Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016
Jirát, Miroslav ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věkový profil plavců na vrcholných soutěžích v období 2012-2016 Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit věkový profil plavců na vrcholných světových soutěžích v letech 2012-2016 v individuálních disciplínách plavaných plaveckými způsoby prsa, znak, motýlek a polohovým závodem v kategorii mužů a žen na úrovni rozplaveb a finále. Metody: Data byla získaná z elektronických oficiálních zdrojů. Metodou sběru dat bylo studium dokumentů (startovních protokolů). Získaná data byly následně zaznamenány, utříděny a vyhodnoceny počítačovým programem za využití popisné statistiky. Ve výsledkové části byly sumarizované výsledky prezentovány pomocí tabulek a graficky. Výsledky: Plavci v rozplavbách dosahovali průměrného věku 22 let, u žen byl průměrný věk 21 let. Ve finálových rozplavbách mužů byl věk vrcholné výkonnosti 24 let, u žen se věk vrcholové výkonnosti pohyboval ve 22 letech. V rozplavbách nebyl výrazný rozdíl v průměrném věku plavců mezi jednotlivými disciplínami. Prokazatelné odlišnosti ve věkovém průměru jednotlivých disciplín se projevily ve finále. Nejvyšší průměrný věk vykazovali finalisté v disciplíně 50 m motýlek, finalistky na 50 m prsa, nejnižší průměrný věk naopak zaznamenali finalisté na 200 m znak a finalistky v disciplíně 100 m znak. Klíčová slova: plavání, plavecký způsob,...
Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016
Bukovanová, Jana ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii můžu a žen. Metody: Pro výzkum byla použita metoda sběru sekundárních dat na základě studia oficiálních dokumentů. Zdroji dat byly především výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Ty byly získány na internetových stránkách FINA a LEN. Ke zpracování dat a jeho třídění byl využit počítačový program MS Excel tabelační a grafické zpracování. Výsledky: Zjištěné výsledky podávají přehled o průměrném věku plavců na vrcholných soutěžích v období 2012 - 2016 v disciplínách plavaných volným způsobem. Výsledky potvrdily podávání vrcholný výkonů v plavání v dospělém věku v kategorii žen i mužů. Klíčová slova: Sportovní výkon, věk, sportovní kariéra, etapy sportovního tréninku, plavání
Vliv přístroje POWERBREATHE na změny respiračních parametrů u plavců
Janeček, Pavel ; Kovářová, Lenka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Vliv přístroje POWERBREATHE na změny respiračních parametrů u plavců Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má přístroj Powerbreathe na změny respiračních parametrů u plavců. Dalším cílem bude zjistit, zda skupina výkonnostně lepších plavců bude dosahovat v parametrech získaných z přístroje Powerbreathe statisticky lepších hodnot. Metody: Data byla získána před zahájením výzkumu a po dokončení z přístroje Powerbreathe. Výsledná data jsou zpracována do tabulek a vyhodnocována v softwaru SPSS statistickou metodou párového T-testu a nepárového T-testu pro dva soubory. Výsledky: V rámci analýzy jsme došli k závěru, že neexistují statisticky významné rozdíly mezi skupinou TOP plavci a REPRE plavci při porovnání výsledků hodnot měřených na přístroji Powerbreathe. Dále jsme rovněž při porovnávání výsledků hodnot měřených před testem a po testu nezjistili statisticky významné rozdíly. Výsledky se nezměnili ani v případě, že jsme skupinu rozdělili na skupinu výkonnostně lepších TOP plavců a výkonnostně horších REPRE plavců. Klíčová slova: Powerbreathe, dýchání, plavání, výkon
Využití regenerace studenou vodou v plaveckém tréninku
Uhrová, Denisa ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Jurák, Daniel (oponent)
Název: Využití regenerace studenou vodou v plaveckém tréninku. Cíle: Cílem práce je zjistit, zda plavecké oddíly České republiky v rámci tréninkového procesu využívají regeneraci studenou vodou. Metody: Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkové metody. Sběr dat byl proveden v rámci plaveckých oddílů České republiky registrovaných pod Českým svazem plaveckých sportů. Metoda matematicko - statistická byla využita pro zpracování získaných dat. K usnadnění jejich vizuální analýzy a k celkovému posouzení bylo použito grafického a tabelárního znázornění. Výsledky: Výsledky dotazníkové metody naznačily, jakým způsobem je využívána regenerace studenou vodou v plaveckých oddílech České republiky. Bylo zjištěno, že plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou vodou zcela minimálně. Potvrdilo se, že důvodem je nízká informovanost o uvedené regenerační metodě. Jako dalším důvodem se potvrdila nedostatečnost prokazatelných účinků dané regenerační metody pro plavání. Výpovědní hodnota výsledků byla snížena nízkou návratností dotazníků. Klíčová slova: Plavecký trénink, zotavení, studená voda, regenerace.
Testování pohybových předpokladů plavců a moderních pětibojařů
Omcirk, Dan ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Název diplomové práce: Testování pohybových předpokladů plavců a moderních pětibojařů Zpracoval: Bc. Dan Omcirk Vedoucí diplomové práce: PhDr. Babeta Chrzanowská Konzultant diplomové práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíle práce: Provést testování plavců a moderních pětibojařů ve věku 9 - 13 let, výsledky vyhodnotit a tabelárně zpracovat. Vybrané výsledky porovnat mezi skupinami a posoudit, zda tréninková příprava ovlivňuje úroveň některých motorických předpokladů, pohybových schopností a vybraných tělesných parametrů. Metodika práce: Výzkumnou metodou práce je komparace. Výzkumný soubor byl tvořen dětmi z plaveckého oddílu SK Motorlet Praha (n = 13; průměrný věk 11,5 ± 1,1 let) a dětmi z oddílu moderního pětiboje Dukla Praha (n = 10; průměrný věk 10,5 ± 0,8 let). Probandi se zúčastnili motoricko-kondičních testů - Cooperův test (běžecký a plavecký test 12 minut), test kloubní pohyblivosti (pletenec ramenní, segment bederní páteře a kyčelního kloubu), dále test dynamiky dolních končetin, absolutní síly horních končetin, posturální stability a vyšetření tělesného složení. Naměřené výsledky byly vyhodnoceny a porovnány. Z výsledků byly vyvozené závěry a doporučení pro praxi. Výsledky práce: Výsledky vzájemného porovnání skupin jsou prezentovány v praktické části, včetně zodpovězení výzkumných otázek....
Motorické testování dětí v základní etapě plaveckého tréninku
Trč, Stanislav ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Jurák, Daniel (oponent)
Název: Motorické testování dětí v základní etapě plaveckého tréninku Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, prostřednictvím testové baterie UNIFITTEST (6 - 60), úroveň pohybových schopností plavců v základní etapě tréninku. Zjištěné hodnoty porovnat s vybranými výsledky dalších skupin sportujících a nesportujících dětí ve věku 10-12 let. Metody: Pro získání potřebných dat byly zvoleny dvě základní metody. Řízený rozhovor s trenérem plaveckého oddílu byl využit za účelem výběru výzkumného souboru. Následně bylo provedeno testování pohybových předpokladů podle testové baterie UNIFITTEST (6-60) (Měkota, Kovář a kol., 2002) u vybraných plavců. Shromážděná data z vybraných testů byla pomocí matematicko - statistické metody zpracována a graficky vyjádřena. Komparativní metoda byla použita pro porovnání výsledků se skupinou nesportujících dětí a vybranou skupinou dětí oddílu moderního pětiboje. Výsledky: Vyhodnocením všech výsledků ze čtyř základních testů UNIFITTEST (6-60) dosáhlo 61% plavců nadprůměrného hodnocení motorické výkonnosti. Komparace skupiny plavců a nesportujících dětí prokázala lepší výsledky plavců v testech 12minutový běh a výdrž ve shybu. V ostatních testech byly chlapci skupiny plavců a nesportujících dětí srovnatelné, mezi děvčaty byly plavkyně výrazně lepší. Skupina dětí z moderního...
Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku
Michalcová, Naďa ; Chrzanowská, Babeta (vedoucí práce) ; Pokorná, Jitka (oponent)
Název: Kontrola somatických parametrů a pohybových schopnosti v základní etapě tréninku Cíle: Cílem bakalářské práce je sledování somatických parametrů a pohybových předpokladů moderních pětibojařů ve věku od 8 do 11 let. Metody: V uvedené práci byla použitá metoda deskripce pro popisný způsob vybraných laboratorních testů. Zjištěné výsledky byly za účelem prezentace uspořádány a tabelárně zpracovány. Metoda komparace byla využita pro porovnávání naměřených výsledků při testování somatických parametrů a pohybových předpokladů. Výsledky: Naměřené hodnoty byly porovnané a zpracované. Výsledkem bylo zjištění, že v rámci zvoleného výzkumného souboru neexistuje věková a vývojová diferenciace ve vybraných testech. Testy, kterými byly zjištěné motorické schopnosti, nejsou závislé na věku a vývoji dětí. Výkon je spojen s pohybovými předpoklady, které jsou zčásti vrozené. Testy slouží jako kontrola přirozeného vývoje dítěte pro další zpracování. Klíčová slova testování, děti a mládež, motorické schopnosti, základní etapa tréninku
Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů vodních pólistů v RTC 2012/2013
Krejčová, Eva ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů u vodních pólistů v průběhu RTC 2012/2013 Cíl: Zjištění změn aktuální výkonnosti v soutěžním a přechodném období u hráčů (n=12, průměrný věk 22, 2 let,  5, 6 let) vodního póla. Metody: Pro získání osobní anamnézy o probandech byla zvolena metoda kvalitativního strukturovaného rozhovoru s uzavřenými otázkami. Ze základních antropometrických hodnot byla měřena tělesná výška, hmotnost a obvodové parametry. Nestandardní specifický test na plaveckém biokinetiku byl u hráčů vodního póla proveden dvakrát. První testování v závodním období (24. 3. 2013, 26. 3. 2013, 2. 4. 2013) druhé za stejných podmínek (10. 9. 2013), v přechodné období ročního tréninkového cyklu (RTC) 2012/2013.Obsahem zvoleného nestandardního specifického testování bylo porovnávání testu1 a testu 2, které na sebe navazovaly bez možnosti odpočinku hráčů, byly pouze přerušeny 30 sekundami, kdy testovaní probandi prováděli poskoky s rukama ve vzpažení s mírně ohnutými v loktech. Tímto testem byly zjišťovány aktuální výkonnostní změny v RTC 2012/2013. Dále byla sledována únava mezi testem 1 a testem 2 v závodním i přechodném období. V průběhu testování byl všem sledovaným osobám opakovaně odebírán laktát. Výsledky: U všech získaných hodnot specifického nestandardizovaného testu bylo...
Vliv plaveckého programu na funkční stav pohybového systému seniora: kazuistika
Husáková, Monika ; Kramperová, Veronika (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Cíle: Cílem práce je vyzkoumat současné poznatky o vlivu plavání na stárnoucí organismus. Tyto poznatky jsou dále ověřeny empirickou studií na konkrétním jedinci. Je sestaven individuální plavecký program a dochází k řadě měření před začátkem intervence a na konci v intervalu zhruba 5 měsíců. Výsledky jsou statisticky zkoumány. Metody: Práce postupuje metodou rešeršní analýzy. Dále navrhuje metodiku zkoumající dotyčného jedince z anamnestického hlediska a využívající diagnostické nástroje v oblasti tělesného složení, svalové síly, rozsahu kloubní pohyblivosti a vitální kapacity plic. Je proveden kineziologický rozbor a spirometrie. Pro statistické zpracování dat byl použit aritmetický průměr a procentuální rozdíl hodnot, kdy je rozlišován především jejich poměrný vzestup a pokles. Výsledky: Výsledky ukazují zlepšení v řadě oblastí. Síla stisku ruky ukazuje tendenci k vyrovnání síly dominantní a nedominantní paže. Dochází ke zlepšení počtu sedů a vztyků za 30 sekund. Je dále zaznamenán nárůst pohyblivosti kyčelního kloubu a výrazné zlepšení spirometrických parametrů, zejména vrcholového výdechového průtoku. Klíčová slova:
Plavecká výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy na pedagogické fakultě UK v Praze v letech 1990 - 2010
Chrzanowská, Babeta ; Süss, Vladimír (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Název: Plavecká výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1990-2010 Cíle: Cílem práce je vyhodnotit dynamiku změn plavecké výkonnosti uchazečů o studium TV na PedF UK v kontextu vývoje počtu přihlášených studentů ke studiu za období 20let (1990-2010). Dále zjistit intersexuální rozdíly ve volbě plaveckého způsobu v průběhu sledovaných let. Provést komparaci výsledků šetření s již publikovanými výzkumy na jiných fakultách v minulých letech. Metody: V práci byly použity obsahová analýza dokumentu, teoretická metoda analýzy a syntézy, metoda komparativní, metody matematicko - statistické analýzy. Výsledky: Bylo zjištěno, že v letech 1990 - 2010 v rámci přijímacích zkoušek z tělesné výchovy častěji převyšoval počet mužů počet žen. V průběhu sledovaných let účastníci plaveckého testu 100m nejčastěji volili způsob prsa. Bylo zjištěno, že výkonnost a úroveň plavání všech uchazečů o studium na Pedf UK v průběhu let 1990-2010 mělo mírně klesající tendenci. Komparaci výsledků PedF UK s výsledky jiných fakult bránila rozdílnost metodologických přístupů. Klíčová slova: vysoká škola, přijímací řízení, talentové zkoušky, plavecký test, studijní obor, průměrné výsledky, plavecký způsob, komparace výsledků, tabulky, grafy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.