Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR
Mach, Petr ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím fungováním v České republice. Protože jedním z hlavních cílů evidence tržeb je zvýšení daňového inkasa, je začátek teoretické části této práce věnován krátkému představení daní a konkrétně dani z přidané hodnoty i s jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část teoretického oddílu této práce se věnuje evidenci tržeb v České republice. Nejprve jsou zmíněny různé typy evidence a jaký byl vybrán pro ČR. Poté je tento model podrobně popsán, tedy je například vysvětleno kdo a jaké tržby musí evidovat, fáze EET a některé její technické aspekty. Část je také věnována doprovodnému projektu k EET, a to sice účtenkové loterii a jejímu průběhu. Praktická část se pak snaží odpovědět na otázku, jestli mělo zavedení evidence tržeb v České republice smysl. Tedy se zde posuzuje, zda byly splněny hlavní cíle stanovené státem při jejím uvádění do českého tržního prostředí. Hlavní důvody k zavedení EET byly především dva - a to sice zmiňovaný lepší výběr daní a také narovnání tržního prostředí pomocí snížení podílu šedé ekonomiky. Kromě těchto cílů se praktická část věnuje též nákladnosti celé evidence tržeb a jsou zde také zmíněny některé z obav podnikatelů a veřejnosti. Celá práce končí krátkým pohledem do budoucnosti EET.
What are the determinants of youth happiness?
Yoon, Jungin ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Hayat, Arshad (oponent)
❆❜str❛❝t ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ r❛♣✐❞ ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❣r♦✇t❤ ❛❢t❡r t❤❡ ❑♦r❡❛♥ ❲❛r✱ ❛♥❞ t❤❡ st❛t❡✬s ❝♦♥✲ s✐❞❡r❛❜❧❡ ✐♥✈❡st♠❡♥t ✐♥ ❡❞✉❝❛t✐♦♥✱ ❑♦r❡❛✬s s✉✐❝✐❞❡ r❛t❡ ❤❛s st❡❛❞✐❧② r✐s❡♥ ❛s t❤❡✐r ❡❝♦♥♦♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❝❤❛♥❣❡✳ ❙♦✉t❤ ❑♦r❡❛♥ st✉❞❡♥ts ❛r❡ r❛♥❦❡❞ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ♦❢ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❤❛♣♣✐♥❡ss s✉r✈❡②✳ ❆❞♦❧❡s❝❡♥❝❡ ✐s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❡r✐♦❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ♣❡rs♦♥❛❧✐t② ❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡❧❢✲✐❞❡♥t✐t②✳ ❚❤❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ✐s t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❝r♦ss s❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❛t❛ ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❡❝♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❛♥❞ ❛❞♦❧❡s❝❡♥t ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛ ❢r♦♠ t❤❡ ✷✵✶✺ ◆❛✲ t✐♦♥❛❧ ❨♦✉t❤ P♦❧✐❝② ■♥st✐t✉t❡ ✭N = 1533 ❛❝r♦ss ✼✽ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧s ✐♥ ❑♦r❡❛✮ ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ st✉❞❡♥ts ✇❡r❡ ❛♥❛❧②s❡❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ ❖▲❙ ❛♥❞ ♦r❞❡r❡❞ ♣r♦❜✐t ♠♦❞❡❧ ❢♦r ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✜♥❞✐♥❣s r❡✈❡❛❧ t❤❛t t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❛♣♣✐♥❡ss ♦❢ st✉❞❡♥ts ❛r❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❤❡❛❧t❤✱ r❡❝♦❣✲ ♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♠✉♥✐t②✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❣♦♦❞ ♣❡❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧✳ ▼♦r❡ r❡s❡❛r❝❤❡rs ❛r❡ st❛rt✐♥❣ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛❞♦❧❡s❝❡♥ts✬ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝✲ t✐♦♥✱ ❜✉t ❢❡✇ st✉❞✐❡s ❤❛✈❡ ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ❧✐❢❡ s❛t✐s❢❛❝t✐♦♥ ✐♥ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡✐r ❣❡♥❞❡r ✉s✐♥❣ ❑❈❨P❙ ❞❛t❛✳ ●❡♥❞❡r ❡✛❡❝t ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❢♦r ♣❛r❡♥t❛❧ ❛tt❡♥t✐♦♥✱ s❝❤♦♦❧ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❤♦✉s❡❤♦❧❞ ✐♥❝♦♠❡✳ ❚❤❡s❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ❝♦♥✲ tr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛♥ts ♦❢ ❤❛♣♣✐♥❡ss r❡s❡❛r❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞...
Gender gap index a štěstí žen
Procházková, Vendula ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi úrovní genderových nerovností daných indexem The Global Gender Gap Index (GGGI) a štěstím žen. Za použití průřezových dat z The World Values Survey (WVS) pocházejících z 22 různých zemí světa bylo zjišťováno, zda existuje pozitivní vztah mezi mírou indexu GGGI (reflektující výši genderových nerovností v dané zemi, kde nižší hodnoty značí vyšší úroveň genderových nerovností) a relativním pociťovaným štěstím žen v porovnání s muži. V práci jsou představeny nejen hlavní determinanty lidského štěstí dle současné odborné literatury, ale také specifické indexy týkající se problematiky genderových nerovností. Celkově se v práci nachází sedm různých modelů pracujících s celkovým datovým souborem 22 zemí, šest modelů pracujících s daty rozdělenými dle pohlaví a dva typy modelů vytvořené pro každou ze čtyř skupin, do kterých byly vybrané země rozděleny na základě výše jejich GGGI indexu. Tyto modely odhadují vliv indexu GGGI a jeho čtyř komponentů na štěstí jednotlivců, na štěstí žen v porovnání s muži, a také rozdíl v pociťovaném štěstí žen a mužů ve skupinách s odlišným průměrným indexem GGGI. Na základě výsledků dochází práce k závěru, že s vyšším stupněm genderové rovnosti roste nejen relativní štěstí žen v porovnání s muži, ale i štěstí jednotlivců obecně.
The impact of electric vehicles on the automobile industry
Pavelková, Adéla ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat aktuální a budoucí význam elektrických vozidel. Vedle globální situace zkoumá práce také vývoj v Číně, Evropě, Norsku a Spojených Státech. Ke zjištění budoucí pozice elektrických vozidel na automobilovém průmyslu byla použita analýza trendu a Bassův Model Difúze. Výsledky ukázaly, že v roce 2035 se podíl prodejů elektrických vozidel bude blížit hranici 50 % ve všech analyzovaných oblastí. Výjimkou je Norsko, kde je trh s elektrickými auty již rozvinut. Dále byla použita korelační analýza ke změření vztahu mezi prodeji elektrických vozidel a vozidel se spalovacím motorem. Bylo ukázáno, že korelace je relativně silná se stejným znaménkem. Prodeje jsou ovlivněny podobnými faktory. Navíc byla změřena korelace mezi prodeji elektrických vozidel a cenou benzinu. Koeficient vyšel pozitivně. Nakonec byla aplikovaná regresní analýza k vypočítání křížové elasticity poptávky mezi elektrickými vozidly a vozidly se spalovacím motorem. Bylo dokázáno, že tato vozidla jsou substituty. To znamená, že cena vozidel se spalovacím motorem ovlivňuje prodeje elektrických aut.
The Impact of the Weather and Other Factors on Museum Visits
Hrtková, Andrea ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu vplyvu každodenného počasia na denný počet návštevníkoch v múzeách. Bližšie sa venuje tiež vplyvom iných faktorov, ako napríklad prebiehajúcim akciám v mestách, či efektu rôznych dní v týždni. Napriek tomu, že veľa štúdií sa už venovalo faktorom, ktoré ovplyvňujú návštevnosť múzeí, náš výskum by mal byť začiatkom vypĺňania existujúcej medzery v tejto oblasti výskumu. Na testovanie hypotéz boli aplikované empirické metódy pre časové rady. Táto analýza ukázala, že počasie, hoci nie je kľúčovým determinantom, má signifikantný vplyv na denný počet návštevníkov múzeí. Navyše, výsledky naznačujú, že veľkosť a smer tohto vplyvu sa líši naprieč odlišnými typmi múzeí. Kľúčové slová Múzeá, návštevnosť, kultúrny návštevník, rekreačný návštevník, vplyv počasia, sezónnosť
School bullying and its effect on children's academic performance in the Czech Republic
Kalendová, Tereza ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Bezpečné školní prostředí je klíčovým atributem, jenž nejenom zajišťuje vhodné podmínky pro kvalitní vzdělávání, ale také umožňuje žákům dosahovat těch nejlepších možných studijních výsledků. Jeden z faktorů, který škodlivě ovlivňuje školní prostředí je šikana. Studie zkoumající problematiku šikany odhalily, že šikana má na studenta a jeho vývoj mnoho negativních následků, včetně zhoršení školního prospěchu. Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumání vlivu šikany na studijní výsledky žáků v České republice s využitím výsledků matematických testů žáků čtvrtých tříd ze studie TIMSS 2015. V první fázi našeho výzkumu používáme lineární regresi s použitím metody nejmenších čtverců kontrolované řadou kontextuálních proměnných. Jelikož tato metoda může nést zkreslené výsledky, kvůli problémům s endogenitou, používáme v druhé fázi neparametrickou metodu Propensity score matching (PSM). Naše zjištění ukazují, že školní šikana má významný negativní dopad na výsledky matematických testů. Nicméně, tento efekt ztrácí svou signifikanci jakmile je intenzita šikany nižší. Technikou PSM jsme dospěli k podobným závěrům. Výsledky této práce ukazují, že pozornost českých pedagogických pracovníků a politiků by se měla soustředit na šikanu, jako na významný determinant školních výsledků žáků, a podporovat prevenční...
Fine Watches as an Investment: Index Creation and Portfolio Selection
Harant, Evžen ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Malířová, Tereza (oponent)
Tato práce předkládá analýzu rizik a výnosů a zkoumá možnosti diverzifikace portfolia v případě luxusních hodinek. Za účelem seznámení čtenáře s trhem hodinek a jeho fungováním jsou zkoumány hlavní motivace, determinanty cen a rizika přítomná na tomto trhu. Aby bylo možné efektivně analyzovat cenovou dynamiku na trhu s luxuními hodinkami, byl vytvořen vlastní data- set zahrnující data z předních aukčních domů za období mezi roky 2006 a 2017. Díky unikátním vlastnostem trhu s luxusními hodinkami je k vytvoření cenového indexu použita metoda opakovaných prodejů. Přesněji jsou pos- tupně použity tyto metody - standardní, třístupňová vážená a flexibilní třístupňová metoda. Kromě vytvoření cenového indexu je předmětem této práce analýza portfolia a následné zkoumání potenciálních výhod zahrnutí indexu luxusních hodinek do optimálního portfolia. Došli jsme k závěru, že luxusní hodinky mají potenciál být dobrým diverzifikačním nástrojem díky korelačním koeficientům s ostatními vybranými investičními nástroji blízkými nule. Nicméně naše výsledky ukazují, že hodinky jsou subop- timálním nástrojem ve smyslu výnosů a rizik v porovnání s všemi námi vy- branými investičními nástroji s...
Determinants of Life Satisfaction in the Czech Republic and their Development over Time
Pavlovová, Anna ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Khymych, Olha (oponent)
Tato práce zkoumá životní spokojenost v České republice v letech 1991 až 2016. Vztahy mezi vybranými individuálními charakteristikami a spokojeností jsou analyzovány pomocí metody nejmenších čtverců a výsledky jsou následně porovnány v čase. Tato práce doplňuje existující literaturu tím, že poskytuje aktuální analýzu a že se životní spokojeností zabývá v širším časovém hori­ zontu. Některé vztahy byly shledány poměrně stálé během zkoumaného období (například ty spojené se zdravím, spokojeností s institucemi nebo politickým přesvědčením). Přestože vyšší vzdělání a vyšší plat nebyly vždy doprovázeny vyšší spojeností, rozdíly mezi nižšími a vyššími decily platu byly významné po celou dobu. Na druhou stranu se některé asociace v čase výrazně měnily (například asociace mezi spokojeností a statutem studenta). V rozporu s exis­ tující literaturou zabývající se devadesátými léty se vztah mezi spokojeností a věkem zdá být v případě České republiky konvexní po celou zkoumanou dobu. Nicméně zlomové body a přesný tvar vztahu se měnil v čase. Klíčová slova životní spokojenost, Česká republika, de­ terminanty životní spokojenosti, vývoj E-mail autora annapavlovova@email. cz E-mail vedoucího práce chytilova@fsv. cuni. cz
Effects of sanctions on Russian Federation: analysis of effects on Russian companies
Karymshakov, Esenbek ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
My thesis analysis studies the effects of sanctions on the Russian Federation and Russian companies which represent energy and banking sectors of the economy: Rosneft, Gazpromneft, Transneft, Sberbank, Gazprombank, VTB group. After the invasion and annexation of Crimea by the Russian Federation, most western countries reacted immediately, expressed condemnation of Russia's activity in Ukraine. Therefore, the main task of thesis is to analyze implications of sanctions against the Russian Federation onto financial position of the Russian companies resulting the year 2014. Each company will be analyzed individually before and after sanctions in order to observe the scale of sanctions on them and their countermeasures. I will include all major factors, which are affecting onto the Russian Federation's decision. Finally, the main aim of my thesis is to prove and try to show the importance and relevance of my hypothesis, which is mentioned below.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chytilová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.