Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moving averages in time series
Uhliarik, Andrej ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje procedúry, ako nájsť správne váhy, rád a dĺžku kĺzavého priemeru pre konkrétny časový rad. V praktickej časti demonštrujeme tento postup na reálnych dátach. Súčasťou práce je jednoduchý software na vyhľadzovanie časových radov a tabuľ- ky s váhami kĺzavých priemerov rôznych dĺžok a rádov. 1
Parametric Nonlinearity Testing in Time Series
Kollárová, Dominika ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.
Úmrtnost ve vysokých věcích
Malá, Kateřina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme modelování úmrtnosti ve vysokých věcích pomocí několika přístupů. Některé ze zmíněných modelů uvažují jev zpomalujícího růstu úmrtnosti s věkem. Dále představujeme způsoby odhadu velikosti populace v riziku u (téměř) vyhynulých kohort. Zaměřujeme se zejména na metodu poměru přežití, ale zmiňujeme i MD metodu či DG metodu. Na závěr provádíme numerickou studii.
Seasonal exponential smoothing
Rábek, Július ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, Holtova metóda, ktoré sú aplikovateľné na rady bez sezónnosti. Pre sezónne časové rady je najviac vhodná Holt-Wintersova metóda. Uvedená je v oboch jej variantoch a jej použitie závisí od charakteru sezónnej zložky. V práci je ďalej prezentované sezónne stavové modelovanie ako štatistický rámec pre metódy exponenciálneho vyrovnávania, pričom diskutované sú aj niektoré problémy spojené s praktickou realizáciou týchto techník spolu s návodom na ich riešenie. Na záver je uvedená aplikácia Holt-Wintersovej metódy na dvoch reálnych časových radoch vykazujúcich sezónnosť.
Ensemble learning methods for scoring models development
Nožička, Michal ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost defaultu klienta, tj. neschopnost klienta dostát svým závazkům včas nebo v plné výši. Ke kreditnímu skóringu se tradičně využívají statistické modely (jako např. model logistické regrese). Navzdory mnoha výhodám, které takovýto přístup poskytuje, nejnovější výzkum ukazuje mnoho alternativních přístupů, které jsou v některých ohledech lepší než tradiční statistické modely. Tato diplomová práce je zaměřena na představení ensemble learning modelů (zejména těch konstruovaných pomocí algoritmů bagging, boosting a stacking) za použití různých základních modelů (zejména modelu logistické regrese, modelu náhodných lesů, support vector machines modelu a modelu umělých neuronových sítí) jako možných alternativ k tradičním statistickým modelům, které jsou obvykle používány pro kreditní skóring, a vzájemně porovnává jejich výhody a nevýhody. Přesnost a prediktivní síla těchto skóringových modelů je zkoumána pomocí měr přesnosti a prediktivní síly standardně používaných v oblasti kreditního skóringu (zejména GINI a LIFT koeficientů) na reálných datech a obdržené výsledky jsou prezentovány. Hlavní...
Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika
Došel, Jan ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodo- bnosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikací stochastického programování na úlohu optimalizace zajištění v kontextu současného regulatorního rámce pro pojišťovnictví na území Evropské unie, Solvency II. Zajištění zde není spojeno pouze s přesunem rizika na zajistitele, ale i se snížením potřebného kapitálu dr- ženého pojišťovnou. Využity jsou některé míry rizika a jejich vlastnosti, oceňovací principy pojistného a nelineární celočíselné programování. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti Solvency II, zajištění, měr rizika, komonotonie náhodných veličin a odvozena samotná optimalizační úloha. V praktické části je uvedený přístup aplikován na data České kanceláře pojistitelů v programu GAMS a zkoumána stabilita řešení v závislosti na některých parametrech. Klíčová slova: optimalizace zajištění, stochastické programování, Solvency II, míry rizika 1
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1
Modelling dependent lives
Pavčová, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: V této práci modelujeme závislost mezi zbývajícími délkami života manželů s použitím specifického Markovského modelu. Kvantifikovali jsme dopad této závislosti na jednorázové netto pojistné s použitím specifického Markovského modelu, který zachycuje závislost dlouhodobého spolužití manželského páru. V tomto specifickém Markovském modelu jsme spočítali jednorázové netto pojistné pro důchod sdružených životů s durací 10 let a důchod posledního přežívajícího, taktéž s durací 10 let a to ve věkovém rozpětí (37, 80) za předpokladů závislosti i nezávislosti zbývajících délek životů manželů. Pri výpočtech byla použita data pro Českou populaci v roce 2015. Zhodnotili jsme, že dopad závislosti mezi zbývajícími délkami života manželů na jednorázové pojistné u již zmíněných důchodů není signifikantní. Klíčová slova: pozitivní závislost, pojistné více-stavových pojištění, závislé životy, důchod sdružených životů, důchod posledního přežívajícího, modely...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.