Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití projekčních systémů společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě
Nováček, Jiří ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Brus, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití projekčních systému společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě. První kapitola je věnována postavení venkovní reklamy v rámci reklamy a marketingu obecně a dále historii, formátům a současným trendům ve venkovní (OOH) reklamě. Druhá kapitola je věnována videomappingu obecně a dále projekčním systémům společnosti LumiTRIX. Předmětem třetí kapitoly je vlastní výzkum. Možnosti využití projekčních systémů LumiTRIX jsou zde zkoumány pomocí individuálních hloubkových rozhovorů se zástupci českých firem, pohybujících se ve venkovní (OOH) reklamě. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že projekční systémy společnosti LumiTRIX použít ve venkovní reklamě lze. Z výzkumu navíc vyplývá, že projektor LumiTRIX Typhoon může efektivně sloužit jako náhrada technologie zvané "dynamický backlight".
Nákupní chování zákazníků spotřebního družstva COOP Hlinsko
Obolecká, Anna ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Khelerová, Vladimíra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním spotřebitelů prodejny COOP Diskont Hlinsko a je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, následující dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu chování spotřebitele, popisuje jednotlivé přístupy k chování spotřebitele či kupní rozhodovací proces a jeho jednotlivé části. Další část této kapitoly je věnovaná marketingovému výzkumu a metodám tohoto výzkumu. Druhá kapitola se soustředí na samotný řetězec COOP, COOP družstvo Hlinsko, privátní značky pro ně typické, doplňkové služby nabízené na prodejně a následně na charakteristiku zkoumané prodejny COOP Diskont. Praktická část práce již hodnotí a interpretuje výsledky dotazníkového šetření prováděného na prodejně COOP Diskont na v Hlinsku. V této kapitole jsou hodnoceny jak charakteristické znaky spotřebitele vybrané prodejny, tak i další klíčové aspekty pro prodávajícího, jako jsou například důvody nákupu, utracená částka, účast ve věrnostních programech či to, jak zákazníci hodnotí služby nabízené na prodejně.
Klíč k úspěchu českých firem
Pavlíčková, Klára ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá čtyřmi vybranými českými firmami, které jsou vnímány jako úspěšné. Cílem této práce je zjistit proč a v čem byly vybrané firmy úspěšné a najít v jejich chování společné faktory, které přispěly k jejich podnikatelskému úspěchu. Díky následné komparaci by tato bakalářská mohla pomoci dalším firmám k jejich úspěchu. V teoretické části se tato práce zabývá podstatou úspěchu a různými definicemi úspěchu dle známých osobností. Dále popisuje měřitelné a subjektivní ukazatele, podle kterých je možné úspěch vytyčit. V praktické části jsou nejprve představeny vybrané firmy, je charakterizována její činnost a vývoj. Následně je provedena analýza těchto firem na základě objektivních i subjektivních ukazatelů úspěchu. Informace pro charakterizaci subjektivního úspěchu jsou čerpány především z osobních rozhovorů s představiteli vybraných firem, které byly vedeny pro tuto práci. Na závěr je provedeno srovnání vybraných firem a shrnutí rad, jak se stát úspěšným.
Přestavba OC Chodov a dopad na nákupní atmosféru
Konášová, Jana ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Heřtus, Lukáš (oponent)
Přestavba obchodního centra je komplikovanou a velice náročnou záležitostí. Důvodů pro přestavbu může být několik. Mezi ně spadá například i rozšíření objektu a snaha o udržení jednotnosti obchodního centra jako celku. Což je přesně případ Centra Chodov. Nejenže zde probíhá přestavba již otevřené části, ale též dostavba části nové. Aby byl zachován příjemný vzhled celého obchodního centra, nelze pouze přistavět část novou, ale je zapotřebí zrekonstruovat i část stávající, tak aby k sobě obě části ladily a tvořily tak komplexní příznivý dojem. Celý projekt dostavby by měl přinést moderní nádech, větší luxus, eleganci a příjemnější nákupní atmosféru. V této práci se nebudu zabývat přestavbou z architektonického hlediska ani z hlediska stavebních prací, ale z hlediska marketingového. Cílem práce je tedy zhodnotit přestavbu Centra Chodov a dopad této přestavby na nákupní atmosféru.
The influence of children on buying decision making of parents
Spišiaková, Barbora ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Fridelová, Vendula (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem dětí na rozhodování o nákupech jejich rodičů. Úvodní kapitola se zaměřuje na osobnost člověka v souvislosti se spotřebním chováním dospělých. Nákupní a spotřební chování dospělých, jako i vlastní nákupní rozhodovací proces včetně jeho fází jsou blíže specifikované ve druhé kapitole. Třetí kapitola popisuje rodinu, její vliv na nákupní rozhodování, blíže specifikuje děti jako spotřebitele s rozdělením podle jednotlivých věkových kategorií a zaměřuje se také na jejich vliv při nákupním rozhodování rodičů. V poslední, praktické části diplomové práce byl realizovaný výzkum za účelem zjištění míry vlivu dětí na nákupní rozhodování jejich rodičů.
Multi-partnerské věrnostní programy ve finančním sektoru
Táborská, Nikol ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Lukeš, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá multi-partnerskými věrnostními programy ve finančním sektoru. Cílem předkládané práce je srovnání dvou druhů věrnostních programů: bodového schématu s money-backovým (cash-back) se zaměřením na subjekty ve finančním sektoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá marketingem, podporou prodeje a samotnými věrnostními programy. V praktické části jsou nejdříve charakterizovány analyzované společnosti a jejich věrnostní programy. V poslední části této kapitoly jsou představeny výsledky analýzy komparace obou programů. V závěru jsou pak dále představeny hlavní aktuální trendy jak v zahraničí, tak i v České republice.
Marketing war between Airbus and Boeing
Marton, Filip ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Hvizdoš, Lukáš (oponent)
Moje práce se zabývá zjištěním podílu na trhu při uvedených společnostech Boeing a Airbus. Základní metodou pro zjištění jejich postavení mi slouží počet objednávek a dodávek nových produktů zákazníkům za mnou stanovené období 2006 až 2016. Na základě počtu objednávek a dodávek, které přímo souvisejí se schopností marketingového oddělení daných společností prodat své produkty na trhu, na konci mé práce určím vítěze této marketingové války.
Firemní kultura ve vybrané společnosti
Ha Thuc, Thanh Tung ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Brabec, Michal (oponent)
Cílem práce je obecně vysvětlit, co firemní kultura znamená a seznámit čtenáře s Firemní kulturou společnosti Nike. V úvodní části je definována firemní kultura obecně, popsány rysy silné firemní kultury, determinanty vlivů, typy firemních kultur, firemní identita a etika, nastíněna typologie firemních kultur, dimenze národních kultur a modelové přístupy. Druhá část se zabývá charakteristikou společnosti, historií, cíli a organizační strukturou. Zároveň v druhé části této části začíná praktická část jako interní komunikace firmy, firemní zvyky a tradice, community impact a je určena typ kultury. Je zde taky probírána styl práce, motivace a odměňování zaměstnanců, vzdělávání, dress code. Třetí práce je výzkum, kde pomocí hloubkového rozhovoru se seniorním manažerem Nike a analogie s tvrzeními zaměstnanců Nike určí síla firemní kultury a povědomí jejich zaměstnanců o firemní kultuře Nike.
Posouzení nákupní atmosféry vybraných prodejen
Do, Hai Minh ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Judová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá posouzením a porovnáním nákupní atmosféry dvou vybraných prodejních jednotek obchodních řetězců Tesco Stores ČR a.s. a AHOLD Czech Republic a.s a následným návrhem doporučení na zlepšení. Práce je rozložena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřená na teoretické vymezení nákupní atmosféry, její definici a přehled jednotlivých prvků. Druhá kapitola charakterizuje jednotlivé obchodní řetězce. Popisuje jejich historii a současnost a také představuje nabízené značky a služby jednotlivých obchodních řetězců. Ve třetí kapitole se bakalářská práce nejdříve zabývá samotným posuzováním jednotlivých prodejních jednotek pomocí terénního výzkumu a poté vyhodnocuje pomocí párového porovnání a dotazníkového šetření. Čtvrtá kapitola má za cíl navrhnout možná řešení na zlepšení jednotlivých prvků nákupní atmosféry a také ukázat dnešní retail trendy, které ji mohou ovlivnit.
Analýza společnosti Lidl z hlediska marketingové strategie a provozu
Slavíček, Tomáš ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analyzování společnosti Lidl z hlediska marketigové strategie a také provozních záležitostí. Je využíváno především vlastního výzkumu, analýzy, analogických odvozenin a pozorování. Společnost Lidl je německý diskontní řetězec specializující se na prodej jak potravin tak nepotravinové zboží. Práce je rozdělena na tři kapitoly, přičemž první z nich uvádí teoretická východiska nezbytná pro oblast retailu a je obohacena o některé praktické poznatky k ilustraci problematiky. Druhá kapitola se poté zaměřuje na zkoumání firmy Lidl a její marketingové a provozní přístupy. Jsou probrány metody a činnosti společnosti Lidl na poli firemní politiky (marketing nebo např. promoce náboru). V provozní části je čerpáno z řízeného rozhovoru s Martinou pečenou (10 let zkušeností na postu Manažerky prodejny v Dobříši). Třetí část se věnuje analýze dotazníkového šetření a vynáší závěry o efektivitě firmy Lidl. Je také stručně zmíněna plánovaná expanze řetězce do USA. Na základě zjistěných informací je zodpovězena otázka, kde stojí síla řetězce Lidl a jak tyto pozitiva přispěly k jeho pozici na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.