80 % vody. Tato práce je zaměřena na lipidy, které tvoří přibližně 10 % vernixu. Byly zavedeny metody základního zpracování vernixu. Byla zoptimalizována izolace, separace a transesterifikace lipidů. Pro separaci byla zvolena tenkovrstvá chromatografie. Lipidy byly detekovány pomocí MALDI-TOF MS a výsledky ověřeny pomocí fragmentačních spekter a transesterifikace. Esterifikované lipidy byly měřeny pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Pro velké množství lipidů byla jako nejvhodnější zvolena extrakce podle Folche. Lipidový extrakt byl separován pomocí kolonové chromatografie. Optimalizované metody byly aplikovány na sérii...
Vývoj miniaturizovaného iontového zdroje pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (HPLC/MS)
Rumlová, Barbora ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá miniaturizovaným iontovým zdrojem pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI), jehož klíčovou součástí je skleněný vyhřívaný mikrofluidní čip. Iontový zdroj byl sestaven z mikrofluidního čipu umístěného na mikromanipulátoru a jehlové elektrody pro koronový výboj. Geometrické uspořádání těchto prvků vůči vstupní vyhřívané kapiláře hmotnostního spektrometru LCQ Fleet (Thermo) bylo optimalizováno na základě velikosti signálu reserpinu. Roztok reserpinu o koncentraci 10 µg/ml byl kontinuálně přiváděn do vyhřívaného čipu pomocí stříkačkového čerpadla. Dále byl optimalizován průtok nebulizačního plynu. Při stejném hmotnostním toku reserpinu byla velikost signálu protonované molekuly reserpinu o dva řády vyšší než u komerčního iontového zdroje pro APCI (Thermo). Přetrvávajícím problémem testovaného miniaturizovaného zdroje je vysoká nestabilita signálu detekovaných iontů. Klíčová slova: hmotností spektrometrie, mikro APCI, mikrofluidní čip,

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Cvačka, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.