Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plánování a organzování sportovní akce v Milevsku
Korytová, Ludmila ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Plánování a organizování sportovní akce v Milevsku Cíle: Hlavním cílem práce je vytvořit reálný podklad pro organizaci doposud nepořádaného závodu v moderní gymnastice, zjistit zájem klubů z České republiky o tento závod a popsat organizační postup při realizaci závodu. Metody: Pro získání potřebných informací při zpracování diplomové práce byla použita metoda elektronického dotazování pomocí dotazníku, jež byl vytvořen pro účely této práce. Dále byla využita metoda interview a SWOT analýza. Výsledky: Na základě dotazníkového šetření, interview, SWOT analýzy a studia organizačních postupů různých autorů byl sestaven postup pro organizaci netradičního závodu v moderní gymnastice. Po ukončení akce byl postup vyhodnocen, byla získána zpětná vazba od účastníků a diváků a byly sepsány úpravy vhodné pro organizaci závodu v dalších letech. Klíčová slova: Management, marketing, moderní gymnastika, dotazník, rozhovor, SWOT analýza
Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o
Španiková, Lucia ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Typologie zákaznic společnosti Jdu běhat s.r.o Cíle: Hlavním cílem této práce bylo navrhnout typologii zákaznic společnosti Jdu běhat Data pro tvorbu typologie byly získány prostřednictvím marketingový výzkumu. Základním souborem bylo 4 zákaznic. V syntetické části byla typologie navržena prostřednictvím metody k Výsledky: Výsledky z dotazníkového šetření jsou prezentovány prostřednictvím grafů v analytické části. V syntetické časti práce je popsán charakter každého ze třech navržených segmentů Klíčová slova: běh, motivace, ženy, typologie, segmentace, k
Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha. Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha. Pomocí interní analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky klubu. Následně byla provedena analýza největšího konkurenta Draků Brno, u kterého byly zjištěny jeho silné a slabé stránky. Komparace těchto dvou předních baseballových klubů pomohla zjistit, jaké faktory stojí za dlouholetým a opakovaným úspěchem klubu Draků Brno, a jestli je možné tyto faktory implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jehož hlavním a dlouholetým cílem je právě úspěch v české nejvyšší soutěži, ale také kvalitní práce s mládeží. V obou faktorech Draci naprosto dominují. Metody: Hlavním zdrojem informací pro analýzu interního prostředí obou organizací byly osobní hloubkové rozhovory a korespondence přes e-mail s předními představiteli klubů. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. K doplnění dat bylo provedeno studium veřejně dostupných dokumentů obou organizací a baseballové asociace. V závěru analytické části práce byla provedena komparace obou baseballových organizací. Výsledky: Srovnání obou sportovních organizací prokázalo, že kluby se od sebe velmi liší. Je patrný výrazný rozdíl v rozpočtech, zázemí i vedení organizací. Tyto rozdíly...
Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu českých volejbalových klubů
Lenc, Ondřej ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu českých volejbalových klubů Cíle: Hlavním cílem této práce je za pomoci marketingového výzkumu zjistit, jak kluby vybírají zahraniční hráče a jakým způsobem je využívají ve svých marketingových aktivitách. Následně pak formulovat doporučení, které by měly přispět ke zkvalitnění výběru zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu. Metody: Pro získání potřebných dat bylo využito kvalitativního výzkumu, který byl založen na polostrukturovaném rozhovoru s manažery jednotlivých klubů. Výsledky rozhovorů byly podrobeny komparativní analýze, na jejímž základě byla vyhotovena doporučení. Výsledky: Z rozhovorů vyplynulo, že si manažeři bez zahraničních hráčů nedokáží dnešní prostředí nejvyšší volejbalové soutěže ani představit. Kromě výsledků, které by se s příchodem zahraničních hráčů měli zlepšit, vnímají manažeři zahraniční hráče jako zboží, které mohou prostřednictvím marketingu divákům prodat. Pro angažování zahraničních hráčů hovoří i fakt, že jsou co do platových požadavků výrazně levnější, než srovnatelní hráči z Čech. Při podpisu smluv se zahraničními hráči manažeři nejčastěji volí variantu jednoročního kontraktu s případnou obcí na rok další. Klíčová slova: globalizace, migrace, sportovní prostředí, marketingové prostředí, sociální sítě.
Odezva fanoušků na sportovní imigranty v českém fotbalu
Chalupník, Martin ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Odezva fanoušků na sportovní imigranty v českém fotbalu Cíl práce: Určení převažujícího postoje fanouškovské základny českých fotbalových týmů vůči sportovním imigrantům. Použité metody: V bakalářské práci byla použita kvantitativní metoda, elektronické dotazování. Pro výzkum byl vytvořen dotazník na webu Survio.com. Odkaz na tento dotazník byl umístěn na sociální síti Facebook, ve facebookových skupinách souvisejících s fotbalovou tematikou. Sběr dat probíhal přibližně tři týdny. Získaná data byla zpracována pomocí počítačové techniky. Výsledky: Výzkum přinesl informace, které dosud v oblasti českého fotbalu chyběly. Tyto informace byly využity k sestavení doporučení českým fotbalovým klubům pro práci se sportovními imigranty. Klíčová slova: sportovní migrace, dotazování fanoušků, český fotbal
Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR
Bouček, Dominik ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení několika sponzorských balíčků tak, aby se sponzoři zabývali danou problematikou a případně na ně byli ochotni přistoupit. Metody: V práci byly využity kvalitativní metody sběru dat. Jednalo se především o polostrukturované rozhovory se zástupci společností Wilson, Yonex a Babolat. Dále se jednalo o rozhovory s juniorskými tenisovými hráči. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno, že společnosti nemají příliš prostoru k manévrování, co se sponzoringu juniorů týče. Přesto je možné, že v příští sezóně přihlédnou k nově vytvořeným sponzorským balíčkům. Klíčová slova: Tenis, sponzoring, marketing, finance
Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity
Procházka, Šimon ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého bude vycházet při následném rozhodování oddělení marketingu České spořitelny pro období 2019 - 2021. Metody: K naplnění stanovených cílů byla použita v této práci analýza sekundárních dat a jejich vzájemná komparace. Dále pak individuální pozorování sponzorských aktivit České spořitelny v roce 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018. Poslední významnou metodou byl kvalitativní rozhovor s vedoucím oddělení sponzoringu a následná diskuze s členy jeho oddělení. Výsledky: Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že je prostor ke zlepšení marketingové komunikace v závislosti na sponzorských aktivitách. Součástí práce je návrh doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Klíčová slova: marketingová komunikace, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, Kolo pro život
Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby
Kadavá, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění, zda měli velké světové ragbyové události konané v roce 2015 a 2016 vliv na povědomí studentů FTVS o ragby. Konkrétně, zda se zvýšily znalosti studentů FTVS nejen o konání Mistrovství světa v ragby a ragbyového olympijského turnaje, ale také jejich znalosti o pravidlech ragby, světovém ragby, českém ragby atd. Metody: V diplomové práci jsem využila metody kvantitativního výzkumu. Pomocí serveru Vyplnto.cz jsem vytvořila dva elektronické dotazníky, z nichž jeden jsem distribuovala v roce 2015 před konáním MS v ragby a druhý v roce 2016 po skončení Letních olympijských her. Výsledky: Výsledky výzkumu prokázaly vliv světových událostí na povědomí studentů FTVS o ragby. Jejich základní znalosti o světovém ragby a pravidlech se prokazatelně zvýšily. Dále se ale také ukázalo, že znalosti a zájem studentů o české ragby se nijak neprohloubil. Klíčová slova: mistrovství světa v ragby, letní olympijské hry, ragby, povědomí
Public relations společnosti SportFotbal
Kvasnička, Tomáš ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Public relations společnosti SportFotbal Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat současný stav public relations (PR) aktivit společnosti SportFotbal směrem k cílové veřejnosti a představit návrhy pro zlepšení. Metody: K získání základních informací o společnosti byly využity interní dokumenty společnosti SportFotbal. Další použitou metodou bylo interview s marketingovým a obchodním manažerem, na základě kterého byl sestaven souhrn využívaných nástrojů a aktivit společnosti směrem k zájmovým skupinám. Prostřednictvím neformálních rozhovorů s vedením společnosti došlo k hlubší analýze zjištěných informací. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je vypracovaná analýza aktivit public relations společnosti SportFotbal s klíčovou veřejností v roce 2017. Z výsledků hloubkového interview, analýzy textů a dokumentů vyplývá, že aktivity public relations se nevyužívají dostatečně. Na základě těchto zjištění byly vypracovány návrhy pro využití nástrojů public relations pro rok 2018. Vytvořená koncepce představuje plán pořádání událostí pro jednotlivé zájmové skupiny. Další návrhy jsou vytvořeny pro komunikaci firmy směrem k zájmovým skupinám prostřednictvím online komunikačních kanálů. Důležitou složkou koncepce je i plán, pro školení zaměstnanců jednotlivých oddělení. Pro měření úspěšnosti PR...
Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí
Kozlová, Natálie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Porovnání efektivity výdajů na reklamu během vysílání vrcholných hokejových akcí Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat prostředky vynaložené na reklamu během vrcholných hokejových akcí vysílaných na ČT sport s jejich sledovaností. K porovnání poslouží koeficient, který vznikne na základě podílu konkrétní sledovanosti sportovního přenosu a k tomu příslušné ceny za reklamu pomocí metody Cost per Thousand. Dalším cílem je pomocí dotazníku zjistit, jak moc jsou si diváci schopni spojit danou hokejovou událost se jménem inzerenta a jak se reklamy inzerentů vrývají do paměti právě divákům. Konečným cílem je poté vyhodnocení, do jakého typu události se vyplatí inzerentům investovat, a to z pohledu ceny reklamy, sledovanosti přenosu a právě zapamatovatelnosti u diváka. Metody: Analýza sekundárních dat České televize a internetového portálu Mediaguru. Především užití získaných interních sekundárních dat k vyhodnocení efektivity vložených prostředků do televizní reklamy v rámci zvolených hokejových událostí. Těmi jsou 4 zvolené akce - Lední hokej na Zimních olympijských hrách v Soči 2014, Mistrovství světa v hokeji v ČR 2015, Světový pohár v Torontu 2016 a Mistrovství světa v hokeji v Německu a Paříži 2017. Efektivita je vyhodnocena pomocí metody Cost per Thousand, která díky svému...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.