Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Szewczyková, Julie ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou...
Credit rating z pohledu práva a ekonomie
Belvončíková, Barbora ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Credit rating, vyjádřený v jednoduché formě ratingové známky, je významným finančním ukazatelem schopnosti dlužníka splácet dluh řádně a včas. O problematice credit ratingu se začalo více hovořit zejména v souvislosti s finanční krizí 2008, protože selhání ratingových agentur přispělo ke zvětšení jejích celosvětových rozměrů. Tato práce kriticky hodnotí evropskou právní regulaci credit ratingu právě ve světle událostí finanční krize 2008. Hodnocení je provedeno skrze ekonomickou analýzu práva s prvky behaviorální ekonomie, kdy je zkoumána jednak efektivnost jednotlivých ustanovení a jednak efektivnost celé právní úpravy jako celku. Zásadním problémem současné regulace je její dvojznačnost, neboť na jednu stranu podporuje větší institucionalizaci credit ratingu a na stranu druhou podporuje tržní disciplínu subjektů finančního trhu. Tato dichotomie je neefektivní, jelikož neposkytuje jasné pobídky pro investory, emitenty ani ratingové agentury. Klíčovým závěrem této práce je, že právní úprava credit ratingu by byla efektivnější, pokud by směřovala výlučně k podpoře tržní disciplíny. Z analýzy efektivnosti dosavadní právní úpravy je následně zapotřebí vyvozovat důsledky pro další směřování regulace, neboť jedním z cílů nové právní úpravy je zabránit opakování se problémů spojených s credit ratingem...
Právní a ekonomické aspekty digitálních měn se zaměřením na měnu Bitcoin
Kovařík, Jan ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Cílem této práce je popsat základní principy fungování digitálních kryptoměn a jejich ekonomické a právní aspekty. Digitální kryptoměny jsou mladým a dynamickým fenoménem v oblasti platebních transakcí, který představuje alternativu k tradičním národním měnám. Práce je dělena na 3 základní části. První část se věnuje představení digitálních kryptoměn a jejich fungování, druhá část se věnuje ekonomickým aspektům digitálních kryptoměn a jejich charakteristice z hlediska peněžní teorie a závěrečná třetí část se věnuje právním aspektům digitálních kryptoměn, zejména v rámci českého právního řádu. První část této práce představuje digitální kryptoměny jako celek, vymezuje základní terminologii týkající se tématu a popisuje vlastnosti a principy fungování digitálních kryptoměn, jejichž znalost je nezbytná k pochopení ekonomických a právních otázek týkajících se tohoto tématu. Z hlediska praktičnosti a srozumitelnosti jsou pak tyto základní aspekty nejčastěji ilustrovány na fungování nejznámější a nejstarší digitální kryptoměny - bitcoin. Druhá část práce se věnuje ekonomickým aspektům digitálních kryptoměn. Úvod této části práce je věnován problematice měny a peněz, vymezení terminologie a rozdílů z hlediska ekonomické teorie. Dále jsou digitální kryptoměny podrobeny zkoumání a kategorizaci z hlediska...
Nudging v zdravotníctve - cesta k vyšším mieram očkovania?
Turányi, Samuel ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Fidler, Armin (oponent)
Diplomová práca skúma vplyv konceptu Nudging na vývoj miery očkovania proti osýpkam, s využitím poznatkov behaviorálnej ekonómie. V teoretickej časti je načrtnutý konceptuálny prehľad behaviorálnej ekonómie a jej príspevkov k ekonómii zdravotníctva. Rozvinuté sú tiež príklady priameho aplikovania Nudgingu a behaviorálnych prvkov na zdravotníctvo, s hlavným zameraním na problematiku očkovania. V analytickej časti sú porovnávané Rakúsko a Česká republika a tiež ich regióny Vorarlberg, Praha a Juhočeský kraj. Miery očkovania získané z údajov od súkromných inštitúcií ako aj verejne dostupných sekundárnych zdrojov boli porovnané pomocou dokumentačnej komparatívnej analýzy. Stanovené boli dve hypotézy: (1) Český systém povinného očkovania proti osýpkam bol historicky účinnejší než rakúsky opt-in systém a (2) Architektúra voľby mala významný vplyv na mieru očkovania. Žiadna z týchto hypotéz nebola vyvrátená. Výskum bol zúžený výhradne na osýpky z dôvodu dostupnosti údajov. V záverečnej časti boli vyhodnotené výsledky výskumu a následne boli navrhnuté odporúčania k očkovacej stratégii. Tie vychádzali z typu očkovacieho systému, stimulov, behaviorálnych ako aj historických faktorov, či aspektov konceptu Nudging ako tlaku okolia, efektu rámcovania, primingu, averzii voči strate či troch heuristík.
Ekonomie Altruismu: Existuje čistě nezištný altruismus?
Tobiášová, Magdaléna ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Práce se zabývá altruismem a pátrá po existencí jeho čistě nezištné formy v ekonomické teorii za pomoci prozkoumání motivů altruismu a pracuje s hypotézou, že veškeré altruistické jednání je motivováno vlastním užitkem. Soustředí se především na ekonomickou teorii altruismu a prolínání neoklasické ekonomie, která se zabývá racionálním jednáním ekonomických subjektů s definicí altruismu jako iracionálního jednání. K rozvinutí fenoménu altruismus z pohledu ekonomické teorie se zabývá také altruismem v teorii her. Tento alternativní přístup popisuje altruismus jako reciproční jednání a přistupuje k němu pomocí relational goods.
Vliv finančních pobídek na dárcovství krve
Platilová, Alena ; Špecián, Petr (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Práce se zabývá přístupy neoklasické a behaviorální ekonomie v oblasti dárcovství krve. Základní otázkou je, zda mají finanční stimuly pozitivní či negativní vliv. Hlavní závěry světových studií behaviorálních ekonomů se týkají vytěsňovacího efektu, tedy negativního vlivu finančních pobídek. Informace o systému dárcovství krve zprostředkoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pomocí nichž analyzuji systém dárcovství krve v ČR. Další data byla získána z vlastního dotazníkového šetření, který testoval postoj vysokoškolských studentů k finančním pobídkám na dárcovství krve. Pomocí regresní analýzy lze určit cenu za jeden odběr krve prostřednictvím vysvětlujících proměnných, mimo jiných i vlivu behaviorálního přístupu tzv. framing efektu. Mezi nejvýznamnější determinanty ceny za jeden odběr krve patří věk, vzdělání i postoj k odměňovanému dárcovství.
Determinanty určující výši hráčských platů v NHL
Sigmund, Pavel ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké determinanty určují výši hráčských platů v National Hockey League (NHL), zároveň určit, jakou roli hrají individuální dovednosti a vlastnosti hráče, ale i specifické charakteristiky každého klubu. Rozhodl jsem se testovat platovou determinaci na modelu Jonese a Walshe (1988), jenž užívá řadu specifických proměnných a je zohledňuje v rámci analýzy každou hráčskou pozici (brankář, obránce, útočník). Následně jsem tento model rozšířil o další proměnné (tržní hodnota klubu, roční zisk klubu, průměrná cena lístku). V empirické části byla využita regresní analýza (OLS) sady dat všech hráčů, kteří nastoupili v sezoně 2015/16. V modelu se jako nejvýznamnější proměnné ukázaly dovednost a zkušenost hráče. Vliv charakteristik týmů se ukázal oproti předchozím výzkumům jako méně statisticky významný (blízko nule). Platová diskriminace Evropanů v NHL oproti Severoameričanům nebyla prokázána. Navzdory předpokladu se ukázalo, že evropský původ má pozitivní vliv na výši platu hráče v poli.
Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Kashkarov, Daniil ; Špecián, Petr (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této skupině států významný vliv na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání a na mzdy. Pro testování hypotézy je použit model učení zaměstnavatele na průřezových datech pro čtyři země s nižším středním příjmem: Arménii, Bolívii, Ghanu a Vietnam. Regresní model využívá přirozené logaritmy hodinových mezd vysvětlované délkou vzdělání, zkušeností, měřítky zaměstnaneckých dispozic (aptitude) a interakčními termíny zkušenost-vzdělání a zkušenost-dispozice. Jako proxy pro měření schopností zaměstnanců jsou využity proměnné nejvyšší dosažené vzdělání rodičů, skóre autoreportovaných kognitivních schopností a skóre hodnocení pracovních dovedností. Přestože informační asymetrie je na trzích práce ve studovaných zemích přítomná, žádná spolehlivá evidence o využívání signalizační funkce vzdělání nebyla nalezena.
Dopad finančních prostředků EU na konvergenci příjmů: případ zemí střední Evropy
Kim, Joo Hyun ; Slaný, Martin (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Cílem práce je přezkoumat konvergenční hypotézu a také, zda prostředky EU pozitivně ovlivňují konvergenci příjmů. V letech 1993 až 2015 jsou zvoleny čtyři země středoevropských zemí: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. V původním případě se uvádí, že Polsko by mělo vykazovat nejrychlejší rychlost konvergence příjmů; Česká republika by měla vykazovat nejnižší rychlost podle konvergenční hypotézy. Navíc se předpokládá, že fondy EU mají pozitivní vliv na konvergenci příjmů. Za účelem testování hypotézy jsou beta konvergence a konvergence sigma využívány spuštěním regresních modelů v STATA. Hypotéza konvergence je správně potvrzena daty z regresních modelů. Dále se ukázalo, že finanční prostředky EU přinesly kladný dopad na konvergenci příjmů na základě změn v rozdílu příjmů v letech 1993 až 2015. Finanční prostředky EU tak přispěly k procesu sbližování příjmů mezi čtyřmi zeměmi směřujícími k EU15.
From Apartheid to Democracy: A Case Study of Education in South Africa
Ammu, Naga Sailaja ; Frömmel, Tomáš (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Tato práce zkoumá úlohu vzdělání, věku, pohlaví, vzdělání, životní oblasti a rasy v příjmech získaných občany Jihoafrické republiky. Cílem je analyzovat, jaký je rozdíl mezi různými rasami v Jihoafrické republice. Metody, které se používají k analýze těchto jevů, jsou pomocí metody STATA a běhání modelu lineární regrese, aby se dokázala hypotéza: že černí Afričané vydělávají mnohem méně než bílá rasa kvůli úrovni vzdělání a minulosti, která vždy ošetřovala černé jako podřízené . Při regresních modelech bylo zjištěno, že černoši vydělávají mnohem méně než ostatní rasy, které jsou v Jihoafrické republice, a zejména ženy. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být užitečné pro budoucí výzkumníky, nevládní organizace v Jihoafrické republice nebo ty, které pomáhají dělat věci lépe v tomto národě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.