Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Product placement v českém filmu
Šťastná, Hana ; Kladný, Tomáš (vedoucí práce) ; Chytková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá product placementem neboli umístěním produktu v české kinematografické tvorbě jako specifickým způsobem prezentace značkového produktu. Z pohledu spotřebitelské estetiky, sémiotiky filmu a sémiotiky marketingu jsou zkoumány čtyři celovečerní filmy (Vratné lahve, Ženy v pokušení, Muži v naději a Perfect Days - I ženy mají své dny). Na vybraných scénách je ukázáno, jak jsou značkové produkty ve filmu prezentovány, jakým způsobem jsou začleněny do děje a do příběhu. V práci jsou klasifikovány způsoby použití z hlediska efektivity. Je kladen důraz, jak na významovou hodnotu značky, tak na kontext a roli, v jaké se product placement objevuje. Ve filmových záběrech a scénách, ve kterých jsou značkové produkty využity, se zaměřujeme na denotační a konotační významy, a také způsoby použití řečnických figur metafory a metonymie, významových prostředků, používaných sémiotikou filmu i sémiotikou marketingu. Spolu s tím je zohledněna i rovina spotřebitelské estetiky, která opodstatňuje každodenní spotřebu. Pozornost není věnována jen značkovým produktům, ale také scénám, ve kterých jsou výrobky zbaveny etikety (příslušnosti ke značce) nebo mají etikety smyšlených značek.
The Influence of Social Class on Perception of Sport Activities among Czech Consumers
Fišera, Marek ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Pešek, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu sociální třídy na výběr a frekvenci sportovních aktivit v kontextu českého spotřebitele. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako spotřební chování, modely chování spotřebitele a uvádí nejvýznamnější stratifikační teorie společně se socioekonomickými klasifikačními schématy. V analytické části, prostřednictvím kvalitativního výzkumu, definuje vybrané sociálně podmíněné aspekty ovlivňující výběr a intenzitu sportovních aktivit. Výsledkem je analýza těchto aspektů využitelná pro marketingové účely a zkoumání spotřebního chování.
Marketingový výzkum v oboru gastronomie
Ernestová, Aneta ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Chytková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem Marketingový výzkum v oboru gastronomie se zaměřuje na zjištění kritických bodů v podniku a doporučení na zlepšení. Cílem této práce je zlepšit kritické body, konkurenceschopnost, tržby, návštěvnost a povědomí o marketingu.
Manifestace diskursivních hierarchií ve spotřebě a jejich proměna v kontextu finanční krize
Šrám, Kristián ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Tahal, Radek (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jakým způsobem spotřebitelé vyjednávají svoji sociální pozici prostřednictvím spotřebních praktik. Teoreticky je práce opřena o sociálně-konstruktivistická východiska a předpokládá, že realita je sociálně konstruovaná a sestává z neustále vyjednávaných významů, což implikuje, že studované fenomény jako spotřeba a sociální pozice jsou studovány v symbolických a kulturních kontextech, jež je konstituují. Metodologicky je práce ukotvena v kvalitativním výzkumu a v rámci výzkumu spotřebního chování se hlásí k výzkumnému proudu consumer culture theory. Mezi hlavní zjištění patří závěry, že pohled na konkrétní spotřební praktiky je ovlivněn sociální pozicí spotřebitele, přičemž platí, že vyšší vrstvy jsou více reflexivní. Nicméně hranice sociální pozice nejsou pevné, což umožňuje jejich překročení. Toho lze dosáhnout reinterpretací sociální pozice, kde byla pozorována opozice diskursu neoliberalismu a diskursu egalitarismu, jež se stávaly základními strategiemi obhájení vlastní sociální pozice. Druhou možností je překročení ekonomických hranic kulturním rozhledem a prostřednictvím spotřeby demonstrovat, že kulturní kapitál je důležitější než kapitál ekonomický. V českém prostředí však zatím neexistuje obecný konsensus ohledně výkladu toho, co je kulturní kapitál, což vytváří větší prostor pro vyjednávání vlastní sociální pozice.
Marketingová doporučení pro porodnice na základě dotazníkového šetření zkoumajícího preference rodiček
Kuželová, Adéla ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Pařízek, Antonín (oponent)
Cílem diplomové práce je utvořit marketingová doporučení pro porodnice. Marketingová doporučení mají podobu marketingových mixů, které jsou navrženy pro jednotlivé odkryté segmenty. Teoretická část diplomové práce uvádí, proč by měl být marketing do porodnic implementován v současnosti. Vysvětluje důvody, proč na oblast porodnictví aplikuji marketing služeb. Dále popisuje specifika marketingu služeb, proces segmentace, targeting a positioning a na závěr teoretické části je uvedena charakteristika marketingového mixu voblasti služeb. Aplikační část diplomové práce je založena na písemném dotazníkovém šetření. Na základě výsledků šetření je proveden proces segmentace pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics verze 21.0. Výsledkem segmentace je nalezení tří segmentů, které vykazují podobné charakteristiky. Vrámci targetingu je stanovena atraktivita odhalených segmentů. Marketingová doporučení, která popisují službu, kterou by měly porodnice poskytovat, jsou doplněna o sociální status zákaznic, které se zúčastnily výzkumu.
Analýza způsobu trávení volného času českým spotřebitelem
Jansa, Hynek ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Černá, Jitka (oponent)
Cílem práce je segmentace spotřebitelů na trhu každodenních a víkendových volnočasových aktivit, čili odkrytí důležitých spotřebitelských skupin, popsání odlišností v chování a vlastnostech jejich příslušníků. V práci jsou užity poznatky společenských věd sociologie a ekonomie. Popsána je souvislost životního stylu a spotřebního chování. Dále je zdůrazněna nezbytnost segmentace jako součásti marketingových aktivit vedoucích k úspěšnému podnikání. Data pocházejí z výzkumu zaměřeného na spotřebitele a mediální chování a jejich vztah k životnímu stylu obyvatel. Analýzy byly provedeny při použití statisticko-analytických metod, a to faktorové analýzy a shlukové analýzy.
Czech young consumers' consumption and perception of beer: a netnographic study
Černo, Lukáš ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Stříteský, Václav (oponent)
The goal of this thesis is to define what globalization is, how the people across the world react to it based on their local context, how the reactions change under the conditions of economic crises and finally how the reactions are reflected in consumption. I answer these goals both from the theoretical and practical perspective. Based on my review of theory I define globalization (1) in economic terms as a recurring phenomenon related to changing power structures of world economy when new economic centers emerge and (2) in cultural terms as localized human experience determined by both one's worldview and one's local circumstances. I further hypothesize that the worldview underlying this localized experience changes during economic crises from modernism to traditionalism and postmodernism. Since Consumption then reflects our worldview in a culturally specific way. In the practical part I further test these findings through a netnographic study focused on Czech beer enthusiasts. The key finding is that the beer enthusiasts express a need to return to traditional brewing methods. However, there appears to be no correlation between economic crisis and the emergence of traditionalism among beer enthusiasts but rather the traditionalism erupst due to clash between modernist worldview of beer enthusiasts and perceived destruction of beer industry by capitalism. Finally, the traditionalism doesn't seem to be replacing modernist worldview of beer enthusiasts but rather serves as a resource for this worldview.
Analýza reklam zdravých potravin
Zahrádková, Martina ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Říha, David (oponent)
Práce se zabývá vyjádřením zdraví v reklamách. Zkoumá jednotlivé reklamy pomocí sémiotické analýzy, která je rozdělena do několika částí. Především analyzuje působení reklamy, její jazykový obsah a význam reklamy. V závěru jsou tyto reklamy porovnány a vybrány motivy, které všechny tyto reklamy spojují. Výsledkem je pak obraz o zdraví, jak je prezentováno v reklamách.
Zdravý životní styl a český spotřebitel
Kubešová, Jana ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Oldřich (oponent)
Diplomová práce se věnuje zdravému životnímu stylu. Konkrétně se zaměřuje na to, jaký vliv má tento styl na zdraví člověka a jakým životním stylem žije česká populace. Práce shrnuje zásady zdravého životního stylu a v praktické části odkrývá životní styl obyvatelstva pomocí segmentace trhu a dat MML-TGI za účelem nastínit firmám, jaké nástroje přesně zacílí spotřebitele a osloví ho.
Studie životního stylu seniorů ve vztahu ke zdravé stravě
Krebsová, Michaela ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Cílem předkládané studie je zjistit, jaký vliv má životní styl seniorů ve vztahu ke zdravé stravě. Kvalitativní výzkum, který je v práci použit, by měl ukázat vybrané stránky životního stylu seniorů - jejich představy o zdravých potravinách, jejich skutečný nákup potravin a konečně jejich skutečné fyzické aktivity. Empirická sonda byla zaměřena na vzorek urbánní populace seniorů ve věku 65+, bydlících v Praze. Dalším cílem diplomové práce je pokus naznačit ekonomické souvislosti životního stylu seniorů ve vztahu ke zdravé výživě. V práci jsou použity metody srovnávací studium literatury, sekundárních zdrojů, jejich kritická analýza a komparace, dále kvalitativní sonda s využitím sociologického sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru, analytická a syntetická metoda. Dosažené výsledky jsou diskutovány v rámci některých sociologických, demografických a marketingových studií. Diplomová práce se pokouší ukázat segment seniorů také pozitivně, jako velkou příležitost pro ekonomické subjekty. Celkové pojetí práce vychází z moderní koncepce propojení aktivního životního stylu se zdravými potravinami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.