Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity
Procházka, Šimon ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého bude vycházet při následném rozhodování oddělení marketingu České spořitelny pro období 2019 - 2021. Metody: K naplnění stanovených cílů byla použita v této práci analýza sekundárních dat a jejich vzájemná komparace. Dále pak individuální pozorování sponzorských aktivit České spořitelny v roce 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018. Poslední významnou metodou byl kvalitativní rozhovor s vedoucím oddělení sponzoringu a následná diskuze s členy jeho oddělení. Výsledky: Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že je prostor ke zlepšení marketingové komunikace v závislosti na sponzorských aktivitách. Součástí práce je návrh doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Klíčová slova: marketingová komunikace, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, Kolo pro život
Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby
Kadavá, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění, zda měli velké světové ragbyové události konané v roce 2015 a 2016 vliv na povědomí studentů FTVS o ragby. Konkrétně, zda se zvýšily znalosti studentů FTVS nejen o konání Mistrovství světa v ragby a ragbyového olympijského turnaje, ale také jejich znalosti o pravidlech ragby, světovém ragby, českém ragby atd. Metody: V diplomové práci jsem využila metody kvantitativního výzkumu. Pomocí serveru Vyplnto.cz jsem vytvořila dva elektronické dotazníky, z nichž jeden jsem distribuovala v roce 2015 před konáním MS v ragby a druhý v roce 2016 po skončení Letních olympijských her. Výsledky: Výsledky výzkumu prokázaly vliv světových událostí na povědomí studentů FTVS o ragby. Jejich základní znalosti o světovém ragby a pravidlech se prokazatelně zvýšily. Dále se ale také ukázalo, že znalosti a zájem studentů o české ragby se nijak neprohloubil. Klíčová slova: mistrovství světa v ragby, letní olympijské hry, ragby, povědomí
Public relations společnosti SportFotbal
Kvasnička, Tomáš ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Public relations společnosti SportFotbal Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat současný stav public relations (PR) aktivit společnosti SportFotbal směrem k cílové veřejnosti a představit návrhy pro zlepšení. Metody: K získání základních informací o společnosti byly využity interní dokumenty společnosti SportFotbal. Další použitou metodou bylo interview s marketingovým a obchodním manažerem, na základě kterého byl sestaven souhrn využívaných nástrojů a aktivit společnosti směrem k zájmovým skupinám. Prostřednictvím neformálních rozhovorů s vedením společnosti došlo k hlubší analýze zjištěných informací. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je vypracovaná analýza aktivit public relations společnosti SportFotbal s klíčovou veřejností v roce 2017. Z výsledků hloubkového interview, analýzy textů a dokumentů vyplývá, že aktivity public relations se nevyužívají dostatečně. Na základě těchto zjištění byly vypracovány návrhy pro využití nástrojů public relations pro rok 2018. Vytvořená koncepce představuje plán pořádání událostí pro jednotlivé zájmové skupiny. Další návrhy jsou vytvořeny pro komunikaci firmy směrem k zájmovým skupinám prostřednictvím online komunikačních kanálů. Důležitou složkou koncepce je i plán, pro školení zaměstnanců jednotlivých oddělení. Pro měření úspěšnosti PR...
Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí
Kozlová, Natálie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat prostředky vynaložené na reklamu během vrcholných hokejových akcí vysílaných na ČT sport s jejich sledovaností. K porovnání poslouží koeficient, který vznikne na základě podílu konkrétní sledovanosti sportovního přenosu a k tomu příslušné ceny za reklamu pomocí metody Cost per Thousand. Dalším cílem je pomocí dotazníku zjistit, jak moc jsou si diváci schopni spojit danou hokejovou událost se jménem inzerenta a jak se reklamy inzerentů vrývají do paměti právě divákům. Konečným cílem je poté vyhodnocení, do jakého typu události se vyplatí inzerentům investovat, a to z pohledu ceny reklamy, sledovanosti přenosu a právě zapamatovatelnosti u diváka. Metody: Analýza sekundárních dat České televize a internetového portálu Mediaguru. Především užití získaných interních sekundárních dat k vyhodnocení efektivity vložených prostředků do televizní reklamy v rámci zvolených hokejových událostí. Těmi jsou 4 zvolené akce - Lední hokej na Zimních olympijských hrách v Soči 2014, Mistrovství světa v hokeji v ČR 2015, Světový pohár v Torontu 2016 a Mistrovství světa v hokeji v Německu a Paříži 2017. Efektivita je vyhodnocena pomocí metody Cost per Thousand, která díky svému...
Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovců v marketingové komunikaci společnosti General Sport s.r.o.
Procházková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Systém sponzorování a návrhy na využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci spole nosti General Sport s.r.o. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení návrh pro lepší využití sponzorovaných sportovc v marketingové komunikaci, které budou vytvo eny na základ celkové analýzy problematiky sponzorování spole nosti General Sport s.r.o. Návrhy budou op eny o interní informace a data spole nosti a budou tak lépe realizovatelné v praxi. Metody: V této práci byla využita zejména metoda dotazování písemného a ústního. Ke zhodnocení celkového vztahu ke sponzoringu a využívání sponzorovaných subjekt byla dále použita metoda hloubkového interview, která pomohla získat informace hlubšího významu. Základní fakta o spole nosti byla zjiš ována v pr b hu práce osobními rozhovory s jednateli firmy. Kombinace t chto metod dotazování byla zvolena pro sv j dopl ující charakter a kvalitn jší získání informací. Výsledky: Výsledky celé práce vycházející, jak z informací získané od sponzora, tak z informací od sponzorovaných, ukazují, že systém sponzorování spole nosti GS je nedostate n propracovaný. Zcela mu chybí jasná struktura, jasn daná pravidla, která nejsou dodržována ani jednou stranou. Nejd ležit jším doporu ením pro spole nost GS je p edání kompetencí jedné osob , která se bude...
Užitky produktu hokejového utkání HC Slavia Praha
Šafránek, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Užitky produktu hokejového utkání HC Slavia Praha Cíle: Identifikace a popis jednotlivých užitků produktu hokejového utkání HC Slavie Praha. Zjištění divácké spokojenosti s dílčími užitky, které plynou divákům z návštěvy domácího utkání HC Slavie Praha. Z nahromaděných údajů vytvořit doporučení, která napomohou ke zvýšení míry spokojenosti diváků a k nárůstu divácké návštěvnosti. Metody: Marketingový výzkum, kterým byla zjištěna spokojenost diváků s užitky produktu HC Slavia Praha, byl realizován kvantitativní metodou. Data byla získána pozorováním a dotazováním. Pomocí technik osobního, písemného a elektronického dotazování velkého vzorku respondentů, bylo získáno dostatečné množství dat, ze kterých byla zjištěna spokojenost diváků s dílčími užitky utkání. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že návštěvníci domácích utkání HC Slavia Praha jsou s mnoha užitky převážně spokojeni. Bylo zjištěno, že pro diváky je nejdůležitějším aspektem sportovní výkon a atmosféra na stadionu, nejméně důležitý je pro diváky doprovodný program. Na základě zjištěných výsledků byly vytvořeny návrhy a doporučení ke zvýšení divácké spokojenosti a návštěvnosti. Doporučení se týkala hlavně oblasti občerstvení, diváckého komfortu a vybavení stadionu. Klíčová slova: HC Slavia Praha, sportovní marketing, marketingový...
Aspekty využití sociálních médií basketbalovými kluby
Němec, Jiří ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Aspekty využití sociálních médií basketbalovými kluby Cíl: Cílem práce je na základě analýzy současného stavu sociálních médií jednotlivých klubů z národní basketbalové ligy (NBL) vyhodnotit způsob použití sociálních médií a navrhnout spolupracujícím klubům vhodná opatření pro zlepšení sebeprezentace a komunikace se současnými fanoušky i dalšími cílovými skupinami ze široké veřejnosti. Metody: dotazování (elektronické), rozhovor (hloubkové interview), analýza dat (externí, interní), monitoring klubových účtů na sociálních médiích, scoring model Výsledky: V rámci stanovených parametrů se ze sedmi spolupracujících klubů nejlépe umístily BK JIP Pardubice. V uplynulé sezóně 2016/17 měly nejkvalitnější obsah facebookových stránek a zároveň získaly i vysoké plusové body v rámci parametrů To se mi líbí, Mluví o tom, Využití a Dosah. Nejméně kvalitní facebookové stránky měly týmy Orli Prostějov a NH Ostrava. Nejvyšší hodnocení profilu na Instagramu získaly týmy NH Ostrava a USK Praha. Naopak nejhůře dopadli Orli Prostějov, kteří neměli ani založený instagramový klubový účet. Po analýze získaných poznatků byly vyvozeny pro kluby některá doporučení, jako například:  Stanovení měřitelných cílů Před začátkem sezóny určit hodnotu metriky To se mi líbí, které by se mělo na konci sezóny dosáhnout. V...
Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a Slovenské baseballové federace
Jarošík, Richard ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a Slovenské baseballové federace . Cíle: Hlavními cíli této bakalářské práce je získat a analyzovat údaje o organizačních strukturách dvou rozdílných národních federací baseballu a jejich základních ekonomických výsledků za r. 2016. Po následné analýze a komparaci dat navrhnout doporučení na další optimalizaci činnosti. U zkoumání jednotlivých struktur je třeba se zaměřit na jejich diverzitu a následné porovnání činností a kompetencí jednotlivých úseků. Na základě získaných informací bude práce obsahovat návrhy na inovace v obou strukturách. Metody: Hlavní metodou sběru dat pro tuto práci bylo studium legislativních a dalších veřejně dostupných dokumentů obou organizací a k doplnění dat bylo provedeno hloubkové interview s předními členy těchto organizací a analýza sekundárních dat získaných od jejich vedení. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. V závěru analytické části práce byla provedena komparativní analýza. Porovnání zahrnuje rozpětí struktur, počet organizačních úrovní, jejich činnosti, delegace kompetencí a pravomocí jednotlivých úseků, s důrazem na kompetence. Výsledky: Srovnání organizačních struktur obou federací prokázala, že vrcholové i odborné úrovně struktur se liší. Stejně tak je patrný výrazný rozdíl...
Marketingový výzkum hodnoty značky Nike u vrcholových a profesionálních atletů
Procházková, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Marketingový výzkum hodnoty značky Nike u vrcholových a profesionálních atletů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí o značce Nike mají vrcholoví a profesionální atleti v České republice. Marketingový výzkum bude proveden dotazníkovým šetřením. Nedílnou součástí je i zjištění vztahu atletů ke značce, asociace s ní spojené, hodnocení produktů značky Nike či postavení na konkurenčním poli sportovních značek. Metody: Praktická část bakalářské práce, tedy marketingový výzkum byla provedena formou písemného dotazování, jehož výsledky byly doplněny o informace z osobních rozhovorů. Kombinace těchto dvou metod dotazování byla zvolena pro svůj doplňující charakter a kvalitnější získání informací. Osobní dotazování pomohla z otázek orientujících se pouze na otázky "co" odpovědět " proč". Výsledky: Výsledky výzkumu budou použity nejen pro samotné vyhodnocení značky, ale i k tvorbě doporučení pro značku. V praktické části jsou výsledky popsány a graficky znázorněny. Dílčí využití výzkumu spočívá v případné vědecké publikační činnosti či využití českých atletů v rámci marketingové komunikace. Produkty značky Nike byly celkově hodnoceny jako designově propracované, originální, kvalitní, ale dražší. Portfolio dostupných produktů bylo hodnoceno spíše negativně. Klíčová slova:...
Návrh PR aktivit pro projekt Fotbal pro rozvoj
Mlynářová, Kateřina ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Návrh PR aktivit pro projekt Fotbal pro rozvoj Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat současný stav PR aktivit projektu Fotbal pro rozvoj ve vztahu k zájmovým skupinám projeku a následně navhrnout určité kroky ke zlepšení jako podkladu pro vytvoření komunikační strategie. Metody: K získání potřebných informací bylo využito deskriptivní případové studie, a to pro vyhodnocení PR výstupů z roku 2016. Dále bylo využito metody interview s vybranými zájmovými skupinami, tj. zástupci partnerských organizací a dobrovolníky projektu z předchozích let. Výsledky: Výsledky ukázaly, že PR aktivity projektu jsou realizovány v plné míře a více méně fungují. Většina z nich se však potýká s jistými nedostatky, jejichž řešení s ohledem na budoucí směřování projektu nabízí závěrečná část práce. Klíčová slova: public relations, Fotbal pro rozvoj, kampaň, neziskové organizace, sociální problémy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.