Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně
Míková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na možnost využít potenciálu pravidelných dárců krevní plazmy k zařazení do registrů dárců kostní dřeně. Vychází se z předpokladů, že se jedná o téměř identickou populaci a kritéria pro darování krevní plazmy jsou podobná kritériím pro darování kostní dřeně, dárci krevní plazmy jsou pravidelně testováni na krví přenosná infekční onemocnění, mají zkušenosti s intravenózními odběry a z velké části splňují i věkový limit pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevní plazmy a kostní dřeně a současné poznatky k problematice dárcovství krevní plazmy a kostní dřeně. Dále popisuje typy a indikace transplantací kostní dřeně, registry dárců krevní plazmy a kostní dřeně, motivaci k dárcovství, úlevy a kompenzace pro dárce. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše z BČM (Bibliographia medica čechoslovaca) v Národní lékařské knihovně, z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku. Cílovou skupinou byli dárci krevní plazmy ve věku 18 - 35 let. Cíl práce: Hlavním cílem bylo jednak zjištění zájmu dárců...
Ošetřovatelská péče o pacientku po gastrickém bypassu pro morbidní obezitu
Miksová, Jana ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku morbidní obezity (BMI 40 a více) s chirurgickým řešením kombinovaným výkonem podle mezinárodně platných kritérií IFSO - International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Téma shledávám za velmi aktuální s ohledem na nárůst obezity, které potvrzují statistiky nejen WHO - World Health Organization. Hlavním cílem mé bakalářské práce seznámení s průběhem hospitalizace u pacientky po minigastrickém bypassu pro morbidní obezitu. Dále jsem prováděla zjištění, zda se klinická praxe neodlišuje v ošetřovatelské péči od uvedených postupů v odborné literatuře, časopisech i odborných webových zdrojích. Informace a potřebné podklady k vypracování teoretické části práce jsem čerpala z rešerše Národní lékařské knihovny, databází Medvik, PubMed a jiné. Dále jsem využila k čerpání informací profesní organizace a společnosti IFSO, EASO - European Association for the Study of Obesity, SAGES - Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons a České obezitologické společnosti. Bakalářskou práci jsem zpracovala formou případové studie na konkrétně zvolené pacientce s použitím modelu dle Marjory Gordon a ošetřovatelského procesu. K dispozici jsem měla zdravotnickou dokumentaci, možnost rozhovoru s pacientkou i ošetřujícím...
Ošetřovatelská dokumentace anesteziologických sester
Prošková, Lenka ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Ošetřovatelská dokumentace anesteziologických sester není v naší zemi rozšířeným typem dokumentace. Na některých pracovištích je lékařský záznam o anestezii doplněný i o údaje potřebné pro identifikaci provedené ošetřovatelské péče. Na těchto pracovištích proto sestry nemají svojí samostatnou ošetřovatelskou dokumentaci, ale údaje zaznamenávají do dokumentace spolu s lékařem, případně pokračují v záznamech na list dekurzu. Každé zdravotnické zařízení v naší zemi má svůj originální systém vedení zdravotnické dokumentace, který tvoří logicky, v čase navazující celek. Cílem mé výzkumné práce bylo zjistit, spokojenost sester ve zkoumaném zdravotnickém zařízení se zavedeným systémem zdravotnické dokumentace, přesněji anesteziologické ošetřovatelské dokumentace, která souvisí (nejen) s operačními zákroky. Zmapovat kolik dokumentů je v souvislosti s operačním zákrokem vytvořeno a které z nich postihují záznamy o ošetřovatelské péči. Zda jsou přehledné, snadno dostupné a zachycují potřebné údaje pro všechny sestry, které se na péči o pacienta v operačních oborech podílejí. Volbou pro výzkum bylo kvantitativní šetření za pomoci dotazníku připraveného v písemné podobě. Respondetkami byly sestry z operačních oborů, ARO, JIP, dospávacího pokoje a anesteziologické sestry. Součástí výzkumu bylo studium...
Pooperační péče o pacienta po transplantaci ledviny
Rebcová, Adéla ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
(v ČJ) Transplantační medicína prošla v posledních dvaceti letech značným vývojem. Transplantace orgánů se staly rutinní součástí léčby a mnohdy jedinou možností pacientů s vážným orgánovým poškozením ledvin. Díky rozvoji imunosupresivních léčiv a zdokonalením chirurgických technik se v posledních letech výrazně zlepšily výsledky transplantací ledvin. Bakalářská práce přibližuje problematiku ošetřovatelské péče u pacienta po transplantaci ledviny. V teoretické části práce přibližuji problematiku léčby renálního selhání. Dále se zaměřuji na období před samotnou transplantací a po transplantaci. Nemohu opomenout ani zmínku o profesních organizacích zabývajících se touto problematikou. Včetně krátkého přehledu o transplantačních centrech v České republice. Na konci této části uvádím velmi důležitou část, a to edukaci pacienta. Každý pacient potřebuje vědět, jaký režim je třeba dodržovat v domácím prostředí, aby transplantační léčba byla úspěšná. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala z Národní lékařské knihovny, kde mi byla zhotovena rešerše literatury, přes Medline, dále z databáze PubMed, Embase a Web of Science. Informace byly také čerpány z internetového vyhledávače ČST - České transplantační společnosti, ESOT - European Society For Organ...
Percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti
Chvojková, Kateřina ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Lenka (oponent)
Tato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry. V teoretické části je věnována pozornost vymezení pojmů všeobecná sestra zvláště v souvislosti se vztahem k ošetřovatelství. Uveden je přehled a historický vývoj ošetřovatelství od počátků křesťanství až do poloviny 19. století, dále vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství včetně vývoje v Čechách. Zvláštní pozornost je věnována prestiži povolání včetně vlivu laické veřejnosti na její utváření a zamýšlí se nad rolí masmédií při formování veřejného mínění. V empirické části jsou formulovány cíle práce. Názorně, pomocí tabulek a grafů, pak znázorněny výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky výzkumu a jejich doporučení pro praxi. Klíčová slova: všeobecná sestra ošetřovatelství prestiž laická veřejnost veřejné mínění masmédia
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Chvojková, Kateřina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Oto (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou oběti trestného činu v kriminologii. Zaměřila jsem se na popis všech podstatných aspektů toho, co se s obětí děje a čím vším musí projít. Dále jsem se pokusila nastínit některé problémy a nedostatky situace obětí a navrhnout možné způsoby jejich řešení. V první kapitole mé práce popisuji samotnou viktimologii neboli nauku o obětech. V dalších částech práce se postupně zaměřuji na pojem oběti, na viktimizaci, neboli proces způsobování újmy, zejména pak na sekundární viktimizaci, v jejímž vzniku spatřuji veliký problém. Dále řeším proces vyrovnávání se s prožitou újmou a dopad trestného činu na oběť. Také jsem do své práce zařadila samostatnou kapitolu týkající se dětí jako obětí trestných činů, protože považuji děti za nejzranitelnější skupinu obětí, která vykazuje mnohá specifika a vyžaduje tudíž i speciální přístup. Následující kapitoly jsou věnovány tématům spojeným s oběťmi trestných činů, a to viktimologickým výzkumům, pomoci obětem, prevenci kriminality a právům, která obětem přiznává stát či která by jim přiznávat měl. Za jeden z největších problémů v postavení obětí trestných činů totiž považuji fakt, že naše současná právní úprava nedostatečně reflektuje potřeby a zájmy obětí. To by se však mohlo brzy změnit díky připravovanému zákonu o obětech...

Viz též: podobná jména autorů
4 Chvojková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.