Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anti-social behavior in groups
Bauer, Michal ; Cahlíková, J. ; Celik Katreniak, D. ; Chytilová, Julie ; Cingl, L. ; Želinský, T.
This paper provides strong evidence supporting the long-standing speculation that decisionmaking in groups has a dark side, by magnifying the prevalence of anti-social behavior towards outsiders. A large-scale experiment implemented in Slovakia and Uganda (N=2,309) reveals that deciding in a group with randomly assigned peers increases the prevalence of anti-social behavior that reduces everyone’s payoff but which improves the relative position of own group. The effects are driven by the influence of a group context on individual behavior, rather than by group deliberation. The observed patterns are strikingly similar on both continents.
The Economic impact of Climate Change
Abdul Zaher, Noor ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Bachelor's Thesis Proposal Institute of Economic Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Author's name and surname: Noor Abdul Zaher E-mail: noor_naimi@hotmail.com Phone: +420-774- 319370 Supervisor's name: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Supervisor's email: cahlik@fsv,cuni.cz Notes: Please enter the information from the proposal to the Student Information System (SIS) and submit the proposal signed by you and by the supervisor to the Academic Director ("garant") of the undergraduate program. Proposed Topic: Economic Impact of the Climate Change By: Noor Abdul Zaher Research Question: Can the short term positive impacts of climate change offset the negative outcomes across different regions of the world? Motivation: Climate change and its total physical impacts on human life has been one of the key concerns of scientists for decades and it has become an essential political agenda for many world countries in recent years. Studies have identified the physical risks of the climate change as changes in precipitation patterns, shifting deserts and monsoons, sea level rise, more intense and extreme weather, destruction of marine food chain due to ocean acidification as well as changes in ocean circulations. Taking that into consideration, it is needless to argue that such physical risks do...
Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR
Mach, Petr ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím fungováním v České republice. Protože jedním z hlavních cílů evidence tržeb je zvýšení daňového inkasa, je začátek teoretické části této práce věnován krátkému představení daní a konkrétně dani z přidané hodnoty i s jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část teoretického oddílu této práce se věnuje evidenci tržeb v České republice. Nejprve jsou zmíněny různé typy evidence a jaký byl vybrán pro ČR. Poté je tento model podrobně popsán, tedy je například vysvětleno kdo a jaké tržby musí evidovat, fáze EET a některé její technické aspekty. Část je také věnována doprovodnému projektu k EET, a to sice účtenkové loterii a jejímu průběhu. Závěr teoretické části je věnován podobným systémům evidence a jejich dopadům v zahraničí. Praktická část se pak snaží odpovědět na otázku, jestli mělo zavedení evidence tržeb v České republice smysl. Tedy se zde posuzuje, zda byly splněny hlavní cíle stanovené státem při jejím uvádění do českého tržního prostředí. Hlavní důvody k zavedení EET byly především dva - a to sice zmiňovaný lepší výběr daní a také narovnání tržního prostředí pomocí snížení podílu šedé ekonomiky. Pro kontrolu odhadu přínosu EET k inkasu DPH od Ministerstva financí zde také provádím vlastní výpočet pomocí elasticity příjmů z...
The Truth Behind the Lies: The Experiment
Harutyunyan, Mikayel ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato bakalářská práce představuje ekonomický experiment, který zkoumá vzorce nečestného chování studentů druhého stupně na základní a střední škole. Studenti vyplnili osobnostní inventáře týkající se Velké Pětky a Temné Triády, za což byli následně odměněni. Jako odměna fungovaly sladkosti a jejich počet byl určen hodem kostkou. Výsledky hodů byly známé jen jednotlivým účastníkům, mohli se tudíž rozhodnout, zda zalžou, nebo budou mluvit pravdu o tom, co jim padlo. Následná analýza odhalila, že určitá část účastníků podváděla, ale někteří si nenárokovali plnou výši odměny. Apel na poctivost jsme shledali neefektivním ve snižování počtu podvodů. Dále jsme objevili pozitivní korelaci mezi narcismem, extraverzí a podváděním. Na druhou stranu otevřenost vůči zkušenosti, neurotismus a morálnost, jeden z aspektů přívětivosti, s podváděním korelují negativně. Jednotlivci s horšími akademickými schopnostmi podvádějí méně, naopak ti, kteří dosahují lepších výsledků v testu kognitivní reflexe, podvádějí více. Mimoto indikátory "nestabilního" rodinného zázemí (rozvedení nebo nezaměstnaní rodiče) jsou spojeny s vyšší mírou podvádění, efekt stabilnějšího rodinného zázemí je nejasný. Konečně, zdá se, že ženy si raději odpustí možnost vybrat si plnou výši odměny a místo toho podvádí jen částečně. Celkové výsledky...
Effects of poverty on impatience: preferences or inattention?
Bartoš, V. ; Bauer, Michal ; Chytilová, Julie ; Levely, I.
We study two psychological channels how poverty may increase impatient behavior – an effect\non time preference and reduced attention. We measured discount rates among Ugandan farmers\nwho made decisions about when to enjoy entertainment instead of working. We find that\nexperimentally induced thoughts about poverty-related problems increase the preference to\nconsume entertainment early and delay work. The effect is equivalent to a 27 p.p. increase in\nthe intertemporal rate of substitution. Using monitoring tools similar to eye tracking, a novel\nfeature for this subject pool, we show this effect is not due to a lower ability to sustain attention.
Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR
Mach, Petr ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím fungováním v České republice. Protože jedním z hlavních cílů evidence tržeb je zvýšení daňového inkasa, je začátek teoretické části této práce věnován krátkému představení daní a konkrétně dani z přidané hodnoty i s jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část teoretického oddílu této práce se věnuje evidenci tržeb v České republice. Nejprve jsou zmíněny různé typy evidence a jaký byl vybrán pro ČR. Poté je tento model podrobně popsán, tedy je například vysvětleno kdo a jaké tržby musí evidovat, fáze EET a některé její technické aspekty. Část je také věnována doprovodnému projektu k EET, a to sice účtenkové loterii a jejímu průběhu. Praktická část se pak snaží odpovědět na otázku, jestli mělo zavedení evidence tržeb v České republice smysl. Tedy se zde posuzuje, zda byly splněny hlavní cíle stanovené státem při jejím uvádění do českého tržního prostředí. Hlavní důvody k zavedení EET byly především dva - a to sice zmiňovaný lepší výběr daní a také narovnání tržního prostředí pomocí snížení podílu šedé ekonomiky. Kromě těchto cílů se praktická část věnuje též nákladnosti celé evidence tržeb a jsou zde také zmíněny některé z obav podnikatelů a veřejnosti. Celá práce končí krátkým pohledem do budoucnosti EET.
What are the determinants of youth happiness?
Yoon, Jungin ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Hayat, Arshad (oponent)
❆❜str❛❝t ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ r❛♣✐❞ ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❣r♦✇t❤ ❛❢t❡r t❤❡ ❑♦r❡❛♥ ❲❛r✱ ❛♥❞ t❤❡ st❛t❡✬s ❝♦♥✲ s✐❞❡r❛❜❧❡ ✐♥✈❡st♠❡♥t ✐♥ ❡❞✉❝❛t✐♦♥✱ ❑♦r❡❛✬s s✉✐❝✐❞❡ r❛t❡ ❤❛s st❡❛❞✐❧② r✐s❡♥ ❛s t❤❡✐r ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❝❤❛♥❣❡✳ ❙♦✉t❤ ❑♦r❡❛♥ st✉❞❡♥ts ❛r❡ r❛♥❦❡❞ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ♦❢ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❤❛♣♣✐♥❡ss s✉r✈❡②✳ ❆❞♦❧❡s❝❡♥❝❡ ✐s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❡r✐♦❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ♣❡rs♦♥❛❧✐t② ❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡❧❢✲✐❞❡♥t✐t②✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ✐s t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❝r♦ss s❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❛t❛ ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛♥❞ ❛❞♦❧❡s❝❡♥t ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛ ❢r♦♠ t❤❡ ✷✵✶✺ ◆❛✲ t✐♦♥❛❧ ❨♦✉t❤ P♦❧✐❝② ■♥st✐t✉t❡ ✭N = 1533 ❛❝r♦ss ✼✽ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧s ✐♥ ❑♦r❡❛✮ ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ st✉❞❡♥ts ✇❡r❡ ❛♥❛❧②s❡❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ ❖▲❙ ❛♥❞ ♦r❞❡r❡❞ ♣r♦❜✐t ♠♦❞❡❧ ❢♦r ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✜♥❞✐♥❣s r❡✈❡❛❧ t❤❛t t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❛♣♣✐♥❡ss ♦❢ st✉❞❡♥ts ❛r❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❤❡❛❧t❤✱ r❡❝♦❣✲ ♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐t②✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❣♦♦❞ ♣❡❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧✳ ▼♦r❡ r❡s❡❛r❝❤❡rs ❛r❡ st❛rt✐♥❣ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛❞♦❧❡s❝❡♥ts✬ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝✲ t✐♦♥✱ ❜✉t ❢❡✇ st✉❞✐❡s ❤❛✈❡ ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥ ✐♥ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡✐r ❣❡♥❞❡r ✉s✐♥❣ ❑❈❨P❙ ❞❛t❛✳ ●❡♥❞❡r ❡✛❡❝t ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❢♦r ♣❛r❡♥t❛❧ ❛tt❡♥t✐♦♥✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❤♦✉s❡❤♦❧❞ ✐♥❝♦♠❡✳ ❚❤❡s❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ❝♦♥✲ tr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛♥ts ♦❢ ❤❛♣♣✐♥❡ss r❡s❡❛r❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞...
Gender gap index a štěstí žen
Procházková, Vendula ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi úrovní genderových nerovností daných indexem The Global Gender Gap Index (GGGI) a štěstím žen. Za použití průřezových dat z The World Values Survey (WVS) pocházejících z 22 různých zemí světa bylo zjišťováno, zda existuje pozitivní vztah mezi mírou indexu GGGI (reflektující výši genderových nerovností v dané zemi, kde nižší hodnoty značí vyšší úroveň genderových nerovností) a relativním pociťovaným štěstím žen v porovnání s muži. V práci jsou představeny nejen hlavní determinanty lidského štěstí dle současné odborné literatury, ale také specifické indexy týkající se problematiky genderových nerovností. Celkově se v práci nachází sedm různých modelů pracujících s celkovým datovým souborem 22 zemí, šest modelů pracujících s daty rozdělenými dle pohlaví a dva typy modelů vytvořené pro každou ze čtyř skupin, do kterých byly vybrané země rozděleny na základě výše jejich GGGI indexu. Tyto modely odhadují vliv indexu GGGI a jeho čtyř komponentů na štěstí jednotlivců, na štěstí žen v porovnání s muži, a také rozdíl v pociťovaném štěstí žen a mužů ve skupinách s odlišným průměrným indexem GGGI. Na základě výsledků dochází práce k závěru, že s vyšším stupněm genderové rovnosti roste nejen relativní štěstí žen v porovnání s muži, ale i štěstí jednotlivců obecně.
The impact of electric vehicles on the automobile industry
Pavelková, Adéla ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat aktuální a budoucí význam elektrických vozidel. Vedle globální situace zkoumá práce také vývoj v Číně, Evropě, Norsku a Spojených Státech. Ke zjištění budoucí pozice elektrických vozidel na automobilovém průmyslu byla použita analýza trendu a Bassův Model Difúze. Výsledky ukázaly, že v roce 2035 se podíl prodejů elektrických vozidel bude blížit hranici 50 % ve všech analyzovaných oblastí. Výjimkou je Norsko, kde je trh s elektrickými auty již rozvinut. Dále byla použita korelační analýza ke změření vztahu mezi prodeji elektrických vozidel a vozidel se spalovacím motorem. Bylo ukázáno, že korelace je relativně silná se stejným znaménkem. Prodeje jsou ovlivněny podobnými faktory. Navíc byla změřena korelace mezi prodeji elektrických vozidel a cenou benzinu. Koeficient vyšel pozitivně. Nakonec byla aplikovaná regresní analýza k vypočítání křížové elasticity poptávky mezi elektrickými vozidly a vozidly se spalovacím motorem. Bylo dokázáno, že tato vozidla jsou substituty. To znamená, že cena vozidel se spalovacím motorem ovlivňuje prodeje elektrických aut.
The Impact of the Weather and Other Factors on Museum Visits
Hrtková, Andrea ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu vplyvu každodenného počasia na denný počet návštevníkoch v múzeách. Bližšie sa venuje tiež vplyvom iných faktorov, ako napríklad prebiehajúcim akciám v mestách, či efektu rôznych dní v týždni. Napriek tomu, že veľa štúdií sa už venovalo faktorom, ktoré ovplyvňujú návštevnosť múzeí, náš výskum by mal byť začiatkom vypĺňania existujúcej medzery v tejto oblasti výskumu. Na testovanie hypotéz boli aplikované empirické metódy pre časové rady. Táto analýza ukázala, že počasie, hoci nie je kľúčovým determinantom, má signifikantný vplyv na denný počet návštevníkov múzeí. Navyše, výsledky naznačujú, že veľkosť a smer tohto vplyvu sa líši naprieč odlišnými typmi múzeí. Kľúčové slová Múzeá, návštevnosť, kultúrny návštevník, rekreačný návštevník, vplyv počasia, sezónnosť

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chytilová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.