Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční matematika na středních školách
Chrstoš, Tomáš ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce) ; Tůmová, Veronika (oponent)
Práce pojednává o současném stavu výuky finanční gramotnosti a finanční matematiky na středních školách. Má za cíl shrnout informace o dokumentech, ze kterých vychází výuka finanční gramotnosti a informovat o současném stavu výuky na středních školách. Teoretická část se zabývá zařazením finanční matematiky v RVP. V této části se také uvádí, v jakých oblastech a předmětech je finanční matematika zařazena. Praktická část je věnována výzkumu realizovaném na vybrané střední škole - konkrétně na Střední průmyslové škole potravinářských technologií, kde se učí podle RVP Analýza potravin a Ekologie životního prostředí. Pomocí dotazníku a testu je zjišťována úroveň žáků ve finanční matematice a porovnávána úroveň žáků, kteří již prošli, a těch, kteří ještě neprošli výukou finanční gramotnosti a finanční matematiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití kryptografických algoritmů a jejich reálné použití
Chrstoš, Tomáš ; Holý, Radek (vedoucí práce) ; Kaliková, Jana (oponent)
Cílem této práce je porovnání některých metod šifrování souborů. Samotným cílem je vybrání nejvhodnějšího algoritmu z vybraných a na základě jejich testování a srovnat dané algoritmy. Dalším cílem je přiblížit kryptografii jako takovou, její historii a její vývoj. V teoretické části je prvně nastíněn historický vývoj kryptografie. Dále jsou v této části rozebrány a teoreticky popsány vybrané šifry, včetně těch moderních a principy jejich fungovaní. V praktické části jsou tyto vybrané způsoby šifrovaní souborů následně porovnávány svou vhodností pro určitý typ souborů (grafická data, audio soubory, dokumenty). Tyto šifry jsou testovány z hlediska jejich rychlosti při šifrování souborů a při jejich následném dešifrování.
Analýza závislosti české ekonomiky na německé
Chrstoš, Tomáš ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Práce se zabývá závislostí české ekonomiky na vývoji německé. Nejprve popisuje teoretická východiska týkající se platební bilance, jejích položek a faktorů ovlivňujících platební bilanci. V praktické části je nejprve provedena komparativní analýza české a německé platební bilance. Poté následuje regresní analýza, jejímž účelem je zjistit závislost české ekonomiky na německé. Práce se dále zabývá závislostí jednotlivých sektorů těchto ekonomik na sobě a nastiňuje z toho plynoucí výhody a rizika.
Důchodová reforma v ČR
Chrstoš, Tomáš ; Poláková, Olga (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Úvod bakalářské práce se zaměří na základní důvody, proč vůbec potřebujeme reformu systému důchodového zabezpečení. Zaměří se především na to, proč je nutné provést v České republice důchodovou reformu a dále jak se změnily podmínky oproti předchozímu stavu, kdy důchodový systém plně vyhovoval tehdejším podmínkám. Dále se bude práce věnovat analýze přípravy reformy důchodového zabezpečení v ČR a všem pokusům o její provedení a průběhu reformy v některých zemích světa. Práce se také bude zabývat samotným průběh reformy důchodového zabezpečení, variantami jednotlivých řešení a jejich hlavními výhodami a nevýhodami, které jednotlivé varianty skrývají. Jelikož důchodová reforma je značnou měrou ovlivněna politickou, ekonomickou a společenskou situací v zemi, zaměří se práce i na toto téma a zároveň nastíní varianty jednotlivých politických stran.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.