Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Book of Abstracts and Programme. Polymers and Organic Materials for Electronics and Photonics: Science for Applications. Prague Meeting on Macromolecules /81./
Pfleger, Jiří ; Cimrová, Věra
The book of abstracts contains the summary of 8 plenary and 24 invited lectures, accompanied by 38 oral contributions and 88 posters presented at the conference. The main areas covered were the design, synthesis, processing and characterization of novel functional organic materials and polymers, electrical, photoelectrical, optical and nonlinear optical phenomena, organic and hybrid electronic and photonic devices, and advanced materials and composites for biosensors, bioelectronics, and biophotonics. Particular session was dedicated to applications in flexible and wearable organic electronics and smart packaging. Due to big expectations in the application field of large area printed electronics, wearable devices, printed RFIDs, displays, solar cells and sensors there is a growing demand to prepare polymers with better defined morphology and chemical and structural stability. Hence, improvement in the molecular design and new synthetic and processing routes is strongly required. A special emphasis was given to attract the scientists from the application field of printed electronics to provide a necessary feedback for further development of new materials with desired properties.
Charakterizace strukturních a elektrických vlastností organických heterostruktur skenovacími rastrovacími metodami
Čermák, Jan ; Rezek, Bohuslav ; Cimrová, Věra ; Hörhold, H. H. ; Ledinský, Martin ; Fejfar, Antonín
Studium strukturních, elektrických a optoelektronických heterostruktur pomocí AFM, KFM, CS-AFM a mapování mikro-Ramanova rozptylu.
Studium tenkých vrstev titanylu phthalocyaninu a fluorenu-thipenu metodou povrchového fotonapětí
Toušková, J. ; Toušek, J. ; Cimrová, Věra ; Pavlačková, Petra ; Remeš, Zdeněk
Tenké vrstvy titanyl phthalocyaninu (TiOPc) a fluoren-thiofenového kopolymeru (FIPT) byly studovány metodou měření povrchového fotonapětí (SPV). Byla aplikována modifikovaná teorie této metody, určena difúzní délka excitonů a šířka oblasti prostorového náboje (OPN), která se vytvořila při povrchu vrstvy. Krátké driftové délky nosičů náboje v OPN ukazují na vysokou rekombinaci. Fotonapětí měřené při osvětlení ze strany volného povrchu bylo nižší v důsledku těchto rekombinačních ztrát než fotonapětí měřené při osvětlení ze spodní strany vzorku.
Zlepšení fotoluminescenčních vlastností pomocí autoorganizace blokových kopolymerů
Pavlačková, Petra ; Křenek, R. ; Cimrová, Věra ; Výprachtický, Drahomír ; Stamm, M.
Je popsáno zvýšení fotoluminescence konjugovaných homopolymerů na základě poly(p-fenylenu) ve směsích s blokovým kopolymerem styrenu s 4-vinylpyridinem. S využitím samovolné organizace kopolymeru se lze vyhnout agregaci homopolymeru. Bylo rovněž pozorováno zvýšení fotoluminescence.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.