Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1
Modelling dependent lives
Pavčová, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: V této práci modelujeme závislost mezi zbývajícími délkami života manželů s použitím specifického Markovského modelu. Kvantifikovali jsme dopad této závislosti na jednorázové netto pojistné s použitím specifického Markovského modelu, který zachycuje závislost dlouhodobého spolužití manželského páru. V tomto specifickém Markovském modelu jsme spočítali jednorázové netto pojistné pro důchod sdružených životů s durací 10 let a důchod posledního přežívajícího, taktéž s durací 10 let a to ve věkovém rozpětí (37, 80) za předpokladů závislosti i nezávislosti zbývajících délek životů manželů. Pri výpočtech byla použita data pro Českou populaci v roce 2015. Zhodnotili jsme, že dopad závislosti mezi zbývajícími délkami života manželů na jednorázové pojistné u již zmíněných důchodů není signifikantní. Klíčová slova: pozitivní závislost, pojistné více-stavových pojištění, závislé životy, důchod sdružených životů, důchod posledního přežívajícího, modely...
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Kointegrace a EC model
Asipenka, Hanna ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme defi- nici pojmu kointegrace a problematice testování řádu kointegrace. Dále definu- jeme model korekce chyby obecně i v kontextu vektorové autoregrese. Uvedeme a dokažeme Grangerovou větu o reprezentaci, která umožní konstrukci EC modelu v další části kapitoly. Na závěr aplikujeme danou teorii na reálné časové řady. Provádíme testy na kointegraci a konstruujeme příslušný EC model. 1
Mnohorozměrné modely volatility
Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se zaměřujeme na modelování vícerozměrné volatility a uvádíme několik modelů, které lze v tomto kontextu použít. V praktické části práce aplikujeme některé z uvedených modelů na reálná data s pomocí softwarových systémů EViews 9 a RATS 8. Analyzujeme postupně dvourozměrnou a pětirozměrnou finanční časovou řadu. Práce by měla sloužit jako přehled o současném stavu modelování mnohorozměrné volatility ve finančních časových řadách včetně praktických zkušeností se specializovaným soft- warem. 1
Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Čáha, Pavel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem solventnostního a minimálního kapitálového požadavku, se kterým je spojen i pojem standardní formule. Kapitálové požadavky jsou odvozeny na úrovni jak rizikových modulů, tak jejich podmodulů. Další část diplomové práce řeší problém výpočtu technic- kých rezerv s důrazem na odvození střední čtvercové chyby predikce. Popsané jsou zde metody Chain-Ladder a Bornhuetter-Ferguson. V závěru práce lze nalézt vý- počet kapitálových požadavků na reálných datech. Tyto výpočty jsou předvedeny ve větším detailu v přiloženém programu SolvencyII.xlsx.
Tweedie models for pricing and reserving
Smolárová, Tereza ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, vyznačující se závislostí rozptylu na střední hodnotě v p-té mocnině, a složené Poissonovo rozdělení představuje konkrétní Tweedie model. Klíčovou motivací k použití Tweedie složeného Poissonova modelu je jeho aplikace v rámci zobecněných lineár- ních modelů (GLMs) a zobecněných odhadovacích rovnic (GEE). Cílem práce je sestavení modelů pro stanovování výšky pojistného a technických rezerv, ve kterých se odezvy řídí Tweedie složeným Poissonovým modelem. Teoretické přístupy jsou aplikovány na reálná data. 1
Projection of mortality tables and their influence on insurance embedded value
Filka, Jakub ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V práci se věnujeme vývoji úmrtnostních tabulek v Český republice počínaje rokem 1950. Naším cílem je prostudovat 6 základních modelů, které mohou být použité pro modelování úmrtnosti lidí starších 60 let. Mezi zkou- manými modely jsou model Gompertz-Makehama, logistické modely Thatchera a Kannista, modely Coale-Kiskera a Heligman-Pollarda. Naše analýza se sous- tředí na projekční vlastnosti modelů do let nejvyšších. Ukázalo se, že trend úmr- tnosti se nejlíp daří zachytit logistickým modelům, které na rozdíl od Gompertz- Makehamovho modelu nenadhodnocují pravděpodobnosti umíraní v letech nej- vyšších, a to predevším pro ženy, kde data nevykazují takovou disperzi jako u mužů. Klíčová slova: projekce úmrtnostních tabulek, Gompertz-Makeham, logistické mo- dely 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.