Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití velkých laserových jisker pro laboratorní simulaci chemických účinků dějů o vysoké hustotě energie v planetárních atmosférách
Babánková, Dagmar ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Strauch, Bohuslav (oponent) ; Špirko, Vladimír (oponent) ; Rohlena, Karel (oponent)
3 Conclusion The main goal of this doctoral thesis is to investigate the possibility of synthesis of simply organic molecules from inorganic gases such CO,CO2N2,NH3,CHa,H2O,H2, using the large laser sparks. The laser sparks provide a unique way to mimic the chemical effects of high-energy-density events in planetary atmospheres (cometary impact, lightning) matching the natural energy-density, its spatio-temporal evolution and plasma-volume scaling ofsuch events in a fully-controlled laboratory environment. Laser induced dielectric breakdown was induced by Š1kJ laser pulses in molecular gases and mixtures related to various planetary atmospheres. We believe that the single-shot experiments realized at the high-power laser facility simulate more realistically high-energy-density atmospheric events than similar experiments conducted with electrical discharges or experiments using low- energy pulses from high-repetition-rate lasers. In our case three different gaseous mixtures were used for these purposes; the strongly.reduced mixture NH3-Cř{4.H2-H2o, medium-reduced mixture CO-N2-H2O and mildly-reduced mixture CO2-N2-H2O. For all kind of my experiments the emission spectra w€re measured in different spectral regions. The motecular bands of CN and C2 radicals dominates in the visible spectra taken from the...
Charakterizace diodových laserů a jejich aplikace při monitorování atmosférického znečištění pomocí fotoakustické detekce
Cihelka, Jaroslav ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Strauch, Bohuslav (oponent) ; Wild, Jan (oponent) ; Zelinger, Zdeněk (oponent)
4 Shrnutí V rámci této disertačnípráce byla spektroskopicky charakterizována sada nově vyvinutých GaInAsSb/AlGaAsSb |aserťr. Byl zjišt'ován spektrální rozsah laserové emise v závislosti na teplotě a vstupním proudu a také závislost prahového proudu na teplotě' Tyo základní vlastnosti byly studovány metodami FT spektroskopie, klasické absorpční techniky a fotoakustické detekce rnolekul v plynné fázi. Na zák|adě těchto měření bylo optimalizováno složení polovodičového materiálu tak, aby doš]o k maximálnímu překryvu laserové emise s absorpčnímiliniemi methanu' Byly zkoumány a ukázány možnosti spojení FT spektroskopie s diodoými lasery na bázi GaInAsSb/AlGaAsSb a InAsSb/InAsSbP' jejichžmodulovaný svazek byl použit jako zdroj budícíhozáÍeni spektrometru. Diodové lasery byly vyrržity pro detekci vysoce rozlišených spekter plynů a ve spojení s fotoakustickou detekcí pro stanovení nízkých koncentrací plynných polutantů, předevšímformaldehydu, amoniaku a methanu. V rámci spolupráce s oddělením Elektrochemie (Ústav fyziká\ni chemie J. Heyrovského) byla metoda fotoakustické detekce pouŽita pro kvantitativní stanovení amoniaku generovaného elektrochemickou reakcí v systérnu 7-cyklodextrin - fu]leren' Byla zkonstruována zjednodušená fotoakustická cela s 3 cm rezonátorem. Tato cela umožnila detekci za tlaků vyšŠíchnež150...
High resolution infrared spectroscopy as diagnostic tool for combustion and plasma chemistry
Zelinger, Zdeněk ; Nevrlý, Václav ; Grigorová, Eva ; Bitala, P. ; Dostál, Michal ; Suchánek, Jan ; Kubát, Pavel ; Engst, Pavel ; Ferus, Martin ; Kubelík, Petr ; Civiš, Svatopluk
Monitoring of transient species within combustion experiments (laminar flames, shock-tubes, flow reactors, etc.) is still relatively challenging task especially if application of non-invasive, i.e. optical detection methods is required. High resolution infrared spectroscopy is based on observation of the fine rotation structure that accompanies vibration transitions and thus provides direct information essential to characterization of both molecular structure and reaction dynamics. Thanks to its outstanding advantage enabling unambiguous assignment of specific molecular system according to its spectral feature, it can serve as a helpful tool for exploring complex reaction mechanisms as well as chemical reactivity of individual species present in laboratory flames or plasmas.\nPrevious studies gaining new insights into combustion and plasma chemistry as well as our recent advances targeted towards application of high resolution infrared spectroscopy for species concentration measurement in laminar flames are summarized here below.
Wavelength modulation spectroscopy for multicomponent ana-lytics of biomass burning tracers
Dostál, Michal ; Válek, V. ; Suchánek, Jan ; Kristlová, E. ; Roupcová, P. ; Zelinger, Zdeněk ; Nevrlý, Václav ; Bitala, P. ; Vašinek, M. ; Kubát, Pavel ; Ferus, Martin ; Civiš, Svatopluk
The potential of Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) for monitoring of several species produced by biomass burning is in focus of this work. The infrared spectra of selected molecules (HCOOH, C2H2, CH3CN, N2O, CH3OH, CH3COCH3) are measured in laboratory conditions and the selectivity and of this method is demonstrated.
Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací: aplikace ve studiu nestabilních částic ve výbojovém a ablačním plazmatu
Kubelík, Petr ; Civiš, Svatopluk (vedoucí práce) ; Wild, Jan (oponent) ; Rohlena, Karel (oponent)
Předložená dizertační práce se skládá ze dvou tématicky souvisejících částí. První z nich (obsahuje dvě publikace) se zabývá studiem chemických procesů a spektroskopií vysoce reaktivních částic vznikajících ve výbojovém plazmatu. Zahrnuje analýzu ro-vibronických spektrálních přechodů radikálu CN v infračervené oblasti a studium chemických reakcí probíhajících v pulz- ním výboji. Výboj zde byl využit jako nástroj pro výzkum rozkladu jedno- duchých prekurzorů (BrCN, acetonitril a formamid) a následného vzniku me- ziproduktů a produktů reakcí v plazmatu. Získané experimentální výsledky byly interpretovány pomocí numerického modelu, který byl v souvislosti s touto prací vyvinut a použit pro simulaci kinetiky studovaných systémů. Druhá část (zahrnuje sedm prací) je zaměřena na vysoce rozlišenou spek- troskopii kovů v ablačním plazmatu. Celkem bylo studováno šest různých kovů: Au, Ag, Cu, Cs, K a Na. Hlavní motivací pro spektroskopický výzkum kovů v infračervené oblasti je získání informace o atomárních přechodech kovů, které jsou důležité zejména pro astronomickou identifikaci linií ve spek- trech hvězd a jejich spektroskopické přiřazení. Každá z publikací obsahuje souhrn analyzovaných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Civiš, S.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.